Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Tarivid

Tarivid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Tarivid 200, 200 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ofloksacyny (Ofloxacinum). 

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMCEUTYCZNA 

Tabletki powlekane. 

Białe z odcieniem żółtawym, dwuwypukłe, podłużne tabletki powlekane z linią podziału po obu  stronach i wytłoczonym oznaczeniem „MXI” oraz logo Hoechst po obu stronach. 

Tabletkę można podzielić na połowy. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Poniższe wskazania do stosowania dotyczą osób dorosłych. 

Tarivid 200 wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez  patogeny wrażliwe na ofloksacynę: 

∙ ostre, przewlekłe i nawracające zakażenia dróg oddechowych, w tym zapalenie oskrzeli,  zapalenie płuc (w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc, które wywoływane jest głównie  przez oporne na ofloksacynę dwoinki zapalenia płuc, Tarivid 200 nie jest lekiem pierwszego  wyboru); 

∙ zakażenia gardła, nosa i uszu (Tarivid 200 nie jest wskazany w leczeniu zapalenia migdałków  podniebiennych wywołanego przez paciorkowce beta-hemolizujące); 

∙ zakażenia skóry i tkanek miękkich; 

∙ zakażenia w obrębie jamy brzusznej, w tym miednicy (z wyjątkiem bakteryjnego zapalenia  jelit); 

∙ zakażenia nerek i układu moczowo-płciowego (z wyjątkiem zakażeń wywołanych przez  Treponema pallidum), rzeżączka. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia i jest oparte na następujących wytycznych. 

Dorośli z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >50 ml/min) 

Zalecane dawkowanie w zatwierdzonych wskazaniach jest podane w poniższej tabeli: 

Wskazania do stosowania 
Dawki
Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych 
100 mg (1/2 tabletki) 2 × na dobę 
Niepowikłana rzeżączka 
400 mg (2 tabletki) jednorazowo
Zakażenia nerek i układu moczowo-płciowego 
200 mg (1 tabletka) 2 × na dobę
Zakażenia dróg oddechowych w tym uszu, nosa i  gardła
200 mg (1 tabletka) 2 × na dobę
Zakażenia skóry i tkanek miękkich 
200 mg (1 tabletka) 2 × na dobę
Zakażenia jamy brzusznej 
200 mg (1 tabletka) 2 × na dobę


W niektórych przypadkach może być wskazane zwiększenie dawki dobowej ofloksacyny do 600 mg  (lub nawet 800 mg). Dotyczy to leczenia: zakażeń wywołanych przez patogeny o różnej wrażliwości, ciężkich zakażeń (np. dróg oddechowych), zakażeń z powikłaniami, pacjentów z dużą masą ciała oraz  gdy reakcja pacjenta na leczenie jest niewystarczająca. Dawkę dobową ofloksacyny większą niż  400 mg należy podzielić na dwie osobne dawki i podawać w zbliżonych odstępach czasu. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Dostosowanie dawki ofloksacyny ze względu na wiek nie jest konieczne. Jednakże u pacjentów  w podeszłym wieku należy zwrócić szczególną uwagę na czynność nerek i w razie konieczności  odpowiednio zmodyfikować dawkę (patrz punkt 4.4). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecane jest następujące dawkowanie: 

Klirens kreatyniny 
Pojedyncza dawka [mg]*
Liczba dawek na 24 h
Przerwy między  

dawkami 

[h]
50-20 ml/min 
100-200 

24
≤20 ml/min** 

lub 

hemodializa lub dializa  otrzewnowa
100 

lub 

200

1
24 

48


* zgodnie ze wskazaniem do stosowania lub przerwą pomiędzy dawkami 

** u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów dializowanych należy monitorować  stężenie ofloksacyny w osoczu 

Jeżeli klirens kreatyniny nie może być zmierzony, można go oszacować na podstawie stężenia  kreatyniny w osoczu, stosując wzór Cockcroft’a dla dorosłych: 

 masa ciała [kg] × (140 – wiek w latach) Mężczyźni: ClCr [ml/min] = ---------------------------------------------------------  72 × stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl] 

lub 

 masa ciała [kg] × (140 – wiek w latach) ClCr [ml/min] = -------------------------------------------------------------- 

 0,814 × stężenie kreatyniny w surowicy [µmol/l] Kobiety: ClCr [ml/min] = 0,85 × (powyższa wartość)

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (np. z marskością wątroby z wodobrzuszem)  wydalanie ofloksacyny może być zmniejszone. W takim przypadku nie należy podawać więcej niż 400 mg ofloksacyny na dobę. 

Dzieci i młodzież 

Stosowanie produktu Tarivid 200 jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (patrz  punkt 4.3). 

Sposób podawania  

Dawkę dobową zwykle dzieli się na dwie równe dawki (poranną i wieczorną). Istotne jest  zapewnienie równych odstępów czasu pomiędzy dawkami (podawanie co 12 godzin). 

Dawkę dobową ofloksacyny do 400 mg można podawać w pojedynczej dawce. W takim przypadku  zaleca się podawać ofloksacynę rano. 

Dawki dobowe większe niż 400 mg należy podzielić na dwie osobne dawki i podawać w zbliżonych  odstępach czasu. 

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzając, popijając odpowiednią ilością płynu (1/2 do  1 szklanki). Tabletki można podawać na czczo lub po posiłku. Należy unikać jednoczesnego  stosowania z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (patrz punkt 4.5). 

Czas trwania leczenia 

Czas trwania leczenia zależy od reakcji pacjenta na zastosowane leczenie i obrazu klinicznego.  Tak jak w przypadku innych antybiotyków, zaleca się kontynuować podawanie ofloksacyny przez  co najmniej 48-72 godzin po ustąpieniu gorączki lub po uzyskaniu potwierdzenia eradykacji bakterii. 

W ciężkich zakażeniach zwykle wystarcza 7 do 10 dni leczenia. Średni czas leczenia salmoneloz  (zakażeń wywołanych przez pałeczki Salmonella) wynosi 7 do 8 dni, czerwonki bakteryjnej  (wywołanej przez pałeczki Shigella) 3 do 5 dni, a zakażenia jelit wywołanego przez Escherichia coli – 3 dni. 

W niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych na ogół wystarczające jest podawanie  200 mg ofloksacyny na dobę przez 3 dni. W leczeniu niepowikłanej rzeżączki wystarcza jednorazowa dawka 400 mg ofloksacyny. 

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące o stwierdzonej wrażliwości  (np. róża), lek należy podawać przez co najmniej 10 dni, aby zapobiec powikłaniom, takim jak  choroba reumatyczna oraz zapalenie kłębuszków nerkowych. Ponieważ jednak wrażliwość  paciorkowców beta-hemolizujących na ofloksacynę jest zmienna, konieczne jest w każdym  indywidualnym przypadku określenie wrażliwości patogenu przed rozpoczęciem leczenia. 

Zaleca się, aby czas trwania leczenia nie przekraczał 2 miesięcy. 

4.3 Przeciwwskazania 

Ofloksacyny nie należy stosować: 

– u pacjentów z nadwrażliwością na ofloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek  substancje pomocniczą (patrz punkt 6.1) 

– u pacjentów z padaczką lub z obniżonym progiem drgawkowym na skutek uszkodzenia  ośrodkowego układu nerwowego, np. po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym, udarze  mózgu lub procesie zapalnym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (zwiększone  ryzyko wystąpienia drgawek) 

– u pacjentów, u których wystąpiło zapalenie ścięgien po zastosowaniu innych chinolonów

– u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu* 

– u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią* 

* na podstawie badań na zwierzętach nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia chrząstek  u organizmów w okresie wzrostu. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

∙ Ofloksacyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez  pneumokoki lub Mycoplasma pneumoniae ani w leczeniu zapalenia migdałków podniebiennych  wywołanego przez paciorkowce β-hemolizujące. 

∙ Opisywano wystąpienie reakcji nadwrażliwości i reakcji alergicznych po pierwszym  podaniu fluorochinolonów. Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne mogą prowadzić do  zagrażającego życiu wstrząsu, w niektórych przypadkach już po podaniu pierwszej dawki.  W takim przypadku należy odstawić ofloksacynę i zastosować odpowiednie leczenie  (np. przeciwwstrząsowe). 

∙ Choroba związana z Clostridium difficile 

Biegunka, szczególnie ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, występująca podczas lub po zakończeniu  leczenia ofloksacyną, może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W przypadku  podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, należy natychmiast odstawić ofloksacynę  i zastosować odpowiednie leczenie specyficznymi antybiotykami (np. doustnie podawane wankomycyna, teikoplanina lub metronidazol). Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę  jelit. 

∙ Pacjenci ze skłonnością do napadów padaczkowych 

Podobnie jak w przypadku innych chinolonów, należy zachować szczególną ostrożność stosując  ofloksacynę u pacjentów ze skłonnością do napadów padaczkowych. 

Do tej grupy należą pacjenci z rozpoznanymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, leczeni  jednocześnie fenbufenem i podobnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub lekami  obniżającymi próg drgawkowy, np. teofiliną (patrz punkt 4.5). 

Jeśli wystąpi napad drgawek, należy przerwać leczenie ofloksacyną. 

∙ Zapalenie ścięgien  

Zapalenie ścięgien, rzadko obserwowane podczas stosowania chinolonów, może niekiedy  doprowadzić do zerwania ścięgna, zwłaszcza ścięgna Achillesa. Szczególnie narażeni na zapalenie  ścięgien są pacjenci w podeszłym wieku. Ryzyko zerwania ścięgna jest większe podczas  jednoczesnego leczenia kortykosteroidami. Jeśli u pacjenta podejrzewa się zapalenie ścięgien, należy  natychmiast przerwać stosowanie ofloksacyny. 

Należy rozpocząć odpowiednie leczenie (np. unieruchomienie) ścięgna zajętego procesem  chorobowym. 

∙ Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Ponieważ ofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki, należy odpowiednio dostosować dawkę ofloksacyny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

∙ Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi w wywiadzie 

Opisywano występowanie reakcji psychotycznych u pacjentów otrzymujących fluorochinolony.  W niektórych przypadkach, niekiedy już po zastosowaniu pojedynczej dawki leku, reakcje te  przekształcały się w myśli samobójcze i zachowania groźne dla bezpieczeństwa pacjenta, w tym próby samobójcze. Należy wówczas odstawić ofloksacynę i zastosować odpowiednie leczenie. 

Ofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi w wywiadzie lub  u pacjentów z chorobą psychiczną. 

∙ Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Należy zachować ostrożność stosując ofloksacynę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,  ponieważ może dojść do uszkodzenia wątroby. Podczas leczenia fluorochinolonami opisywano  wystąpienie piorunującego zapalenia wątroby, niekiedy prowadzącego do niewydolności  wątroby (w tym zakończonej zgonem). Należy poinstruować pacjentów o konieczności  przerwania stosowania leku i skontaktowania się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby wątroby, takie jak: jadłowstręt, żółtaczka, ciemne  zabarwienie moczu, świąd lub tkliwy brzuch (patrz punkt 4.8). 

∙ Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K 

Należy kontrolować wartości parametrów krzepnięcia krwi u pacjentów leczonych jednocześnie  fluorochinolonami, w tym ofloksacyną, i antagonistami witaminy K (np. warfaryną), z uwagi na  możliwe zwiększenie wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i (lub) wystąpienie krwawienia  (patrz punkt 4.5). 

∙ Miastenia 

Należy zachować ostrożność stosując ofloksacynę u pacjentów z miastenią w wywiadzie. ∙ Zapobieganie nadwrażliwości na światło 

Z uwagi na ryzyko wywołania nadwrażliwości na światło zaleca się, aby pacjenci przyjmujący  ofloksacynę unikali silnego światła słonecznego i promieniowania UV. 

∙ Nadkażenie 

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie ofloksacyny, szczególnie długotrwałe,  może doprowadzić do nadmiernego wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych. Podstawowe znaczenie  ma okresowa kontrola stanu pacjenta. Jeśli podczas leczenia wystąpi nadkażenie, należy zastosować  odpowiednie leczenie. 

∙ Zaburzenia serca 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym ofloksacyny, u pacjentów,  u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, np. u pacjentów: ▪ z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT, 

▪ jednocześnie stosujących leki wpływające na wydłużenie odstępu QT (np. Leki  przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki  przeciwpsychotyczne), 

▪ z zaburzoną równowaga elektrolitową (np. hipokaliemia, hipomagnezemia), ▪ z chorobami serca (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające  odstęp QT. W związku z tym należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym  ofloksacynę w powyższej populacji. 

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9). ∙ Hipoglikemia 

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów, podczas stosowania ofloksacyny opisywano  przypadki hipoglikemii, zwykle u pacjentów z cukrzycą leczonych jednocześnie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. glibenklamidem) lub insuliną. U pacjentów z cukrzycą zaleca się  dokładnie kontrolować stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.8). 

∙ Neuropatia obwodowa 

Podczas stosowania fluorochinolonów, w tym ofloksacyny, opisywano przypadki obwodowej  neuropatii czuciowej lub neuropatii czuciowo-ruchowej, której początek może być nagły. Jeśli  u pacjenta wystąpią objawy neuropatii, należy przerwać leczenie ofloksacyną. Zminimalizuje to  ryzyko rozwinięcia się stanu nieodwracalnego (patrz punkt 4.8). 

∙ Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) 

Pacjenci z utajonym lub rozpoznanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej są narażeni na wystąpienie reakcji hemolitycznej podczas leczenia chinolonami. Z tego powodu należy  zachować ostrożność stosując ofloksacynę w tej grupie pacjentów. 

∙ Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi 

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji ∙ Leki zobojętniające, sukralfat, kationy metali 

Leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające wodorotlenek glinu (w tym sukralfat), wodorotlenek  magnezu, siarczan aluminium, cynk lub żelazo, mogą zmniejszać wchłanianie ofloksacyny w postaci  tabletek. Należy zachować około 2-godzinną przerwę między przyjmowaniem ofloksacyny i leków  zobojętniających. 

∙ Teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne 

W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy  ofloksacyną i teofiliną. Jednak podczas jednoczesnego stosowania chinolonów i teofiliny,  niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub innych leków obniżających próg drgawkowy, może  dojść do znacznego obniżenia progu drgawkowego. 

∙ Leki powodujące wydłużanie odstępu QT 

Ofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z zachowaniem ostrożności u  pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III,  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4 i  4.9).

∙ Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

Podczas leczenia ofloksacyną wynik testu wykrywającego opioidy lub porfiryny w moczu może być  fałszywie dodatni. Może być konieczne potwierdzenie dodatniego wyniku za pomocą bardziej  swoistych metod. 

∙ Antagoniści witaminy K 

U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi  z uwagi na możliwość nasilenia działania pochodnych kumaryny. 

∙ Glibenklamid 

Jednoczesne stosowanie ofloksacyny i glibenklamidu może spowodować niewielkie zwiększenie  stężenia glibenklamidu w surowicy. Z tego powodu należy szczególnie dokładnie kontrolować pacjentów leczonych jednocześnie tymi lekami. 

∙ Probenecyd, cymetydyna, furosemid lub metotreksat 

Podczas jednoczesnego stosowania chinolonów i innych leków, które są również wydalane przez  kanaliki nerkowe (np. probenecyd, cymetydyna, furosemid lub metotreksat), należy wziąć pod uwagę  możliwość wzajemnego zaburzania wydalania i zwiększania się stężeń w surowicy, szczególnie  podczas stosowaniu dużych dawek. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Z ograniczonych danych dotyczących stosowania u ludzi wynika, że podawanie fluorochinolonów  w pierwszym trymestrze ciąży nie było związane ze zwiększonym ryzykiem wad płodu i innych  działań niepożądanych. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na chrząstki stawowe  niedojrzałych osobników, ale nie wykazały działania teratogennego. Dlatego ofloksacyny nie należy  stosować u kobiet w okresie ciąży (patrz punkt 4.3). 

Ofloksacyna przenika do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Z powodu ryzyka artropatii  i innych ciężkich działań toksycznych u dzieci karmionych piersią przez kobiety, które przyjmują  ofloksacynę, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia ofloksacyną (patrz punkt 4.3). 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Niektóre objawy niepożądane (np. zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia) mogą zaburzać  u pacjenta zdolność koncentracji i szybkość reakcji. Może to stanowić zagrożenie w sytuacjach,  w których sprawność psychofizyczna ma szczególne znaczenie (np. podczas prowadzenia pojazdów  lub obsługiwania maszyn). Alkohol nasila powyższe objawy niepożądane. 

4.8 Działania niepożądane 

Poniższe informacje oparte są na danych z badań klinicznych oraz obszernym doświadczeniu  po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja  

układów i  

narządów
Niezbyt  

często  

(≥/1 000 do  </100)
Rzadko  

(≥1/10 000 do  

<1/1 000)
Bardzo rzadko  

(<1/10 000) 
Częstość nieznana  (nie może być  

określona na  

podstawie  

dostępnych  

danych)*
Zakażenia i  

zarażenia  

pasożytnicze
zakażenia  

grzybicze,  

oporność  

patogenów

 

 


Zaburzenia krwi i  układu chłonnego

 


niedokrwistość,  

niedokrwistość  

hemolityczna,  

leukopenia,  

eozynofilia,  

trombocytopenia
agranulocytoza,  

zahamowanie  

czynności szpiku  kostnego
Zaburzenia układu  immunologicznego


reakcja  

anafilaktyczna*,  reakcja  

anafilaktoidalna*,  obrzęk  

naczynioruchowy*
wstrząs  

anafilaktyczny*,  

wstrząs  

anafilaktoidalny*


Zaburzenia  

metabolizmu i  

odżywiania


jadłowstręt 


hipoglikemia u  

pacjentów z  

cukrzycą leczonych  lekami  

hipoglikemizującymi (patrz punkt 4.4)
Zaburzenia  

psychiczne
pobudzenie,  zaburzenia  

snu,  

bezsenność
zaburzenia  

psychotyczne (np.  omamy), niepokój,  stan splątania,  

koszmary senne,  depresja


zaburzenia  

psychotyczne i  

depresja z  

zachowaniami  

groźnymi dla  

bezpieczeństwa  

pacjenta, w tym z  myślami lub  

próbami  

samobójczymi (patrz  punkt 4.4)
Zaburzenia układu  nerwowego
zawroty  

głowy 

pochodzenia  ośrodkowego,  ból głowy
senność,  

parestezje,  

zaburzenia smaku,  zaburzenia węchu
obwodowa neuropatia  czuciowa*,  

obwodowa neuropatia  czuciowo-ruchowa*, drgawki*, objawy  pozapiramidowe lub  inne zaburzenia  

koordynacji  

mięśniowej


Zaburzenia oka 
podrażnienie  oka
zaburzenia  

widzenia

 


Zaburzenia ucha i  błędnika
zawroty  

głowy 

pochodzenia  błędnikowego


szumy uszne, utrata  słuchu

 


8

Klasyfikacja  

układów i  

narządów
Niezbyt  

często  

(≥/1 000 do  </100)
Rzadko  

(≥1/10 000 do  

<1/1 000)
Bardzo rzadko  

(<1/10 000) 
Częstość nieznana  (nie może być  

określona na  

podstawie  

dostępnych  

danych)*
Zaburzenia serca 


częstoskurcz 


arytmia komorowa i  zaburzenia typu  

torsade de pointes (notowany  

przeważnie 

u pacjentów  

z czynnikami ryzyka  wydłużenia odstępu  QT), wydłużenie  odstępu QT w  

zapisie EKG (patrz  punkt 4.4 i 4.9).
Zaburzenia 

naczyniowe


niedociśnienie 

tętnicze

 


Zaburzenia układu  oddechowego,  

klatki piersiowej i  śródpiersia
kaszel,  

zapalenie  

nosogardzieli
duszność, skurcz  oskrzeli


alergiczne zapalenie  płuc, nasilona  

duszność
Zaburzenia  

żołądka i jelit
ból brzucha,  biegunka,  

nudności,  

wymioty 
zapalenie jelita  cienkiego i  

okrężnicy,  

niekiedy  

krwotoczne
rzekomobłoniaste  zapalenie jelita  

grubego*


Zaburzenia  

wątroby i dróg  

żółciowych


zwiększenie  

aktywności  

enzymów  

wątrobowych  

(AlAT, AspAT,  LDH, gamma-GT  i (lub) fosfatazy zasadowej),  

zwiększenie  

stężenia bilirubiny  we krwi
żółtaczka zastoinowa 
zapalnie wątroby,  które może być  

ciężkie*
Zaburzenia skóry i  tkanki podskórnej
świąd,  

wysypka
pokrzywka,  

uderzenia gorąca, nadmierna  

potliwość,  

wysypka  

krostkowa
rumień  

wielopostaciowy,  

martwica toksyczno rozpływna naskórka,  reakcja  

nadwrażliwości na  światło*, wysypka  polekowa, plamica  naczyniowa, zapalenie  

naczyń, które w  

wyjątkowych  

przypadkach może  prowadzić do  

martwicy skóry 
zespół Stevensa 

Johnsona, ostra  

uogólniona osutka  krostkowa (AGEP), wysypka polekowa


9

Klasyfikacja  

układów i  

narządów
Niezbyt  

często  

(≥/1 000 do  </100)
Rzadko  

(≥1/10 000 do  

<1/1 000)
Bardzo rzadko  

(<1/10 000) 
Częstość nieznana  (nie może być  

określona na  

podstawie  

dostępnych  

danych)*
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i  

tkanki łącznej 


zapalenie ścięgien 
ból stawów, ból  

mięśni, zerwanie  

ścięgna (np. ścięgna  Achillesa), które  

może wystąpić w  

ciągu 48 godzin od  rozpoczęcia leczenia i  może być obustronne
rabdomioliza i (lub)  miopatia, osłabienie  mięśni, naderwanie  lub pęknięcie  

mięśnia
Zaburzenia nerek i  dróg moczowych


zwiększenie  

stężenia  

kreatyniny w  

surowicy
ostra niewydolność  nerek
ostre śródmiąższowe  zapalenie nerek
Wady wrodzone,  choroby rodzinne i  genetyczne

 

 


napady porfirii  

u pacjentów  

z porfirią


* Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu 

4.9 Przedawkowanie 

Najistotniejsze objawy przedmiotowe, jakich można oczekiwać w następstwie ostrego  przedawkowania, to objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak splątanie, zawroty  głowy, zaburzenia świadomości i drgawki oraz objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności  i nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego. 

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować zapis EKG,  gdyż może wystąpić wydłużenie odstępu QT.  

Jeśli wystąpią drgawki, zaleca się podanie diazepamu. 

Postępowanie zalecane po dużym przedawkowaniu 

W celu usunięcia niewchłoniętej ofloksacyny zaleca się wykonać płukanie żołądka oraz podać  związki adsorbujące i siarczan sodu (jeśli to możliwe w ciągu pierwszych 30 minut), a następnie  podać leki zobojętniające sok żołądkowy w celu ochrony błony śluzowej żołądka; ponadto stosuje się  leki moczopędne, aby zwiększyć wydalanie już wchłoniętej substancji. 

Natychmiastowe postępowanie zalecane w przypadku ciężkiej reakcji nadwrażliwości (wstrząs) Po wystąpieniu pierwszych objawów (np. reakcji skórnych, takich jak pokrzywka, nagłe  zaczerwienienie twarzy, pobudzenie, ból głowy, pocenie się, nudności) należy uzyskać dostęp  (wkłucie) do żyły i oprócz innych, zwykle stosowanych sposobów postępowania w stanach nagłych,  należy ułożyć pacjenta w pozycji poziomej, na plecach, z uniesionymi nogami i utrzymywać drożność  dróg oddechowych oraz podawać tlen. 

Natychmiastowe leczenie farmakologiczne: 

- Natychmiast: adrenalina (epinefryna) dożylnie. Po rozcieńczeniu 1 ml roztworu adrenaliny o stężeniu 1:1 000 do 10 ml lub stosując roztwór o stężeniu 1:10 000 adrenaliny, należy najpierw  powoli wstrzyknąć 1 ml roztworu (= 0,1 mg adrenaliny) monitorując tętno i ciśnienie krwi  (niebezpieczeństwo wystąpienia arytmii serca). Można powtórzyć podanie adrenaliny. 

- Następnie: należy zwiększyć objętości krążącej krwi przez dożylne podawanie, np. płynów zwiększających objętość krwi krążącej (roztwór koloidalny), mleczanowego roztworu Ringera. - Dodatkowo: glikokortykosteroidy dożylnie., np. 250 do 1000 mg metyloprednizolonu. Podanie  glikokortykosteroidu można powtórzyć.

10 

Podane wyżej dawkowanie dotyczy osób dorosłych o prawidłowej masie ciała; u dzieci konieczna jest  modyfikacja dawki w zależności od masy ciała. 

Dalsze leczenie zależy od objawów klinicznych, np. zastosowanie oddechu wspomaganego, podanie  antagonistów histaminy. W razie zatrzymania krążenia konieczna jest resuscytacja zgodnie ze zwykłymi zaleceniami. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, fluorochinolony; ATC: J01M A01. 

Ofloksacyna jest bakteriobójczym antybiotykiem z grupy fluorochinolonów.  

Główny mechanizm działania chinolonów polega na hamowaniu bakteryjnej gyrazy DNA. Enzym ten  jest niezbędny w procesach replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA. Jego hamowanie  prowadzi do destabilizacji DNA, a w końcu do śmierci komórki bakteryjnej. 

Prawdopodobne jest, że niektóre chinolony, w tym ofloksacyna, mają drugi niezwiązany z DNA,  mechanizm działania, wzmacniający ich skuteczność bakteriobójczą. Ten drugi mechanizm nie został  jeszcze poznany. 

Drobnoustroje uważane za wrażliwe na ofloksacynę: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,  Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Proteus (szczepy indolo-ujemne  i indolo-dodatnie), Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas,  Plesiomonas, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlamydia,  Legionella. 

Drobnoustroje umiarkowanie lub zmiennie wrażliwe na ofloksacynę: 

Enterococcus spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans,  Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Mycoplasma hominis, Mycoplasma  pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum. 

Drobnoustroje w większości niewrażliwe na ofloksacynę: 

Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, bakterie beztlenowe (np. Bacteroides, Peptococcus,  Peptostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Clostridium difficile). 

Ofloksacyna nie działa na Treponema pallidum. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Ofloksacyna szybko i niemal całkowicie wchłania się po podaniu doustnym na czczo. Średnie  maksymalne stężenie w surowicy po podaniu pojedynczej dawki doustnej 200 mg wynosi 2,6 μg/ml  i jest osiągane w ciągu 1 godziny. Okres półtrwania w surowicy w fazie eliminacji wynosi 5,7-7,0  godzin i nie zależy od dawki. Objętość dystrybucji wynosi 120 litrów. Wielokrotne podawanie leku  nie powoduje zwiększenia stężenia w surowicy w znaczący sposób (współczynnik kumulacji wynosi  1,5 podczas podawania dwa razy na dobę). Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 25%.  Ofloksacyna jest metabolizowana w mniej niż 5%.  

Dwa główne metabolity znajdowane w moczu to N-demetyloofloksacyna i N-tlenek ofloksacyny. Ofloksacyna jest wydalana głównie przez nerki. 80-90% dawki jest wydalane z moczem w postaci  niezmienionej. Ofloksacyna występuje w żółci w postaci glukuronianu. Farmakokinetyka ofloksacyny  po infuzji dożylnej jest bardzo zbliżona do farmakokinetyki po podaniu doustnym. U osób z  zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania w surowicy jest wydłużony, a klirens całkowity  i nerkowy jest zmniejszony w stosunku do klirensu kreatyniny.

11 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących  bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego  działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania  szczególnego zagrożenia dla człowieka. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, karmeloza,  magnezu stearynian. 

Otoczka: metylohydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek (E 171). 6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blistry PVC/aluminium w tekturowym pudełku.  

Wielkość opakowania: 10 tabletek powlekanych (1 blister po 10 tabletek) i 20 tabletek powlekanych (2 blistry po 10 tabletek). 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Bez szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50 

D-65 926 Frankfurt nad Menem 

Niemcy 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  

R/1112

12 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

27.09.1988/31.12.2008 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

03/2013

13 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Tarivid
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu