Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Tulip Combo

Tulip Combo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane  

Tulip Combo, 10 mg + 20 mg, tabletki powlekane  

Tulip Combo, 10 mg + 40 mg, tabletki powlekane  

Tulip Combo, 10 mg + 80 mg, tabletki powlekane  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg  

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum) i 10 mg atorwastatyny  (Atorvastatinum) w postaci soli wapniowej trójwodnej.  

Tulip Combo, 10 mg + 20 mg  

Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum) i 20 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) w postaci  soli wapniowej trójwodnej.  

Tulip Combo, 10 mg + 40 mg  

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum) i 40 mg atorwastatyny  (Atorvastatinum) w postaci soli wapniowej trójwodnej.  

Tulip Combo, 10 mg + 80 mg 

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum) i 80 mg atorwastatyny  (Atorvastatinum) w postaci soli wapniowej trójwodnej.  

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:  

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg 

Każda tabletka powlekana zawiera 2,74 mg laktozy.  

Tulip Combo, 10 mg + 20 mg  

Każda tabletka powlekana zawiera 3,76 mg laktozy. 

Tulip Combo, 10 mg + 40 mg  

Każda tabletka powlekana zawiera 5,81 mg laktozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana  

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg 

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,1 mm. 

Tulip Combo, 10 mg + 20 mg  

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach około 11,6 mm x 7,1 mm. Tulip Combo, 10 mg + 40 mg

1 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, o wymiarach około 16,1 mm x 6,1  mm. 

Tulip Combo, 10 mg + 80 mg 

Żółte, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach około 19,1 mm x 7,6 mm.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy Tulip Combo jest wskazany jako uzupełnienie diety w leczeniu pierwotnej  hipercholesterolemii (heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej) lub hiperlipidemii mieszanej  w miejsce dotychczasowego leczenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę  podczas stosowania jednocześnie atorwastatyny i ezetymibu w postaci oddzielnych produktów  leczniczych, w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym.  

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (HoFH)  

Produkt leczniczy Tulip Combo jest wskazany jako produkt leczniczy wspomagający wraz z dietą w  leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej u dorosłych w miejsce dotychczasowego  leczenia. U pacjentów mogą być również stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza LDL). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Zalecana dawka dobowa produktu leczniczego Tulip Combo to 1 tabletka na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa produktu Tulip Combo to 10 mg + 80 mg na dobę. 

Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. Powinien ją  kontynuować w czasie stosowania produktu leczniczego Tulip Combo.  

Produkt leczniczy Tulip Combo nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Rozpoczęcie leczenia  lub dostosowanie dawki, jeżeli to konieczne, powinno odbywać się jedynie z wykorzystaniem  jednoskładnikowych produktów a po ustaleniu odpowiednich dawek możliwe jest przejście na złożony  produkt leczniczy o ustalonej mocy. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). 

Dzieci i młodzież  

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Tulip Combo u dzieci i młodzieży nie  zostały ustalone (patrz punkt 5.2). Brak dostępnych danych. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tulip Combo u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką  niewydolnością wątroby (>7 punktów wg skali Childa-Pugha, patrz punkty 4.4 i 5.2). Produkt leczniczy Tulip Combo jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).   

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek  

Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).  

Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe  

Produkt leczniczy Tulip Combo należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny 

2 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

po podaniu produktu leczniczego wiążącego kwasy żółciowe. 

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami  

U pacjentów przyjmujących leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby  typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń  cytomegalowirusem, jednocześnie z atorwastatyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 20 mg  na dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5). 

Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie  z cyklosporyną (patrz punkty 4.4 i 4.5). 

Sposób podawania 

Produkt leczniczy Tulip Combo jest przeznaczony do podania doustnego. Tabletkę należy popić  wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody).  

Tulip Combo może być podawany w pojedynczej dawce o dowolnej porze dnia (najlepiej jednak zawsze o  tej samej porze), z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie  6.1. 

Leczenie z zastosowaniem produktu Tulip Combo jest przeciwwskazane podczas ciąży, karmienia piersią  i u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących odpowiedniej metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6).  

Produkt Tulip Combo jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się,  niewyjaśnioną, zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną  granicę normy (GGN) oraz u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych  glekaprewirem z pibrentaswirem.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Miopatia i (lub) rabdomioliza 

Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu zgłaszano przypadki występowania miopatii i rabdomiolizy.  Większość pacjentów, u których wystąpiła rabdomioliza, przyjmowała statyny jednocześnie  z ezetymibem. Rabdomioliza występowała jednak bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu  w monoterapii oraz bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu z innymi lekami, których podawanie  wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia rabdomiolizy.  

Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, może w rzadkich przypadkach oddziaływać na mięśnie szkieletowe, wywołując ból mięśni, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogące  prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu, który charakteryzuje się wyraźnie  podwyższonym poziomem fosfokinazy kreatynowej (ang. creatine phosphokinase, CPK) (przekraczająca  ponad 10 x GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, co może prowadzić do niewydolności nerek.  Odnotowano bardzo rzadkie przypadki immunozależnej miopatii martwiczej (z ang. immune-mediated  necrotizing myopathy, IMNM) w czasie lub po leczeniu statynami, w tym atorwastatyną. Kliniczne  objawy IMNM charakteryzują się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem stężenia kinazy  kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo przerwania leczenia statynami. 

W kilku przypadkach zaobserwowano, że statyny wywołują miastenię de novo lub nasilają już  występującą miastenię lub miastenię oczną (patrz punkt 4.8). Jeśli nastąpi nasilenie objawów, należy  przerwać stosowanie produktu Tulip Combo. Odnotowano nawroty choroby po podaniu (ponownym  podaniu) tej samej lub innej statyny.

3 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Przed rozpoczęciem leczenia  

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu Tulip Combo pacjentom z czynnikami  predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy. W następujących przypadkach należy oznaczyć  aktywność CPK przed rozpoczęciem leczenia:  

• zaburzenia czynności nerek,  

• niedoczynność tarczycy,  

• przypadki dziedzicznych zaburzeń mięśni w wywiadzie u pacjenta lub występujące w jego  rodzinie,  

• występujące w wywiadzie toksyczne działanie na mięśnie podczas stosowania statyn lub fibratów,  • występująca w wywiadzie choroba wątroby i (lub) spożywanie znacznych ilości alkoholu,  • w przypadku osób w podeszłym wieku (wiek >70 lat), należy rozważyć konieczność wykonania  

takiego badania w oparciu o inne istniejące czynniki predysponujące do wystąpienia  rabdomiolizy,  

• sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężeń w osoczu, takie jak interakcje (patrz punkt  4.5) oraz stosowanie w szczególnych grupach pacjentów, w tym subpopulacjach genetycznych  (patrz punkt 5.2).  

W powyższych przypadkach należy rozważyć spodziewane korzyści leczenia i związane z tym ryzyko.  Zalecane jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.  

Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność CPK jest istotnie podwyższona (> 5 x GGN), nie należy  rozpoczynać leczenia. 

Pomiar aktywności fosfokinazy kreatynowej  

Aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) nie należy oznaczać po intensywnym wysiłku fizycznym lub  jeśli istnieją jakiekolwiek inne, możliwe przyczyny powodujące zwiększenie aktywności CPK, ponieważ  te czynniki utrudniają interpretację wyniku badania. Jeżeli aktywność CPK w punkcie początkowym jest  

istotnie podwyższona (> 5 x GGN), należy wykonać kolejny pomiar po upływie 5-7 dni w celu  potwierdzenia wyników. 

Monitorowanie w trakcie leczenia  

• Pacjenci muszą zostać poinformowani o konieczności natychmiastowego zgłaszania wystąpienia bólu,  skurczów lub osłabienia mięśni, w szczególności, jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie lub  gorączka, lub jeśli objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące mięśni utrzymują się po przerwaniu  leczenia produktem leczniczym Tulip Combo.  

• Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania produktu leczniczego Tulip Combo, u pacjenta należy  oznaczyć aktywność CPK. Jeśli aktywność będzie istotnie zwiększona (> 5 x GGN), należy przerwać  leczenie.  

• Jeśli objawy ze strony mięśni są ciężkie i powodują codzienny dyskomfort, nawet przy aktywności  CPK ≤ 5 x GGN, należy rozważyć zakończenie leczenia.  

• W przypadku ustąpienia objawów i powrotu aktywności CPK do zakresu wartości prawidłowych  można rozważyć ponowne rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego Tulip Combo lub rozpoczęcie  stosowania innego produktu zawierającego statynę w najmniejszej dawce, przy jednoczesnym  uważnym monitorowaniu.  

• Stosowanie produktu leczniczego Tulip Combo musi być przerwane w przypadku wystąpienia  istotnego klinicznie zwiększenia aktywności CPK (>10 x GGN) bądź w sytuacji rozpoznania lub  podejrzenia rabdomiolizy.  

Jednoczesne przyjmowanie z innymi produktami  

Ze względu na to, że składnikiem produktu leczniczego Tulip Combo jest atorwastatyna, ryzyko  rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych,  które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, np. silne inhibitory izoenzymu CYP3A4 lub  białek transportowych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, 

4 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007 

ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol, letermowir oraz inhibitory proteazy wirusa HIV, w  tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko  miopatii może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych  kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby  typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny lub ezetymibu. Jeśli to  możliwe, należy rozważyć inne (niepowodujące interakcji) metody leczenia zamiast stosowania tych  produktów leczniczych. 

W przypadku gdy jednoczesne podanie wyżej wymienionych leków z produktem Tulip Combo, jest  konieczne, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z takim leczeniem. Jeżeli  pacjenci przyjmują produkty lecznicze, które zwiększają stężenie atorwastatyny w osoczu, zalecana jest  mniejsza maksymalna dawka produktu Tulip Combo. Ponadto, w przypadku stosowania silnych  inhibitorów CYP3A4, należy rozważyć mniejszą dawkę początkową produktu Tulip Combo oraz  prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów (patrz punkt 4.5).  

Produktu Tulip Combo nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym  ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których  ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie statynami należy  przerwać na cały okres leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy  (także prowadzących do zgonu) wśród pacjentów leczonych kwasem fusydowym w skojarzeniu ze  statynami (patrz punkt 4.5). Należy zalecić pacjentowi, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów  w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, niezwłocznie zgłosił się do lekarza.  

Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni od daty podania ostatniej dawki kwasu  fusydowego. 

W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest przedłużone ogólnoustrojowe podawanie kwasu  fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Tulip  Combo i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych, pod ścisłym  nadzorem lekarza. 

Daptomycyna 

Zgłaszano przypadki miopatii i (lub) rabdomiolizy podczas jednoczesnego podawania inhibitorów  reduktazy HMG-CoA (np. atorwastatyny i ezetymibu z atorwastatyną) z daptomycyną. Należy zachować  ostrożność przepisując inhibitory reduktazy HMG-CoA z daptomycyna, ponieważ każdy z tych  produktów podawany oddzielnie może spowodować wystąpienie miopatii i (lub) rabdomiolizy. Należy  rozważyć tymczasowe przerwanie stosowania produktu Tulip Combo u pacjentów przyjmujących  daptomycynę, chyba że korzyści z jednoczesnego stosowania tych produktów przewyższają ryzyko.  Należy zapoznać się z informacją o daptomycynie w celu uzyskania dalszych informacji na temat  potencjalnych interakcji z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (np. atorwastatyną i ezetymibem z  atorwastatyną) oraz dalszych wskazówek dotyczących monitorowania pacjentów (patrz punkt 4.5). 

Enzymy wątrobowe 

W kontrolowanych badaniach dotyczących jednoczesnego podania u pacjentów otrzymujących  jednocześnie ezetymib i statynę obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz (≥ 3 GGN), patrz  punkt 4.8.  

Badania czynnościowe wątroby należy przeprowadzić przed rozpoczęciem leczenia, a następnie okresowo  powtarzać. W przypadku pacjentów, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia  wątroby, należy przeprowadzić badania czynnościowe wątroby. Pacjenci, u których dojdzie do  zwiększenia aktywności aminotransferaz, powinni być pod obserwacją do momentu ustąpienia  nieprawidłowości. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz powyżej 3- krotności GGN zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Tulip Combo. 

5 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Produkt leczniczy Tulip Combo powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów  spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) pacjentów z chorobami wątroby w wywiadzie. 

Zaburzenia czynności wątroby 

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tulip Combo u pacjentów z zaburzeniem czynności  wątroby o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim ze względu na nieznany wpływ zwiększonego narażenia  na ezetymib (patrz punkt 5.2). 

Fibraty 

Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania ezetymibu w skojarzeniu z fibratami, dlatego  nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Tulip Combo z fibratami (patrz punkt 4.5). 

Cyklosporyna  

Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Tulip Combo w  trakcie stosowania cyklosporyny. U pacjentów stosujących równocześnie produkt leczniczy Tulip Combo i cyklosporynę należy odpowiednio monitorować stężenie cyklosporyny (patrz punkt 4.5) 

Leki przeciwzakrzepowe  

W przypadku włączenia produktu leczniczego Tulip Combo w trakcie leczenia warfaryną, innym lekiem  przeciwzakrzepowym z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionu, należy odpowiednio monitorować  wartość międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. International Normalised Ratio,  INR) (patrz punkt 4.5). 

Profilaktyka udaru mózgu poprzez agresywne zmniejszenie stężenia cholesterolu (ang. Stroke Prevention  by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)  

W analizie post-hoc, dotyczącej podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca  (ang. coronary heart disease, CHD), u których doszło niedawno do udaru mózgu lub przemijającego  napadu niedokrwiennego (ang. transient ischemic attack, TIA), stwierdzono większą częstość  występowania krwotocznego udaru mózgu w przypadku pacjentów, u których rozpoczęto leczenie  atorwastatyną w dawce 80 mg w porównaniu z grupą placebo. Zwiększone ryzyko było szczególnie  zauważalne w przypadku pacjentów z udarem krwotocznym lub zatokowym w wywiadzie w momencie  włączenia do badania. W przypadku pacjentów z udarem krwotocznym lub zatokowym stosunek korzyści  do ryzyka stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny, a przed rozpoczęciem leczenia należy  dokładnie rozważyć ryzyko udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). 

Śródmiąższowa choroba płuc  

W przypadku niektórych statyn, w szczególności w sytuacji leczenia długoterminowego, zgłaszano  pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc (patrz punkt 4.8). Do objawów może należeć  duszność, nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała  i gorączka). W przypadku podejrzenia, że u pacjenta doszło do rozwoju śródmiąższowej choroby płuc,  leczenie statynami należy przerwać. 

Cukrzyca  

Istnieją dowody wskazujące na to, że statyny jako grupa leków powodują zwiększenie stężenia glukozy  we krwi, a u niektórych pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości może dojść do  rozwoju hiperglikemii wymagającej zastosowania odpowiedniego leczenia cukrzycy. Jednak zmniejszenie  zagrożenia chorobami naczyniowymi podczas stosowania statyn przewyższa to ryzyko, dlatego nie  powinno być ono powodem przerwania leczenia statynami. Pacjentów obciążonych ryzykiem (stężenie  glukozy na czczo w przedziale 5,6–6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów,  nadciśnienie) należy kontrolować klinicznie i monitorować parametry biochemiczne, zgodnie z krajowymi  wytycznymi. 

6 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Tulip Combo zawiera laktozę 

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.  

Tulip Combo zawiera sód 

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Interakcje farmakodynamiczne 

Do występowania potencjalnych interakcji z inhibitorami reduktazy HMG-CoA może przyczyniać się  wiele mechanizmów. Produkty lecznicze lub produkty ziołowe, które hamują pewne enzymy (np.  CYP3A4) i (lub) szlaki transporterów (np. OATP1B), mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu  oraz mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy. Należy zapoznać się z informacją o wszystkich jednocześnie stosowanych produktach leczniczych,  w celu uzyskania dalszych informacji na temat wystąpienia ich potencjalnych interakcji  z atorwastatyną i (lub) potencjalnych zmian dotyczących enzymów lub transporterów oraz  ewentualnego dostosowania dawki i schematów leczenia.  

Interakcje farmakokinetyczne 

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych podczas równoczesnego podawania  ezetymibu i atorwastatyny.  

Wpływ innych produktów leczniczych na Tulip Combo 

Ezetymib  

Leki zobojętniające: równoczesne podawanie leków zobojętniających powodowało zmniejszenie  szybkości wchłaniania ezetymibu, nie miało jednak wpływu na jego dostępność biologiczną. Tę  zmniejszoną szybkość wchłaniania uznaje się za nieistotną klinicznie. 

Kolestyramina: równoczesne podawanie kolestyraminy powodowało zmniejszenie średniej wartości pola  powierzchni pod krzywą (ang. area under the curve, AUC) dla ezetymibu całkowitego (ezetymib + glukuronid ezetymibu) o około 55%. Efekt zmniejszenia stężenia cholesterolu w lipoproteinach o małej  gęstości (ang. low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) wynikający z dodania produktu leczniczego  Tulip Combo do kolestyraminy może być osłabiony na skutek tej interakcji (patrz punkt 4.2).  

Cyklosporyna: w badaniu przeprowadzonym w grupie ośmiu pacjentów po przeszczepieniu nerki  z klirensem kreatyniny > 50 ml/min i przyjmujących stałą dawkę cyklosporyny podanie pojedynczej  dawki 10 mg ezetymibu skutkowało 3,4-krotnym zwiększeniem (zakres od 2,3-krotnego do 7,9-krotnego  wzrostu) średniej wartości AUC całkowitego ezetymibu w porównaniu ze zdrową populacją kontrolną  z innego badania, otrzymującą ezetymib w monoterapii (n=17). W innym badaniu w przypadku pacjenta  po przeszczepieniu nerki z ciężką niewydolnością nerek, otrzymującego cyklosporynę oraz kilka innych  produktów leczniczych, całkowite narażenie na ezetymib było 12-krotnie większe w porównaniu  z osobami z grupy kontrolnej otrzymującymi ezetymib w monoterapii. W obejmującym dwa okresy  badaniu prowadzonym w układzie naprzemiennym w grupie dwunastu zdrowych ochotników podawanie codziennie 20 mg ezetymibu przez 8 dni wraz z pojedynczą dawką 100 mg cyklosporyny w dniu 7.  skutkowało średnim zwiększeniem wartości AUC cyklosporyny o 15% (zakres od zmniejszenia o 10% do  zwiększenia o 51%) w porównaniu z samym podaniem pojedynczej dawki 100 mg cyklosporyny. Nie  przeprowadzono badania z grupą kontrolną oceniającego wpływ równoczesnego podawania ezetymibu na  narażenie na cyklosporynę u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Należy zachować ostrożność podczas 

7 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

rozpoczynania leczenia z użyciem produktu leczniczego Tulip Combo w trakcie stosowania cyklosporyny.  U pacjentów stosujących jednocześnie produkt leczniczy Tulip Combo i cyklosporynę należy  monitorować stężenia cyklosporyny (patrz punkt 4.4). 

Fibraty: równoczesne podawanie fenofibratu lub gemfibrozylu w umiarkowanym stopniu zwiększało  całkowite stężenia ezetymibu, odpowiednio około 1,5- i 1,7-krotnie. Chociaż ten wzrost stężenia nie jest  uznawany za istotny klinicznie, nie zaleca się równoczesnego stosowania produktu leczniczego Atozet z  fibratami (patrz punkt 4.4). 

Atorwastatyna 

Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na atorwastatynę 

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) i jest substratem nośników  wątrobowych – polipeptydów 1B1 (OATP1B1) i 1B3 (OATP1B3) transportujących aniony organiczne.  Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1. Atorwastatyna jest również zidentyfikowanym  substratem białka oporności wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi (BCRP), co może  ograniczać wchłanianie jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny (patrz punkt 5.2).  

Równoczesne podawanie produktów leczniczych będących inhibitorami cytochromu CYP3A4 lub białek  transportowych może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu i zwiększonego ryzyka  miopatii. Ryzyko to może również zwiększyć się podczas równoczesnego podawania produktu  leczniczego Tulip Combo z innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować wystąpienie  miopatii, takimi jak pochodne kwasu fibrynowego oraz ezetymib (patrz punkty 4.3 i 4.4).  

Inhibitory cytochromu CYP3A4: wykazano, że stosowanie silnych inhibitorów cytochromu CYP3A4  prowadzi do znacznego zwiększenia stężenia atorwastatyny (patrz Tabela 1 oraz szczegółowe informacje  poniżej). Należy w miarę możliwości unikać równoczesnego podawania silnych inhibitorów cytochromu  CYP3A4 (np. cyklosporyny, telitromycyny, klarytromycyny, delawirdyny, styrypentolu, ketokonazolu,  worykonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, niektórych leków przeciwwirusowych stosowanych  w leczeniu HCV (np. elbaswir z grazoprewirem) oraz inhibitorów proteazy wirusa HIV, w tym  rytonawiru, lopinawiru, atazanawiru, indynawiru, darunawiru, itp.). W sytuacjach, w których nie można  uniknąć równoczesnego podawania tych leków z produktem leczniczym Tulip Combo, należy rozważyć  zastosowanie mniejszej dawki początkowej oraz maksymalnej produktu leczniczego Tulip Combo. Zaleca  się również prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów (patrz Tabela 1). 

Umiarkowane inhibitory cytochromu CYP3A4 (np. erytromycyna, diltiazem, werapamil i flukonazol)  mogą powodować zwiększenie stężenia atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1). W przypadku leczenia  skojarzonego erytromycyną i statynami obserwowano zwiększone ryzyko miopatii. Nie przeprowadzono  badań dotyczących interakcji, oceniających wpływ amiodaronu lub werapamilu na atorwastatynę.  Wiadomo, że zarówno amiodaron, jak i werapamil hamują aktywność cytochromu CYP3A4,  a równoczesne podawanie z produktem leczniczym Tulip Combo może skutkować zwiększonym  narażeniem na atorwastatynę. Z tego powodu w przypadku równoczesnego stosowania z umiarkowanymi  inhibitorami cytochromu CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki maksymalnej produktu  leczniczego Tulip Combo. Zaleca się również prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego  pacjentów. Zaleca się prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego po rozpoczęciu stosowania  inhibitora lub dostosowaniu jego dawki. 

Inhibitory białka warunkującego oporność w raku piersi (ang. BCRP, Breast Cancer Resistant Protein): jednoczesne podawanie produktów leczniczych będących inhibitorami BCRP (np. elbaswiru  i grazoprewiru) może prowadzić do zwiększenia stężeń atorwastatyny w osoczu oraz do zwiększenia  ryzyka miopatii; w związku z tym, w zależności od przepisanej dawki konieczne może być dostosowanie  dawki atorwastatyny. Jednoczesne podawanie elbaswiru i grazoprewiru z atorwastatyną zwiększa stężenia 

8 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

atorwastatyny w osoczu 1,9-krotnie (patrz Tabela 1); w związku z tym dawka produktu leczniczego Tulip  Combo nie powinna przekraczać 10 mg + 20 mg na dobę u pacjentów otrzymujących jednocześnie  leczenie produktami zawierającymi elbaswir lub grazoprewir (patrz punkty 4.2 i 4.4). 

Induktory cytochromu P450 3A4: równoczesne podawanie atorwastatyny z induktorami cytochromu P450  3A4 (np. efawirenzem, ryfampicyną, zielem dziurawca zwyczajnego) może prowadzić do zmiennego  zmniejszenia stężeń atorwastatyny w osoczu. Ze względu na podwójny mechanizm interakcji ryfampicyny  (indukcja cytochromu P450 3A4 oraz hamowanie aktywności transportera wychwytu OATP1B1  w hepatocytach) zaleca się równoczesne podawanie produktu leczniczego Tulip Combo z ryfampicyną,  ponieważ opóźnione podanie atorwastatyny po zastosowaniu ryfampicyny zostało powiązane z istotnym  zmniejszeniem stężeń atorwastatyny w osoczu. Oddziaływanie ryfampicyny na stężenia atorwastatyny  w hepatocytach jest jednak nieznane i jeśli nie można uniknąć równoczesnego podawania, pacjentów  należy uważnie monitorować pod kątem skuteczności. 

Inhibitory transportu: inhibitory białek transportowych (np. cyklosporyna, letermowir) mogą powodować  zwiększenie narażenia układowego na atorwastatynę (patrz Tabela 1). Wpływ hamowania aktywności  transporterów wychwytu wątrobowego na stężenia atorwastatyny w hepatocytach nie jest znany. Jeśli nie  można uniknąć równoczesnego podawania, zaleca się zmniejszenie dawki produktu leczniczego Tulip  Combo oraz monitorowanie kliniczne pod kątem skuteczności (patrz Tabela 1). 

Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie  z cyklosporyną (patrz punkt 4.4). 

Gemfibrozyl/pochodne kwasu fibrynowego: stosowanie fibratów w monoterapii wiąże się czasem  z występowaniem zdarzeń dotyczących mięśni, w tym rabdomiolizy. Ryzyko wystąpienia tych zdarzeń  może zostać zwiększone poprzez równoczesne stosowanie pochodnych kwasu fibrynowego  i atorwastatyny.  

Ezetymib: stosowanie ezetymibu w monoterapii jest związane ze zdarzeniami związanymi z mięśniami,  w tym z rabdomiolizą. Ryzyko wystąpienia tych zdarzeń może być w związku z tym większe podczas  jednoczesnego stosowania ezetymibu i atorwastatyny. Zaleca się odpowiednie monitorowanie kliniczne  pacjentów. 

Kolestypol: stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu były mniejsze podczas  równoczesnego podawania kolestypolu z atorwastatyną (względne stężenie atorwastatyny: 0,74). Wpływ  na stężenie lipidów był jednak większy w przypadku równoczesnego podawania atorwastatyny  i kolestypolu niż kiedy stosowano tylko jedną z tych substancji. 

Kwas fusydowy: ryzyko miopatii, w tym rabdomiolizy może być zwiększone podczas jednoczesnego  ogólnoustrojowego podawania kwasu fusydowego ze statynami. Mechanizm tej interakcji (bez względu  na to, czy ma ona charakter farmakodynamiczny, czy farmakokinetyczny, czy oba) nie jest jeszcze znany.  Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (także śmiertelnych) wśród pacjentów leczonych takim  skojarzeniem. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego uważa się za  konieczne, leczenie atorwastatyną należy przerwać na czas leczenia kwasem fusydowym (patrz punkt  4.4). 

Kolchicyna: chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji pomiędzy atorwastatyną  i kolchicyną, zgłaszano przypadki miopatii podczas równoczesnego podawania atorwastatyny  i kolchicyny. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania atorwastatyny w przypadku stosowania  kolchicyny. 

Daptomycyna: ryzyko miopatii i (lub) rabdomiolizy może być zwiększone podczas jednoczesnego  podawania inhibitorów reduktazy HMG-CoA i daptomycyny. Należy rozważyć tymczasowe przerwanie 

9 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007 

stosowania produktu leczniczego Tulip Combo u pacjentów przyjmujących daptomycynę chyba, że  korzyści z jednoczesnego podawania przewyższają ryzyko (patrz punkt 4.4).  

Boceprewir: narażenie na atorwastatynę ulegało zwiększeniu w przypadku podawania wraz  z boceprewirem. Jeśli konieczne jest równoczesne podawanie z produktem leczniczym Tulip Combo,  należy rozważyć rozpoczęcie stosowania od najniższej możliwej dawki produktu leczniczego Tulip  Combo, a następnie stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia pożądanego efektu klinicznego przy  jednoczesnym monitorowaniu pod kątem bezpieczeństwa i nieprzekraczaniu dawki dobowej 10 mg + 20  mg. W przypadku pacjentów przyjmujących już produkt leczniczy Tulip Combo w sytuacji równoczesnego podawania z boceprewirem nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 10 mg +  20 mg.  

Wpływ produktu leczniczego Tulip Combo na farmakokinetykę innych produktów leczniczych Ezetymib 

W badaniach przedklinicznych wykazano, że ezetymib nie powoduje indukcji enzymów metabolizujących  leki, wchodzących w skład cytochromu P450. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji  pomiędzy ezetymibem i lekami metabolizowanymi przez izoenzymy 1A2, 2D6, 2C8, 2C9, 3A4  cytochromu P450 lub N-acetylotransferazę. 

W badaniach klinicznych dotyczących interakcji ezetymib nie wpływał na farmakokinetykę dapsonu,  dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol i lewonorgestrel),  glipizydu, tolbutamidu lub midazolamu, gdy był podawany jednocześnie z tymi produktami leczniczymi.  Cymetydyna, podawana w skojarzeniu z ezetymibem nie wpływała na jego biodostępność. 

Leki przeciwzakrzepowe: równoczesne podawanie ezetymibu (10 mg raz na dobę) nie wywierało istotnego  wpływu na dostępność biologiczną warfaryny ani czas protrombinowy w badaniu w grupie dwunastu  zdrowych mężczyzn. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano jednak występowanie przypadków  zwiększenia wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w przypadku  pacjentów, u których zastosowano ezetymib podczas leczenia warfaryną lub fluindionem. W przypadku  dodania produktu leczniczego Tulip Combo do leczenia z użyciem warfaryny, innego leku  przeciwzakrzepowego z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionu należy odpowiednio monitorować  wartość INR (patrz punkt 4.4). 

Atorwastatyna 

Digoksyna: po kilkukrotnym, równoczesnym podaniu dawek digoksyny i 10 mg atorwastatyny, stężenia  digoksyny w stanie stacjonarnym uległy niewielkiemu zwiększeniu. Pacjentów przyjmujących digoksynę  należy odpowiednio monitorować. 

Doustne leki antykoncepcyjne: równoczesne podawanie atorwastatyny z doustnymi lekami  antykoncepcyjnymi wpływa na zwiększenie stężeń noretysteronu oraz etynyloestradiolu w osoczu. 

Warfaryna: w badaniu klinicznym w grupie pacjentów otrzymujących przewlekle warfarynę równoczesne  podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę powodowało niewielkie skrócenie czasu  protrombinowego o około 1,7 sekundy w ciągu pierwszych 4 dni stosowania, który powracał do wartości  prawidłowych w ciągu 15 dni leczenia atorwastatyną.  

Chociaż istotne klinicznie interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi zgłaszano bardzo rzadko,  u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny należy określać czas protrombinowy przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Tulip Combo, a także odpowiednio  często na wczesnych etapach leczenia, tak by nie doszło do istotnej zmiany czasu protrombinowego. Po  udokumentowaniu stabilnych wartości czasu protrombinowego parametr ten można monitorować  w odstępach czasu zalecanych zwykle w przypadku pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe 

10 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

z grupy pochodnych kumaryny. Tę procedurę należy powtórzyć w przypadku zmiany dawki produktu  leczniczego Tulip Combo lub przerwania jego stosowania. Leczenie z użyciem atorwastatyny nie zostało  powiązane z występowaniem krwawień ani zmian wartości czasu protrombinowego u pacjentów  nieprzyjmujących leków przeciwzakrzepowych. 

Tabela 1 Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na farmakokinetykę atorwastatyny

Podawany równocześnie  produkt leczniczy i schemat  dawkowania 
Atorwastatyna


Dawka  

(mg)
Stosunek wartości  

AUC&
Zalecenie kliniczne#
Typranawir 500 mg BID/  Rytonawir 200 mg BID, 8  dni (dni 14. do 21.)
40 mg w  

dniu 1., 10  

mg w dniu  

20. 
9,4 
W przypadkach, w których  konieczne jest równoczesne  podawanie z atorwastatyną, nie  należy przekraczać dawki 10 mg  atorwastatyny na dobę. Zaleca  się monitorowanie kliniczne  tych pacjentów. 
Telaprewir 750 mg co 8  

godzin, 10 dni
20 mg SD 
7,9
Cyklosporyna 5,2 mg/kg  mc./dobę, stała dawka 
10 mg OD  

przez 28 dni 
8,7
Lopinawir 400 mg BID/  

Rytonawir 100 mg BID, 14  dni 
20 mg OD  

przez 4 dni 
5,9 
W przypadkach, w których  konieczne jest równoczesne  podawanie z atorwastatyną,  zaleca się stosowanie  

mniejszych dawek  

podtrzymujących atorwastatyny.  Zaleca się monitorowanie  

kliniczne tych pacjentów w  przypadku dawek atorwastatyny  przekraczających 20 mg.
Klarytromycyna 500 mg BID,  9 dni 
80 mg OD  

przez 8 dni 
4,5
Sakwinawir 400 mg BID/  Rytonawir (300 mg BID, dni  od 5. do 7., zwiększenie dawki do 400 mg BID w dniu 8.), dni  od 4. do 18., 30 min po  

podaniu atorwastatyny
40 mg OD  

przez 4 dni 
3,9 
W przypadkach, w których  konieczne jest równoczesne  podawanie z atorwastatyną,  zaleca się stosowanie  

mniejszych dawek  

podtrzymujących atorwastatyny.  Zaleca się monitorowanie  

kliniczne tych pacjentów w  przypadku dawek atorwastatyny  przekraczających 40 mg.
Darunawir 300 mg BID/  Rytonawir 100 mg BID, 9 dni
10 mg  

OD przez  

4 dni
3,4
Itrakonazol 200 mg OD, 4 dni 
40 mg SD 
3,3
Fosamprenawir 700 mg BID/  Rytonawir 100 mg BID, 14  dni 
10 mg OD  

przez 4 dni 
2,5
Fosamprenawir 1400 mg BID,  14 dni 
10 mg OD  

przez 4 dni 
2,3
Nelfinawir 1250 mg BID, 
10 mg OD 
1,74 
Brak szczególnych zaleceń. 


11 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Podawany równocześnie  produkt leczniczy i schemat  dawkowania 
Atorwastatyna
14 dni 
przez 28 dni 

 


Elbaswir 50 mg OD/  

Grazoprewir 200 mg OD,  13 dni
10 mg SD 
1,95 
Dobowa dawka 

atorwastatyny nie powinna  przekroczyć 20 mg podczas  jednoczesnego stosowania z  

produktami zawierającymi  elbaswir lub grazoprewir.
Letermovir 480 mg OD, 10  dni
20 mg SD 
3,29 
Dobowa dawka  

atorwastatyny nie powinna  przekroczyć 20 mg podczas  jednoczesnego stosowania z  

produktami zawierającymi  letermowir.
Glekaprewir 400 mg  

OD/Pibrentaswir 120 mg  OD, 7 dni
10 mg OD  

przez 7 dni
8,3 
Jednoczesne stosowanie z  

produktami zawierającymi  glekaprewir lub pibrentaswir  jest przeciwwskazane (patrz  punkt 4.3).
Sok grejpfrutowy, 240 ml  OD* 
40 mg SD 
1,37 
Nie zaleca się  

równoczesnego spożywania  dużych ilości soku  

grejpfrutowego z  

atorwastatyną. 
Diltiazem 240 mg OD, 28  dni 
40 mg SD 
1,51 
Po rozpoczęciu stosowania  lub zmianie dawki diltiazemu  zaleca się prowadzenie  

odpowiedniego  

monitorowania klinicznego  tych pacjentów. 
Erytromycyna 500 mg  

QID, 7 dni 
10 mg SD 
1,33 
Zalecana jest mniejsza  

dawka maksymalna i  

monitorowanie kliniczne  

tych pacjentów. 
Amlodypina 10 mg,  

pojedyncza dawka 
80 mg SD 
1,18 
Brak szczególnych zaleceń. 
Cymetydyna 300 mg QID,  2 tygodnie 
10 mg  

OD przez  

tygodnie 
1,00 
Brak szczególnych zaleceń. 
Kolestypol 10 g BID, 24  tygodnie
40 mg  

OD przez  

8 tygodni
0,74** 
Brak szczególnych zaleceń.
Zawiesina zobojętniająca  kwas żołądkowy,  

zawierająca wodorotlenek  magnezu i glinu, 30 ml  

QID, 17 dni
10 mg OD  

przez 15 dni
0,66 
Brak szczególnych zaleceń. 
Efawirenz 600 mg OD, 14 dni 
10 mg przez 
0,59 
Brak szczególnych zaleceń. 


12 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007

Podawany równocześnie  produkt leczniczy i schemat  dawkowania 
Atorwastatyna


3 dni 

 


Ryfampicyna 600 mg OD,  7 dni (podawana  

równocześnie) 
40 mg SD 
1,12 
Jeśli nie można uniknąć  

równoczesnego podawania,  zaleca się jednoczesne  

podawanie atorwastatyny i  ryfampicyny z  

prowadzeniem  

monitorowania klinicznego.
Ryfampicyna 600 mg OD, 5  dni (dawki podawane  

oddzielnie) 
40 mg SD 
0,20
Gemfibrozyl 600 mg BID,  7 dni 
40 mg SD 
1,35 
Zalecana jest mniejsza  

dawka początkowa i  

monitorowanie kliniczne  

tych pacjentów.
Fenofibrat 160 mg OD, 7  dni 
40 mg SD 
1,03 
Zalecana jest mniejsza  

dawka początkowa i  

monitorowanie kliniczne  

tych pacjentów.
Boceprewir 800 mg TID, 7  dni 
40 mg SD 
2,3 
Zalecana jest mniejsza  

dawka początkowa i  

monitorowanie kliniczne  

danych pacjentów. W  

przypadku równoczesnego  podawania z boceprewirem dawka atorwastatyny nie  

powinna przekraczać 20 mg na dobę. 


& Przedstawia stosunek wartości dla poszczególnych terapii (jednoczesne podawanie leku z atorwastatyną vs. atorwastatyna w  monoterapii). 

# Znaczenie kliniczne przedstawiono w punktach 4.4 oraz 4.5.  

*Zawiera jeden lub więcej składników, które hamują aktywność cytochromu CYP3A4 i mogą zwiększać stężenie w osoczu  metabolizowanych przez niego produktów leczniczych. Wypicie 240 ml soku grejpfrutowego powodowało zmniejszenie wartości  AUC czynnego metabolitu ortohydroksylowego o 20,4%. Duże ilości soku grejpfrutowego (ponad 1,2 l na dobę przez 5 dni)  powodowały 2,5-krotne zwiększenie wartości AUC atorwastatyny oraz 1,3 krotne zwiększenie wartości AUC dla postaci  czynnych (atorwastatyny i jej czynnych metabolitów) inhibitorów reduktazy HMG-CoA.  

**Stosunek w oparciu o pojedynczą próbkę pobraną 2 ciągu od 8 do 16 godzin po przyjęciu dawki. 

Zwiększenie wartości oznaczono symbolem „↑”, a zmniejszenie symbolem „↓”.  

OD = raz na dobę (ang. once daily); SD = pojedyncza dawka (ang. single dose); BID = dwa razy na dobę; TID = trzy razy na  dobę; QID = cztery razy na dobę. 

Tabela 2 Wpływ atorwastatyny na farmakokinetykę równocześnie podawanych produktów leczniczych

Atorwastatyna 
Podawany równocześnie produkt leczniczy 


Produkt leczniczy/Dawka  

(mg)
Stosunek 

wartości  

AUC&
Zalecenie kliniczne#
80 mg OD przez 

10 dni
Digoksyna 0,25 mg OD, 20 dni 
1,15 
Pacjentów przyjmujących  

digoksynę należy odpowiednio  monitorować. 


13 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Atorwastatyna 
Podawany równocześnie produkt leczniczy 
40 mg OD przez 

22 dni
Doustne środki antykoncepcyjne  OD, 2 miesiące  

- noretysteron 1 mg  

- etynyloestradiol 35 μg 
1,28  

1,19
Brak szczególnych zaleceń. 
80 mg OD przez 

15 dni
* Fenazon, 600 mg SD 
1,03 
Brak szczególnych zaleceń. 
10 mg, SD 
Typranawir 500 mg  

BID/rytonawir 200 mg BID, 7  dni
1,08 
Brak szczególnych zaleceń. 
10 mg, OD przez 

4 dni
Fosamprenawir 1400 mg BID,  14 dni
0,73 
Brak szczególnych zaleceń. 
10 mg, OD przez 

4 dni
Fosamprenawir 700 mg  

BID/rytonawir 100 mg BID, 14  dni
0,99 
Brak szczególnych zaleceń. 


& Przedstawia stosunek wartości dla poszczególnych terapii (jednoczesne podawanie leku z atorwastatyną vs. atorwastatyna w  monoterapii). 

* Jednoczesne podawanie wielokrotnych dawek atorwastatyny i fenazonu wykazało mały lub niewykrywalny wpływ na klirens  fenazonu. 

OD = raz na dobę (ang. once daily); SD = pojedyncza dawka (ang. single dose); BID = dwa razy na dobę. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację  

Kobiety w wieku rozrodczym  

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować w trakcie leczenia skuteczną metodę antykoncepcji  (patrz punkt 4.3).  

Ciąża  

Stosowanie produktu leczniczego Tulip Combo jest przeciwwskazane w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).  Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania produktu leczniczego Tulip Combo w okresie ciąży. 

Atorwastatyna  

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań klinicznych  z grupą kontrolną, dotyczących stosowania atorwastatyny u kobiet w okresie ciąży. Zgłaszano rzadkie  przypadki występowania wad rozwojowych po narażeniu wewnątrzmacicznym płodu na inhibitory  reduktazy HMG-CoA. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz  punkt 5.3).  

Leczenie w okresie ciąży atorwastatyną może zmniejszyć u płodu stężenie mewalonianu, który jest  prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zazwyczaj przerwanie  przyjmowania leków zmniejszających stężenie lipidów na okres ciąży powinno mieć niewielki wpływ na  długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią. 

Ezetymib  

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania ezetymibu w okresie ciąży. Badania na  zwierzętach dotyczące stosowania ezetymibu w monoterapii nie wykazały żadnego bezpośredniego lub  pośredniego szkodliwego oddziaływania na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub  rozwój noworodka (patrz punkt 5.3).  

Badania obejmujące równoczesne podawanie ezetymibu i atorwastatyny ciężarnym samicom szczurów  wykazały, że w grupie otrzymującej ezetymib z atorwastatyną w dużej dawce wystąpił związany  z badanym produktem wzrost częstości zmian w obrębie układu szkieletowego, dotyczących  „zmniejszonego kostnienia w obrębie mostka”. Może to być związane z obserwowanym zmniejszeniem  masy ciała płodów. U ciężarnych samic królika obserwowano występowanie z małą częstością deformacji 

14 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

układu szkieletowego (połączenie segmentów mostka, połączenie kręgów ogonowych oraz asymetryczny kształt mostka). 

Karmienie piersią  

Stosowanie produktu leczniczego Tulip Combo jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią.  

Atorwastatyna 

Nie wiadomo czy atorwastatyna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów stężenia  atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu są podobne do stężeń w mleku (patrz punkt 5.3).  Stosowanie atorwastatyny jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).  

Ezetymib  

Ezetymib nie powinien być stosowany w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy ezetymib przenika do mleka  ludzkiego. 

Płodność 

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące wpływu produktu Tulip Combo na płodność u ludzi. 

Atorwastatyna 

W badaniach na zwierzętach atorwastatyna nie wpływała na płodność samców i samic. 

Ezetymib 

Ezetymib nie miał wpływu na płodność samców i samic szczurów. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Tulip Combo wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy jednak wziąć  pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, których występowanie zgłaszano. 

4.8 Działania niepożądane 

Tabelaryczne zestawienie zdarzeń niepożądanych 

Częstość działań niepożądanych określono następująco: często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często  (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie  może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja  

układów i narządów
Działanie niepożądane 
Częstość występowania
Atorwastatyna 
Ezetymib 
Ezetymib+statyna
Zakażenia i zarażenia  pasożytnicze
Zapalenie błony śluzowej  nosa i gardła
Często 

-
Zaburzenia krwi i  układu chłonnego
Małopłytkowość 
Rzadko 
Częstość  

nieznana*
-
Zaburzenia układu  immunologicznego 
Reakcje alergiczne 
Często 

-
Reakcje anafilaktyczne 
Bardzo rzadko 

-
Nadwrażliwość, w tym  wysypka, pokrzywka,  

wstrząs anafilaktyczny i  obrzęk naczynioruchowy

Częstość  

nieznana*
-
Zaburzenia  

metabolizmu i  

odżywiania
Hiperglikemia 
Często 

-
Hipoglikemia, zwiększenie  masy ciała, jadłowstręt
Niezbyt często 

-


15 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

 

Zmniejszenie apetytu 

Niezbyt  

często
-
Zaburzenia  

psychiczne
Koszmary senne,  

bezsenność
Niezbyt często 

-
Zaburzenia snu 


Niezbyt często
Depresja 

Częstość  

nieznana*
-
Zaburzenia układu  nerwowego
Ból głowy 
Często 

Często
Zawroty głowy 
Niezbyt często 
Częstość  

nieznana*
-
Niedoczulica, zaburzenia  smaku, utrata pamięci
Niezbyt często 

-
Parestezja 
Niezbyt często 
Częstość  

nieznana*
Niezbyt często
Neuropatia obwodowa 
Rzadko 

-
Miastenia 
Częstość  

nieznana

Częstość nieznana
Zaburzenia oka 
Niewyraźne widzenie 
Niezbyt często 

-
Zaburzenia widzenia 
Rzadko 

-
Miastenia oczna 
Częstość  

nieznana


Częstość nieznana
Zaburzenia ucha i  błędnika
Szumy uszne 
Niezbyt często 

-
Utrata słuchu 
Bardzo 

Rzadko

-
Zaburzenia układu  oddechowego, klatki  piersiowej i  

śródpiersia
Ból gardła i krtani,  

krwawienie z nosa
Często 

-
Kaszel 

Niezbyt  

często
-
Duszność 

Częstość  

nieznana*
-
Zaburzenia żołądka i  jelit
Wzdęcia, biegunka 
Często 
Często 
-
Zaparcia 
Często 
Częstość  

nieznana*
-
Nudności, niestrawność 
Często 
Niezbyt  

często
-
Wymioty, odbijanie 
Niezbyt często 

-
Zapalenie trzustki 
Niezbyt często 
Częstość  

nieznana*
-
Ból w nadbrzuszu 
Niezbyt często 
Często 
-
Refluks żołądkowo 

przełykowy 

Niezbyt  

często
-
Suchość w jamie ustnej,  zaburzenia żołądka


Niezbyt często
Uczucie dyskomfortu w  jamie brzusznej, rozdęcie


Niezbyt często
Zaburzenia wątroby i  dróg żółciowych
Zapalenie wątroby 
Niezbyt często 
Częstość  

nieznana*
-
Cholestaza 
Rzadko 

-
Niewydolność wątroby 
Bardzo rzadko 

-
Kamica żółciowa, zapalenie 

Częstość 
-


16 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007

 

pęcherzyka żółciowego 


nieznana*


Zaburzenia skóry i  tkanki podskórnej
Pokrzywka, wysypka  

skórna, rumień
Niezbyt często 

Niezbyt często
Łysienie 
Niezbyt często 

-
Obrzęk naczynioruchowy,  pęcherzowe zapalenie  

skóry, w tym zespół  

Stevensa-Johnsona oraz  toksyczne martwicze  

oddzielanie się naskórka 
Rzadko 

-
Rumień wielopostaciowy 
Rzadko 
Częstość  

nieznana*
-
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i tkanki  łącznej
Ból stawów, skurcze mięśni 
Często 
Niezbyt  

często
-
Obrzęk stawów 
Często 

-
Ból w kończynie, ból  

pleców
Często 

Niezbyt często
Zmęczenie mięśni 
Niezbyt często 

-
Skurcze mięśni 
Niezbyt często 

Niezbyt często
Ból szyi 
Niezbyt często 
Niezbyt  

często
-
Ból mięśni 
Często 
Częstość  

nieznana*
Często
Zapalenie mięśni,  

schorzenia ścięgien 

(czasami powikłane  

zerwaniem)
Rzadko 

-
Immunozależna miopatia  martwicza
Częstość  

nieznana

-
Miopatia/rabdomioliza/zer wanie mięśni
Rzadko 
Częstość  

nieznana*
-
Zespół toczniopodobny 
Bardzo rzadko 

-
Zaburzenia układu  rozrodczego i piersi
Ginekomastia 
Bardzo rzadko 

-
Zaburzenia serca 
Bradykardia zatokowa 


Niezbyt często
Zaburzenia  

naczyniowe
Uderzenia gorąca,  

Nadciśnienie

Niezbyt  

często
-
Zaburzenia ogólne i  stany w miejscu  

podania
Obrzęk obwodowy 
Niezbyt często 

Niezbyt często
Astenia 
Niezbyt często 
Częstość  

nieznana*
Niezbyt często
Ból w klatce piersiowej 
Niezbyt często 
Niezbyt  

często
-
Uczucie zmęczenia 
Niezbyt często 
Często 
-
Ogólne złe samopoczucie,  gorączka
Niezbyt często 

-
Ból 

Niezbyt  

często
-
Badania  

diagnostyczne
Nieprawidłowe wyniki  badań czynnościowych wątrobowych, zwiększenie  aktywności kinazy 
Często 

-


17 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007

 

kreatynowej we krwi

 

 


Obecność białych krwinek  w moczu
Niezbyt często 

-
Zwiększenie aktywności  AlAT i (lub) AspAT we  krwi

Niezbyt  

często
Często
Zwiększenie aktywności  fosfokinazy kreatynowej  (CPK) we krwi,  

zwiększenie aktywności  gamma 

glutamylotransferazy,  

nieprawidłowe wyniki  badań czynnościowych wątrobowych

Niezbyt  

często
-
Zwiększenie aktywności  fosfatazy zasadowej


Niezbyt często
Zwiększenie aktywności  enzymów wątrobowych


Niezbyt często


* Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu (ze statyną lub bez niej) 

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną częstość występowania klinicznie istotnego zwiększenia  aktywności aminotransferaz w surowicy krwi (AlAT i (lub) AspAT ≥ 3 x GGN, w kolejnych  oznaczeniach) wynosiła 0,6% w przypadku pacjentów leczonych ezetymibem z atorwastatyną. To zwiększenie aktywności było na ogół bezobjawowe i niezwiązane z cholestazą, a normalizacja wyników  następowała spontanicznie lub po przerwaniu leczenia. (Patrz punkt 4.4).  

Podczas stosowania niektórych statyn zgłaszano następujące działania niepożądane: • zaburzenia seksualne; 

• depresja  

• bardzo rzadkie przypadki śródmiąższowej choroby płuc, w szczególności podczas leczenia  długoterminowego (patrz punkt 4.4);  

• cukrzyca: częstość występowania będzie zależeć od obecności czynników ryzyka (stężenie glukozy we  krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie  w wywiadzie). 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych  Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy  monitorować czynność wątroby i aktywność CPK w surowicy. 

Ezetymib

18 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

W badaniach klinicznych podawanie ezetymibu w dawce 50 mg na dobę, 15 zdrowym ochotnikom przez  maksymalnie 14 dni lub w dawce 40 mg na dobę, 18 pacjentom z pierwotną hipercholesterolemią przez  maksymalnie 56 dni, było zasadniczo dobrze tolerowane. Zgłoszono kilka przypadków przedawkowania;  większość z nich nie była związana z działaniami niepożądanymi. Zgłoszone działania niepożądane nie  były ciężkie. W przypadku zwierząt nie obserwowano toksyczności po doustnym podaniu pojedynczej  dawki 5000 mg/kg mc. szczurom i myszom oraz 3000 mg/kg mc. psom.  

Atorwastatyna 

Ze względu na silne wiązanie atorwastatyny przez białka osocza nie oczekuje się, aby hemodializa  powodowała istotne zwiększenie klirensu atorwastatyny. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki modyfikujące stężenie lipidów; inhibitory reduktazy HMG-CoA  w połączeniach z innymi lekami modyfikującymi stężenie lipidów  

Kod ATC: C10BA05 

Mechanizm działania 

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi pochodzi z wchłaniania w jelitach oraz endogennej biosyntezy  cholesterolu. Produkt Tulip Combo zawiera ezetymib i atorwastatynę, dwie substancje o  komplementarnym mechanizmie działania, które zmniejszają stężenia lipidów. 

Ezetymib 

Ezetymib należy do nowej klasy leków, które zmniejszają stężenia lipidów i wybiórczo hamują  wchłanianie cholesterolu i pokrewnych steroli roślinnych w jelitach. Ezetymib jest aktywny po podaniu  doustnym, a jego mechanizm działania różni się od mechanizmu działania innych klas leków  zmniejszających stężenia cholesterolu (np. statyn, leków wiążących kwasy żółciowe [żywice],  pochodnych kwasu fibrynowego i stanoli roślinnych). Molekularnym punktem uchwytu dla działania  ezetymibu jest transporter steroli, białko Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), odpowiedzialne za  wychwyt cholesterolu i fitosteroli w jelitach.  

Ezetymib wiąże się z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego i hamuje wchłanianie cholesterolu, co  prowadzi do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. Statyny zmniejszają syntezę  cholesterolu w wątrobie. Ze względu na różne mechanizmy działania obu leków w zakresie zmniejszenia  stężenia cholesterolu, ich działanie ma charakter komplementarny. W trwającym 2 tygodnie badaniu  klinicznym w grupie 18 pacjentów z hipercholesterolemią ezetymib hamował wchłanianie cholesterolu  w jelitach o 54% w porównaniu z placebo.  

Przeprowadzono szereg badań przedklinicznych w celu określenia selektywności hamowania wchłaniania  cholesterolu przez ezetymib. Ezetymib hamował wchłanianie cholesterolu znakowanego izotopem węgla  C14, nie miał zaś wpływu na wchłanianie triglicerydów, kwasów tłuszczowych, kwasów żółciowych,  progesteronu, etynyloestradiolu i rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A oraz D.  

Atorwastatyna  

Atorwastatyna jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem biosyntezy cholesterolu w wątrobie.  Hamuje reduktazę HMG-CoA, enzym ograniczający szybkość syntezy cholesterolu, katalizujący  przemianę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w  tym cholesterolu. Triglicerydy i cholesterol w wątrobie są wbudowywane do lipoprotein o bardzo małej  gęstości (ang. very low-density lipoproteins, VLDL) i uwalniane do osocza w celu transportu do tkanek  obwodowych. Z lipoprotein frakcji VLDL powstają lipoproteiny o małej gęstości (LDL), które są głównie  katabolizowane za pośrednictwem receptora o wysokim powinowactwie do lipoprotein frakcji LDL 

19 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

(receptora LDL).  

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez hamowanie  aktywności reduktazy HMG-CoA, co w efekcie hamuje biosyntezę cholesterolu w wątrobie i prowadzi do  zwiększenia liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, nasilając w ten  sposób wychwyt i katabolizm lipoprotein frakcji LDL: 

Atorwastatyna zmniejsza wytwarzanie oraz liczbę cząstek lipoprotein frakcji LDL. Jej działanie prowadzi  do nasilonego i utrzymującego się zwiększenia aktywności receptora LDL oraz do korzystnych zmian  jakościowych krążących cząsteczek lipoprotein frakcji LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza stężenie  LDL-C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na  leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi. 

W badaniu oceniającym odpowiedź na dawkę wykazano, że atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu  całkowitego (30–46%), LDL-C (41–61%), apolipoproteiny B (34–50%) oraz triglicerydów (14–33%),  prowadząc jednocześnie do zmiennego zwiększenia stężeń HDL-C oraz apolipoproteiny A1. Wyniki te są  zbliżone wśród pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, niewystępującymi rodzinnie postaciami hipercholesterolemii oraz mieszaną hiperlipidemią, w tym u pacjentów z cukrzycą  insulinoniezależną. 

Produkt złożony zmniejsza zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego, LDL-C, apolipoproteiny B,  triglicerydów i frakcji cholesterolu nie-HDL (non-HDL-C) oraz zwiększa stężenie HDL-C poprzez  hamowanie zarówno wchłaniania, jak i syntezy cholesterolu.  

Skuteczność kliniczna 

Pierwotna hipercholesterolemia  

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu 148 mężczyzn i kobiet  z pierwotną hipercholesterolemią i chorobą wieńcową randomizowano do trwającego 6 tygodni leczenia  ezetymibem (EZE) w dawce 10 mg z atorwastatyną (ATV) w dawce 10 mg (EZE + ATV; n=72) lub  otrzymywania placebo z atorwastatyną w dawce 10 mg (ATV; n=76). Pierwszorzędowym kryterium  skuteczności była średnia procentowa zmiana stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) od początku badania do  punktu końcowego. Po 6 tygodniach leczenie EZE + ATV zapewniło istotnie większą skorygowaną  średnią zmianę stężenia LDL-C od początku badania w porównaniu do monoterapii ATV (-50,5%  vs. -36,5%; p < 0,0001), co odpowiada dodatkowemu zmniejszeniu stężenia LDL-C o 14,1% (95% Cl  -17,90, -10,19). Istotnie większy odsetek pacjentów otrzymujących EZE + ATV osiągnął nowy cel  zalecany przez Joint British Societes (JBS 2) w postaci stężenia LDL-C < 2 mmol/l (62% vs. 12% w  przypadku monoterapii ATV; p < 0,0001) i minimalny standard leczenia wg JBS 2 w postaci stężenia  LDL-C < 3 mmol/l (93% vs. 79% w przypadku monoterapii ATV). Pacjenci otrzymujący EZE + ATV  mieli 12-krotnie wyższe prawdopodobieństwo uzyskania celu stężenia LDL-C (iloraz szans 12,1; 95% Cl  5,8, 25,1; p < 0,0001 w porównaniu do pacjentów stosujących ATV w monoterapii. 

W innym badaniu oceniano skuteczność skojarzenia wysokich dawek statyn z ezetymibem u pacjentów  z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (hFH). Siedemdziesięciu pacjentów z hFH  otrzymywało 10 mg ezetymibu jako uzupełnienie dotychczasowego leczenia statynami. Pacjentów  obserwowano przez 12 miesięcy. Jednoczesne podawanie statyn i ezetymibu powodowało poprawę  wartości cholesterolu całkowitego (p<0,05), LDL-c (p<0,05), triglicerydów (p<0,05) i apolipoproteiny B  (p<0,05) w porównaniu do stosowania statyn w monoterapii.  

W metaanalizie dotyczącej leczenia skojarzonego ezetymibem z atorwastatyną i monoterapii  atorwastatyną przeanalizowano 11 randomizowanych badań klinicznych prowadzonych w grupach równoległych z udziałem 5206 pacjentów. Uwzględniono również 4 dawki porównawcze: leczenie  skojarzone ezetymibem (10 mg) z atorwastatyną (10 mg) (E10+A10) vs. atorwastatyną (20 mg) w  monoterapii (A20); E10+A10 vs. A10; E10+A20 vs. A40; E10+A40 vs. A80. W porównaniu do  monoterapii atorwastatyną całkowita skuteczność leczenia skojarzonego ezetymibem z atorwastatyną była 

20 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

istotna w zakresie zmniejszenia stężenia LDL-C (MD = − 15,38, 95% CI: -16,17 do – 14,60; I2 = 26,2%,  n = 17), TC (MD = −9,51, 95% CI: -10,28 do − 8,74; I2 = 33,7%, n = 17) i TG (MD = − 6,42, 95%  CI: -7,78 do − 5,06; I2 = 0%, n = 15) oraz zwiększenia stężenia HDL-C (MD = 0,95, 95% CI: 0,34 do 1,57; I2 = 0%, n = 17). Skuteczność porównywana na podstawie HDL-C była istotnie różna dla różnych  dawek. Całkowita skuteczność oraz skuteczność w podgrupach w zakresie zmniejszenia LDL-C, TC i TG  była istotnie lepsza u pacjentów leczonych ezetymibem z atorwastatyną w porównaniu do monoterapii  atorwastatyną. Całkowita skuteczność oraz skuteczność w podgrupie E10+A10/A20 leczenia  skojarzonego w zakresie zwiększenia HDL-C była istotna. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wykazano, że stosowanie złożonego produktu leczniczego cechuje równoważność biologiczna z  równoczesnym podawaniem odpowiednich dawek ezetymibu oraz atorwastatyny w tabletkach. 

Wchłanianie  

Ezetymib  

Po podaniu doustnym ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany do czynnego  farmakologicznie glukuronianu fenolowego (glukuronian ezetymibu). Średnie maksymalne stężenia (Cmax)  w osoczu występują w ciągu 1–2 godzin w przypadku glukuronianu ezetymibu lub w ciągu 4-12 godzin  w przypadku ezetymibu. Nie można określić bezwzględnej dostępności biologicznej ezetymibu, ponieważ  substancja ta jest prawie całkowicie nierozpuszczalna w wodnych roztworach, które mogą być stosowane  do wstrzykiwań. 

Równoczesne przyjmowanie pokarmów (posiłków o dużej lub małej zawartości tłuszczu) nie ma wpływu  na dostępność biologiczną ezetymibu po podaniu doustnym w postaci tabletek 10 mg.  

Atorwastatyna  

Atorwastatyna po podaniu doustnym wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenia w osoczu (Cmax)  w ciągu 1–2 godzin. Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny.  Dostępność biologiczna atorwastatyny w postaci podawanych doustnie tabletek powlekanych wynosi 95– 99% dostępności biologicznej atorwastatyny podanej w postaci roztworu doustnego. Bezwzględna  dostępność biologiczna atorwastatyny wynosi około 12%, a ogólnoustrojowa aktywność hamująca  reduktazę HMG-CoA — około 30%. Za małą ogólnoustrojową dostępność odpowiada eliminacja leku  przez komórki błony śluzowej żołądka i jelit zanim dostanie się on do krążenia i (lub) szybki metabolizm  w wątrobie (efekt pierwszego przejścia). 

  

Dystrybucja  

Ezetymib  

Ezetymib oraz glukuronid ezetymibu są wiązane przez białka osocza ludzkiego odpowiednio w 99,7%  oraz 88–92%. 

Atorwastatyna  

Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 381 l. Atorwastatyna jest wiązana z białkami  osocza w ≥98%. 

Metabolizm  

Ezetymib  

Ezetymib jest metabolizowany przede wszystkim w jelicie cienkim i w wątrobie poprzez sprzęganie  z kwasem glukuronowym (reakcja II fazy), a następnie wydalany z żółcią. U wszystkich badanych  gatunków zwierząt obserwowano również minimalny metabolizm oksydacyjny (reakcja I fazy). Ezetymib  i glukuronian ezetymibu są dwiema głównymi pochodnymi leku wykrywanymi w osoczu. Stanowią one  odpowiednio 10–20% oraz 80–90% całkowitego stężenia leku w osoczu. Zarówno ezetymib, jak i glukuronian ezetymibu są powoli eliminowane z osocza. Stwierdzono istotne krążenie jelitowo-

21 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

wątrobowe tych substancji. Okres półtrwania ezetymibu i glukuronianu ezetymibu wynosi około 22  godziny. 

Atorwastatyna 

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 do pochodnych orto i parahydroksylowych oraz różnych produktów beta-oksydacji. Niezależnie od istnienia innych szlaków  metabolicznych produkty te są dalej metabolizowane na drodze glukuronidacji. In vitro hamowanie  aktywności reduktazy HMG-CoA przez orto- i parahydroksylowe metabolity jest równoważne  z hamowaniem przez atorwastatynę. Około 70% aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA przypisuje  się czynnym metabolitom. 

Eliminacja 

Ezetymib 

Po podaniu doustnym ezetymibu znakowanego izotopem węgla C14 (20 mg) ludziom, całkowity ezetymib  w osoczu stanowił około 93% całkowitej aktywności promieniotwórczej. W stolcu i w moczu odzyskano  odpowiednio około 78% i 11% całkowitej dawki izotopu promieniotwórczego w okresie 10-dniowej  zbiórki. Po 48 godzinach od podania nie stwierdzono wykrywalnego poziomu aktywności  promieniotwórczej w osoczu.  

Atorwastatyna 

Atorwastatyna jest substratem transporterów wątrobowych – polipeptydów transportujących aniony  organiczne 1B1 (OATP1B1) i 1B3 (OATP1B3). Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1.  Atorwastatyna jest także zidentyfikowanym substratem pomp efluksowych – białka oporności  wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi (BCRP) – co może ograniczać wchłanianie jelitowe  i klirens żółciowy atorwastatyny. Atorwastatyna jest metabolizowana w wątrobie i (lub) poza nią,  natomiast wydalana jest głównie z żółcią. Jednak produkt leczniczy nie ulega istotnemu krążeniu jelitowo wątrobowemu. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji atorwastatyny z osocza u ludzi wynosi  w przybliżeniu 14 godzin. Okres półtrwania działania hamującego reduktazę HMG-CoA wynosi około  20–30 godzin ze względu na udział czynnych metabolitów. 

Dzieci i młodzież 

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedłożenia wyników badań dotyczących leczenia  z użyciem produktu leczniczego Tulip Combo we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży.  

Ezetymib 

Wchłanianie i metabolizm ezetymibu są zbliżone w grupie dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 18 lat)  i u dorosłych. Na podstawie całkowitego ezetymibu nie ma różnic w farmakokinetyce u młodzieży  i dorosłych. Nie są dostępne dane farmakokinetyczne w populacji dzieci w wieku poniżej 10 lat. 

Atorwastatyna 

W trwającym 8 tygodni badaniu prowadzonym metodą otwartej próby, dzieci i młodzież w 1. (n=15) i 2.  (n=24) fazie dojrzałości płciowej w skali Tannera (w wieku 6–17 lat) z heterozygotyczną  hipercholesterolemią rodzinną i stężeniem LDL-C 4 mmol/l w punkcie początkowym badania leczono  atorwastatyną odpowiednio w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg lub 10 mg, bądź tabletek  powlekanych 10 mg lub 20 mg, podawanych raz na dobę. Masa ciała była jedyną istotną zmienną  towarzyszącą w modelu farmakokinetycznym populacji leczonej atorwastatyną. Pozorny klirens po  podaniu doustnym atorwastatyny u dzieci i młodzieży wydaje się być zbliżony do tego u osób dorosłych  po uwzględnieniu różnic w masie ciała według skali allometrycznej. W całym zakresie stężeń  atorwastatyny i o-hydroksyatorwastatyny obserwowano spójne zmniejszenie stężenia LDL-C oraz  cholesterolu całkowitego. 

Osoby w podeszłym wieku

22 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Ezetymib  

Stężenia ezetymibu całkowitego w osoczu są około 2-krotnie większe u osób w podeszłym wieku (≥ 65. lat) niż u osób młodych (18–45 lat). Stopień zmniejszenia stężenia LDL-C oraz profil bezpieczeństwa są  porównywalne u osób w podeszłym wieku i młodszych pacjentów leczonych z użyciem ezetymibu. 

Atorwastatyna  

Stężenia atorwastatyny oraz jej czynnych metabolitów w osoczu są większe u zdrowych osób w wieku  podeszłym niż młodych dorosłych, natomiast wpływ na stężenie lipidów jest porównywalny do  obserwowanego w populacji młodszych pacjentów.  

Zaburzenie czynności wątroby  

Ezetymib  

Po podaniu pojedynczej dawki 10 mg ezetymibu średnia wartość AUC dla ezetymibu całkowitego uległa  w przybliżeniu 1,7-krotnemu zwiększeniu w przypadku pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności  wątroby (wynik oceny w skali Childa-Pugha 5 lub 6) w porównaniu z osobami zdrowymi. W trwającym  14 dni badaniu obejmującym podanie kilku dawek (10 mg na dobę) pacjentom z umiarkowanym  zaburzeniem czynności wątroby (wynik oceny w skali Childa-Pugha 7–9) średnia wartość AUC dla  ezetymibu całkowitego uległa w przybliżeniu 4-krotnemu zwiększeniu w dniu 1. i dniu 14. w porównaniu  z osobami zdrowymi. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnym zaburzeniem  czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania ezetymibu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby  o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim (wynik oceny w skali Childa-Pugha > 9) ze względu na nieznany  wpływ zwiększonego narażenia na ezetymib (patrz punkty 4.2 i 4.4).  

Atorwastatyna  

Stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu są znacznie zwiększone (ok. 16-krotnie  w przypadku wartości Cmax oraz ok. 11-krotnie w przypadku wartości AUC) u pacjentów z uszkodzeniem  wątroby wynikającym z przewlekłego nadużywania alkoholu (klasa B w skali Childa-Pugha). 

Zaburzenie czynności nerek 

Ezetymib 

Po podaniu pojedynczej dawki 10 mg ezetymibu pacjentom z ciężką chorobą nerek (n=8; średnia wartość  CrCl ≤ 30 ml/min/1,73 m2) średnia wartość AUC dla ezetymibu całkowitego uległa w przybliżeniu 1,5- krotnemu zwiększeniu w porównaniu z osobami zdrowymi (n=9). 

U jednego pacjenta z tego badania (po przeszczepieniu nerki i przyjmującego kilka produktów  leczniczych, w tym cyklosporynę) doszło do 12-krotnego zwiększenia narażenia na ezetymib całkowity. 

Atorwastatyna 

Choroba nerek nie wpływa na stężenie atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu ani na ich  oddziaływanie na stężenie lipidów.  

Płeć 

Ezetymib 

U kobiet stwierdzono nieco większe (około 20%) stężenia całkowitego ezetymibu w osoczu niż  u mężczyzn. Nie stwierdzono różnic pod względem zmniejszenia stężenia LDL-C i profilu  bezpieczeństwa u mężczyzn i kobiet leczonych ezetymibem. 

Atorwastatyna 

Stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (kobiety: ok. 20%  większa wartość Cmax i ok. 10% mniejsza wartość AUC). Różnice te nie miały istotnego znaczenia klinicznego i nie skutkowały istotnymi klinicznie różnicami we wpływie na stężenie lipidów u kobiet i  mężczyzn.

23 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Polimorfizm genu SLOC1B1 

Atorwastatyna 

Za wychwyt wątrobowy wszystkich inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym atorwastatyny, odpowiada  transporter OATP1B1. U pacjentów z polimorfizmem genu SLCO1B1 występuje ryzyko zwiększonego  narażenia na atorwastatynę, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia rabdomiolizy (patrz  punkt 4.4) Polimorfizm w genie kodującym białko OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) jest związany z 2,4- krotnie większym narażeniem na atorwastatynę (AUC) niż w przypadku pacjentów bez tego wariantu  genotypu (c.521TT). U tych pacjentów może również występować zaburzony wychwyt wątrobowy  atorwastatyny warunkowany genetycznie. Nie są znane możliwe konsekwencje w odniesieniu do  skuteczności.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Ezetymib  

W badaniach na zwierzętach dotyczących długoterminowej toksyczności ezetymibu nie zidentyfikowano  narządów docelowych oddziaływań toksycznych. W przypadku psów leczonych ezetymibem (≥0,03  mg/kg mc./dobę) przez cztery tygodnie stężenie cholesterolu w żółci znajdującej się w pęcherzyku  żółciowym ulegało od 2,5- do 3,5-krotnemu zwiększeniu. Jednak w trwającym jeden rok badaniu  oceniającym podawanie psom dawek wynoszących maksymalnie 300 mg/kg mc./dobę nie stwierdzono  większej częstości występowania kamicy żółciowej ani innego oddziaływania na wątrobę i drogi  żółciowe. Znaczenie tych danych dla ludzi nie jest znane. Nie można wykluczyć ryzyka powstawania  kamieni żółciowych w przypadku stosowania ezetymibu w dawkach terapeutycznych.  Badania dotyczące długoterminowej rakotwórczości ezetymibu dały wynik ujemny.  Ezetymib nie miał wpływu na płodność samców i samic szczurów. Nie stwierdzono również jego  teratogennego wpływu w przypadku szczurów i królików, a także wpływu na rozwój płodowy i  pourodzeniowy. Ezetymib przenikał barierę łożyska u ciężarnych samic szczura i królika podczas  wielokrotnego podawania w dawkach 1000 mg/kg mc./dobę. 

Atorwastatyna 

W 4 testach in vitro oraz 1 teście in vivo nie stwierdzono mutagennego ani klastogennego wpływu  atorwastatyny. Atorwastatyna nie wykazuje działania rakotwórczego u szczurów, jednak wykazano, że  duże dawki podawane myszom (powodujące od 6- do 11-krotne przekroczenie wartości AUC0-24h osiąganej u ludzi po największej zalecanej dawce) powodują gruczolaki wątrobowokomórkowe u samców  oraz raki wątrobowokomórkowe u samic. Istnieją dowody z badań eksperymentalnych na zwierzętach  świadczące o tym, że inhibitory reduktazy HMG-CoA mogą wpływać na rozwój zarodka lub płodu. W  przypadku szczurów, królików i psów atorwastatyna nie miała wpływu na płodność ani nie wykazywała  działania teratogennego, jednak u szczurów i królików obserwowano toksyczność w odniesieniu do płodu  w przypadku dawek toksycznych dla matki. Rozwój potomstwa u szczurów był opóźniony i zmniejszyła  się przeżywalność pourodzeniowa potomstwa samic narażonych na duże dawki atorwastatyny. W  przypadku szczurów stwierdzono dowody na przenikanie leku przez łożysko. U szczurów stężenia  atorwastatyny w osoczu są zbliżone do stężeń w mleku. Nie wiadomo, czy atorwastatyna lub jej  metabolity przenikają do mleka matki. 

Ezetymib w skojarzeniu ze statyną 

W badaniach, w których ezetymib był stosowany w skojarzeniu ze statynami (w tym atorwastatyną),  działania toksyczne były zasadniczo typowe jak przy stosowaniu statyn. Niektóre z tych działań były  bardziej nasilone niż przy stosowaniu statyn w monoterapii. Efekt ten można przypisać  farmakokinetycznym i farmakodynamicznym interakcjom występującym podczas leczenia skojarzonego.  W badaniach klinicznych nie obserwowano takich interakcji. Miopatia występowała u szczurów dopiero  po podaniu dawek kilkakrotnie większych od dawki terapeutycznej stosowanej u ludzi (około 20-krotnie  większa wartość AUC dla statyn oraz 500 do 2000 razy większa wartość AUC dla czynnych  metabolitów). W szeregu badań in vivo i in vitro ezetymib, stosowany w połączeniu ze statynami, nie  wykazywał działania genotoksycznego. Jednoczesne podawanie ezetymibu i statyn nie miało działania 

24 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

teratogennego u szczurów. U ciężarnych królików obserwowano niewielką liczbę wad układu  szkieletowego (zrośnięcie kręgów piersiowych i ogonowych, mniejsza liczba kręgów ogonowych). Jednoczesne podawanie ezetymibu z lowastatyną powodowało śmierć zarodków. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Celuloza mikrokrystaliczna 101  

Mannitol 

Wapnia węglan 

Kroskarmeloza sodowa 

Hydroksypropyloceluloza 

Polisorbat 80 

Żelaza tlenek, żółty (E 172) 

Magnezu stearynian 

Powidon K29/32 

Sodu laurylosiarczan 

Otoczka tabletki  

Tulip Combo 10 mg + 10 mg, Tulip Combo 10 mg + 20 mg, Tulip Combo 10 mg + 40 mg, tabletki  powlekane  

Opadry White OY-L28900: 

Laktoza jednowodna 

Hypromeloza 2910  

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Makrogol 4000  

Tulip Combo 10 mg + 80 mg tabletki powlekane  

DrCoat FCU: 

Hypromeloza 2910  

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Talk (E553b) 

Makrogol 400  

Żelaza tlenek żółty (E 172) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.  6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg, Tulip Combo, 10 mg + 20 mg, Tulip Combo, 10 mg + 40 mg  Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające 10, 30, 90 i 100 tabletek powlekanych w 

25 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

tekturowym pudełku.  

Perforowane blistry jednodawkowe z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające 10 x 1, 30 x 1,  90 x 1 i 100 x 1 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.  

Tulip Combo, 10 + 80 mg 

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające 10, 30 tabletek powlekanych, opakowania  zbiorcze zawierające 90 (2 opakowania po 45) i opakowania zbiorcze zawierające 100 (2 opakowania po  50) tabletek powlekanych w tekturowym pudełku. 

Perforowane blistry jednodawkowe z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierające 10 x 1, 30 x 1  tabletek powlekanych, opakowania zbiorcze zawierające 90 x 1 (2 opakowania po 45 x 1) i opakowania  zbiorcze zawierające 100 x 1 (2 opakowania po 50 x 1) tabletek powlekanych w tekturowym pudełku. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego  

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Sandoz GmbH 

Biochemiestrasse 10 

6250 Kundl,  

Austria 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Tulip Combo, 10 mg + 10 mg Pozwolenie nr: 26941 

Tulip Combo, 10 mg + 20 mg Pozwolenie nr: 26942 

Tulip Combo, 10 mg + 40 mg Pozwolenie nr: 26943 

Tulip Combo, 10 mg + 80 mg Pozwolenie nr: 26944 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.03.2022  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO 

06.04.2023 r.

26 HU/H/0701/001-002-003-004/IA/007  

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Tulip Combo
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu