Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Polityka prywatności

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Plików cookies:

PRZEZ NASTĘPUJĄCE OKREŚLENIA NALEŻY ROZUMIEĆ:

 1. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://mamyrecepte.pl;
 2. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://mamyrecepte.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu rejestracyjnym/zamówienia zamieszczonym na Stronie;
 3. „Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES I JAK SĄ WYKORZYSTYWANE?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies  wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym  dostosowanie jej  do potrzeb Użytkowników.

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

 1. Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 3. Pliki użytkownika - piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych - tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
 4. Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

 

CZY PLIKI COOKIES MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://mamyrecepte.pl jest Clinic Center sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krucza 4 (20-022 Lublin), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy pod nr KRS 0000937018, adres poczty elektronicznej: kontakt@mamyrecepte.pl, dalej „Administrator”,
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://mamyrecepte.pl w przypadku:

 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia umowy, na podstawie żądania Użytkownika,
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu),
 7. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, dane o stanie zdrowia podane w ankiecie medycznej, adres IP i dane przeglądarki komentującego.

 

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności:

 • naszym pracownikom i współpracownikom,
 • podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług marketingowych, księgowych czy prawnych,
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną oraz podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej,
 • Lekarzowi wystawiającemu e-receptę/wykonującemu konsultację medyczną,
 • dostawcom systemu płatności.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@mamyrecepte.pl

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

 

CIASTECZKA

Facebook Pixel

Strona https://mamyrecepte.pl korzysta z narzędzi marketingowych w szczególności Facebook Pixel, które służą spersonalizowaniu reklam wyświetlanych w serwisie Facebook. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Facebook. Masz prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie z narzędzia Facebooka Pixel.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Administrator stosuje protokół SSL.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Co nas wyróżnia?

Szybkość realizacji zamówienia
Wykwalifikowany zespół lekarzy
Zgodnie z prawem
Bezpieczeństwo