Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Zentasta

Zentasta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 

Zentasta, 10 mg + 10 mg, tabletki 

Zentasta, 10 mg + 20 mg, tabletki 

Zentasta, 10 mg + 40 mg, tabletki 

Zentasta, 10 mg + 80 mg, tabletki 

Ezetimibum + Atorvastatinum 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona  informacje ważne dla pacjenta. 

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może  zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. 

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.  Patrz punkt 4. 

Spis treści ulotki 

1. Co to jest lek Zentasta i w jakim celu się go stosuje  

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentasta 

3. Jak stosować lek Zentasta 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Zentasta 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

1. Co to jest lek Zentasta i w jakim celu się go stosuje 

Zentasta to lek zmniejszający wysokie stężenie cholesterolu. Lek Zentasta zawiera ezetymib  i atorwastatynę.  

Zentasta jest lekiem stosowanym u dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego,  w tym „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami we krwi. Ponadto, lek Zentasta zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL). 

Lek Zentasta działa poprzez dwa mechanizmy zmniejszające stężenie cholesterolu. Zmniejsza  wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym oraz hamuje wytwarzanie cholesterolu  w organizmie. 

Cholesterol jest jedną z kilku substancji tłuszczowych obecnych w układzie krążenia. Cholesterol  całkowity składa się głównie z frakcji cholesterolu LDL i cholesterolu HDL. 

Cholesterol LDL często nazywany jest „złym” cholesterolem, ponieważ może odkładać się na  ścianach naczyń tętniczych tworząc blaszki miażdżycowe. Ostatecznie, te blaszki miażdżycowe mogą  spowodować zwężenie tętnic, w wyniku czego ograniczony lub zahamowany zostaje dopływ krwi do  ważnych narządów, takich jak serce i mózg. Zahamowanie dopływu krwi może prowadzić do  wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. 

Cholesterol HDL często zwany jest „dobrym” cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymać  odkładanie się złego cholesterolu w tętnicach i zapobiega chorobom serca. 

Triglicerydy to inny rodzaj tłuszczów obecnych we krwi, które mogą przyczynić się do zwiększenia  ryzyka rozwoju choroby serca.

Lek Zentasta jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza do kontrolowania  stężenia cholesterolu. W czasie przyjmowania tego leku należy przestrzegać diety zmniejszającej  stężenie cholesterolu.  

Lekarz może przepisać lek Zentasta jeśli pacjent przyjmuje już obydwie substancje – atorwastatynę  i ezetymib w dawkach, jakie zawiera ten lek. 

Lek Zentasta nie wpływa na zmniejszenie masy ciała. 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentasta 

Kiedy nie stosować leku Zentasta: 

− jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę, ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników  tego leku (wymienionych w punkcie 6). 

− jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występowała choroba wątroby.  − jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych  wątroby z krwi. 

− jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznej metody zapobiegania ciąży.  − jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub karmi piersią. 

− jeśli pacjent stosuje leki zawierające glekaprewir/pibrentaswir w leczeniu zapalenia wątroby  typu C.  

− jeśli konieczne jest przyjęcie kwasu fusydowego doustnie w celu leczenia zakażenia bakteryjnego,  należy niezwłocznie przerwać stosowanie tego leku. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy może  ponownie rozpocząć przyjmowanie leku Zentasta, aby było to bezpieczne. Przyjmowanie leku  

Zentasta z kwasem fusydowym rzadko może prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu mięśni  (rabdomioliza). W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rabdomiolizy, patrz punkt 4.  

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zentasta należy omówić z lekarzem lub farmaceutą: − jeśli pacjent wcześniej miał udar krwotoczny lub gdy w mózgu znajdują się małe torbiele  z płynem po wcześniejszych udarach. 

− jeśli pacjent ma chorobę nerek. 

− jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy (hipotyroidyzm). 

− jeśli u pacjenta występują nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni lub pacjent miał chorobę  mięśni albo wystąpiła ona w rodzinie. 

− jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni przyjmował lek o nazwie kwas  fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub w formie zastrzyku.  Skojarzenie kwasu fusydowego oraz leku zawierającego ezetymib i atorwastatynę, może  prowadzić do poważnych następstw obejmujących problemy z mięśniami (rabdomioliza). 

− jeśli u pacjenta w trakcie wcześniejszego leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie  lipidów (np. innymi „statynami” lub „fibratami”) wystąpiły dolegliwości dotyczące mięśni.  − jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu.  

− jeśli pacjent przebył wcześniej chorobę wątroby.  

− jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego  bólu mięśni, ich tkliwości lub osłabienia podczas przyjmowania leku Zentasta. W rzadkich  przypadkach, dolegliwości ze strony mięśni mogą być poważne, w tym może nastąpić rozpad mięśni  prowadzący do uszkodzenia nerek. 

Przed przyjęciem leku Zentasta należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą: − jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa.

Jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest tego pewny), należy  skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Zentasta, ponieważ lekarz będzie  musiał wykonać badanie krwi przed rozpoczęciem stosowania tego leku i w miarę możliwości  w czasie leczenia, w celu oceny ryzyka działań niepożądanych związanych z mięśniami. Ryzyko działań niepożądanych dotyczących mięśni, np. rabdomiolizy (rozpad mięśni szkieletowych),  zwiększa się w przypadku stosowania pewnych leków stosowanych jednocześnie (patrz punkt 2. „Lek  Zentasta a inne leki”).  

Podczas terapii lekarz będzie prowadził ścisłą obserwację stanu zdrowia pacjenta, jeśli choruje on na  cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy. Prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy  występuje u osób, które mają wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie  krwi. 

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach, w tym o alergiach. 

Dzieci i młodzież 

Nie zaleca się stosowania leku Zentasta u dzieci i młodzieży. 

Lek Zentasta a inne leki 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta  obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.  

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Zentasta oraz fibratów (leki zmniejszające stężenie cholesterolu).  

Istnieje kilka leków, które mogą zmienić działanie leku Zentasta lub których działanie może zostać  zmienione przez lek Zentasta (patrz punkt 3). Ten rodzaj interakcji może zmniejszać efektywność  jednego lub obu leków. Może też zwiększyć ryzyko lub ciężkość działań niepożądanych, w tym  istotnego schorzenia uszkadzającego mięśnie, określanego jako „rabdomioliza”, opisana w punkcie 4: 

− cyklosporyna (często stosowana u pacjentów po przeszczepieniu narządu). − erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, kwas fusydowy, ryfampicyna (stosowane  w leczeniu zakażeń bakteryjnych). 

− ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń  grzybiczych). 

− gemfibrozyl, inne fibraty, kwas nikotynowy i pochodne, kolestypol, kolestyramina (leki  stosowane w regulacji poziomu tłuszczów). 

− niektóre blokery kanałów wapniowych, stosowane w dusznicy bolesnej i nadciśnieniu tętniczym,  np. amlodypina, dilitiazem.  

− digoksyna, werapamil, amiodaron (leki regulujące rytm serca). 

− leki stosowane w leczeniu HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, skojarzenie trypanawiru z rytonawirem (stosowane w leczeniu AIDS). 

− leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, takie jak  telaprewir, boceprewir oraz skojarzenie elbaswir i grazoprewir. 

− w razie konieczności doustnego przyjmowania kwasu fusydowego w celu leczenia zakażenia  bakteryjnego, należy tymczasowo zaprzestać stosowania tego leku. Lekarz wskaże, kiedy będzie  można bezpiecznie wznowić przyjmowanie leku Zentasta. Stosowanie leku Zentasta  równocześnie z kwasem fusydowym może w rzadkich przypadkach prowadzić do osłabienia,  tkliwości lub bólu mięśni (rabdomiolizy). W celu uzyskania dodatkowych informacji  dotyczących rabdomiolizy, patrz punkt 4. 

− Pozostałe leki wchodzące w interakcje z lekiem Zentasta: 

∙ doustne środki antykoncepcyjne (zapobiegające ciąży).

∙ styrypentol (lek przeciwdrgawkowy w leczeniu padaczki). 

∙ cymetydyna (lek stosowany w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka). 

∙ fenazon (lek przeciwbólowy). 

∙ leki zobojętniające (środki zawierające glin lub magnez). 

∙ warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluinidion (leki stosowane w celu  zapobiegania powstawaniu zakrzepów). 

∙ kolchicyna (w leczeniu dny moczanowej). 

∙ ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum (lek stosowany w leczeniu  depresji). 

Lek Zentasta z jedzeniem i alkoholem 

Patrz punkt 3. w celu zapoznania się ze sposobem przyjmowania leku Zentasta. Należy zwrócić uwagę  na następujące kwestie: 

Sok grejpfrutowy 

Nie należy przekraczać spożycia jednej lub dwóch małych szklanek soku grejpfrutowego, gdyż  większe ilości mogą zmienić działanie leku Zentasta.  

Alkohol 

Należy unikać spożywania zbyt dużych ilości alkoholu podczas leczenia tym lekiem. Patrz punkt 2. „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.  

Ciąża, karmienie piersią i płodność 

Nie stosować leku Zentasta, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że  może być w ciąży.  

Nie stosować leku Zentasta przez kobiety w okresie rozrodczym, chyba, że stosują skuteczne metody zapobiegania ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Zentasta, musi  natychmiast przerwać zażywanie tego leku i niezwłocznie poinformować lekarza. 

Nie stosować leku Zentasta w okresie karmienia piersią.  

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, lub przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje zajść  w ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Nie należy się spodziewać, aby lek Zentasta miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą  wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Zentasta. Jeśli po przyjęciu tego leku wystąpią zawroty  głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Zentasta zawiera laktozę 

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien  skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. 

Zentasta zawiera sód 

Lek Zentasta zawieta mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, co oznacza, że lek zasadniczo  jest „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Zentasta 

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz ustali dawkę leku  odpowiednią dla danego pacjenta w zależności od stosowanego aktualnie leczenia oraz  indywidualnego ryzyka. 

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

− Przed rozpoczęciem stosowania leku Zentasta należy stosować dietę zmniejszającą stężenie  cholesterolu. 

− Podczas stosowania leku Zentasta należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu. 

Jak dawkować lek 

Zalecana dawka leku Zentasta to jedna tabletka, doustnie, raz na dobę, najlepiej zawsze o tej samej  porze. Tabletka powinna być połknięta z odpowiednią ilością płynu (np. jedną szklanką wody). 

Kiedy przyjmować lek 

Lek Zentasta można przyjmować o każdej porze. Można przyjmować niezależnie od posiłków. 

Jeżeli lekarz przepisał lek Zentasta i inny lek obniżający stężenie cholesterolu zawierający substancję  czynną kolestyraminę lub inną żywicę wiążącą kwasy żółciowe, należy zażyć lek Zentasta co najmniej  2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żółciowe. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zentasta 

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Pominięcie zastosowania leku Zentasta 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Zentasta następnego dnia o zwykłej porze.  

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się  do lekarza lub farmaceuty. 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, powinien  on przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do  oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu.  

∙ Ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować  duże trudności z oddychaniem. 

∙ Ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami na skórze, ustach, w okolicach oczu, genitaliów oraz gorączką, wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, szczególnie na dłoniach lub podeszwach stóp, z możliwymi pęcherzami.  

∙ Osłabienie, tkliwość, ból, zerwanie mięśni lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu oraz w szczególności, jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka, może  to być spowodowane przez rozpad mięśni. Stan taki może stanowić zagrożenie życia i prowadzić do chorób nerek.  

∙ Zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi).  

Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub  nietypowe krwawienie lub zasinienie, może to oznaczać zaburzenia wątroby. 

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): 

− zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa,  

− reakcje alergiczne,  

− zwiększenie stężenia glukozy we krwi, w przypadku cukrzycy należy uważnie monitorować  stężenie glukozy we krwi, 

− bóle głowy,  

− nudności, zaparcia, wzdęcia, biegunka, niestrawność, ból brzucha, 

− bóle gardła i (lub) krtani, 

− bóle stawów i (lub) ból rąk lub nóg, ból pleców, bóle mięśni, skurcze mięśni, obrzęk stawów,  − zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi, 

− zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT i (lub) AspAT, 

− uczucie zmęczenia, 

− wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby. 

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): 

− obrzęki z powodu reakcji alergicznej, 

− zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (pacjenci z cukrzycą powinni uważnie monitorować  stężenie glukozy we krwi), 

− utrata apetytu, przyrost masy ciała,  

− kaszel, 

− słabość mięśni, ból karku, ból w klatce piersiowej, 

− uderzenia gorąca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, 

− wymioty, odbijanie się, zapalenie trzustki i wątroby, zgaga, zapalenie błony żołądka, suchość  w jamie ustnej, 

− zaczerwienienie skóry, wysypka, wysypka skórna i swędzenie, pokrzywka, wypadanie włosów, − koszmary senne, trudności z zasypianiem, 

− zawroty głowy, drętwienie, utrata pamięci (amnezja), zaburzenia zmysłu smaku, zaburzenia czucia, 

− nieostre widzenie, 

− dzwonienie w uszach, 

− uczucie ogólnego dyskomfortu, niepokoju lub bólu, 

− osłabienie, 

− zwiększona aktywność enzymu wątrobowego gamma-glutamylotransferazy; − obecność białych krwinek w badaniu moczu. 

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):  

− zmniejszenie liczby płytek krwi, 

− obrzęk głębszych warstw skóry twarzy, języka, gardła, brzucha, rąk lub nóg (obrzęk  naczynioruchowy), 

− rozległa wysypka tworząca ostro rozgraniczone czerwone plamy lub wysypka z pęcherzami  i łuszczącą się skórą, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych z powodu reakcji  alergicznej, 

− zapalenie mięśni szkieletowych, zapalenie ścięgna czasami z zerwaniem ścięgna, słabość mięśni  jako objaw utraty włókien mięśniowych, 

− zaburzenia widzenia, 

− zażółcenie skóry i białkówek oczu. 

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): 

− wstrząs anafilaktyczny spowodowany reakcją alergiczną,  

− utrata włosów,  

− niewydolność wątroby,  

− powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych): − reakcje alergiczne, w tym wysypka i obrzęk głębszych warstw skóry, 

− duszność, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe, 

− osłabienie fizyczne, utrata siły, utrata tkanki mięśniowej w wyniku działania przeciwciał, − depresja. 

Ponadto, po wprowadzeniu do obrotu, odnotowano następujące działania niepożądane podczas  stosowania niektórych statyn (leki obniżające stężenie cholesterolu): 

− trudności w oddychaniu, w tym przewlekły kaszel i (lub) duszność lub gorączka, − cukrzyca: prawdopodobieństwo jej wystąpienia zależy od obecności lub braku czynników ryzyka  (stężenie glukozy na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, podwyższony poziom triglicerydów,  nadciśnienie w wywiadzie), 

− depresja, 

− zaburzenia funkcji seksualnych. 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione  w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać  bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 

02 222 Warszawa 

tel.: + 48 22 49 21 301 

faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi  podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.  

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat  bezpieczeństwa stosowania leku. 

5. Jak przechowywać lek Zentasta 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i opakowaniu po  „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.  

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić  środowisko. 

6. Zawartość opakowania i inne informacje 

Co zawiera lek Zentasta 

− Substancjami czynnymi leku są ezetymib i atorwastatyna. Każda tabletka zawiera 10 mg  ezetymibu i 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej). 

− Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, wapnia węglan, celuloza mikrokrystaliczna, sodu  laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, hydroksypropyloceluloza, magnezu  stearynian, polisorbat 80. 

Jak wygląda lek Zentasta i co zawiera opakowanie 

Zentasta, 10 mg + 10 mg, to białe lub białawe, tabletki w kształcie kapsułki (12,7 mm x 5,1 mm)  z wytłoczoną „1” po jednej stronie. 

Zentasta, 10 mg + 20 mg, to białe lub białawe, tabletki w kształcie kapsułki (14,5 mm x 6,8 mm)  z wytłoczoną „2” po jednej stronie. 

Zentasta, 10 mg + 40 mg, to białe lub białawe, tabletki w kształcie kapsułki (16,4 mm x 6,3 mm)  z wytłoczoną „3” po jednej stronie. 

Zentasta, 10 mg + 80 mg, to białe lub białawe, tabletki w kształcie kapsułki (17,0 mm x 8,0 mm)  z wytłoczoną „4” po jednej stronie. 

Tabletki są pakowane w blistry z folii OPA/Aluminium/PVC zawierające 10, 30, 90 lub 100 sztuk, w tekturowym pudełku. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

Podmiot odpowiedzialny 

Zentiva, k.s.,  

U kabelovny 130  

Dolní Měcholupy  

102 37 Praga 10  

Republika Czeska 

Wytwórca 

Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG  

Liebigstr. 1-2 

65439 Flörsheim am Main 

Niemcy 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do: 

Zentiva Polska Sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

Tel. +48 (22) 375 92 00 

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Zentasta
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu