Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH

mamyrecepte.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Clinic Center sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krucza 4 (20-022 Lublin), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy pod nr KRS 0000937018, NIP 7123427627, REGON 520607580 zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr: 000000249327 (dalej: Administrator)
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego.
 3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z portalu. Jeżeli nie zgadzasz się na przestrzeganie treści i postanowień niniejszego Regulaminu, powinieneś opuścić Portal.
 4. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają m.in. następujące akty prawne:
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
  • ustawa z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 

§ 2 Definicje

 1. Portal – serwis internetowy Administratora znajdujący się pod adresem internetowym https://mamyrecepte.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu w celu uzyskania Usługi Telemedycznej.
 3. Lekarz – osoba posiadająca prawo i właściwe kwalifikacje do wykonywania zawodu potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadcząca usługi telemedyczne,
 4. Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta w Portalu.
 5. Konto – wpis w bazie danych Portalu umożliwiający realizację Usługi Telemedycznej przez Użytkownika.
 6. Usługa Telemedyczna – świadczenie udzielane drogą elektroniczną na odległość za wynagrodzeniem określonym w cenniku na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Portalu na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, obejmujące e-receptę lub konsultację medyczną.
 7. Ankieta Medyczna – dokument konsultacji lekarskiej umożliwiający uzyskanie e-recepty za pośrednictwem Portalu.
 8. Dane Osobowe – niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika korzystającego Usług Telemedycznych.
 9. E-recepta – recepta w postaci elektronicznej zgodna z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2020 r. w sprawie recept.

 

§ 3 Rejestracja w Portalu

 1. Dostęp do Portalu wymaga posiadania przez Użytkownika:
  • urządzenia z dostępem do Internetu,
  • przeglądarki internetowej; sugerowane - Firefox, Chrome, Opera MS Edge
  • aktywnego konta e-mail
  • oprogramowania komputerowego umożliwiającego otwieranie plików tekstowych.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Portalu założone z wykorzystaniem niżej wymienionych danych osobowych. Zabronione jest zakładanie Konta w Portalu w imieniu osoby trzeciej.
 3. W celu skorzystania z Usług Telemedycznych Użytkownik powinien rejestrować się w Portalu podając następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • numeru PESEL,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu.
 4. Użytkownik w trakcie korzystania z Portalu może zostać również poproszony o podanie adresu zamieszkania, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Usługi Telemedycznej.
 5. Korzystanie z Usług Telemedycznych wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w zakresie stanu zdrowia Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła do Portalu w celu ograniczenia możliwości dostępu do danych osobowych przez osoby niepowołane.
 7. W przypadku podejrzenia wystąpienia niezgodności podanych podczas Rejestracji danych osobowych, Administrator może zablokować dostęp do Portalu do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.
 8. Jeżeli Użytkownik nabierze podejrzeń, że jego login i hasło trafiły do osób trzecich, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres: kontakt@mamyrecepte.pl.
 9. Zarówno w przypadku rejestracji, jak i korzystania z Usług Telemedycznych bez dokonywania rejestracji na Portalu, Użytkownik ma obowiązek:
  • potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu,
  • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji polityki prywatności, polityki cookies oraz że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

 

§ 4 Zasady udzielania Usług Telemedycznych

 1. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest rzetelne uzupełnienie Ankiety Medycznej, zaakceptowanie warunków umowy oraz uiszczenie opłaty za usługę zgodnie z cennikiem.
 2. Usługa Telemedyczna udzielana jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 00:00 – 23:59 w terminie do 24h od wypełnienia Ankiety Medycznej i dokonania opłaty za usługę.
 3. Usługa Telemedyczna polega na zarejestrowaniu Użytkownika do Portalu, w którym dostępna jest Ankieta Medyczny służąca do uzupełnia szczegółowych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia Ankiety Medycznej bez rejestracji w Portalu.
 4. Po zaakceptowaniu przez system Ankiety Medycznej, Użytkownik proszony jest o dokonanie płatności. 
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 6. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji podanych w Ankiecie Medycznej.
 10. Ankieta Medyczna jest analizowana przez Lekarza, który decyduje o wypisaniu e-recepty lub odmowie. Odmowa następuje w wypadku, gdy Lekarz stwierdzi brak wskazań do wydania e-recepty, gdy zaistnieją przeciwwskazania natury zdrowotnej lub jeśli przekazane przez Użytkownika informacje są nierzetelne.
 11. Lekarz może odmówić Usługi Telemedycznej w przypadku konfliktowego zachowywania się Użytkownika podczas konsultacji medycznej.
 12. Po analizie Ankiety Medycznej i w celu uzupełnienia wywiadu medycznego Lekarz może skontaktować się z Użytkownikiem mailowo, SMS-em lub telefonicznie. Po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem, braku odpowiedzi na SMS lub mail w terminie 72 godzin, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 13. Kod e-recepty wysyłany jest jako SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 14. W szczególnych przypadkach Lekarz może poprosić Użytkownika dodatkowo o przesłanie dokumentacji medycznej. Niezrealizowanie prośby Lekarza skutkuje brakiem możliwości realizacji Usługi Telemedycznej. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 15. Użytkownik ma możliwość otrzymania ponownej e-recepty na ten sam lek, po zakończeniu przyjmowania wcześniej przepisanego leku w formie e-recepty.
 16. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań (maksymalnie 3 szt).
 17. W przypadku otrzymania przez Użytkownika recepty zawierającej błędy, ma on obowiązek skontaktować się z Administratorem mailowo: kontakt@mamyrecepte.pl
 18. Jeśli Użytkownik nie otrzyma recepty, ma obowiązek skontaktować się z Administratorem drogą mailową: kontakt@mamyrecepte.pl.
 19. Statusu ubezpieczenia nie jest weryfikowany, w związku z czym Użytkownik akceptuje, że leki są nierefundowane i rezygnuje z dochodzenia roszczeń w tej sprawie.
 20. Wypełniając Ankietę Medyczną, która dotyczy antykoncepcji lub antykoncepcji awaryjnej, Użytkownik oświadcza, że jest kobietą, która ukończyła 18 lat.
 21. Użytkownik nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:
  • leki o działaniu odurzającym, narkotycznym;
  • testosteron;
  • benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne;
  • marihuana, marihuana dożylna;
  • wyroby medyczne.
 22. Administrator ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości realizacji recepty w aptece, w przypadku jej prawidłowego wystawienia.
 23. Konsultacje medyczne w ramach Usługi Telemedycznej obejmują udzielanie porad lekarskich w wybranych dziedzinach medycyny, świadczone są w sposób zdalny i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego kontaktu z Lekarzem.
 24. Usługi Telemedyczne nie polegają na sprzedaży e-recept, lecz na konsultacji medycznej z możliwością wystawienia e-recepty. Po spełnieniu świadczenia przez Administratora nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 25. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w procesie płatności.
 26. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że zakup Usługi Telemedycznej nie zastępuje osobistego badania lekarskiego.
 27. Użytkownik oświadcza, że zakup Usługi Telemedycznej nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem procesu leczenia, a ewentualne uzyskanie e-recepty w ramach Usług Telemedycznych stanowi kontynuację leczenia ustalonego przez lekarza niezwiązanego z Administratorem.

 

§ 5 Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu i osób niebędących Użytkownikami jest Clinic Center sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krucza 4 (20-022 Lublin), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy pod nr KRS 0000937018
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Clinic Center sp. z o.o., z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:kontakt@mamyrecepte.pl bądź pocztą tradycyjną na adres ul. Krucza 4, 20-022 Lublin, lub pod numerem           telefonu +48 797 797 180
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników i osoby niebędące Użytkownikami są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie i w celu realizacji Usług Telemedycznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakres zbieranych danych przez Administratora to: imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane o stanie zdrowia podawane w Ankiecie Medycznej.
 5. Podanie danych osobowych w Ankiecie Medycznej jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług za pośrednictwem Portalu. Brak zgody na przetwarzanie wskazanych danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji Usług telemedycznych. Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu obowiązywania umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane medyczne będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności:
  • Lekarz wystawiający e-receptę/wykonujący konsultację medyczną,
  • Pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • Podwykonawcy świadczący usługi księgowe,
  • Dostawcy systemu płatności,
  • Dostawcy usług i systemów IT.
 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  • do usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Portalu.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwagi i składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wadliwości usługi wykonanej przez Lekarza lub związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje wskazane w ust. 1 mogą być mailowo na adres kontakt@mamyrecepte.pl
 3. W treści Reklamacji powinny znaleźć się m.in:
  • Dane Osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy
  • określenie przedmiotu reklamacji
  • żądania Użytkownika,
  • numer zamówienia.
 4. Jeśli dane podane w Reklamacji wymagać będą uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 5. Reklamacja powinna być złożona z adresu e-mail, który jest powiązany z zamówieniem. W innym wypadku nie zostanie ona rozpatrzona.
 6. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego wcześniej adres.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Telemedycznych zawierana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania płatności przez Użytkownika. Cena usługi 59 zł.
 3. Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub do czasu odmowy wykonania Usługi Telemedycznej.
 4. Po całkowitym spełnieniu świadczenia przez Administratora Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, poprzez zgłoszenie tego faktu na adres mailowy: kontakt@mamyrecepte.pl
 6. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy przed wykonaniem usługi, opłata za Usługę Telemedyczną zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek bankowy, z którego została uiszczona.
 7. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 7) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej. Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie przepisów tej ustawy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony zostaje na głównej Stronie Portalu w sposób umożliwiający dokładne zapoznanie się z nim oraz jego utrwalanie.
 2. Użytkownik, który chce usunięcia swojego Konta w Portalu, dokonuje tego poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail kontakt@mamyrecepte.pl . Usunięcie Konta następuje w terminie 7 dni.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian części lub całości Regulaminu. W przypadku jakikolwiek zmian Użytkownik zostanie o nich poinformowany drogą mailową na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Brak akceptacji zmian w Regulaminie będzie równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Portalu przez Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

Co nas wyróżnia?

Szybkość realizacji zamówienia
Wykwalifikowany zespół lekarzy
Zgodnie z prawem
Bezpieczeństwo