Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Dafurag

Dafurag

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Dafurag, 10 mg/mL, zawiesina doustna 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 mL zawiesiny zawiera 10 mg furazydyny (Furazidinum), poprzednio stosowana nazwa: furagina. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

1 mL zawiesiny zawiera: 

- 476 mg sacharozy,  

- 2,142 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E 218),  

- 0,238 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216),  

- 1,19 mg makrogologlicerolu rycynooleinianu, 

- 4,4 mg etanolu, 

- d-limonen, 

- linalol. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Zawiesina doustna 

Zawiesina o barwie żółtej i pomarańczowym posmaku. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, wywołanych  przez bakterie z gatunku pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) u dzieci i dorosłych. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Produkt leczniczy stosuje się przez 7-8 dni. Gdy zachodzi konieczność, kuracja może być powtórzona  po 10-15 dniach. 

Dorośli 

Pierwszy dzień leczenia: 10 mL 4 razy na dobę, następne dni 10 mL 3 razy na dobę. 

Dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy 

5-7 mg/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych. 

Sposób podawania 

Produkt leczniczy należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które  powoduje zwiększenie dostępności biologicznej pochodnych nitrofuranu.  

Przed każdym użyciem butelkę należy wstrząsać przez co najmniej 30 sekund. 4.3 Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w  punkcie 6.1 lub na pochodne nitrofuranu. 

- W I trymestrze ciąży. 

- W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości  hemolitycznej u noworodka. 

- U dzieci w wieku do 3 miesięcy. 

- Niewydolność nerek.  

- Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. 

- Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby,  zaburzeniami układu nerwowego, niedokrwistością, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem  witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc. 

Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność, gdyż furazydyna może spowodować rozwój  polineuropatii. U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano wystąpienie  polineuropatii obwodowej, która w ciężkich przypadkach może być nieodwracalna i zagrażać życiu  pacjenta. Dlatego w razie wystąpienia pierwszych objawów neuropatii (parestezje) produkt leczniczy  należy odstawić. 

U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano ostre, podostre i przewlekłe reakcje  płucne (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia objawów takiej reakcji produkt leczniczy należy  natychmiast odstawić.  

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego należy kontrolować morfologię krwi (leukocytoza) oraz biochemiczne parametry czynności nerek i wątroby. 

Podczas podawania pochodnych nitrofuranu stwierdzano fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń glukozy  w moczu z użyciem roztworów Benedicta i Fehlinga. Wyniki oznaczeń glukozy w moczu  wykonywanych metodami enzymatycznymi były prawidłowe. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:  

Sacharoza 

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować  produktu leczniczego. 

Produkt leczniczy zawiera 476 mg sacharozy w 1 mL zawiesiny. Należy wziąć to pod uwagę u  pacjentów chorych na cukrzycę. 

Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan 

Produkt leczniczy zawiera 2,142 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 0,238 mg propylu  parahydroksybenzoesanu w 1 mL zawiesiny. 

Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (również reakcje typu późnego). 

Makrogologlicerolu rycynooleinian 

Produkt leczniczy zawiera 1,19 mg makrogologlicerolu rycynooleinianu w 1 mL zawiesiny.  Produkt leczniczy może powodować niestrawność i biegunkę. 

Etanol 

Ten produkt leczniczy zawiera 44 mg alkoholu (etanolu) w każdych 10 mL zawiesiny, co jest  równoważne 0,44% (w/v). Ilość alkoholu w 10 mL tego produktu leczniczego jest równoważna mniej  niż 2 mL piwa lub 1 mL wina. 

Mała ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym nie będzie powodowała zauważalnych skutków. 

D-limonen i linalol 

Produkt leczniczy zawiera d-limonen i linalol, które mogą powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

- Furazydyna jest antagonistą kwasu nalidyksowego, hamującym jego działanie bakteriostatyczne. - Antybiotyki aminoglikozydowe i tetracykliny podawane razem z furazydyną nasilają jej działanie  przeciwbakteryjne.  

- Chloramfenikol i rystomycyna zwiększają działanie hemotoksyczne furazydyny. - Leki urykozuryczne, takie jak probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon zmniejszają  wydzielanie kanalikowe pochodnych nitrofuranu i mogą powodować kumulację furazydyny w  organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu poniżej minimalnego  stężenia bakteriostatycznego, a w konsekwencji prowadzić do osłabienia skuteczności terapeutycznej. - Jednoczesne podawanie leków alkalizujących, które zawierają trójkrzemian magnezu zmniejsza  wchłanianie furazydyny. 

- Atropina opóźnia wchłanianie pochodnych nitrofuranu, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie  zmienia się.  

- Jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B zwiększa wchłanianie pochodnych nitrofuranu.   

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Z powodu braku danych klinicznych, dotyczących ewentualnego teratogennego działania furazydyny,  produktu leczniczego nie należy stosować w I trymestrze ciąży. 

Należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w III trymestrze ciąży. 

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u kobiet w donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i w okresie  porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.  

Karmienie piersią 

Z uwagi na przenikanie furazydyny do mleka ludzkiego, produktu leczniczego nie należy stosować w  okresie karmienia piersią. 

Płodność 

Badania kliniczne wykazały, że pochodne nitrofuranu mają negatywny wpływ na czynność jąder.  Mogą powodować zmniejszenie ruchliwości plemników, zmniejszać wydzielanie spermy oraz  prowadzić do patologicznych zmian w morfologii plemników. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność  prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.8 „Zaburzenia układu nerwowego”). 

4.8 Działania niepożądane 

Wśród obserwowanych w trakcie badań klinicznych objawów niepożądanych, najprawdopodobniej  związanych ze stosowaniem produktu leczniczego, najczęstsze były: nudności (8%), bóle głowy (6%)  i nadmierne oddawanie gazów (1,5%). Pozostałe, niżej wymienione objawy, występowały u nie więcej  niż 1% pacjentów i są wymienione z uwzględnieniem układów, których dotyczyły.  

Zaburzenia krwi i układu chłonnego  

Sinica wskutek methemoglobinemii. U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej  stosowanie furazydyny może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub  hemolitycznej. 

Zaburzenia układu nerwowego  

Zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, neuropatia obwodowa, także o ostrym lub  nieodwracalnym przebiegu (do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek,  niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki i śródpiersia  

Ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu. Reakcje przewlekłe  występowały u pacjentów przyjmujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy. Przewlekłe reakcje płucne  (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u  pacjentów w podeszłym wieku. Ostre reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego  objawiały się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do  jamy opłucnowej zmianami w obrazie radiologicznym płuc i eozynofilią. Najczęściej szybko lub  bardzo szybko ustępowały po odstawieniu produktu leczniczego. W przypadku reakcji przewlekłych  nasilenie objawów i ich odwracalność po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego zależy od  czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych. Sprawą kluczową  jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie produktu leczniczego.  Upośledzenie czynności płuc może być nieodwracalne. 

Zaburzenia żołądka i jelit  

Zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne, bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie  trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  

Łysienie, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania  

Gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu,  najczęściej pałeczkami z rodzaju Pseudomonas lub grzybami z rodzaju Candida. 

Zaburzenia układu immunologicznego  

Świąd, pokrzywka, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka. 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych  

Objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica miąższu wątroby. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:  

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Z uwagi na wydalanie produktu leczniczego z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest  zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. W razie przedawkowania mogą wystąpić  następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, wymioty,  niedokrwistość.  

Po przedawkowaniu zaleca się płukanie żołądka oraz dożylne podanie płynów. Zaleca się  przeprowadzenie badania morfologii krwi, badań laboratoryjnych czynności wątroby oraz  monitorowanie czynności płuc. W ciężkich przypadkach należy przeprowadzić hemodializę. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw zakażeniom działające ogólnie, pochodne nitrofuranu.  Kod ATC: J 01 X E03 

Furazydyna czyli furagina (nitrofuryloakrylidyno-amino-hydantoina) jest pochodną nitrofuranu. Leki  z tej grupy działają bakteriostatyczne na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część bakterii  Gram-dodatnich (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) i wiele  szczepów Gram-ujemnych (Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella,  Escherichia, Enterobacter). Pochodne nitrofuranu wykazują działanie przeciwpierwotniakowe i tylko  niewielkie działanie przeciwgrzybicze. Nie wpływają na pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas  aeruginosa) i na większość szczepów pałeczek odmieńca (Proteus vulgaris).  

Najsilniejsze działanie furazydyna wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), środowisko zasadowe  osłabia jej działanie. Silne działanie bakteriostatyczne furazydyny jest związane z obecnością  aromatycznego podstawnika z grupy nitrowej. Pochodne nitrofuranu są redukowane do aktywnych  pochodnych przez bakteryjne flawoproteiny. Pochodne te następnie przekształcają bakteryjne białka  rybosomalne i inne związki niezbędne do syntezy białek komórkowych, kwasów nukleinowych (DNA  i RNA) i w procesach oddychania komórkowego. Ten złożony i wielotorowy mechanizm zaburzania  procesów życiowych w komórce bakteryjnej sprawia, że od czasu wprowadzenia do terapii tej grupy  leków w 1953 roku, nie powstał istotny klinicznie problem rozwijania się na nie oporności.  Prawdopodobnie wielokrotne i jednoczesne mutacje, mogące prowadzić do nabycia oporności na  pochodne nitrofuranu, są letalne dla większości drobnoustrojów. Nie obserwuje się występowania  krzyżowej oporności na pochodne nitrofuranu z antybiotykami i sulfonamidami. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym furazydyna wchłania się bardzo szybko i uzyskuje maksymalne stężenie w  surowicy w ciągu ok. 0,5 godziny. 

Dystrybucja 

Krzywa przebiegu stężenia leku w surowicy wskazuje na otwarty, jednokompartmentowy model  dystrybucji leku. Stężenia te są mało istotne z terapeutycznego punktu widzenia i wynoszą około 4,2 μg/mL. Stopień wiązania pochodnych nitrofuranu z białkami osocza jest oceniany różnie przez  poszczególnych autorów na od 40-60% do 90-95%.  

Metabolizm 

Pochodne nitrofuranu są metabolizowane w wątrobie i innych tkankach obwodowych.  

Eliminacja 

Około 13% przyjętej dawki furazydyny ulega wydaleniu w postaci niezmienionej w ciągu pierwszej  doby od podania. Obserwowane średnie stężenia furazydyny w moczu mieszczą się w zakresie  minimalnych stężeń hamujących (MIC) dla ok. 81% patogennych szczepów pałeczki okrężnicy  (E. coli) najczęściej izolowanych z moczu dzieci. Wynoszą one od 0,45 mg/mL do 6,25 mg/mL. Inni  autorzy określili minimalne stężenie bakteriostatyczne w moczu furazydyny na około 1 mg/mL.  

Należy dodać znane i dobrze udokumentowane informacje literaturowe, że przyjmowanie pochodnych  nitrofuranu z posiłkami, szczególnie bogatobiałkowymi, zwiększa ich biologiczną dostępność o ok.  40% ~50% i zwiększa ich wydalanie z moczem, czyli zwiększa stężenie leku w moczu, co daje  wyższy odsetek wyleczeń. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Toksyczność ostra (po podaniu pojedynczej dawki) 

Ostrą toksyczność furazydyny oceniano w doświadczeniu przeprowadzonym na białych myszach,  podając produkt leczniczy dożołądkowo i dootrzewnowo. Uzyskane wyniki przedstawione w tabeli  poniżej wskazują na bardzo niską toksyczność furazydyny po podaniu dożołądkowym.  

Droga podania 
Dawka (mg/kg mc.) 
Maks. tolerowana 
Śmiertelna 
LD50
Dootrzewnowo  Dożołądkowo 
150  

2000 
400  

4000 
284,3  

2813 


Ostra toksyczność furazydyny była badana także na królikach. Nie różniła się ona znamiennie od  toksyczności dla białych myszy. Obraz kliniczny zatrucia u myszy rozwijał się po 20-40 minutach od  momentu podania furazydyny dootrzewnowo i charakteryzował się objawami ataksji i drżenia  poszczególnych grup mięśniowych, po którym następowało porażenie. U królików również  obserwowano gwałtowne zmniejszenie napięcia mięśniowego, duszność, obniżenie odruchów  rogówkowych, czasami opistotonus. 

Toksyczność po podaniu wielokrotnym  

Kumulacja furazydyny badana była na białych myszach. Codzienne podawanie produktu leczniczego  w dawce 100 i 250 mg/kg mc. w ciągu miesiąca nie doprowadzało do zgonu zwierząt. Co więcej, u  myszy następowało zwiększenie masy ciała. W ciągu doby z organizmu myszy wydalało się 250  mg/kg mc. furazydyny, co stanowiło 12,5% maksymalnej tolerowanej dawki, czyli codzienne  podawanie dużych dawek doprowadzało do kumulacji produktu leczniczego. Badania histologiczne  królików, które zginęły w 3., 4., i 5. dniu codziennego podawania 1 g/kg mc. furazydyny, wykazały  tylko zmiany w wątrobie i nerkach: w wątrobie - nieznacznie zaznaczone stłuszczenie, w nerkach - zmiany martwicze i nacieki komórkowe. W doświadczeniach na kotach badano wpływ furazydyny na  mięśnie gładkie. Wykazano, że po dożylnym podaniu dawki 10 mg/kg mc. napięcie i amplituda  skurczu mięśniowego nie zmieniała się. W doświadczeniu na izolowanych odcinkach jelita cienkiego  udowodniono, że furazydyna nie wpływa na czynność mięśni gładkich przewodu pokarmowego ani na  aktywność motoryczną jelita. Ponieważ furazydyna charakteryzuje się silnym działaniem  przeciwbakteryjnym, istotny jest jej wpływ na fizjologiczną florę bakteryjną przewodu pokarmowego.  Badania w tym zakresie przeprowadzono na myszach. Doświadczalnie wykazano tylko nieznaczne  zmniejszenie liczby pałeczek Gram-ujemnych w przewodzie pokarmowym. Różnica ta była  obserwowana od 5. dnia od momentu rozpoczęcia podawania furazydyny. Zmiany nie zniknęły  całkowicie przez okres około 40 dni podawania produktu leczniczego. Podsumowując stwierdzono, że  furazydyna w dawkach terapeutycznych nie wpływała negatywnie na florę jelitową myszy.  

Podczas badania histologicznego zwierząt zmiany stwierdzano w wątrobie i w nerkach. W wątrobie  miały one charakter stłuszczenia, w nerkach natomiast wyraźny był zastój żylny, w miąższu  występowały nacieki komórkowe, a w nabłonku kanalików drobne krople tłuszczu. Brak badań dotyczących działania kancerogennego produktu leczniczego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Sacharoza 

Glicerol 

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) 

Makrogologlicerolu rycynooleinian 

Hydroksypropyloceluloza 

Guma ksantan 

Aromat pomarańczowy naturalny 72VP (olejek pomarańczowy, etanol, d-limonen, linalol) Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.  6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Butelka ze szkła brunatnego typu III zamknięta aluminiową białą zakrętką, umieszczona w  tekturowym pudełku wraz ze strzykawką doustną z podziałką co 0,1 mL (cylinder i końcówka tłoka z  LDPE, tłok strzykawki z polistyrenu, łącznik z LDPE) i ulotką dla pacjenta. 

1 op. – 140 mL 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania  

Bez specjalnych wymagań. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95-200 Pabianice 

tel. (42) 22-53-100 

E-mail: aflofarm@aflofarm.pl 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 24091 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 czerwca 2017 r.  Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11 stycznia 2022 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Dafurag
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu