Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Monural

Monural

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Monural, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny (Fosfomycinum) w postaci 5,631 g fosfomycyny z trometamolem
(Fosfomycinum trometamolum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza; 1 saszetka zawiera 2,2 g sacharozy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Granulat do sporządzania roztworu doustnego.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Monural jest wskazany (patrz punkt 5.1):
- w leczeniu ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet i dziewcząt;
- w ramach okołooperacyjnej antybiotykoterapii profilaktycznej w przypadku biopsji
przezodbytniczej gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.
Należy uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów
przeciwbakteryjnych.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Ostre, niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiet i dziewcząt (w wieku >12 lat):
jednorazowo 3 g fosfomycyny.
Okołooperacyjna antybiotykoterapia profilaktyczna w przypadku biopsji przezodbytniczej gruczołu
krokowego:
3 g fosfomycyny trzy godziny przed rozpoczęciem zabiegu i 3 g fosfomycyny 24 godziny po
zakończeniu zabiegu.
Zaburzenia czynności nerek
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Monural u pacjentów z upośledzeniem czynności
nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min, patrz punkt 5.2).
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Monural
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
2
Podanie doustne.
We wskazaniu dotyczącym ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet i
dziewcząt lek należy przyjmować na czczo (około 2–3 godziny przed posiłkiem albo 2–3 godziny po
posiłku), najlepiej przed pójściem spać i po opróżnieniu pęcherza moczowego.
Dawkę należy rozpuścić w szklance wody i przyjąć natychmiast po przygotowaniu.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Reakcje nadwrażliwości
Podczas leczenia fosfomycyną mogą wystąpić ciężkie, a czasami śmiertelne reakcje nadwrażliwości,
w tym anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny (patrz punkty 4.3 i 4.8). W przypadku wystąpienia takich
reakcji należy natychmiast przerwać leczenie fosfomycyną i podjąć odpowiednie działania doraźne.
Biegunka wywołana przez Clostridioides difficile
Podczas stosowania fosfomycyny zgłaszano przypadki zapalenia jelita grubego i rzekomobłoniastego
zapalenia jelita grubego wywołane przez Clostridioides difficile o nasileniu od łagodnego do
zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). W związku z tym ważne jest rozważenie tego rozpoznania u
pacjentów, u których w trakcie podawania fosfomycyny albo po zakończeniu leczenia wystąpi
biegunka. Należy rozważyć przerwanie leczenia fosfomycyną i zastosowanie odpowiedniego leczenia
zakażenia Clostridioides difficile. Nie należy stosować produktów leczniczych hamujących
perystaltykę.
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Monural
u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Z tego względu nie należy stosować tego leku u pacjentów w tej
grupie wiekowej (patrz punkt 4.2).
Przewlekłe zakażenia u pacjentów płci męskiej
W przypadku przewlekłych zakażeń zaleca się przeprowadzenie dokładnych badań i weryfikację
rozpoznania, gdyż zwykle są one spowodowane powikłanymi zakażeniami układu moczowego albo
występowaniem opornych drobnoustrojów chorobotwórczych (np. Staphylococcus saprophyticus,
patrz punkt 5.1). Co do zasady zakażenia dróg moczowych u pacjentów płci męskiej należy uznawać
za powikłane zakażenia dróg moczowych, do leczenia których ten produkt leczniczy nie jest wskazany
(patrz punkt 4.1).
Substancje pomocnicze
Sód (zawarty w aromacie mandarynkowym i aromacie pomarańczowym)
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Sacharoza
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować
produktu leczniczego.
Siarczyny (zawarte w aromacie mandarynkowym i aromacie pomarańczowym)
Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
3
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Metoklopramid
Wykazano, że jednoczesne stosowanie metoklopramidu powoduje obniżenie stężenia fosfomycyny w
surowicy krwi oraz w moczu i należy tego unikać.
Inne leki, które zwiększają motorykę przewodu pokarmowego, mogą mieć podobne działanie.
Wpływ pokarmu
Pokarm może opóźniać wchłanianie fosfomycyny, prowadząc do nieznacznego zmniejszenia
maksymalnego stężenia fosfomycyny w osoczu krwi oraz w moczu. W związku z tym zaleca się
przyjmować produkt leczniczy na czczo albo około 2–3 godziny po posiłku.
Szczególne problemy związane ze zmianami wartości międzynarodowego współczynnika
znormalizowanego (International Normalized Ratio, INR):
U pacjentów leczonych antybiotykami zgłaszano liczne przypadki zwiększonej aktywności doustnych
leków przeciwzakrzepowych. Czynniki ryzyka obejmują ciężkie zakażenie albo stan zapalny, wiek i
zły ogólny stan zdrowia. W tych okolicznościach trudno ustalić, czy zmiana wartości wskaźnika INR
wywołana została chorobą zakaźną czy jej leczeniem. Jednak niektóre klasy antybiotyków częściej niż
inne powodują zmiany wartości wskaźnika INR i są to w szczególności: fluorochinolony, makrolidy,
cykliny, kotrimoksazol i niektóre cefalosporyny.
Dzieci i młodzież
Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania fosfomycyny w
pierwszym trymestrze ciąży (n=152). Jak dotąd dane te nie wskazują na zagrożenie działaniem
teratogennym. Fosfomycyna przenika przez łożysko.
Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na
reprodukcję (patrz punkt 5.3).
Monural można stosować w czasie ciąży, wyłącznie jeżeli istnieje taka jednoznaczna konieczność.
Karmienie piersią
Fosfomycyna przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Jeśli jest to jednoznacznie konieczne,
w okresie karmienia piersią można zastosować pojedynczą dawkę doustną fosfomycyny.
Płodność
Brak dostępnych danych dotyczących ludzi. Fosfomycyna podawana doustnie samcom i samicom
szczurów w dawce wynoszącej maksymalnie 1000 mg/kg/dobę nie powodowała upośledzenia
płodności.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie prowadzono ukierunkowanych badań na ten temat, jednakże należy poinformować pacjentów, że
zgłaszano przypadki zawrotów głowy. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn u niektórych pacjentów (patrz punkt 4.8).
4.8 Działania niepożądane
4
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
Najczęstsze działania niepożądane występujące po podaniu pojedynczej dawki trometamolu
fosfomycyny dotyczą przewodu pokarmowego i obejmują głównie biegunkę. Zdarzenia te są zwykle
ograniczone czasowo i ustępują samoistnie.
Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych
W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu trometamolu
fosfomycyny podczas badań klinicznych albo po wprowadzeniu produktu do obrotu.
Działania niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji układów narządów i częstości
występowania według następującej konwencji:
bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko
(≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych)
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane są wymienione
zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.
Klasyfikacja
układów i narządów
Działania niepożądane leku
Często Niezbyt często Nieznana
Zakażenia i zarażenia
pasożytnicze
Zapalenie sromu i
pochwy
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcje anafilaktyczne w
tym wstrząs anafilaktyczny,
nadwrażliwość (patrz punkt
4.4)
Zaburzenia układu
nerwowego
Ból głowy, zawroty
głowy
Zaburzenia żołądka i
jelit
Biegunka, nudności,
dyspepsja, ból brzucha
Wymioty Poantybiotykowe zapalenie
jelita grubego (patrz punkt
4.4)
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
Wysypka,
pokrzywka, świąd
Obrzęk naczynioruchowy
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel. + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
5
4.9 Przedawkowanie
Doświadczenia dotyczące przedawkowania fosfomycyny przyjętej doustnie są ograniczone. Po
pozajelitowym podaniu fosfomycyny zgłaszano przypadki hipotonii, senności, zaburzeń równowagi
elektrolitowej, małopłytkowości i hipoprotrombinemii.
W przypadku przedawkowania należy monitorować pacjenta (szczególnie pod kątem stężeń
elektrolitów w osoczu/surowicy krwi) oraz zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Zaleca się
nawadnianie organizmu w celu zwiększenia wydalania substancji czynnej z moczem. Fosfomycyna
jest skutecznie wydalana z organizmu na drodze hemodializy, ze średnim okresem półtrwania w fazie
eliminacji wynoszącym około czterech godzin.
5. WŁAŚCWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie; inne leki przeciwbakteryjne.
Kod ATC: J01XX01
Mechanizm działania
Fosfomycyna wywiera działanie bakteriobójcze na namnażające się czynniki chorobotwórcze poprzez
zapobieganie syntezie enzymatycznej ściany komórkowej bakterii. Fosfomycyna hamuje pierwszy
etap wewnątrzkomórkowej syntezy ściany komórkowej bakterii poprzez hamowanie syntezy
peptydoglikanu.
Fosfomycyna jest aktywnie transportowana do komórki bakterii z wykorzystaniem dwóch różnych
systemów transportu (systemy transportu sn-glicerolo-3-fosforanu i heksozy-6).
Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne
Ograniczone dostępne dane wskazują, że działanie fosfomycyny jest najprawdopodobniej zależne od
czasu.
Mechanizm oporności
Główny mechanizm oporności stanowi mutacja chromosomowa, powodująca zmianę w systemach
transportu fosfomycyny przez bakterie. Dodatkowe mechanizmy oporności, oparte na plazmidach albo
transpozonach, powodują odpowiednio inaktywację enzymatyczną fosfomycyny poprzez wiązanie jej
cząsteczki z glutationem albo rozpad wiązania węgiel-fosfor w cząsteczce fosfomycyny.
Oporność krzyżowa
Nie są znane przypadki wykształcenia się oporności krzyżowej między fosfomycyną a innymi klasami
antybiotyków.
Wartości graniczne oznaczenia lekowrażliwości
Wartości graniczne oznaczenia lekowrażliwości, określone przez Europejski Komitet ds. Oznaczania
Lekowrażliwości (tabela wartości granicznych EUCAST, wersja 11.0, obowiązuje od 2021-01-01), są
następujące:
Gatunki wrażliwe oporne
Enterobacterales (wyłącznie E.coli) ≤ 8 mg/L > 8 mg/L
Występowanie oporności nabytej
6
Występowanie oporności nabytej u poszczególnych gatunków może być zróżnicowane geograficznie i
zmieniać się w czasie. Niezbędne jest więc gromadzenie informacji na poziomie lokalnym na temat
oporności, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego leczenia ciężkich zakażeń.
Poniższą tabelę oparto na danych uzyskanych z programów obserwacji oraz badań. Zostały w niej
wymienione organizmy właściwe dla zatwierdzonych wskazań:
GATUNKI POWSZECHNIE WRAŻLIWE
Gram-ujemne drobnoustroje tlenowe
Escherichia coli
GATUNKI, KTÓRYCH OPORNOŚĆ NABYTA MOŻE STANOWIĆ PROBLEM
Gram-dodatnie drobnoustroje tlenowe
Enterococcus faecalis
Gram-ujemne drobnoustroje tlenowe
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
SZCZEPY O OPORNOŚCI PIERWOTNEJ
Gram-dodatnie drobnoustroje tlenowe
Staphylococcus saprophyticus
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po jednokrotnym podaniu doustnym dawki, całkowita dostępność biologiczna trometamolu
fosfomycyny wynosi około 33–53%. Pokarm może zmniejszać szybkość i stopień wchłaniania, jednak
całkowita ilość substancji czynnej wydalanej z moczem w czasie jest taka sama. Średnie stężenie
fosfomycyny w moczu utrzymuje się powyżej poziomu minimalnego stężenia hamującego, które
wynosi 128 μg/ml, przez co najmniej 24 godziny po podaniu doustnym dawki wynoszącej 3 g
zarówno na czczo, jak i po posiłku; czas osiągnięcia stężenia maksymalnego w moczu wydłuża się
jednak o cztery godziny. Trometamol fosfomycyny bierze udział w krążeniu wątrobowo-jelitowym.
Dystrybucja
Nie wydaje się, aby fosfomycyna była metabolizowana. Fosfomycyna jest transportowana do tkanek,
w tym do nerek i ściany pęcherza moczowego. Fosfomycyna nie wiąże się z białkami osocza i
przenika przez barierę łożyskową.
Eliminacja
Fosfomycyna jest wydalana w postaci niezmienionej głównie z moczem przez nerki, poprzez
przesączenie kłębuszkowe (40–50% dawki wykrywane jest w moczu), a okres półtrwania w fazie
eliminacji wynosi około cztery godziny po podaniu doustnym. W mniejszym stopniu wydalana jest z
kałem (18–28% dawki). Choć pokarm może wydłużać czas wchłaniania leku, całkowita ilość leku
wydalana z moczem w czasie jest taka sama.
Szczególne grupy pacjentów
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się
proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek. Stężenia fosfomycyny w moczu pacjentów z
zaburzeniami czynności nerek pozostają w zakresie zapewniającym skuteczność działania przez 48
godzin po podaniu normalnej dawki, o ile klirens kreatyniny wynosi powyżej 10 ml/min.
7
U starszych pacjentów klirens fosfomycyny zmniejsza się wraz ze związanym z wiekiem
upośledzeniem czynności nerek.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego
wpływu na płodność, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.
Brak jest dostępnych danych dotyczących rakotwórczego działania fosfomycyny.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Aromat mandarynkowy (preparaty aromatyczne, sacharoza, guma arabska (E414), fosforan wapnia
(E341), butylowany hydroksyanizol (E320), sód, siarczyny)
Aromat pomarańczowy (preparaty aromatyczne, substancje aromatyczne, naturalne substancje
aromatyczne, maltodekstryna kukurydziana, sól sodowa oktenylobursztynianiu skrobiowego (E1450),
sód, siarczyny, cukry)
Sacharyna
Sacharoza
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata - pod warunkiem prawidłowego przechowywania w oryginalnym, nieuszkodzonym
opakowaniu. Roztwór otrzymany po rozpuszczeniu granulatu w wodzie jest nietrwały (należy go użyć
bezpośrednio po sporządzeniu).
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Jedna saszetka z folii papier/PE/Aluminium/PE, zawierająca 8g granulatu, w tekturowym pudełku.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.
Instrukcję dotyczącą przygotowania produktu leczniczego do stosowania zamieszczono w punkcie 4.2.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca, 10
20091 Bresso (MI), Włochy
8
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/6991
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.02.1997 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.03.2012 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO