Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ciprinol

Ciprinol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

CIPRINOL, 250 mg, tabletki powlekane  

CIPRINOL, 500 mg, tabletki powlekane  

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY  

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny  jednowodnego.  

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny  jednowodnego.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Ciprinol, 250 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe, z rowkiem podziału z jednej strony.  Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, z rowkiem podziału z jednej strony.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1. Wskazania do stosowania  

Lek Ciprinol stosuje się w leczeniu u dorosłych następujących zakaŜeń wywołanych przez  drobnoustroje wraŜliwe na cyprofloksacynę:  

- ZakaŜenia układu moczowego  

- ZakaŜenia dróg oddechowych  

- ZakaŜenia ucha, nosa i gardła  

- ZakaŜenia narządu rodnego i narządów płciowych (w tym rzeŜączka)  

- ZakaŜenia w obrębie jamy brzusznej i dróg Ŝółciowych  

- ZakaŜenia kości i stawów  

- ZakaŜenia skóry  

- Posocznica  

- Profilaktyka lub zakaŜenia u pacjentów z obniŜoną odpornością  

4.2. Dawkowanie i sposób podawania  

Zaleca się następujące dawkowanie (doustne):  

• zakaŜenie dróg oddechowych (zaleŜnie od cięŜkości przypadku i gatunku drobnoustroju):  250 mg do 500 mg 2 razy na dobę 

• ostre, niepowikłane zakaŜenia układu moczowego: od 125 mg do 250 mg 2 razy na dobę  • powikłane zakaŜenia układu moczowego: 250 mg do 500 mg 2 razy na dobę • rzeŜączka, ostra niepowikłana: 250 mg jednorazowo  

• zakaŜenia przewodu pokarmowego: 500 mg 1 do 2 razy na dobę 

• inne zakaŜenia (patrz punkt 4.1): 500 mg 2 razy na dobę 

• cięŜkie zakaŜenia (zapalenie płuc, zapalenie kości i szpiku, posocznica): 750 mg 2 razy na  dobę 

Pacjenci w wieku podeszłym  

Pacjentom w podeszłym wieku naleŜy podawać najmniejszą moŜliwą dawkę, zaleŜnie od cięŜkości  zakaŜenia i klirensu kreatyniny. 

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby  

Zaburzenie czynności nerek 

a. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 31 do 60 ml/min/1,73 m2 lub gdy stęŜenie kreatyniny w  surowicy wynosi od 1,4 do 1,9 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa podana doustnie wynosi  1000 mg.  

b. Jeśli klirens kreatyniny jest równy lub mniejszy niŜ 30 ml/min/1,73 m2 lub gdy stęŜenie  kreatyniny w surowicy jest równe lub wyŜsze niŜ 2,0 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa  podana doustnie wynosi 500 mg.  

Zaburzenie czynności nerek i hemodializa 

Dawkowanie jak w punkcie b., w dniu dializy lek naleŜy podać po dializie.  

Zaburzenia czynności nerek i CAPD 

Podanie cyprofloksacyny w postaci tabletek w dawce: 500 mg raz na dobę (lub 250 mg 2 razy na  dobę).  

Zaburzenia czynności wątroby 

Nie jest konieczna modyfikacja dawki.  

Zaburzenia czynności nerek i wątroby. 

Dawkowanie jak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.  

Sposób podawania leku  

Doustnie.  

Tabletki naleŜy zaŜywać w całości, popijając niewielką ilością płynu. Lek moŜna przyjmować niezaleŜnie od posiłków. Jeśli lek jest zaŜywany na czczo, substancja czynna wchłania się szybciej.  W takiej sytuacji tabletek nie naleŜy przyjmować jednocześnie z produktami mlecznymi ani  z napojami wzbogaconymi w minerały (np. mleko, jogurt, sok pomarańczowy wzbogacony  wapniem). Wapń występujący w posiłkach nie wpływa znacząco na wchłanianie cyprofloksacyny.  

Jeśli stan pacjenta lub inne przyczyny (np. pacjenci odŜywiani dojelitowo) uniemoŜliwiają zaŜywanie tabletek, zaleca się podawanie cyprofloksacyny doŜylnie. Po podaniu doŜylnym leczenie  moŜe być kontynuowane doustnie.  

Czas trwania leczenia zaleŜy od cięŜkości choroby, jej przebiegu klinicznego i wyników badań bakteriologicznych. Leczenie naleŜy kontynuować przynajmniej 3 dni po ustąpieniu gorączki lub  objawów klinicznych choroby.  

Średni czas leczenia powinien wynosić: 

- ostra niepowikłana rzeŜączka oraz zapalenie pęcherza moczowego – 1 dzień - zakaŜenia dróg moczowych i jamy brzusznej – do 7 dni  

- w przypadku pacjentów ze zmniejszoną odpornością – przez cały okres trwania neutropenii  - zakaŜenia szpiku i kości – maksymalnie 2 miesiące  

- pozostałe zakaŜenia – 7 do 14 dni  

ZakaŜenia wywołane przez paciorkowce lub chlamydie naleŜy leczyć nie krócej niŜ 10 dni, ze  względu na moŜliwość wystąpienia odległych powikłań.  

4.3. Przeciwwskazania  

Leku Ciprinol nie naleŜy stosować u pacjentów z nadwraŜliwością na cyprofloksacynę, inne leki z  grupy chinolonów lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.  

Nie naleŜy jednocześnie podawać cyprofloksacyny i tyzanidyny, gdyŜ moŜe dojść do zwiększenia  stęŜenia tyzanidyny w surowicy, co z kolei moŜe wywołać klinicznie istotne działania niepoŜądane,  tj. niedociśnienie, senność, ospałość.  

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąŜy i karmiących piersią.  

4.4. Specjalne ostrzeŜenia i środki ostroŜności dotyczące stosowania  

Cytochrom P 450  

Cyprofloksacyna jest znanym inhibitorem cytochromu P 450 1A2. NaleŜy zachować ostroŜność podczas jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny wraz z innymi substancjami, które 

metabolizowane są na tej samej drodze enzymatycznej (teofilina, metyloksantyny, kofeina,  duloksetyna i inne). Cyprofloksacyna poprzez hamowanie przemian metabolicznych tych substancji  moŜe prowadzić do zwiększenia ich stęŜeń w osoczu, a w efekcie do wystąpienia swoistych dla tych  substancji działań niepoŜądanych (patrz punkt 4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje  interakcji).  

Układ pokarmowy  

Wystąpienie cięŜkiej i utrzymującej się biegunki w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu moŜe  być objawem zagraŜającego Ŝyciu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W takim przypadku  naleŜy przerwać podawanie preparatu i zastosować odpowiednie leczenie (np. doustnie  wankomycyna w dawce 250 mg 4 razy na dobę). Leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.  

U pacjentów z niewydolnością wątroby moŜe wystąpić tymczasowe zwiększenie aktywności  aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej oraz Ŝółtaczka cholestatyczna.  

Układ nerwowy  

Ze względu na zwiększone zagroŜenie objawami niepoŜądanymi ze strony układu nerwowego u  osób chorych na padaczkę i pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego  (np. obniŜony próg drgawkowy, napady drgawkowe w wywiadzie, zmniejszony przepływ mózgowy,  udar mózgu, zmiany strukturalne w tkance mózgowej) cyprofloksacynę naleŜy stosować wyłącznie  wtedy, kiedy korzyści płynące z terapii przewyŜszają ryzyko. Reakcje tego rodzaju mogą wystąpić nawet po jednorazowej dawce cyprofloksacyny.  

W rzadkich przypadkach u pacjentów z depresją lub psychozą moŜe dojść do pogłębienia tych  stanów i wystąpienia zachowań samobójczych. W takich sytuacjach naleŜy natychmiast przerwać leczenie cyprofloksacyną.  

NadwraŜliwość 

W niektórych przypadkach reakcje nadwraŜliwości mogą wystąpić juŜ po jednorazowej dawce leku.  Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne w bardzo rzadkich przypadkach mogą rozwinąć się w zagraŜający Ŝyciu wstrząs, niekiedy juŜ po pierwszym podaniu leku. W takich przypadkach  naleŜy przerwać leczenie cyprofloksacyną i zastosować odpowiednie leczenie.  

Układ mięśniowo-szkieletowy  

W razie jakichkolwiek objawów zapalenia ścięgien (np. bolesne obrzęki) naleŜy przerwać podawanie cyprofloksacyny i zalecić pacjentowi unikanie wysiłku. Podczas leczenia  cyprofloksacyną opisano przypadki zerwania ścięgna (najczęściej ścięgna Achillesa). Dotyczy to  zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku oraz leczonych wcześniej glikokortykosteroidami.  Cyprofloksacyna moŜe spowodować nasilenie objawów miastenii (Myasthenia gravis). Dlatego w  przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zaostrzenie miastenii pacjent powinien  zasięgnąć porady lekarza.  

Skóra i jej przydatki  

Wykazano, Ŝe cyprofloksacyna wywołuje reakcje o typie fotowraŜliwości. Pacjenci przyjmujący  cyprofloksacynę powinni unikać bezpośredniego naraŜenia na światło słoneczne lub sztuczne  promieniowanie UV. W przypadku wystąpienia uczulenia na światło (reakcje przypominające  oparzenie słoneczne) leczenie naleŜy przerwać.  

Krew i układ chłonny  

Pacjenci, u których rozpoznano nieprawidłową aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej  lub osoby z zaburzeniami funkcji tego enzymu w wywiadzie rodzinnym są predysponowani do  wystąpienia reakcji hemolitycznej z chinolonami, dlatego cyprofloksacyna powinna być u nich  stosowana z ostroŜnością.  

Nerki i układ moczowy  

Odnotowano przypadki krystalurii związanej ze stosowaniem cyprofloksacyny. Pacjenci leczeni 

cyprofloksacyną powinni przyjmować duŜą ilość płynów i nie naleŜy u nich dopuszczać do  nadmiernej alkalizacji moczu.  

Pacjenci z rozpoznaną powaŜną chorobą nerek powinni być starannie obserwowani pod kątem  ewentualnego pogorszenia czynności nerek. Przed rozpoczęciem leczenia cyprofloksacyną i w  czasie jego trwania naleŜy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta.  

W czasie leczenia pacjenci nie powinni pić napojów alkoholowych.  

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji  

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny doustnie oraz leków zawierających w składzie  wielowartościowe kationy lub suplementów minerałów (np. wapnia, magnezu, glinu, Ŝelaza),  polimerów wiąŜących fosforany (np. sewelamer), sukralfatu, środków zobojętniających sok  Ŝołądkowy oraz leków o duŜej pojemności buforowej (np. tabletki didanozyny), które zawierają w  swoim składzie jony magnezu, glinu lub wapnia, zmniejsza wchłanianie cyprofloksacyny. Dlatego  teŜ cyprofloksacynę naleŜy stosować 1-2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu tych  preparatów. Nie dotyczy to leków wpływających na wydzielanie soku Ŝołądkowego, naleŜących do  grupy inhibitorów receptorów H2.  

NaleŜy unikać jednoczesnego przyjmowania cyprofloksacyny z produktami mlecznymi lub popijać jej samymi napojami wzbogaconymi w minerały (np. mleko, jogurt, sok pomarańczowy  wzbogacony wapniem), gdyŜ produkty te mogą zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Jednak  wapń występujący w posiłkach nie wpływa znacząco na wchłanianie leku.  

Probenecyd wpływa na wydalanie cyprofloksacyny przez nerki. Jednoczesne podawanie  probenecydu i cyprofloksacyny powoduje zwiększenie stęŜenia cyprofloksacyny w surowicy.  

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie podanej doustnie cyprofloksacyny, w wyniku czego skraca  się czas wystąpienia maksymalnego stęŜenia leku w surowicy bez wpływu na biodostępność cyprofloksacyny.  

Jednoczesne przyjmowanie cyprofloksacyny i omeprazolu powoduje nieznaczne zmniejszenie  wartości Cmax i AUC cyprofloksacyny.  

W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem zdrowych osób, podczas jednoczesnego  stosowania cyprofloksacyny i tyzanidyny zaobserwowano zwiększenie stęŜenia tyzanidyny  w surowicy (średnio 7-krotne zwiększenie Cmax, zakres: od 4- do 21-krotnego, średnio 10-krotne  zwiększenie AUC, zakres: od 6- do 24-krotnego), które mogło być przyczyną wystąpienia działań niepoŜądanych tj. niedociśnienie, senność. Tyzanidyny nie naleŜy stosować jednocześnie  z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.3. Przeciwwskazania).  

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny moŜe prowadzić do nadmiernego zwiększenia  stęŜenia teofiliny w surowicy krwi i wystąpienia jej działań niepoŜądanych, które w bardzo rzadkich  przypadkach mogą zagraŜać Ŝyciu lub doprowadzić do zgonu. Jeśli równoczesne stosowanie tych  leków jest konieczne, naleŜy oznaczyć stęŜenie teofiliny w surowicy i odpowiednio zmniejszyć podawaną dawkę.  

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i metotreksatu moŜe hamować kanalikowy transport  metotreksatu w nerkach, a w efekcie prowadzić do zwiększenia stęŜenia metotreksatu w surowicy  krwi oraz ryzyka wystąpienia jego toksyczności. Dlatego naleŜy dokładnie obserwować pacjentów  leczonych metotreksatem, którym jednocześnie zalecono przyjmowanie cyprofloksacyny.  

Na podstawie badań na zwierzętach stwierdzono, Ŝe jednoczesne stosowanie chinolonów w duŜych  dawkach i niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (z wyjątkiem kwasu  acetylosalicylowego) moŜe wywoływać drgawki. 

Podczas równoczesnego podawania cyprofloksacyny i cyklosporyny obserwowano przemijające  zwiększenie stęŜenia kreatyniny w surowicy krwi. Z tego powodu w tej grupie pacjentów zalecana  jest częsta kontrola tego parametru (2 razy w tygodniu).  

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i warfaryny moŜe wzmagać działanie warfaryny.  

W rzadkich przypadkach jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i glibenklamidu nasila działanie  hipoglikemizujące glibenklamidu.  

Badania kliniczne wykazały, Ŝe jednoczesne przyjmowanie duloksetyny z silnymi inhibitorami  cytochromu CYP450 1A2 takimi jak fluwoksamina powoduje zwiększenie wartości Cmax i AUC  duloksetyny. Pomimo, iŜ nie przeprowadzono podobnych badań dla cyprofloksacyny, moŜna  spodziewać się podobnego efektu, gdy cyprofloksacyna i duloksetyna podawane są jednocześnie.    

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i meksyletyny moŜe prowadzić do zwiększenia stęŜenia  meksyletyny w organizmie.  

Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny i fenytoiny moŜe dojść do zwiększenia lub zmniejszenia  stęŜenia fenytoiny we krwi.  

Zaobserwowano, Ŝe jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i diazepamu opóźnia przemiany  diazepamu w organizmie (zmniejszony klirens, wydłuŜony okres półtrwania). Z tego powodu zaleca  się, aby dokładne obserwować przebieg leczenia prowadzonego diazepamem.  

4.6. CiąŜa i laktacja  

Cyprofloksacyny nie naleŜy stosować u kobiet w ciąŜy ani u karmiących piersią. Nie ma badań,  dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania w tych grupach pacjentek, a badania na zwierzętach nie  wykluczyły negatywnego działania leku na chrząstki stawowe u niedojrzałych osobników.  Badania na zwierzętach nie wykazały Ŝadnych działań teratogennych (wady rozwojowe).  

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu  

Nawet jeśli lek jest przyjmowany ściśle według zaleceń, moŜe on zaburzać szybkość reakcji w  stopniu uniemoŜliwiającym prowadzenie samochodu lub obsługę maszyn. Wpływ ten nasila się podczas jednoczesnego spoŜywaniu alkoholu.  

4.8. Działania niepoŜądane  

Częstość występowania działań niepoŜądanych wymienionych poniŜej określono następująco:  − często (≥1% do <10%),  

− niezbyt często (≥0,1% do < 1%),  

− rzadko (≥0,01% do <0,1%),  

− bardzo rzadko (<0,01).  

ZakaŜenia i zaraŜenia pasoŜytnicze  

- niezbyt często: zakaŜenia droŜdŜakowe  

- rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (bardzo rzadko mogące zagraŜać Ŝyciu)  

Zaburzenia krwi i układu chłonnego  

- niezbyt często: eozynofilia  

- rzadko: leukopenia, niedokrwistość, neutropenia, leukocytoza, trombocytopenia, trombocytoza  - bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia (zagraŜająca Ŝyciu),  supresja szpiku (zagraŜająca Ŝyciu)  

Zaburzenia układu immunologicznego 

- rzadko: reakcja alergiczna, obrzęk alergiczny, obrzęk naczynioruchowy 

- bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, (zagraŜający Ŝyciu), reakcja typu  choroby posurowiczej  

Zaburzenia metabolizmu i odŜywiania  

- niezbyt często: jadłowstręt  

- rzadko: hiperglikemia  

Zaburzenia psychiczne 

- niezbyt często: pobudzenie psychomotoryczne, pobudzenie  

- rzadko: splątanie i dezorientacja, niepokój, koszmary nocne, depresja, omamy  - bardzo rzadko: reakcje psychotyczne  

Zaburzenia układu nerwowego  

- niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia smaku  - rzadko: parestezje i inne zaburzenia czucia, niedoczulica, drŜenie, drgawki, zawroty głowy  pochodzenia błędnikowego  

- bardzo rzadko: migrena, zaburzenia koordynacji, zaburzenia węchu, przeczulica, zwiększenie  ciśnienia wewnątrzczaszkowego  

Zaburzenia oka 

- rzadko: zaburzenia widzenia  

- bardzo rzadko: nieprawidłowe widzenie barw  

Zaburzenia ucha i błędnika  

- rzadko: szumy w uszach, utrata słuchu  

- bardzo rzadko: zaburzenia słuchu  

Zaburzenia serca  

- rzadko: tachykardia  

Zaburzenia naczyniowe  

- rzadko: rozszerzenie naczyń krwionośnych, niedociśnienie, omdlenie  

- bardzo rzadko: zapalenie naczyń krwionośnych  

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia  

- rzadko: duszność (w tym stan astmatyczny)  

Zaburzenia Ŝołądka i jelit  

- często: nudności, biegunka  

- niezbyt często: wymioty, bóle Ŝołądka i jelit, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia  - bardzo rzadko: zapalenie trzustki  

Zaburzenia wątroby i dróg Ŝółciowych  

- niezbyt często: przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, bilirubinemia  - rzadko: przemijająca niewydolność wątroby, Ŝółtaczka, zapalenie wątroby (nieinfekcyjne)  - bardzo rzadko: martwica wątroby (bardzo rzadko rozwijająca się w zagraŜającą Ŝyciu  niewydolność wątroby)  

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  

- niezbyt często: wysypka grudkowo-plamkowa, świąd, pokrzywka  

- rzadko: reakcje nadwraŜliwości na światło, niespecyficzne pęcherze  

- bardzo rzadko: wybroczyny, rumień wielopostaciowy mniejszy, rumień guzowaty,  zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka  

Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe, tkanki łącznej i kości  

- niezbyt często: bóle stawów  

- rzadko: bóle mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśniowe i skurcze 

- bardzo rzadko: osłabienie mięśni, zapalenie ścięgien, częściowe lub całkowite zerwanie  ścięgien (przewaŜnie ścięgna Achillesa), zaostrzenie objawów myasthenia gravis  

Zaburzenia nerek i dróg moczowych  

- niezbyt często: zaburzenia czynności nerek  

- rzadko: schyłkowa niewydolność nerek, krwiomocz, krystaluria, śródmiąŜszowe zapalenie  nerek  

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania  

- niezbyt często: niespecyficzny ból, złe samopoczucie, gorączka  

- rzadko: obrzęki, nadmierne pocenie się 

- bardzo rzadko: zaburzenia chodu  

Badania diagnostyczne  

- niezbyt często: przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi  - rzadko: zaburzenie czasu protrombinowego, zwiększenie aktywności amylazy  

Następujące działania niepoŜądane występują częściej w podgrupie pacjentów przyjmujących  cyprofloksacynę doŜylnie lub w terapii sekwencyjnej (doŜylnie, a następnie doustnie):  

Często wymioty, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka  Niezbyt często trombocytopenia, trombocytoza, splątanie i dezorientacja, omamy,  parestezje i inne zaburzenia czucia, drgawki, zawroty głowy pochodzenia  

błędnikowego, zaburzenia widzenia, utrata słuchu, tachykardia,  

rozszerzenie naczyń, niedociśnienie, przemijające zaburzenia czynności  

wątroby, Ŝółtaczka, niewydolność nerek, obrzęk  

Rzadko niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku, wstrząs  anafilaktyczny, reakcje psychotyczne, migrena, zaburzenia węchu,  

zaburzenia słuchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, martwica  

wątroby, wybroczyny, zerwanie ścięgna.  

4.9. Przedawkowanie  

W wypadku ostrego przedawkowania po podaniu doustnym w niektórych przypadkach  obserwowano przemijającą niewydolność nerek. Dlatego poza typowym postępowaniem zaleca się monitorowanie czynności nerek oraz podawanie leków zobojętniających sok Ŝołądkowy,  zawierających magnez (Mg) lub wapń (Ca), które zmniejszają wchłanianie cyprofloksacyny. Tylko  niewielka część cyprofloksacyny (<10%) jest usuwana z organizmu w czasie hemodializy lub  dializy otrzewnowej.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1. Właściwości farmakodynamiczne  

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego, fluorochinolony,  ATC: J01M A02  

Mechanizm działania  

Jako syntetyczny chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów, cyprofloksacyna działa na enzymy  bakteryjne: gyrazę DNA i topoizomerazę IV, które są niezbędne do replikacji, transkrypcji, naprawy  i rekombinacji bakteryjnego DNA.  

Mechanizm powstawania oporności  

Badania in vitro wykazały, Ŝe oporność na cyprofloksacynę często jest skutkiem mutacji genów  kodujących bakteryjne topoizomerazy i zwykle rozwija się powoli i stopniowo (rodzaj  lekooporności rozwijającej się wielostopniowo). Do oporności krzyŜowej z fluorochinolonami moŜe 

dojść, kiedy mechanizm oporności opiera się na mutacjach w obrębie genów kodujących gyrazy  bakteryjne. Podczas gdy pojedyncze mutacje mogą nie prowadzić do wytworzenia się oporności  klinicznej, wielokrotne mutacje zwykle prowadzą do oporności klinicznej na wszystkie substancje  czynne z danej grupy. Mechanizmy lekooporności polegające na zaburzeniu barier  przepuszczalności lub czynnym usuwaniu substancji czynnej z wnętrza komórki bakteryjnej, mogą mieć zmienny wpływ na wraŜliwość na fluorochinolony, co zaleŜy od właściwości  fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy oraz powinowactwa  układów transportujących do kaŜdej z czynnych substancji. Zaobserwowano zjawisko oporności  plazmidowej, szkodowanej przez geny qnr. Bakteryjne mechanizmy oporności na penicyliny,  cefalosporyny, aminoglikozydy, makrolidy i tetracykliny nie wpływają na działanie  przeciwbakteryjne cyprofloksacyny.  

Dane dotyczące wraŜliwości w warunkach in vitro  

Zgodnie z wytycznymi CPMP/EWP/558/95 rev 1, ustalone przez EUCAST kliniczne wartości  graniczne MIC cyprofloksacyny podano wraz z opracowanymi przez Instytut Standardów  Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI, ang. Clinical and Laboratory Standards Institute, poprzednio  NCCLS) kryteriami interpretacyjnymi dla badań wraŜliwości na cyprofloksacynę w przypadku  róŜnic w zakresie wartości granicznych. Podano teŜ ustalone przez CLSI wartości graniczne dla  metody krąŜkowej, gdyŜ większość badań wraŜliwości w Europie wykonuje się tą właśnie metodą.  

Tabela 1: Określone przez EUCAST kliniczne wartości graniczne MIC dla cyprofloksacyny.  

Drobnoustrój 
WraŜliwy  

(mg/l) 
Oporny  

(mg/l) 
Enterobacteriaceae 
<0,5 
>1 
Pseudomonas 
<0,5 
>1 
Staphylococcus1
<1 
>1 
Streptococcus pneumoniae2 
<0,125 
>2 
Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis3 
<0,5 
>0,5 
Neisseria gonorrhoeae 
<0,03 
>0,06 
StęŜenia graniczne niezwiązane z gatunkiem 4
<0,5 
>1 


1. Staphylococcus spp. – wartości graniczne dla cyprofloksacyny i ofloksacyny odnoszą się do leczenia duŜymi  dawkami.  

2. Streptococcus pneumoniae – poniewaŜ typ dziki S. pneumoniae nie jest uwaŜany za wraŜliwy na  cyprofloksacynę ani ofloksacynę, został sklasyfikowany jako szczep o pośredniej wraŜliwości.  3. Szczepy, dla których wartości MIC są większe od wartości granicznej oddzielającej szczepy wraŜliwe od  szczepów o pośredniej wraŜliwości, występują bardzo rzadko lub nie zostały dotychczas udokumentowane.  Identyfikację wyizolowanych szczepów oraz oznaczenie ich wraŜliwości na leki przeciwbakteryjne naleŜy  powtórzyć, a jeśli wyniki się potwierdzą, szczep przesłać do laboratorium referencyjnego. Do chwili pojawienia  się dowodów dotyczących reakcji klinicznej dla potwierdzonych wyizolowanych szczepów z wartościami MIC,  przekraczającymi aktualną wartość graniczną dla szczepów opornych (czcionką kursywą), powinny być raportowane jako szczepy oporne. Haemophilus, Moraxella – w przypadku H. influenzae moŜe pojawić się niskiego stopnia oporności na fluorochinolony (MIC dla cyprofloksacyny rzędu 0,125 – 0,5 mg/l). Nie ma  dowodów na to, aby owa oporność niskiego stopnia miała jakiekolwiek znaczenie kliniczne w przypadku  zakaŜeń dróg oddechowych wywołanych przez H. influenzae.  

4. StęŜenia graniczne niezwiązane z gatunkiem ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i  farmakodynamicznych i są one niezaleŜne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Wartości te moŜna 

zastosować tylko do gatunków, dla których nie ustalono swoistych wartości stęŜeń granicznych. Nie naleŜy ich  odnosić do gatunków, dla których zaleca się przeprowadzenie oceny wraŜliwości (w tabeli oznaczone znakiem   „–„ lub „IE”).  

PoniŜsza tabela pokazuje wartości graniczne oznaczenia MIC (mg/l) lub badania metodą dyfuzyjno  - krąŜkową (średnica strefy w mm) z zastosowaniem krąŜka nasyconego 5 µg cyprofloksacyny,  wg standardów CLSI.  

Tabela 2: Wartości graniczne MIC (mg/l) i dyfuzji z krąŜka (mm) wg CLSI (M100-S16, 2006):  

Drobnoustrój 
WraŜliwy 
Średnio  

wraŜliwy 
Oporny
Enterobacteriaceae 
<1a 

>21b
2a 

16-20b
>4a 

<15b
Pseudomonas aeruginosa i inne  nie Enterobacteriaceae 
<1a 

>21b
2a 

16-20b
>4a 

<15b
Staphylococcus spp. 
<1a 

>21b
2a 

16-20b
>4a 

<15b
Enterococcus spp. 
<1a 

>21b
2a  

16-20b
>4a 

<15b
Haemophilus spp. 
<1c 

>21d
-  


-  


Neisseria gonorrhoeae 
<0,06e  

>41e
0,12-0,5e 

28-40e
>1e 

<27e
a. Ten standard interpretacji stosuje się tylko do testów wraŜliwości metodą rozcieńczeń w bulionie  CAMHB, inkubowanym w powietrzu atmosferycznym w temperaturze 33°C – 35°C (nie przekraczać temperatury  35°C) przez 16 – 20 godzin.  

b. Ten standard interpretacji stosuje się tylko do testów wraŜliwości metodą dyfuzyjno-krąŜkową w  agarze Müllera-Hintona inkubowanym w powietrzu atmosferycznym w temperaturze 33°C – 35°C (nie wolno  przekraczać temperatury 35°C) przez 16 – 18 godzin.  

c. Ten standard interpretacji stosuje się tylko do testów wraŜliwości metodą rozcieńczeń w bulionie w  stosunku do Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae, z wykorzystaniem podłoŜa HTM  (Haemophilus test medium) inkubowanego w powietrzu atmosferycznym w temperaturze 35°C ± 2°C przez 20 – 24  godziny.  

d. Ten standard interpretacji stosuje się tylko do testów wraŜliwości metodą dyfuzyjno-krąŜkową w  stosunku do Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae, z wykorzystaniem podłoŜa HTM  inkubowanego w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 35°C ± 2°C przez 16 – 18 godzin.  

e. Ten standard interpretacji stosuje się tylko do testów wraŜliwości metodami wykorzystującymi agar  GC i 1% zdefiniowany suplement wzrostowy w temperaturze 36°C ± 1°C (nie przekraczać temperatury 37°C) w  atmosferze 5% CO2 przez 20 – 24 godziny.


Nabyta oporność niektórych gatunków drobnoustrojów moŜe być róŜna w zaleŜności od rejonu  geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego teŜ, zwłaszcza w przypadku  leczenia cięŜkich zakaŜeń, naleŜy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące występowania oporności.  W razie potrzeby naleŜy zwrócić się do lokalnego eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na  lekooporność występującą na danym obszarze geograficznym przydatność tego leku w pewnych  zakaŜeniach moŜe budzić wątpliwość. 

Tabela 3: Gatunki bakterii pogrupowane według ich wraŜliwości: 

Gatunki zwykle wraŜliwe 
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie 

Bacillus anthracis  

Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Citrobacter freundii *  

Haemophilius influenzae *  

Moraxella catarrhalis *  

Shigella spp.
Gatunki, u których nabyta oporność moŜe być problemem 
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie 

Staphylococcus aureus (metycylino-wraŜliwy) *  

Streptococcus pneumoniae *  

Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Burkholderia cepacia +  

Campylobacter spp.+*  

Enterobacter aerogenes  

Enterobacter cloacae *  

Escherichia coli *  

Klebsiella oxytoca  

Klebsiella pneumoniae *  

Morganella morganii +*  

Neisseria gonorrhoeae *  

Proteus mirabilis +*  

Proteus vulgaris *  

Providencia spp.  

Pseudomonas aeruginosa +*  

Pseudomonas fluorescens +  

Salmonella spp. *  

Serratia marcescens +*
Gatunki oporne 
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie 

Staphylococcus aureus (metycylino-oporny)  

Tlenowe bakterie Gram-ujemne  

Stenotrophomonas maltophilia
*Skuteczność kliniczna została dowiedziona dla wyizolowanych, wraŜliwych szczepów w zatwierdzonych  wskazaniach do stosowania  

+Współczynnik oporności > 10% w większości krajów UE


W badaniach in vitro, przeprowadzonych na drobnoustrojach wraŜliwych, obserwowano addycyjne  lub obojętne działanie cyprofloksacyny w skojarzeniu z antybiotykami β-laktamowymi oraz  aminoglikozydami; działanie synergiczne obserwowano relatywnie rzadko, a działanie  antagonistyczne bardzo rzadko.  

Cyprofloksacynę moŜna zatem stosować w terapii skojarzonej z większością innych leków  przeciwbakteryjnych.  

W przypadku zakaŜenia wywołanego przez:  

Pseudomonas: z azlocyliną, ceftazydymem  

Streptococcus: z mezlocyliną, azlocyliną, innymi skutecznymi antybiotykami β-laktamowymi  Staphylococcus: z antybiotykami β-laktamowymi, szczególnie penicylinami izoksazolowymi,  wankomycyną 

bakterie beztlenowe: z metronidazolem, klindamycyną

10 

5.2. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE  

Wchłanianie 

Kolejne dawki cyprofloksacyny podawane doustnie: tabletki 250 mg, 500 mg są dobrze i szybko  wchłaniane głównie w jelicie cienkim; maksymalne stęŜenie leku w surowicy występuje po 1 - 2  godz.  

Całkowita biodostępność wynosi około 70 - 80%. Maksymalne stęŜenie w surowicy (Cmax) oraz  całkowite pole powierzchni pod krzywą stęŜenia w surowicy w zaleŜności od czasu (AUC) wzrasta  wprost proporcjonalnie do dawki.  

Dystrybucja 

Cyprofloksacyna łączy się z białkami osocza w 20 - 30% i występuje w osoczu głównie w postaci  niezjonizowanej. Cyprofloksacyna łatwo przenika do przestrzeni pozanaczyniowej. DuŜa objętość dystrybucji wynosząca w stanie stacjonarnym nasycenia 2-3 l/kg mc. wskazuje, Ŝe cyprofloksacyna  przenika do tkanek, uzyskując tam stęŜenia znacznie przewyŜszające odpowiadające im stęŜenia  w surowicy.  

Metabolizm 

Stwierdzono takŜe niskie stęŜenia czterech metabolitów cyprofloksacyny. Ustalono, Ŝe są to  deetylenocyprofloksacyna (M1), sulfocyprofloksacyna (M2), oksocyprofloksacyna (M3)  i formylocyprofloksacyna (M4). Metabolity M1, M2 i M3 wykazują działanie przeciwbakteryjne  podobne jak kwas nalidyksowy lub mniejsze. Metabolit M4, którego jest najmniej, wykazuje  skuteczność działania przeciwbakteryjnego porównywalną do norfloksacyny.  

Wydalanie 

Cyprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci nie zmienionej przez nerki oraz w mniejszym  stopniu drogą pozanerkową.  

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Toksyczność ostra 

Toksyczność ostrą po podaniu doustnym uznaje się za małą.  

W zaleŜności od gatunku, dawka LD50 po podaniu doŜylnym wynosi 125-290 mg/kg mc.  

Toksyczność przewlekła 

- Badania tolerancji przewlekłej – ponad 6 miesięcy  

Podanie doustne: Dawki do 500 mg/kg mc. u szczurów i do 30 mg/kg mc. u małp nie powodowały  uszkodzeń. Zmiany w dystalnych kanalikach nerkowych obserwowano w grupie małp  otrzymujących najwyŜsze dawki (90 mg/kg mc.).  

Podanie parenteralne: U małp obserwowano nieznaczne podwyŜszenie stęŜenia mocznika  i kreatyniny w surowicy oraz zmiany w dystalnych częściach kanalików nerkowych w grupie, której  podawano największą dawkę leku (20 mg/kg mc.).  

Karcinogenność 

W badaniach nad działaniem karcinogennym u myszy (21 miesięcy) i szczurów (24 miesiące),  podczas zastosowania dawek do ok. 1000 mg/kg mc./dobę u myszy i 125 mg/kg mc./dobę u  szczurów (zwiększanej do 250 mg/kg mc./dobę po 22 tygodniach), przy Ŝadnym z poziomów dawek  nie uzyskano dowodów karcinogennego wpływu leku.  

Wpływ na reprodukcję 

- Badanie płodności u szczurów  

Cyprofloksacyna nie miała wpływu na płodność szczurów, rozwój wewnątrzmaciczny i  poporodowy młodych oraz płodność pokolenia F1. 

11 

- Embriotoksyczność 

Nie ma dowodów na działanie embriotoksyczne czy teratogenne cyprofloksacyny.  

- Rozwój okołoporodowy i poporodowy szczurów  

Nie stwierdzono Ŝadnego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy u zwierząt. Badania  histopatologiczne przeprowadzone pod koniec okresu wzrostu nie ujawniły Ŝadnych uszkodzeń w obrębie stawów u potomstwa.  

Właściwości mutagenne 

Przeprowadzono osiem testów in vitro na działanie mutagenne cyprofloksacyny.  

ChociaŜ dwa spośród ośmiu testów in vitro (tj. oznaczanie postępujących mutacji na komórkach  białaczkowych u myszy (ang. Mouse Lymphoma Cell Forward Mutation Assay) oraz oznaczanie  reperacji DNA w kulturach pierwotnych hepatocytów szczura (UDS) (ang. Rat Hepatocyte Primary  Culture DNA Repair Assay - UDS) miały dodatni wynik, wszystkie przeprowadzone in vivo testy  dały negatywne rezultaty.  

Badania tolerancji dotyczące wpływu na stawy 

Tak jak inne inhibitory gyrazy, cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie duŜych, obciąŜonych  stawów u zwierząt w okresie wzrostu.  

Rozmiar uszkodzeń chrząstki stawowej zaleŜy od wieku, gatunku zwierzęcia i dawki leku;  Uszkodzenie moŜna zmniejszyć poprzez odciąŜenie stawów. Badania na dorosłych osobnikach  (szczury, psy) nie wykazały Ŝadnych zmian chorobowych w obrębie chrząstki stawowej. W  badaniach na młodych psach rasy beagle cyprofloksacyna podawana w dawkach leczniczych  powodowała powaŜne zmiany stawowe po 2 tygodniach leczenia; zmiany te były nadal  obserwowane po upływie 5 miesięcy.  

6. DANE FARMACETYCZNE  

6.1. Wykaz substancji pomocniczych  

Celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi, poliwinylopyrolidon, karboksymetylocelulozy  sól sodowa, krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza,  talk, dwutlenek tytanu (E 171), glikol propylenowy. 

6.2. Niezgodności farmaceutyczne  

Nieznane.  

6.3. Okres waŜności  

5 lat  

6.4. Specjalne środki ostroŜności przy przechowywaniu  

Brak szczególnych środków ostroŜności dotyczących przechowywania.  

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania  

Blistry z folii (Al/PCV/PVDC): 10 tabletek powlekanych po 250 mg w tekturowym pudełku.  Blistry z folii (Al/PCV/PVDC): 10 tabletek powlekanych po 500 mg w tekturowym pudełku.  

6.6. Szczególne środki ostroŜności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania  Brak szczególnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU  

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

12 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  Ciprinol, 250 mg: Pozwolenie nr R/0664  

Ciprinol, 500 mg: Pozwolenie nr R/0662  

9. DATA PIERWSZEGO DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUśENIA POZWOLENIA  Ciprinol, 250 mg: 17.05.1991 r. / 29.03.1999 r.  

Ciprinol, 500 mg: 15.02.1993 r. / 29.03.1999 r.  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO 

13 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ciprinol
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu