Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Rosucard

Rosucard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane 

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 10,4 mg rozuwastatyny  wapniowej, co odpowiada 10 mg rozuwastatyny. 

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 20,8 mg rozuwastatyny  wapniowej, co odpowiada 20 mg rozuwastatyny. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 60 mg laktozy jednowodnej Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 120 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana. 

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: Jasnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki z linią  podziału o długości około 8,8 mm i szerokości około 4,5 mm. Tabletkę można podzielić na równe  dawki. 

Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: Różowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki o długości  około 11,1 mm i szerokości około 5,6 mm. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie hipercholesterolemii 

Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa  w tym heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako  uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia  (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. 

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat  i starszych jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów  (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. 

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym 

Zapobieganie poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem  wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy (patrz punkt 5.1), razem z działaniami mającymi  na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie  stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi  zaleceniami zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie. 

Dawkowanie 

Leczenie hipercholesterolemii 

Zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg, doustnie, raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy  nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u leczonych innymi inhibitorami  reduktazy HMG-CoA. Dawkę 5 mg można otrzymać dzieląc tabletkę 10 mg wzdłuż zaznaczonej  na niej linii podziału. 

W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie  cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w przyszłości, jak  również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 4.8). 

Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu  zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu  ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), ostateczne zwiększenie dawki do dawki  maksymalnej 40 mg można rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących  do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci  z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu  dawki 20 mg oraz którym zapewniona zostanie rutynowa kontrola (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby  leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty. 

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym 

W badaniu oceniającym zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano  dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1). 

Dzieci i młodzież 

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży powinno być prowadzone przez specjalistę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie ˂ II-V wg. skali Tannera). 

Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna 

U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka  początkowa to 5 mg na dobę.  

• U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, zakres  zwykle stosowanych dawek to 5 – 10 mg doustnie raz na dobę. Nie badano bezpieczeństwa  i skuteczności stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej.  

• U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, zakres  zwykle stosowanych dawek to 5 – 20 mg doustnie raz na dobę. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej.  

Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci  na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed  rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę  obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane podczas leczenia  rozuwastatyną.  

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna 

U dzieci w wieku od 6 do 17 lat z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zalecana  maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Zalecana dawka początkowa wynosi od 5 do 10 mg  raz na dobę zależnie od wieku, masy ciała i wcześniejszego stosowania statyn. Zwiększanie dawki do  dawki maksymalnej wynoszącej 20 mg raz na dobę powinno odbywać się na podstawie indywidualnej  odpowiedzi i tolerancji dzieci na leczenie, zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi leczenia dzieci  i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy  zastosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy

kontynuować podczas leczenia rozuwastatyną. Doświadczenie w stosowaniu dawek innych niż 20 mg  w tej grupie pacjentów jest ograniczone. 

Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży. 

Dzieci w wieku poniżej 6 lat 

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat.  Dlatego nie zaleca się stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat wynosi 5 mg (patrz punkt 4.4).  Nie ma konieczności zmiany dawki produktu leczniczego w zależności od wieku pacjenta. 

Zaburzenia czynności nerek 

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami  czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności  nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane  u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie rozuwastatyny w jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek  (patrz punkty 4.3 i 5.2). 

Zaburzenia czynności wątroby 

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami  lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali  Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2).  U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Nie ma danych  dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby  (patrz punkt 4.3). 

Rasa 

U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę  (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzenia azjatyckiego zalecana dawka początkowa  wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u tych pacjentów. 

Polimorfizm genetyczny 

Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększenia  ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których występuje tego typu  polimorfizm zalecane jest stosowanie mniejszej dobowej dawki rozuwastatyny. 

Pacjenci z czynnikami predysponującymi do miopatii 

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii wynosi 5 mg  (patrz punkt 4.4). 

Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3). 

Leczenie skojarzone 

Rozuwastatyna jest substratem różnych białek transportowych (np. OATP1B1 oraz BCRP). Ryzyko  wystąpienia miopatii (w tym rabdomiolizy) zwiększa się, gdy rozuwastatyna jest podawana  jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi (np. cyklosporyną i niektórymi inhibitorami  proteaz, w tym rytonawirem w skojarzeniu z atazanawirem, lopinawirem i (lub) typranawirem,  patrz punkty 4.4 i 4.5), które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w osoczu z powodu interakcji  z tymi białkami transportowymi. Jeśli jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie alternatywnych  produktów leczniczych i jeżeli jest to konieczne, należy rozważyć tymczasowe przerwanie leczenia  rozuwastatyną. W przypadku gdy jednoczesne zastosowanie tych produktów leczniczych  z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia należy dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko  wynikające z jednoczesnego leczenia oraz dostosowanie dawki rozuwastatyny (patrz punkt 4.5). 

Sposób podawania

Produkt leczniczy Rosucard może być przyjmowany o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez  pokarmu. 

4.3 Przeciwwskazania 

Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane: 

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

- u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością  aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem aktywności jednej z nich  powyżej górnej granicy normy (GGN). 

- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). - u pacjentów z miopatią. 

- u pacjentów otrzymujących jednocześnie sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir w skojarzeniu  (patrz punkt 4.5). 

- u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną. 

- u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży. 

Stosowanie produktu leczniczego w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami  predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich: - umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min). - niedoczynność tarczycy. 

- genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny. - wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy  HMG-CoA lub leku z grupy fibratów w przeszłości. 

- nadużywanie alkoholu. 

- sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu. - pochodzenie z Azji. 

- jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Wpływ na nerki 

U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano  przemijające lub sporadyczne występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego,  wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało  wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Po wprowadzeniu produktu  do obrotu obserwowano częstsze występowanie ciężkich zaburzeń czynności nerek w przypadku  stosowania dawki 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności  nerek podczas rutynowej kontroli. 

Wpływ na mięśnie 

U pacjentów leczonych wszystkimi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg,  stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko  rabdomiolizy. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano występowanie rabdomiolizy podczas  stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA w skojarzeniu z ezetymibem. Należy zachować  ostrożność jeśli te leki są stosowane łącznie, ponieważ nie można wykluczyć interakcji  farmakodynamicznej (patrz punkt 4.5). Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy  HMG-CoA, po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano częstsze występowanie rabdomiolizy  związanej z podawaniem rozuwastatyny podczas stosowania dawki 40 mg. 

Miastenia 

W kilku przypadkach zaobserwowano, że statyny wywołują miastenię de novo lub nasilają już  występującą miastenię lub miastenię oczną (patrz punkt 4.8). Jeśli nastąpi nasilenie objawów, należy  przerwać stosowanie produktu Rosucard. Odnotowano nawroty choroby po podaniu  (ponownym podaniu) tej samej lub innej statyny.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej 

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub, kiedy  występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, co może prowadzić do  nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy  kreatynowej była znacznie zwiększona (> 5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie  kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w powtórzonym badaniu CK > 5 x GGN. 

Przed rozpoczęciem leczenia 

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów  z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy. Do czynników tych  zalicza się: 

- zaburzenia czynności nerek. 

- niedoczynność tarczycy. 

- genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny. - wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy  HMG-CoA lub leków z grupy fibratów w przeszłości. 

- nadużywanie alkoholu. 

- wiek > 70 lat. 

- sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu leczniczego w osoczu (patrz  punkty 4.2, 4.5 oraz 5.2). 

- jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów. 

W tej grupie pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia  zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się  znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (> 5 x GGN), nie należy rozpoczynać terapii. 

W trakcie leczenia 

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione  bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub skurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy im złe  samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej.  Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (> 5 x GGN) lub jeśli objawy ze strony  mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK ≤ 5  x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności  kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie rozuwastatyny  lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce, przy jednocześnie prowadzonej  obserwacji pacjenta. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa  kontrola aktywności kinazy kreatynowej. Zgłoszono bardzo rzadkie przypadki wystąpienia  immunozależnej miopatii martwiczej (ang. Immune-mediated necrotising myopathy, IMNM) w trakcie  leczenia statynami lub po jego zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie  mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się  mimo przerwania leczenia statynami. 

Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania  rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże  u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, pochodnymi kwasu  fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami  przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi  stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany  jednocześnie z niektórymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii.  Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie  rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym  stosowaniem leków z grupy fibratów lub niacyny z rozuwastatyną. Dawka 40 mg jest  przeciwwskazana podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy fibratów (patrz punkty 4.5 i 4.8). Produktu leczniczego Rosucard nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym  ogólnoustrojowo a także w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów,  u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, należy przerwać leczenie  statynami na cały okres trwania leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach

rabdomiolizy (w tym niektórych zakończonych zgonem) wśród pacjentów leczonych skojarzeniem kwasu fusydowego i statyn (patrz punkt 4.5). Pacjentów należy poinformować o konieczności  niezwłocznej konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów osłabienia,  bólu lub tkliwości mięśni. Leczenie statyną można wznowić po upływie 7 dni od podania ostatniej  dawki kwasu fusydowego.  

W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest długotrwałe podawanie ogólnoustrojowe kwasu  fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Rosucard  i kwasu fusydowego można rozważyć tylko w indywidualnych przypadkach oraz pod ścisłym  nadzorem lekarza. 

Nie należy stosować rozuwastatyny, jeśli u pacjenta występują ostre, ciężkie objawy mogące  świadczyć o miopatii, lub predysponujące do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek  rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia  metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowane drgawki). 

Ciężkie skórne reakcje niepożądane  

Podczas stosowania rozuwastatyny występowały ciężkie skórne działania niepożądane w tym zespół  Stevensa-Johnsona (SJS ang. Stevens-Johnson syndrome) i reakcja polekowa z eozynofilią i objawami  ogólnymi (DRESS, ang. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), mogące zagrażać  życiu lub zakończyć się zgonem. Przepisując lek, należy poinformować pacjenta o przedmiotowych i  podmiotowych objawach ciężkich reakcji skórnych oraz uważnie go obserwować w czasie leczenia.  Jeśli objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazują na wystąpienie tych reakcji, należy natychmiast  przerwać stosowanie leku Rosucard i rozważyć alternatywne leczenie. Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka  reakcja, taka jak SJS lub DRESS podczas stosowania leku Rosucard, nie należy nigdy ponownie  stosować leku Rosucard u tego pacjenta. 

Wpływ na wątrobę 

Rozuwastatyna, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, powinna być stosowana ostrożnie  u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego  rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny, jeśli aktywność  aminotransferaz jest ponad 3-krotnie większa niż górna granica normy. Częstość występowania  ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych) zgłaszanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu jest większa po dawce  40 mg. 

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem  nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie  choroby podstawowej. 

Rasa 

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów pochodzących  z Azji w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2). 

Inhibitory proteazy 

Zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na rozuwastatynę zaobserwowano u osób otrzymujących  rozuwastatynę jednocześnie z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem. Należy  wziąć pod uwagę zarówno korzyść wynikającą z obniżenia stężenia lipidów wskutek zastosowania  rozuwastatyny u pacjentów zakażonych wirusem HIV, otrzymujących inhibitory proteazy, jak  i możliwość zwiększenia stężenia rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia  i zwiększania dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Jednoczesne  stosowanie z niektórymi inhibitorami proteaz nie jest zalecane, chyba że dostosuje się dawkę  rozuwastatyny (patrz punkty 4.2 i 4.5). 

Śródmiąższowa choroba płuc 

Zgłaszano pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc po zastosowaniu niektórych leków  z grupy statyn, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować  duszność, kaszel bez odkrztuszania oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta (zmęczenie, 

zmniejszenie masy ciała oraz gorączka). Jeśli u pacjenta istnieje podejrzenie śródmiąższowej choroby  płuc należy przerwać leczenie statynami. 

Cukrzyca 

Niektóre dane sugerują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi  i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości mogą powodować  hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym ryzykiem  przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie  powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów,  u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, ze zwiększonym  stężeniem trójglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej  i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 

W przeprowadzonym badaniu JUPITER, całkowita częstość zgłaszanych przypadków występowania  cukrzycy wyniosła 2,8% u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 2,3% u pacjentów  przyjmujących placebo, u większości pacjentów z cukrzycą stężenie glukozy na czczo wynosiło od 5,6  do 6,9 mmol/l. 

Dzieci i młodzież 

Ocena wzrostu, masy ciała, wskaźnika BMI (ang. BMI, body mass index) i stopnia rozwoju  drugorzędowych cech płciowych według skali Tannera u dzieci od 6 do 17 lat stosujących  rozuwastatynę jest ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach stosowania leczenia w ramach badań  klinicznych, nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, wskaźnik BMI lub dojrzałość płciową (patrz  punkt 5.1).  

W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży przyjmujących rozuwastatynę przez 52 tygodnie,  wzrost aktywności kinazy kreatyniny > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe  następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowano częściej niż podczas  badań klinicznych u osób dorosłych (patrz punkt 4.8). 

Substancje pomocnicze 

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi  dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem  złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce; to znaczy zasadniczo uznaje się go za  "wolny od sodu". 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ jednocześnie stosowanych produktów leczniczych na rozuwastatynę 

Inhibitory białek transportujących 

Rozuwastatyna jest substratem dla niektórych białek transportujących, w tym transportera wychwytu  wątrobowego OATP1B1 oraz transportera wypompowującego BCRP. Jednoczesne stosowanie  rozuwastatyny z produktami leczniczymi będącymi inhibitorami tych białek transportujących może  powodować zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu oraz zwiększenie ryzyka miopatii (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1). 

Cyklosporyna 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i cyklosporyny powoduje około 7-krotne zwiększenie  powierzchni pola pod krzywą (AUC) rozuwastatyny w porównaniu z AUC u zdrowych ochotników  (patrz Tabela 1). Rozuwastatyna jest przeciwskazana u pacjentów jednocześnie otrzymujących  cyklosporynę (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie nie wpływa na stężenie cyklosporyny w osoczu. 

Inhibitory proteazy 

Chociaż dokładny mechanizm interakcji nie jest znany, jednoczesne stosowanie inhibitora proteazy  może zdecydowanie zwiększać ekspozycję na rozuwastatynę (patrz Tabela 1). Na przykład, w badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie 

10 mg rozuwastatyny z produktem złożonym zawierającym dwa inhibitory proteazy  (300 mg atazanawiru i 100 mg rytonawiru) związane było z około trzykrotnym i siedmiokrotnym wzrostem odpowiednio AUC oraz Cmax rozuwastatyny. Po uważnej ocenie jak dostosować dawkę rozuwastatyny na podstawie spodziewanego wzrostu ekspozycji na rozuwastatynę, można rozważyć  jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i niektórych inhibitorów proteazy stosowanych w skojarzeniu  (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1). 

Gemfibrozyl i inne produkty lecznicze zmniejszające stężenie lipidów 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i gemfibrozylu powodowało 2-krotne zwiększenie  maksymalnego stężenia rozuwastatyny (Cmax) oraz powierzchni pola pod krzywą (AUC) (patrz  punkt 4.4). 

W oparciu o wyniki z przeprowadzonych specyficznych badań interakcji nie należy się spodziewać  wystąpienia istotnych interakcji farmakokinetycznych z fenofibratem, jednakże mogą wystąpić interakcje farmakodynamiczne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA oraz  gemfibrozylu, fenofibratu lub innych leków z grupy fibratów w dawce zmniejszającej stężenie lipidów  (1 g na dobę lub większej) oraz niacyny (kwasu nikotynowego) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii,  prawdopodobnie dlatego, że leki te same mogą powodować miopatię. Jednoczesne stosowanie leków  z grupy fibratów i rozuwastatyny w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).  U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. 

Ezetymib 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 10 mg i ezetymibu w dawce 10 mg powodowało 1,2- krotne zwiększenie AUC rozuwastatyny u osób z hipercholesterolemią (patrz Tabela 1). Nie można  wykluczyć wystąpienia interakcji farmakodynamicznych, w postaci działań niepożądanych, pomiędzy  rozuwastatyną i ezetymibem (patrz punkt 4.4.). 

Leki przeciw nadkwaśności 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i zawiesin zmniejszających kwaśność soku żołądkowego, zawierających wodorotlenek glinu i magnezu powodowało zmniejszenie stężenia rozuwastatyny  w osoczu mniej więcej o 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane  2 godziny po zastosowaniu rozuwastatyny. Nie badano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce  klinicznej. 

Erytromycyna 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i erytromycyny powoduje w przypadku rozuwastatyny  zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą AUC o 20% i stężenia maksymalnego (Cmax) o 30%. Ta  interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu  erytromycyny. 

Enzymy układu cytochromu P450 

Z badań in vitro oraz in vivo wynika, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego ani  pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto enzymy te mają słabe powinowactwo  do rozuwastatyny. Dlatego też, nie przewiduje się wystąpienia interakcji lekowych wynikających  z metabolizmu z udziałem cytochromu P450. Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych  interakcji pomiędzy rozuwastatyną a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 i CYP3A4) ani ketokonazolem  (inhibitor CYP2A6 i CYP3A4). 

Tikargelor 

Tikagrelor może powodować niewydolność nerek i wpływać na wydalanie rozuwastatyny przez nerki, zwiększając ryzyko kumulacji rozuwastatyny. Pomimo, że dokładny mechanizm nie jest znany,  w niektórych przypadkach jednoczesne stosowanie tikagreloru i rozuwastatyny prowadziło do  pogorszenia czynności nerek, zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej i rabdomiolizy. 

Interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny (patrz także Tabela 1) Gdy konieczne jest jednoczesne stosowanie rozuwastatyny z innymi produktami leczniczymi, o których wiadomo, że zwiększają ekspozycję na rozuwastatynę, dawki rozuwastatyny powinny  zostać dostosowane. Należy rozpocząć od stosowania 5 mg rozuwastatyny raz na dobę, jeśli 

spodziewane zwiększenie ekspozycji (AUC) jest około 2-krotne lub wyższe. Maksymalna dawka  dobowa rozuwastatyny powinna być dostosowana tak, aby spodziewana ekspozycja na rozuwastatynę  nie przekroczyła ekspozycji po zastosowaniu rozuwastatyny w dawce 40 mg przyjmowanej bez  produktów leczniczych wchodzących w interakcje. Na przykład rozuwastatyna w dawce 20 mg  z gemfibrozylem (zwiększenie 1,9-krotne) lub rozuwastatyna w dawce 10 mg z atazanawirem  w skojarzeniu z rytonawirem (zwiększenie 3,1-krotne). 

Jeśli zaobserwowano, że produkt leczniczy zwiększa AUC rozuwastatyny mniej niż 2-krotnie, dawki  początkowej nie trzeba zmniejszać, ale należy zachować ostrożność przy zwiększaniu dawki  rozuwastatyny powyżej 20 mg. 

Tabela 1. Wpływ jednoczesnego stosowania produktów leczniczych na ekspozycję na rozuwastatynę  (AUC) na podstawie danych z opublikowanych badań klinicznych (w kolejności malejącego stopnia  zwiększania ekspozycji).

2-krotne lub większe niż 2-krotne zwiększenie AUC rozuwastatyny
Schemat dawkowania leków wchodzących  w interakcje
Schemat  

dawkowania  

rozuwastatyny
Zmiana  

w AUC  

rozuwastatyny*
Sofosbuwir / welpataswir / woksylaprewir (400 mg-100  mg-100 mg) + woksylaprewir (100 mg) raz na dobę  przez 15 dni
10 mg, dawka  

pojedyncza
7,4-krotny ↑
Cyklosporyna 75 mg, dwa razy na dobę do 200 mg, dwa razy na dobę, 6 miesięcy
10 mg raz na dobę,  10 dni
7,1-krotny ↑
Darolutamid 600 mg BID, 5 dni 
5 mg, dawka  

pojedyncza
5,2krotny↑
Regorafenib 160 mg, raz na dobę, 14 dni 
5 mg, dawka  

pojedyncza
3,8-krotny↑
Atazanawir 300 mg/rytonawir 100 mg, raz na dobę, 8  dni
10 mg, dawka  

pojedyncza
3,1-krotny ↑
Welpataswir 100 mg, raz na dobę 
10 mg, dawka  

pojedyncza
2,7-krotny↑
Ombitaswir 25 mg/parytaprewir 150 mg/rytonawir  100 mg, raz na dobę/dazabuwir 400 mg, dwa razy na  dobę, 14 dni
5 mg, dawka  

pojedyncza
2,6-krotny↑
Teryflunomid 
Brak danych 
2,5-krotny↑
Grazoprewir 200 mg/elbaswir 50 mg, raz na dobę, 11  dni
10 mg, dawka  

pojedyncza
2,3-krotny↑
Glekaprewir 400 mg/pibrentaswir 120 mg, raz na dobę,  7 dni
5 mg raz na dobę,  7 dni
2,2-krotny↑
Lopinawir 400 mg/rytonawir 100 mg, dwa razy na  dobę, 17 dni
20 mg raz na dobę,  7 dni
2,1-krotny ↑
Kampatynib 400 mg, dwa razy na dobę 
10 mg, dawka  

pojedyncza
2,1-krotny ↑
Klopidogrel 300 mg dawka nasycająca, a następnie  75 mg po 24 godzinach
20 mg, dawka  

pojedyncza
2-krotny ↑
Fostamatinib 100 mg, dwa razy na dobę 
20 mg, dawka  

pojedyncza
2-krotny ↑
Febuksostat 120 mg, raz na dobę 
10 mg, dawka  

pojedyyncza
1,9-krotny ↑
Gemfibrozyl 600 mg, dwa razy na dobę, 7 dni 
80 mg, dawka  

pojedyncza
1,9-krotny ↑
Mniej niż 2-krotny wzrost AUC rozuwastatyny
Schemat dawkowania leku wchodzącego  

w interakcje
Schemat  

dawkowania  

rozuwastatyny
Zmiana  

w AUC  

rozuwastatyny*


Eltrombopag 75 mg, raz na dobę, 5 dni 
10 mg, dawka  

pojedyncza
1,6-krotny ↑
Darunawir 600 mg/rytonawir 100 mg, dwa razy na  dobę, 7 dni
10 mg raz na dobę,  7 dni
1,5-krotny ↑
Typranawir 500 mg/rytonawir 200 mg, dwa razy na  dobę, 11 dni
10 mg, dawka  

pojedyncza
1,4-krotny ↑
Dronedaron 400 mg, dwa razy na dobę 
niedostępny 
1,4-krotny ↑
Itrakonazol 200 mg, raz na dobę, 5 dni 
10 mg, dawka  

pojedyncza
**1,4-krotny ↑
Ezetymib 10 mg, raz na dobę, 14 dni 
10 mg, raz na dobę,  14 dni
**1,2-krotny ↑
Mniej niż 2-krotny wzrost AUC rozuwastatyny
Schemat dawkowania leku wchodzącego  

w interakcje
Schemat  

dawkowania  

rozuwastatyny
Zmiana  

w AUC  

rozuwastatyny*
Erytromycyna 500 mg, cztery razy na dobę, 7 dni 
80 mg, dawka  

pojedyncza
20% ↓
Bajkalina 50 mg, trzy razy na dobę, 14 dni 
20 mg, dawka  

pojedyncza
47% ↓
*Dane podane jako zmiana „x-krotna”, prezentują prostą proporcję pomiędzy jednoczesnym  zastosowaniem kilku preparatów i zastosowaniem samej rozuwastatyny. Dane podane jako  zmiana „%” przedstawiają różnicę % względem zastosowania samej rozuwastatyny. Zwiększenie jest oznaczone jako „↑”,zmniejszenie jako „↓”. 

**Przeprowadzono kilka badań dotyczących interakcji rozuwastatyny zastosowanej w różnych  dawkach, tabela przedstawia najbardziej istotny wskaźnik. 

AUC = pole pod krzywą; 


Następujące produkty lecznicze/skojarzenia leków nie miały klinicznie istotnego wpływu na stosunek  AUC rozuwastatyny przy jednoczesnym podawaniu: 

Aleglitazar 0,3 mg przez 7 dni; fenofibrat 67 mg, trzy razy dziennie, 7 dni; flukonazol 200 mg, raz na  dobę, 11 dni; fosamprenawir 700 mg / rytonawir 100 mg, dwa razy na dobę, 8 dni; ketokonazol 200  mg, dwa razy na dobę, 7 dni; ryfampicyna 450 mg, raz na dobę, 7 dni; sylimaryna 140 mg, trzy razy  dziennie, 5 dni. 

Wpływ rozuwastatyny na jednocześnie stosowane produkty lecznicze 

Antagoniści witaminy K 

Tak jak w przypadku stosowania innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia lub  zwiększenie dawki rozuwastatyny u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K  (np. warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn) może powodować  zwiększenie wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Przerwanie  leczenia lub zmniejszenie dawki rozuwastatyny może powodować zmniejszenie wartości  współczynnika INR. W takich przypadkach należy odpowiednio monitorować wartości  współczynnika INR. 

Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza (HTZ) 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało  zwiększenie pola powierzchni pod krzywą (AUC) etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26%  i 34%. Należy uwzględnić wzrost stężenia w osoczu tych substancji podczas doboru dawki doustnego  środka antykoncepcyjnego. Nie ma dostępnych danych farmakokinetycznych pochodzących  od pacjentek przyjmujących jednocześnie rozuwastatynę i HTZ, dlatego też nie można wykluczyć  podobnego działania. Jednak, to połączenie było szeroko stosowane u kobiet w badaniach klinicznych  i było dobrze tolerowane. 

Inne produkty lecznicze 

Digoksyna 

Na podstawie danych pochodzących z badań dotyczących specyficznych interakcji nie oczekuje się  wystąpienia klinicznie istotnych interakcji z digoksyną.

10 

Kwas fusydowy 

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji rosuwastatyny z kwasem fusydowym. Ryzyko  wystąpienia miopatii, w tym rabdomiolizy, może być zwiększone gdy podawany ogólnoustrojowo  kwas fusydowy jest stosowany jednocześnie ze statynami. Mechanizm tej interakcji (niezależnie od  tego, czy ma ona charakter farmakodynamiczny czy farmakokinetyczny, czy zarówno  farmakodynamiczny, jak i farmakokinetyczny) nie jest jeszcze znany. Istnieją doniesienia  o przypadkach rabdomiolizy (w tym kilku zakończonych zgonem) u pacjentów otrzymujących to  skojarzenie leków.  

Jeśli podawanie kwasu fusydowego jest konieczne, leczenie rozuwastatyną należy przerwać na cały  okres przyjmowania kwasu fusydowego. Patrz także punkt 4.4. 

Dzieci i młodzież 

Badania dotyczące interakcji zostały przeprowadzone jedynie u osób dorosłych. Zakres interakcji  w populacji dzieci i młodzieży nie jest znany. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Stosowanie rozuwastatyny w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego  rozwoju płodu, potencjalne ryzyko wynikające ze stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA  przewyższa korzyści wynikające z leczenia kobiet w ciąży. Wyniki badań wykonanych na zwierzętach  dostarczają ograniczoną ilość dowodów toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli  w okresie terapii tym produktem leczniczym pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać  leczenie. 

Rozuwastatyna jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących  wydzielania z mlekiem kobiet karmiących (patrz punkt 4.3). 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nie przeprowadzono badań wpływu rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania  maszyn. Jednakże na podstawie właściwości farmakodynamicznych można sądzić, że rozuwastatyna  nie powinna wywierać takiego wpływu. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy. 

4.8 Działania niepożądane 

Działania niepożądane obserwowane w czasie leczenia rozuwastatyną są najczęściej łagodne  i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych  badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań  niepożądanych. 

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych 

W tabeli poniżej przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny na podstawie danych  z badań klinicznych oraz zgłaszanych po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu. Działania  niepożądane wymienione poniżej zaklasyfikowano zgodnie z częstością występowania oraz  klasyfikacją układów i narządów. 

Częstość występowania działań niepożądanych została określona zgodnie z następującą konwencją:  często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000);  bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych  danych). 

Tabela 2. Działania niepożądane rozuwastatyny na podstawie danych z badań klinicznych oraz  zgłaszanych po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów 
Częstość 
Działanie niepożądane


11 

MedDRA

 


Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
rzadko 
małopłytkowość
Zaburzenia układu immunologicznego 
rzadko 
reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk  naczynioruchowy
Zaburzenia endokrynologiczne 
często 
cukrzyca1
Zaburzenia psychiczne 
nieznana 
depresja
Zaburzenia układu nerwowego 
często 
bóle głowy 

zawroty głowy
bardzo rzadko 
polineuropatia 

utrata pamięci
nieznana 
neuropatia obwodowa 

zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz  koszmary senne) 

Miastenia
Zaburzenia oka 
nieznana 
Miastenia oczna
Zaburzenia układu oddechowego, klatki  piersiowej i śródpiersia
nieznana 
kaszel 

duszności
Zaburzenia żołądka i jelit 
często 
zaparcia 

nudności 

bóle brzucha
rzadko 
zapalenie trzustki
nieznana 
biegunka
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 
rzadko 
zwiększenie aktywności aminotransferaz
bardzo rzadko 
żółtaczka 

zapalenie wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
niezbyt często 
świąd 

wysypka 

pokrzywka
nieznana 
zespół Stevensa-Johnsona 

reakcja polekowa z eozynofilią i  objawami ogólnymi (DRESS)
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe  i tkanki łącznej
często 
bóle mięśni
rzadko 
miopatia (w tym zapalenie mięśni) rabdomioliza 

zespół toczniopodobny 

zerwanie mięśnia
bardzo rzadko 
bóle stawów
nieznana 
immunozależna miopatia martwicza zaburzenia ścięgien, czasami powikłane  zerwaniem
Zaburzenia nerek i układu moczowego 
bardzo rzadko 
krwiomocz
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 
bardzo rzadko 
ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu  podania
często 
osłabienie
nieznana 
obrzęki


1 Częstość występowania zależy od współistniejących czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi  na czczo ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie  w wywiadzie). 

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań  niepożądanych zależy od dawki. 

Wpływ na nerki 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia  kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej  niż 1% pacjentów i u około 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano zmianę zawartości 

12 

białka w moczu od „brak" lub „śladowe” do „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu  dawki 20 mg stwierdzano zmianę zawartości białka w moczu od „brak” lub „śladowe” do „ +”  nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija podczas  leczenia. Przegląd danych z badań klinicznych oraz dotychczasowe dane po wprowadzeniu do obrotu  nie wskazują, aby proteinuria miała związek z wystąpieniem ostrej lub postępującej choroby nerek. Zaobserwowano występowanie hematurii u pacjentów leczonych rozuwastatyną, natomiast badania  kliniczne wykazały, że częstość jej występowania jest mała. 

Wpływ na mięśnie szkieletowe 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano  występowanie działania na mięśnie szkieletowe, np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni)  oraz rzadko rabdomiolizy z lub bez ostrej niewydolności nerek. 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej  zależne od dawki; w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie  zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (> 5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4). 

Wpływ na wątrobę 

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu  innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki;  w większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. 

Po zastosowaniu niektórych leków z grupy statyn zgłaszano następujące działania niepożądane - zaburzenia seksualne. 

- pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie podczas długotrwałego leczenia  (patrz punkt 4.4). 

Odnotowano częstsze występowanie rabdomiolizy, ciężkich zdarzeń dotyczących nerek i wątroby  (głównie zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych) przy stosowaniu dawki 40 mg. 

Dzieci i młodzież 

Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni  występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w 52- tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu  z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny  u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi  podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. 

4.9 Przedawkowanie 

Nie ma specyficznego leczenia w przypadku przedawkowania leku. W przypadku przedawkowania  należy zastosować leczenie objawowe i w razie potrzeby - podtrzymujące. Konieczne jest  monitorowanie czynności wątroby oraz aktywności kinazy kreatynowej (CK). Hemodializa nie jest  w tym przypadku skutecznym sposobem leczenia. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

13 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki modyfikujące stężenie lipidów, inhibitory reduktazy HMG-CoA; kod ATC: C10A A07 

Mechanizm działania 

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu  ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu,  prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym  dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu. 

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia  wychwytywanie i katabolizm LDL, hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi  do zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL. 

Działanie farmakodynamiczne 

Rozuwastatyna zmniejsza stężenie frakcji LDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego i triglicerydów  oraz zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu. Rozuwastatyna powoduje także zmniejszenie  stężenia lipoproteiny ApoB, frakcji nie-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i zwiększa stężenie lipoproteiny  ApoA-I (patrz Tabela 3). Rozuwastatyna zmniejsza również współczynniki LDL-C/HDL-C,  całkowitego C/HDL-C, nie-HDL-C/HDL-C oraz ApoB/ApoA-I. 

Tabela 3: Odpowiedź w zależności od dawki u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (typ IIa  i IIb) (uśredniona zmiana procentowa w odniesieniu do wartości początkowych). 

Dawka 

LDL-C 
Całkowity C
HDL-C 
TG 
nie-HDL-C 
ApoB 
ApoA-I
Placebo 
13 
-7 
-5 

-3 
-7 
-3 
0

17 
-45 
-33 
13 
-35 
-44 
-38 
4
10 
17 
-52 
-36 
14 
-10 
-48 
-42 
4
20 
17 
-55 
-40 

-23 
-51 
-46 
5
40 
18 
-63 
-46 
10 
-28 
-60 
-54 
0


Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu 1 tygodnia od rozpoczęcia leczenia, a 90% maksymalnej odpowiedzi występuje w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu  4 tygodni i utrzymuje się po tym czasie. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo 

Rozuwastatyna jest skuteczna u dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią występującą  z hipertriglicerydemią lub bez niej, niezależnie od rasy, płci, wieku, występowania chorób  dodatkowych, takich jak cukrzyca, rodzinna hipercholesterolemia. 

Dane z badań klinicznych fazy III zawierają dowody skuteczności rozuwastatyny w leczeniu  większości pacjentów z hipercholesterolemią typu IIa i IIb (średnie podstawowe stężenie LDL-C  około 4,8 mmol/l) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Arteriosklerozy (EAS,  z 1998 roku); około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS  cel terapii dla stężenia LDL-C (< 3 mmol/l). 

W dużym badaniu, 435 pacjentom z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią podawano  rozuwastatynę w dawce od 20 mg do 80 mg z zastosowaniem schematu wymuszonego zwiększania  dawki. Wszystkie dawki wykazały korzystny wpływ na parametry lipidowe i osiągnięcie celu terapii.  Po zwiększeniu dawki dobowej do 40 mg (w ciągu 12 tygodni leczenia), stężenie LDL-C zmniejszyło  się o 53%. 33% pacjentów osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla stężenia LDL-C  (< 3 mmol/l). 

W otwartym badaniu z zastosowaniem wymuszonego zwiększania dawki oceniano reakcję  42 pacjentów (w tym 8 pacjentów pediatrycznych) z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią 

14 

na leczenie rozuwastatyną w dawce od 20 mg do 40 mg. W ogólnej populacji stężenie LDL-C  zmniejszyło się średnio o 22%. 

Z badań klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów wynika, że podawanie rozuwastatyny  jednocześnie z fenofibratem skuteczniej zmniejsza stężenie triglicerydów oraz że stosowanie  jednocześnie z niacyną zwiększa stężenie HDL-C (patrz punkt 4.4). 

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo  (METEOR), 984 pacjentów w wieku od 45 do 70 lat z małym ryzykiem choroby wieńcowej serca  (zdefiniowanym jako wskaźnik ryzyka oszacowany wg skali Framingham <10% w ciągu 10 lat), ze  średnią wartością LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), lecz z subkliniczną miażdżycą tętnic  (zdiagnozowaną za pomocą badania grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej ściany  tętnicy szyjnej, ang. Carotid Intima Media Thickness – CIMT) zostało losowo przydzielonych do  grupy otrzymującej przez 2 lata rozuwastatynę w dawce 40 mg raz na dobę lub placebo.  

Rozuwastatyna znacząco spowolniła współczynnik progresji maksymalnej wartości CIMT dla 12  miejsc w tętnicy szyjnej w porównaniu do placebo o -0,0145 mm/rok [95% przedział ufności – 0,0196, -0,0093; p<0,0001]. Zmiana w stosunku do wartości początkowych wynosiła -0,0014 mm/rok  (-0,12%/rok [nieznamienna statystycznie]) dla rozuwastatyny, w porównaniu do progresji o +0,0131  mm/rok (1,12%/rok [p<0,0001]) dla placebo. Do tej pory nie udokumentowano bezpośredniego  związku pomiędzy zmniejszeniem wartości CIMT a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń  sercowo-naczyniowych. Populacja biorąca udział w badaniu METEOR należała do grupy małego  ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca i nie reprezentuje docelowej populacji dla  rozuwastatyny stosowanej w dawce 40 mg. Dawka 40 mg powinna być przepisywana jedynie  pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (patrz  punkt 4.2). 

W badaniu: Justification for the Use of Statins In Primary Prevention: An Intervention Trial  Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), wpływ rozuwastatyny na występowanie poważnych zdarzeń  związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi o charakterze miażdżycowym został oceniony  u 17802 mężczyzn (≥50 lat) i kobiet (≥60 lat). 

Uczestnicy badania byli losowo przydzielani do grupy stosującej placebo (n=8901) lub do grupy  stosującej rozuwastatynę w dawce 20 mg raz na dobę (n=8901) a średni czas trwania badania wynosił  2 lata. 

Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 45% (p<0,001) w grupie stosującej rozuwastatynę  w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. 

Analiza „post-hoc” podgrupy wysokiego ryzyka złożonej z osób z wyjściowym wskaźnikiem ryzyka  według skali Framingham >20% (1558 pacjentów) wykazała statystycznie istotną redukcję (p = 0,028)  złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, udar mózgu  i zawał serca dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Redukcja ryzyka bezwzględnego (ARR)  na 1000 pacjento-lat wyniosło 8,8. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie  pacjentów dużego ryzyka (p=0,193). Analiza „post-hoc” w podgrupie pacjentów wysokiego ryzyka  (9302 pacjentów) z wyjściowym wskaźnikiem ryzyka wg skali SCORE ≥5% (ekstrapolowana dla  pacjentów powyżej 65 roku życia) wykazała statystycznie istotne (p = 0,0003) zmniejszenie ryzyka  wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych,  udar mózgu i zawał serca dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Redukcja ryzyka  bezwzględnego wyniosła 5,1 na 1000 pacjento-lat. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona  w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka (p = 0,076). 

W badaniu JUPITER 6,6% pacjentów stosujących rozuwastatynę i 6,2% przyjmujących placebo  przerwało badanie ze względu na wystąpienie działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami  niepożądanymi prowadzącymi do przerwania terapii były: ból mięśni (0,3% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,2% w grupie stosującej placebo), ból brzucha (0,03% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,02% w grupie stosującej placebo) i wysypka (0,02% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,03% w grupie stosującej placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi  występującymi z częstością większą lub zbliżoną do tej obserwowanej w przypadku placebo były  infekcje układu moczowego (8,7% w grupie stosującej rozuwastatynę, 8,6% w grupie z placebo),  zapalenia nosogardła (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 7,2% w przypadku placebo), ból pleców 

15 

(7,6% w grupie z rozuwastatyną, 6,9% w grupie z placebo) i ból mięśni (7,6% w przypadku  rozuwastatyny, 6,6% w grupie placebo). 

Dzieci i młodzież 

W podwójnie zaślepionym, randomizowanym, wieloośrodkowym, 12-tygodniowym badaniu z grupą  kontrolną otrzymującą placebo (n=176, 97 chłopców i 79 dziewcząt), a następnie w 40-tygodniowej  (n=173, 96 chłopców i 77 dziewcząt), otwartej fazie badania, polegającej na zwiększaniu dawki  rozuwastatyny, pacjentom w wieku 10-17 lat (II-V faza rozwoju płciowego według skali Tannera,  dziewczęta przynajmniej rok po pierwszej miesiączce) z heterozygotyczną hipercholesterolemią  rodzinną podawano 5, 10 lub 20 mg rozuwastatyny lub placebo raz na dobę przez 12 tygodni,  a następnie wszyscy przyjmowali rozuwastatynę codziennie przez 40 tygodni. Na początku badania  około 30% pacjentów w wieku 10-13 lat i około 17%, 18%, 40% i 25% było odpowiednio w II, III, IV  lub V fazie rozwoju płciowego według skali Tannera. Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się  o 38,3%, 44,6% i 50,0% przez stosowanie rozuwastatyny w dawkach odpowiednio 5, 10 i 20 mg  w porównaniu z 0,7% w przypadku stosowania placebo. 

Na koniec 40-tygodniowej, otwartej fazy badania, w której stopniowo zwiększano dawkę  rozuwastatyny do maksymalnie 20 mg raz na dobę, 70 ze 173 pacjentów (40,5%) osiągnęło cel  terapeutyczny cholesterolu LDL-C poniżej 2,8 mmol/l. 

Po 52 tygodniach leczenia w ramach badania nie stwierdzono wpływu na wzrost, masę ciała, BMI lub  dojrzałość płciową (patrz punkt 4.4). Badanie to (n = 176) nie było odpowiednie do porównania  rzadkich działań niepożądanych produktu leczniczego. 

Rozuwastatynę badano również w ramach 2-letniego otwartego badania klinicznego polegającego na  zwiększaniu dawki do dawki docelowej, przeprowadzonego u 198 dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku od 6 do 17 lat (88 chłopców oraz 110 dziewcząt, stadium rozwojowe <II-V wg skali Tannera). U wszystkich pacjentów dawka początkowa wynosiła 5 mg rozuwastatyny jeden raz na dobę. U pacjentów w wieku od 6 do 9 lat (n = 64) dozwolone było zwiększenie dawki maksymalnie do 10 mg raz na dobę, a u pacjentów w wieku od 10 do 17 lat  (n = 134) maksymalnie do 20 mg raz na dobę. 

Po 24 miesiącach leczenia rozuwastatyną średnie procentowe zmniejszenie stężenia LDL-C względem  wartości wyjściowych obliczone metodą najmniejszych kwadratów (LS mean) wynosiło -43%  (wartość wyjściowa: 236 mg/dl; miesiąc 24: 133 mg/dl). W każdej grupie wiekowej średnie  procentowe zmniejszenie stężenia LDL-C względem wartości wyjściowych obliczone metodą  najmniejszych kwadratów (LS mean) wynosiło: -43% (wartość wyjściowa: 234 mg/dl; miesiąc  24: 124 mg/dl); -45% (wartość wyjściowa: 234 mg/dl, 124 mg/dl); oraz -35% (wartość wyjściowa:  241 mg/dl; miesiąc 24: 153 mg/dl), odpowiednio w grupach wiekowych: od 6 do <10 lat;  od 10 do <14 lat; oraz od 14 do <18 lat. 

Podczas stosowania rozuwastatyny w dawkach 5 mg, 10 mg oraz 20 mg osiągnięto również statystycznie istotne średnie zmiany względem wartości wyjściowych następujących drugorzędowych  zmiennych w postaci lipidów i lipoprotein: HDL-C, TC, nie-HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL- C,  TG/HDL-C, nie-HDL-C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-1. Zmiana każdej z tych zmiennych prowadziła  w kierunku potwierdzającym polepszenie profilu lipidowego. Zmiany te utrzymywały się przez 2 lata. 

Po 24 miesiącach leczenia nie stwierdzono wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 4.4). 

Rozuwastatyna była badana w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo,  wieloośrodkowym badaniu klinicznym ze zmianą schematu leczenia w toku badania, w którym  produkt leczniczy w dawce 20 mg raz dziennie lub placebo podawano 14 dzieciom i młodzieży  (w wieku od 6 do 17 lat) z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Badanie obejmowało  aktywną, 4-tygodniowa fazę wprowadzenia dietetycznego, podczas której pacjenci byli leczeni  rozuwastatyną w dawce 10 mg, fazę cross-over (zmiany schematu leczenia), na którą składał się 6- tygodniowy okres leczenia rozuwastatyną w dawce 20 mg z poprzedzającym go lub następującym po  nim 6-tygodniowym okresem podawania placebo i 12-tygodniową fazą leczenia podtrzymującego,  podczas której wszyscy pacjenci otrzymywali rozuwastatynę w dawce 20 mg. Pacjenci, którzy 

16 

rozpoczęli udział w badaniu w trakcie leczenia ezetymibem lub zabiegami aferezy, kontynuowali to  leczenie przez cały czas trwania badania. 

Obserwowano istotne statystycznie (p=0,005) zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL-C (22,3%,  85,4 mg/dl lub 2,2 mmol/l) po 6 tygodniach leczenia rozuwastatyną w dawce 20 mg w porównaniu  z placebo. Zaobserwowano również statystycznie istotne zmniejszenie stężeń cholesterolu całkowitego  (20,1%, p=0,003), cholesterolu nie-HDL-C (22,9%, p=0,003) oraz ApoB (17,1%, p=0,024).  Stwierdzono także redukcję TG, LDL-C/HDL-C, całkowitego-C/HDL-C, nie-HDL-C/HDL-C oraz  ApoB/ApoA-1 po 6 tygodniach leczenia rozuwastatyną w dawce 20 mg w porównaniu z placebo.  Zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL-C po 6 tygodniach leczenia rozuwastatyną w dawce 20 mg,  które nastąpiło po 6 tygodniach stosowania placebo utrzymywało się przez 12 tygodni ciągłego  leczenia. 

Po zwiększeniu dawki do 40 mg u jednego pacjenta nastąpiło dalsze zmniejszenie stężenia LDL-C  (8,0%), całkowitego stężenia C (6,7%) i nie-HDL-C (7,4%) po 6 tygodniach leczenia. Podczas rozszerzonego, otwartego leczenia u 9 z tych pacjentów leczonych rozuwastatyną w dawce  20 mg przez okres 90 tygodni, redukcja LDL-C utrzymywała się w zakresie od -12,1% do -21,3%. U 7 ocenianych pacjentów w grupie dzieci i młodzieży (w wieku od 8 do 17 lat) z homozygotyczną  hipercholesterolemią rodzinną, podlegających ocenie w otwartym badaniu z wymuszonym  zwiększaniem dawki (patrz wyżej), procentowe zmniejszenia stężenia LDL-C (21,0%), całkowitego-C (19,2%) oraz cholesterolu nie-HDL-C (21,0%) względem wartości wyjściowych po 6 tygodniach  leczenia rozuwastatyną w dawce 20 mg były spójne z wartościami obserwowanymi w opisanym  wcześniej badaniu w grupie dzieci i młodzieży z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. 

Europejska Agencja ds. Leków uchyliła obowiązek przedłożenia wyników badań z zastosowaniem  rozuwastatyny u dzieci w wieku do 18 lat w leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii  rodzinnej, pierwotnej mieszanej dyslipidemii oraz w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym (informacje dotyczące stosowania u dzieci zamieszczono w punkcie 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach.  Bezwzględna biodostępność wynosi około 20%. 

Dystrybucja 

Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce powstawania cholesterolu i usuwania LDL-C. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l.  Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%. 

Metabolizm 

Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (około 10%). W badaniach metabolizmu  wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe  powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział  w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6.  Głównymi wykrytymi metabolitami są N-demetylowane i laktonowe pochodne. Metabolit  N-demetylowany jest około 50% mniej aktywny niż rozuwastatyna, a metabolit w postaci laktonu  uważa się za nieaktywny klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy  HGM-CoA. 

Eliminacja 

Około 90% rozuwastatyny jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem (zarówno dawka  wchłonięta, jak i niewchłonięta), natomiast pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% jest  wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około  19 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji nie zwiększa się, gdy podaje się większe dawki. Średni  klirens osoczowy wynosi około 50 l/h (współczynnik odchylenia 21,7%). Tak jak w przypadku innych  inhibitorów reduktazy HMG-CoA, wychwytywanie rozuwastatyny przez komórki wątroby odbywa się 

17 

przez OATP-C - związek transportowy w błonie komórki wątroby. Jest to ważny związek w procesie  eliminacji rozuwastatyny w wątrobie. 

Liniowość 

Ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry  farmakokinetyczne nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu w ciągu doby. 

Szczególne grupy pacjentów 

Wiek i płeć 

Nie stwierdzono klinicznie istotnej zależności właściwości farmakokinetycznych rozuwastatyny  od wieku i płci dorosłych pacjentów. Ekspozycja na rozuwastatynę dzieci i młodzieży  z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną wydaje się być zbliżona lub niższa niż ta obserwowana u dorosłych pacjentów z dyslipidemią (patrz poniżej „Dzieci i młodzież”). 

Rasa 

U pacjentów pochodzących z Azji (Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków, Wietnamczyków  i Koreańczyków) stwierdzono około 2-krotne zwiększenie wartości mediany powierzchni pola pod  krzywą (AUC) i stężenia maksymalnego (Cmax) w porównaniu z rasą kaukaską; u pacjentów  pochodzenia azjatycko-indyjskiego występowało około 1,3-krotne zwiększenie wartości mediany  AUC i Cmax. Badania farmakokinetyczne u populacji kaukaskiej i czarnej nie wykazały różnic  istotnych klinicznie. 

Zaburzenia czynności nerek 

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o różnym nasileniu stwierdzono, że łagodne  i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wpływają na stężenie rozuwastatyny lub  N-demetylowanego metabolitu w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek  (CrCl < 30 ml/min) stwierdzono 3-krotne zwiększenie stężenia preparatu i 9-krotne zwiększenie  stężenia N-demetylowanego metabolitu w porównaniu z wartościami u zdrowych ochotników.  U pacjentów dializowanych stężenie rozuwastatyny w stanie stacjonarnym było o około 50% większe  niż u zdrowych ochotników. 

Zaburzenia czynności wątroby 

W badaniu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o różnym nasileniu nie stwierdzono  zwiększonej ekspozycji na rozuwastatynę u pacjentów z grupy z 7 punktami lub mniejszą liczbą  punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u dwóch pacjentów z grupy 8 i 9 punktów w skali Child-Pugh  stwierdzono co najmniej 2-krotne zwiększenie ekspozycji w porównaniu z pacjentami z grup  mających mniejszą liczbę punktów w skali Child-Pugh. Nie ma danych dotyczących pacjentów  z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. 

Polimorfizm genetyczny 

Rozmieszczenie inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym rozuwastatyny, związane jest z czynnością  białek transportujących OATP1B1 oraz BCRP. U pacjentów z polimorfizmem genetycznym  SLCO1B1 (w białku OATP1B1) i (lub) ABCG2 (w białku BCRP) istnieje ryzyko zwiększenia  ekspozycji na rozuwastatynę. Osobnicze polimorfizmy SLCO1B1 c.521CC oraz ABCG2 c.421AA  związane są ze zwiększoną ekspozycją na rozuwastatynę (AUC) w porównaniu do genotypów  SLCO1B1 c.521TT lub ABCG2 c.421CC. To specyficzne genotypowanie nie jest przyjęte w praktyce  klinicznej, ale dla pacjentów o których wiadomo, że posiadają tego typu polimorfizm zaleca się  mniejszą dawkę dobową rozuwastatyny. 

Dzieci i młodzież 

Dwa badania farmakokinetyczne z zastosowaniem rozuwastatyny (podawanej w tabletkach) u dzieci  i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku 10-17 lat lub 6-17 lat (łącznie  214 pacjentów) wykazały, że ekspozycja na działanie leku u dzieci i młodzieży jest porównywalna lub  mniejsza niż u pacjentów dorosłych. Ekspozycja na rozuwastatynę była przewidywalna w odniesieniu  do dawki i czasu w okresie 2-letnim.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

18 

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych  dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego,  nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono szczegółowych  badań nad wpływem na hERG. Działania niepożądane nie obserwowane w badaniach klinicznych,  jednak stwierdzane u zwierząt przy ekspozycji zbliżonej do uzyskiwanej ekspozycji klinicznej to:  w badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych zmiany histopatologiczne w wątrobie,  prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakologicznym rozuwastatyny obserwowano u myszy,  szczurów oraz w mniejszym stopniu, wraz ze zmianami w pęcherzyku żółciowym, u psów; zmiany  te nie występowały u małp. Dodatkowo po podaniu większych dawek obserwowano działanie  uszkadzające jądra u małp i psów. U szczurów obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość, w tym  zmniejszenie wielkości, masy i przeżycia nowonarodzonych szczurów po podaniu dawek toksycznych  dla matki, kiedy ekspozycja ustrojowa była kilkakrotnie większa niż po podaniu dawki leczniczej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1. Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń 

Laktoza jednowodna 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Kroskarmeloza sodowa 

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Magnezu stearynian 

Otoczka 

Hypromeloza 

Makrogol 6000 

Tytanu dwutlenek (E171) 

Talk 

Żelaza tlenek czerwony (E172) 

6.2. Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3. Okres ważności 

2 lata 

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed  światłem i wilgocią. 

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. 

Wielkość opakowań: 28, 30, 84, 90, 98, 100 tabletek powlekanych. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Bez specjalnych wymagań.

19 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE  NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Zentiva k.s. 

U kabelovny 130 

Dolní Měcholupy 

102 37 Praga 10 

Republika Czeska 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr: 

16712 (Rosucard, 10 mg) 

16713 (Rosucard, 20 mg) 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.04.2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.08.2015 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

05/2023

20 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Rosucard
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu