Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Romazic

Romazic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Romazic, 5 mg, tabletki powlekane 

Romazic, 10 mg, tabletki powlekane 

Romazic, 20 mg, tabletki powlekane 

Romazic, 40 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Romazic, 5 mg: Każda tabletka zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).  Romazic, 10 mg: Każda tabletka zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).  Romazic, 20 mg: Każda tabletka zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).  Romazic, 40 mg: Każda tabletka zawiera 40 mg rozuwastatyny (w postaci soli wapniowej).  

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. 

Romazic, 5 mg: Każda tabletka zawiera 41,572 mg laktozy jednowodnej. Romazic, 10 mg: Każda tabletka zawiera 83,144 mg laktozy jednowodnej. Romazic, 20 mg: Każda tabletka zawiera 166,288 mg laktozy jednowodnej. Romazic, 40 mg: Każda tabletka zawiera 332,576 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana 

Romazic, 5 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z  grawiurą „5” po jednej stronie. 

Romazic, 10 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z  grawiurą „10” po jednej stronie. 

Romazic, 20 mg: Białe lub prawie białe, okrągłe i obustronnie wypukłe tabletki powlekane z  grawiurą „20” po jednej stronie. 

Romazic, 40 mg: Białe lub prawie białe, podłużne i obustronnie wypukłe tabletki powlekane. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie hipercholesterolemii 

Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w  tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako  uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np.  ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. 

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia  zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub, jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe. 

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym 

1

Pierwotna profilaktyka dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem  wystąpienia takiego zdarzenia, w połączeniu z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych  czynników ryzyka. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie  stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi  zaleceniami dotyczącymi docelowych stężeń cholesterolu oraz reakcji pacjenta na leczenie. 

Produkt leczniczy Romazic może być przyjmowany o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez  pokarmu. 

Leczenie hipercholesterolemii 

Zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg, doustnie, raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy  nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak i u leczonych innymi inhibitorami  reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod  uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, jak  również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po  4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości  występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem  mniejszych dawek (patrz punkt 4.8), zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 40 mg można  rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka  wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną  hipercholesterolemią), u których nie uzyskano pożądanego stężenia cholesterolu po zastosowaniu  dawki 20 mg. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą (patrz punkt  4.4). Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg prowadzone było przez specjalistę. 

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym 

W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych stosowano  dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1). 

Dzieci  

Stosowanie leku u dzieci powinno być prowadzone przez specjalistę.  

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (w fazie <II-V wg skali Tannera)  

U dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zwykle stosowana dawka  początkowa to 5 mg na dobę.  

• U dzieci w wieku od 6 do 9 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres zwykle  stosowanych dawek to 5 – 10 mg doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i  bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 10 mg w tej grupie wiekowej.  

• U dzieci w wieku od 10 do 17 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną zakres  zwykle stosowanych dawek to 5 – 20 mg doustnie raz na dobę. Nie badano skuteczności i  bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej.  

Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej odpowiedzi i tolerancji dzieci  na leczenie, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.4). Przed  rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę  obniżającą stężenie cholesterolu; stosowanie diety należy kontynuować podczas leczenia  rozuwastatyną.  

Doświadczenie dotyczące stosowania rozuwastatyny u dzieci z homozygotyczną hipercholesterolemią  rodzinną jest ograniczone do niewielkiej liczby dzieci w wieku pomiędzy 8 a 17 lat.  

Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży.  

2

Dzieci w wieku poniżej 6 lat  

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rozuwastatyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie były  badane. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Romazic u dzieci w wieku poniżej  6 lat. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Zalecana dawka początkowa u pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia wynosi 5 mg (patrz punkt  4.4). Nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów z innych grup wiekowych. 

Pacjenci z niewydolnością nerek 

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami  czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności  nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane  u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie produktu Romazic w  jakiejkolwiek dawce jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek  (patrz punkty 4.3 i 5.2). 

Pacjenci z niewydolnością wątroby 

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub  mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali  Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2).  U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Nie ma danych  dotyczących stosowania produktu u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh.  Stosowanie produktu Romazic jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz  punkt 4.3). 

Rasa 

U pacjentów pochodzących z Azji stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę  (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Zalecana dawka początkowa u pacjentów pochodzenia azjatyckiego wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg u tych pacjentów jest przeciwwskazane. 

Polimorfizm genetyczny 

Znane są konkretne typy polimorfizmu genetycznego, które mogą prowadzić do zwiększonej  ekspozycji na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U pacjentów, u których występuje tego typu polimorfizm, zaleca się stosowanie mniejszej dawki dobowej rozuwastatyny. 

Pacjenci predysponowani do miopatii 

U pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg  (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy  (patrz punkt 4.3). 

Terapia współistniejąca 

Rozuwastatyna jest substratem dla różnych białek transportujących (np. OATP1B1 oraz BCRP).  Ryzyko miopatii (w tym rabdomiolizy) jest zwiększone, gdy rozuwastatyna jest podawana  równocześnie z pewnymi produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie rozuwastatyny w  osoczu z powodu interakcji z tymi białkami transportującymi (np. z cyklosporyną oraz niektórymi  inhibitorami proteaz, w tym kombinacjami rytonawiru z atazanawirem, lopinawirem i (lub)  typranawirem; patrz punkty 4.4 i 4.5). Gdy jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie leków  alternatywnych, a jeżeli konieczne, rozważyć czasowe leczenie rozuwastatyną. W sytuacjach, gdy  stosowanie tych produktów leczniczych równocześnie z rozuwastatyną jest niemożliwe do uniknięcia,  należy uważnie rozważyć korzyści i zagrożenia wynikające z dostosowania dawkowania  rozuwastatyny i terapii równoległej (patrz punkt 4.5). 

4.3 Przeciwwskazania 

3

Stosowanie produktu Romazic jest przeciwwskazane: 

− u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; − u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością  aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem powyżej górnej granicy normy (GGN) aktywności jednej z nich; 

− u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min); − u pacjentów z miopatią; 

− u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną; 

− u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie  stosujących skutecznych metod antykoncepcji. 

Stosowanie produktu w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami  predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich: − umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min); − niedoczynność tarczycy; 

− genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny; − wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy  HMG-CoA lub leku z grupy fibratów; 

− nadużywanie alkoholu; 

− sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu we krwi; − azjatyckie pochodzenie; 

− jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów. 

(patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Działanie na nerki 

U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano  przemijające lub sporadyczne występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego,  wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie  ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość występowania ciężkich działań  niepożądanych ze strony nerek w zastosowaniu klinicznym jest większa po dawce 40 mg. U pacjentów  leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas rutynowej wizyty u lekarza. 

Działanie na mięśnie 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, stwierdzano oddziaływanie na mięśnie szkieletowe, w postaci bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Po jednoczesnym zastosowaniu ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA obserwowano bardzo rzadko przypadki  rabdomiolizy. Należy zachować ostrożność, jeśli te leki są stosowane łącznie, ponieważ nie można  wykluczyć interakcji farmakodynamicznej (patrz punkt 4.5). 

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA częstość występowania rabdomiolizy  związanej z rozuwastatyną po wprowadzeniu jej do obrotu, była większa po dawce 40 mg. 

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej 

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub kiedy  występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, bowiem może to prowadzić do  nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy  kreatynowej była znacznie zwiększona (>5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne.  Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli w badaniu kontrolnym aktywność CK przekracza pięciokrotnie  GGN. 

4

Przed rozpoczęciem leczenia 

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów  z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza  się: 

− zaburzenia czynności nerek; 

− niedoczynność tarczycy; 

− genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny; − wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy  HMG-CoA lub leków z grupy fibratów; 

− nadużywanie alkoholu; 

− wiek powyżej 70 lat; 

− sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu (patrz  punkty 4.2, 4.5 i 5.2); 

− jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów. 

W tej grupie pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia  zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się  znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (>5 x GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. 

W trakcie leczenia 

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione  bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie, jeśli towarzyszy im złe  samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy  kreatynowej. Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (>5 x GGN) lub jeśli  objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet  wtedy, gdy CK ≤5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych  i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych, można rozważyć ponowne  zastosowanie rozuwastatyny lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce.  Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą.  

Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie jest konieczna rutynowa kontrola aktywności  kinazy kreatynowej. Podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym  rozuwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano martwiczą miopatię o podłożu immunologicznym  (IMNM=immunozależna miopatia martwicza). Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem  mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują  się pomimo zaprzestania leczenia statynami. 

Dane z badań klinicznych u małej grupy pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania  rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże  u pacjentów leczonych jednocześnie innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA, pochodnymi kwasu  fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami  przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi  stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany  jednocześnie z innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii.  Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie  rozważyć korzyści wynikające ze zmiany stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym  stosowaniem leków z grupy fibratów lub kwasu nikotynowego i rozuwastatyny. Jednoczesne  stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz  punkty 4.5 i 4.8). 

Nie należy stosować produktu Romazic, jeśli u pacjenta występują ostre, ciężkie objawy mogące  wskazywać na miopatię lub usposabiające do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek  rabdomiolizy (np. posocznica, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia  metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka). 

5

Działanie na czynność wątroby 

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów  nadużywających alkoholu i (lub) mających w wywiadzie chorobę wątroby. 

Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego  rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny, jeśli aktywność  aminotransferaz w surowicy jest ponad 3-krotnie większa niż górna granica normy. Częstość  występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (głównie zwiększenie aktywności  aminotransferaz wątrobowych) po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, jest większa po dawce  40 mg. 

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem  nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie  choroby podstawowej. 

Rasa 

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na rozuwastatynę u pacjentów  pochodzenia azjatyckiego w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2). 

Inhibitory proteazy 

Zwiększona ekspozycja ogólnoustrojowa na rozuwastatynę była obserwowana u pacjentów  przyjmujących rozuwastatynę równolegle z różnymi inhibitorami proteaz w skojarzeniu z  rytonawirem. Należy rozważyć zarówno korzyść wynikającą ze zmniejszenia stężeń lipidów wskutek  stosowania produktu Romazic u pacjentów z zakażeniem HIV przyjmujących inhibitory proteaz jak i  możliwość zwiększenia stężeń rozuwastatyny w osoczu podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania  dawki produktu Romazic u pacjentów leczonych inhibitorami proteaz. Równoczesne stosowanie  rozuwastatyny z niektórymi inhibitorami proteaz nie jest zalecane, jeśli dawkowanie rozuwastatyny nie zostanie dostosowane (patrz punkty 4.2 i 4.5). 

Śródmiąższowe zapalenie płuc 

W wyjątkowych przypadkach donoszono o występowaniu śródmiąższowego zapalenia płuc podczas  stosowania niektórych statyn, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8). Objawy  mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel i gorączkę. Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta  rozwinęło się śródmiąższowe zapalenie płuc, należy przerwać leczenie statynami.  

Cukrzyca 

Niektóre dane sugerują, że wszystkie leki z grupy statyn zwiększają stężenie glukozy we krwi i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię o nasileniu wymagającym odpowiedniej opieki diabetologicznej. Nad tym  ryzykiem przeważa jednak korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób naczyniowych, a zatem nie powinno się z tego powodu przerywać leczenia statynami. Pacjentów z grupy ryzyka (pacjentów, u których stężenie glukozy na czczo wynosi od 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, ze zwiększonym stężeniem triglicerydów, z nadciśnieniem tętniczym) należy poddać kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 

W przeprowadzonych badaniach JUPITER, całkowita częstość zgłaszanych przypadków  występowania cukrzycy wyniosła 2,8% u pacjentów przyjmujących rozuwastatynę oraz 2,3% u  pacjentów przyjmujących placebo, u większości pacjentów z cukrzycą stężenie glukozy na czczo wynosiło od 5,6 do 6,9 mmol/l. 

Dzieci  

Ocena wzrostu, masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i stopnia rozwoju drugorzędowych cech  płciowych według skali Tannera u dzieci w wieku od 6 do 17 lat stosujących rozuwastatynę jest  ograniczona do 2 lat. Po dwóch latach stosowania leczenia w ramach badań klinicznych, nie wykryto  wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową (patrz punkt 5.1). 

6

W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie, wzrost  aktywności kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po  ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowano częściej niż w toku badań  klinicznych u osób dorosłych (patrz punkt 4.8). 

Nietolerancja laktozy 

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ równolegle stosowanych leków na rozuwastatynę 

Inhibitory białek transportujących 

Rozuwastatyna jest substratem dla niektórych białek transportujących, w tym dla wątrobowego  transportera wychwytującego OATP1B1 oraz dla transportera wypływu odkomórkowego BCRP.  Równoległe podawanie rozuwastatyny z produktami leczniczymi, które są inhibitorami tych białek  transportujących może skutkować zwiększeniem stężenia rozuwastatyny w osoczu oraz zwiększeniem  ryzyka rozwoju miopatii (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1). 

Cyklosporyna 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i cyklosporyny powoduje około 7-krotne zwiększenie  powierzchni pola pod krzywą (AUC) rozuwastatyny w porównaniu z powierzchnią pola stwierdzaną u  zdrowych ochotników (patrz Tabela 1). 

Rozuwastatyna jest przeciwwskazana u pacjentów leczonych cyklosporyną (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie nie wpływa na stężenie cyklosporyny w osoczu. 

Inhibitory proteaz 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i inhibitorów proteaz znacząco zwiększa ekspozycję na  rozuwastatynę (patrz Tabela 1). Dokładny mechanizm tej interakcji nie jest znany. Na przykład, w  przeprowadzonym badaniu farmakokinetycznym jednoczesne zastosowanie u zdrowych ochotników  rozuwastatyny w dawce 10 mg oraz produktu złożonego zawierającego dwa inhibitory proteaz  (300 mg atazanawiru i 100 mg rytonawiru), powodowało odpowiednio około trzykrotne i  siedmiokrotne zwiększenie AUC i Cmax dla rozuwastatyny. Równoczesne stosowanie rozuwastatyny  oraz niektórych kombinacji inhibitorów proteaz można rozważyć po uważnym przeanalizowaniu  zmian dawkowania produktu Romazic z uwzględnieniem spodziewanego zwiększenia ekspozycji na  rozuwastatynę (patrz punkty 4.2, 4.4 oraz 4.5 Tabela 1). 

Ezetymib 

Jednoczesne stosowanie 10 mg rozuwastatyny i 10 mg ezetymibu powodowało 1,2-krotne zwiększenie  AUC dla rozuwastatyny u pacjentów z hipercholesterolemią (patrz Tabela 1). Nie można wykluczyć  interakcji farmakodynamicznej między rozuwastatyną a ezetymibem pod względem występowania  działań niepożądanych (patrz punkt 4.4). 

Gemfibrozyl i inne leki zmniejszające stężenie lipidów 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i gemfibrozylu powoduje 2-krotne zwiększenie maksymalnego  stężenia rozuwastatyny (Cmax) oraz powierzchni pola pod krzywą (AUC) (patrz punkt 4.4). W oparciu o wyniki z przeprowadzonych specyficznych badań interakcji nie należy się spodziewać  wystąpienia istotnych farmakokinetycznych interakcji z fenofibratem, jednakże mogą wystąpić  interakcje farmakodynamiczne. 

Jednoczesne stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA oraz gemfibrozylu, fenofibratu lub innych  leków z grupy fibratów oraz niacyny (kwasu nikotynowego) w dawce zmniejszającej stężenie lipidów  (1 g na dobę lub większej) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, prawdopodobnie dlatego, że leki te  same mogą powodować miopatię. Jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów i produktu  

7

Romazic w dawce 40 mg jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4). U tych pacjentów należy  rozpoczynać leczenie od dawki 5 mg. 

Leki zobojętniające sok żołądkowy 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i zawiesin zmniejszających kwaśność soku żołądkowego  zawierających wodorotlenek glinu i magnezu powodowało zmniejszenie stężenia rozuwastatyny w  osoczu o ok. 50%. Działanie to było mniejsze, gdy leki zobojętniające były zażywane 2 godziny po  zastosowaniu rozuwastatyny. Nie badano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce klinicznej. 

Erytromycyna 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i erytromycyny powoduje zmniejszenie powierzchni pola pod  krzywą AUC(0-t) rozuwastatyny o 20% i stężenia maksymalnego Cmax rozuwastatyny o 30%. Ta  interakcja może być spowodowana zwiększeniem motoryki przewodu pokarmowego po zastosowaniu  erytromycyny. 

Enzymy układu cytochromu P450 

Z badań in vivo oraz in vitro wynika, że rozuwastatyna nie ma działania hamującego lub  pobudzającego izoenzymy układu cytochromu P450. Ponadto enzymy te mają słabe powinowactwo do  rozuwastatyny. Z tego względu interakcje międzylekowe wynikające z metabolizmu przy udziale  cytochromu P450 nie są spodziewane. Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji z  flukonazolem (inhibitor CYP 2C9 i CYP 3A4) ani ketokonazolem (inhibitor CYP 2A6 i CYP 3A4). 

Interakcje wymagające dostosowania dawki rozuwastatyny (patrz także Tabela 1):  Gdy konieczne jest podawanie produktu Romazic równolegle z innymi produktami leczniczymi, o  których wiadomo, że zwiększają ekspozycję ustroju na rozuwastatynę, dawki produktu Romazic  powinny zostać dostosowane. Należy rozpocząć od dawki produktu Romazic 5 mg raz na dobę, jeżeli  spodziewane zwiększenie ekspozycji (AUC) jest około 2-krotne lub większe. Należy dostosować  maksymalną dawkę dobową produktu Romazic tak, aby spodziewana ekspozycja na rozuwastatynę nie  przekroczyła ekspozycji przy stosowaniu dawki dobowej 40 mg produktu Romazic przyjmowanej bez  wchodzących w interakcje produktów leczniczych, na przykład dawka produktu Romazic 20 mg z  gemfibrozylem (zwiększenie 1,9-krotne) oraz dawka produktu Romazic 10 mg przy jednoczesnym  podawaniu atazanawiru/rytonawiru (zwiększenie 3,1-krotne). 

Tabela 1 Wpływ równolegle stosowanych produktów leczniczych na ekspozycję na  rozuwastatynę (AUC; w kolejności malejącego stopnia zwiększenia ekspozycji)  na podstawie danych opublikowanych z badań klinicznych 

Schemat dawkowania produktu  

leczniczego wchodzącego w  

interakcję
Schemat dawkowania 

rozuwastatyny
Zmiana AUC dla  rozuwastatyny*
Cyklosporyna 75 mg dwa razy na dobę do  200 mg dwa razy na dobę, przez 6 miesięcy
10 mg raz na dobę, przez 10 dni 
7,1-krotne ↑
Atazanawir 300 mg/rytonawir 100 mg raz na  dobę, przez 8 dni
10 mg, dawka pojedyncza 
3,1-krotne ↑
Lopinawir 400 mg/rytonawir 100 mg  dwa razy na dobę, przez 17 dni
20 mg raz na dobę, przez 7 dni 
2,1-krotne ↑
Gemfibrozyl 600 mg dwa razy na dobę,  przez 7 dni
80 mg, dawka pojedyncza 
1,9-krotne ↑
Eltrombopag 75 mg raz na dobę, przez 10 dni
10 mg, dawka pojedyncza 
1,6-krotne ↑
Darunawir 600 mg/rytonawir 100 mg  dwa razy na dobę, 7 dni
10 mg raz na dobę, przez 7 dni 
1,5-krotne ↑
Typranawir 500 mg/rytonawir 200 mg  dwa razy na dobę, przez 11 dni
10 mg, dawka pojedyncza 
1,4-krotne ↑


8

Dronedaron 400 mg dwa razy na dobę 
Niedostępny 
1,4-krotne ↑
Itrakonazol 200 mg raz na dobę, przez 5 dni 
10 mg, dawka pojedyncza 
1,4-krotne ↑**
Ezetymib 10 mg raz na dobę, przez 14 dni 
10 mg, raz na dobę, przez 14 dni 
1,2-krotne ↑**
Fosamprenawir 700 mg/rytonawir  

100 mg dwa razy na dobę, przez 8 dni
10 mg, dawka pojedyncza 

Aleglitazar 0,3 mg, przez 7 dni 
40 mg, przez 7 dni 

Sylimaryna 140 mg trzy razy na dobę, przez 5 dni
10 mg, dawka pojedyncza 

Fenofibrat 67 mg trzy razy na dobę, przez 7  dni
10 mg, przez 7 dni 

Ryfampicyna 450 mg raz na dobę, przez 7  dni
20 mg, dawka pojedyncza 

Ketokonazol 200 mg dwa razy na dobę,  przez 7 dni
80 mg, dawka pojedyncza 

Flukonazol 200 mg raz na dobę, przez 11 dni 
80 mg, dawka pojedyncza 

Erytromycyna 500 mg cztery razy na dobę,  przez 7 dni
80 mg, dawka pojedyncza 
28% ↓
Bajkalina 50 mg trzy razy na dobę, przez 14  dni
20 mg, dawka pojedyncza 
47% ↓
*Dane podane jako krotność zmiany przedstawiają prostą proporcję między ekspozycją na rozuwastatynę  podczas równoczesnego stosowania z innymi lekami a ekspozycją podczas podawania samej tylko  rozuwastatyny. Dane podane jako zmiana względna wyrażona w % przedstawiają procentową zmianę  względem ekspozycji podczas stosowania samej tylko rozuwastatyny.  

Zwiększenie zostało oznaczone symbolem “↑”, brak zmiany - symbolem “↔”, a zmniejszenie – symbolem “↓”.  ** Przeprowadzono szereg badań interakcji dla różnych dawek rozuwastatyny, w tabeli ukazano najbardziej  istotną proporcję. 


Wpływ rozuwastatyny na równolegle stosowane leki 

Antagoniści witaminy K 

Tak jak w przypadku stosowania innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, rozpoczęcie leczenia lub  zwiększenie dawki u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistami witaminy K (np. warfaryną lub  innymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny) może powodować zwiększenie  międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR). Zmniejszenie dawki rozuwastatyny lub  zaprzestanie jej podawania może powodować zmniejszenie INR. W takich przypadkach należy  odpowiednio kontrolować INR. 

Doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza 

Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powodowało  zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) etynyloestradiolu i norgestrelu odpowiednio o 26 i  34%. Zwiększone stężenie leku w osoczu należy uwzględnić podczas ustalania dawki leku  antykoncepcyjnego. Brak jakichkolwiek danych farmakokinetycznych dotyczących jednoczesnego  stosowania rozuwastatyny i hormonalnej terapii zastępczej, dlatego nie można wykluczyć  występowania podobnego działania, jak podczas jednoczesnego stosowania ze środkami  antykoncepcyjnymi. Leki te jednakże były stosowane jednocześnie i dobrze tolerowane przez wiele  pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych. 

Inne produkty lecznicze 

Na podstawie przeprowadzonych badań nad interakcjami można przypuszczać, że nie występują  klinicznie istotne interakcje z digoksyną. 

Dzieci i młodzież 

Badania interakcji lekowych zostały przeprowadzone tylko u pacjentów dorosłych. Zakres i stopień interakcji u dzieci i młodzieży nie jest nieznany. 

9

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Stosowanie rozuwastatyny w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji. Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego  rozwoju płodu, spodziewane ryzyko stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA przewyższa  korzyści wynikające z leczenia kobiety w ciąży. Wyniki badań wykonanych na zwierzętach zawierają  ograniczone dowody toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli podczas leczenia  produktem Romazic pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać leczenie. 

Rozuwastatyna jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących  wydzielania z mlekiem kobiet karmiących (patrz punkt 4.3). 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Nie przeprowadzono badań nad wpływem rozuwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. Na podstawie właściwości farmakodynamicznych rozuwastatyny można sądzić,  że nie powinna ona wywierać takiego wpływu. 

W czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia  pojazdów i obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne  i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych  badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań  niepożądanych. 

Lista niepożądanych działań leku przedstawiona w postaci tabelarycznej  

Na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych oraz bogatego doświadczenia  zgromadzonego w toku porejestracyjnego stosowania rozuwastatyny, w poniższej tabeli  przedstawiono profil działań niepożądanych rozuwastatyny. Działania niepożądane wyszczególnione  poniżej zostały sklasyfikowane według częstości ich występowania oraz systemowej klasyfikacji  narządów. 

Częstość występowania działań niepożądanych została podana zgodnie z następującą konwencją: często (≥1/100, <1/10); niezbyt często (≥1/1000, <1/100); rzadko (≥1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko  (<1/10000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Tabela 2 Działania niepożądane zgłoszone w czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu  do obrotu 

Klasyfikacja  układów i  

narządów
Często 
Niezbyt  

często
Rzadko 
Bardzo  

rzadko
Częstość  

nieznana
Zaburzenia  

krwi i układu  chłonnego

 


Małopłytko 

wość

 

 


10

Zaburzenia  

układu  

immunolo 

gicznego

 


Reakcje  

nadwrażliwo ści, w tym  

obrzęk  

naczynioru 

chowy

 


Zaburzenia  

endokrynolo 

giczne
Cukrzyca1

 

 

 


Zaburzenia  

psychiczne

 

 

 


Depresja
Zaburzenia  

układu  

nerwowego
Bóle głowy  

Zawroty  

głowy

 


Polineuropatia Utrata pamięci
Neuropatia  

obwodowa 

Zaburzenia  

snu, w tym  

bezsenność i  koszmary  

senne
Zaburzenia  

układu  

oddechowego,  klatki  

piersiowej i  

śródpiersia

 

 

 


Kaszel 

Duszność
Zaburzenia  

żołądka i jelit
Zaparcia 

Nudności 

Bóle brzucha


Zapalenie  

trzustki


Biegunka
Zaburzenia  

wątroby i dróg  żółciowych

 


Zwiększenie  aktywności  

aminotrans 

feraz  

wątrobowych
Żółtaczka  

Zapalenie  

wątroby


Zaburzenia  

skóry i tkanki  podskórnej


Świąd 

Wysypka  

Pokrzywka

 


Zespół  

Stevensa – 

Johnsona
Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i  tkanki łącznej
Bóle mięśni 


Miopatia (w  

tym zapalenie  mięśni)  

Rabdomioliza
Artralgia 
Immuno 

zależna  

miopatia  

martwicza 

Choroby 

ścięgien, 

czasami  

powikłane  

zerwaniem  

ścięgna
Zaburzenia  

nerek i dróg  

moczowych

 

 


Krwiomocz


Zaburzenia  

układu  

rozrodczego i  piersi

 

 


Ginekomastia

 


11

Zaburzenia  

ogólne i stany  w miejscu  

podania
Osłabienie 

 

 


Obrzęki
1 Częstość zależy od występowania lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo  ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).


Działanie na nerki 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia  kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej  niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano zmianę wyniku białka w  moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg  stwierdzano zmianę wyniku białka w moczu z „brak” lub „ślad” na „++” lub więcej w teście  paskowym nieznacznie częściej. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija  podczas leczenia. Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu nie  wykazały związku przyczynowego między proteinurią a wystąpieniem ostrej lub postępującej choroby  nerek. U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie hematurii, jednak dane z  badań klinicznych wskazują, że jej częstość jest mała. 

Działanie na mięśnie szkieletowe 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano  działanie na mięśnie szkieletowe w postaci bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenie mięśni) oraz  rzadko rabdomiolizy z, lub bez, ostrej niewydolności nerek. 

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej  zależne od dawki. W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. W razie  zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (>5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4). 

Działanie na wątrobę 

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu  innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki.  W większości przypadków było ono łagodne, bezobjawowe i przemijające. 

Poniższe działania niepożądane były obserwowane podczas stosowania niektórych statyn: • Zaburzenia funkcji seksualnych 

• W wyjątkowych przypadkach śródmiąższowe zapalenie płuc, szczególnie podczas  długotrwałego stosowania (patrz punkt 4.4) 

Częstość występowania rabdomiolizy, ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek i wątroby  (głównie zwiększenie aktywności aminotransferaz) jest większa po dawce 40 mg. 

Dzieci i młodzież 

Zwiększenie stężenia kinazy kreatyniny >10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni  występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej  w 52-tygodniowym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci i młodzieży w porównaniu  z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4). Pod innymi względami, profil bezpieczeństwa rozuwastatyny  u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

12

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

Nie ma ustalonego sposobu postępowania w razie przedawkowania. W razie przedawkowania należy  stosować leczenie objawowe i jeśli jest to konieczne zastosować leczenie podtrzymujące. Należy  kontrolować czynność wątroby oraz aktywność kinazy kreatynowej. Wydaje się, że hemodializa nie  ma zastosowania w leczeniu przedawkowania. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA, kod ATC: C10AA07 

Sposób działania 

Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu  ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu,  prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym  dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu. 

Rozuwastatyna zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia  wychwytywanie i katabolizm LDL, hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do  zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL. 

Działanie farmakodynamiczne 

Rozuwastatyna zmniejsza stężenie podwyższonej frakcji LDL-cholesterolu, cholesterolu całkowitego  i triglicerydów oraz zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu. Rozuwastatyna powoduje  zmniejszenie stężenia lipoproteiny ApoB, frakcji non-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG i zwiększa  stężenie lipoproteiny ApoA-I (Tabela 3). Rozuwastatyna zmniejsza również stosunek LDL-C/HDL-C,  całkowitego C/HDL-C, non-HDL-C/HDL-C oraz ApoB/ApoA-I. 

Tabela 3 Reakcja na zastosowaną dawkę leku u pacjentów z pierwotną  hipercholesterolemią typu IIa i IIb (uśredniona zmiana w procentach w  

odniesieniu do wartości początkowych) 


Dawka N LDL C 

Całkowity C 

HDL C 

TG nonHDL C 

ApoB ApoA-I 


Placebo 13 -7 -5 3 -3 -7 -3 0 5 17 -45 -33 13 -35 -44 -38 4 10 17 -52 -36 14 -10 -48 -42 4 

20 17 -55 -40 8 -23 -51 -46 5 40 18 -63 -46 10 -28 -60 -54 0 

Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu 1 tygodnia od rozpoczęcia leczenia, a 90% maksymalnej  odpowiedzi występuje w ciągu 2 tygodni. Pełna odpowiedź na leczenie występuje zazwyczaj w ciągu  4 tygodni i utrzymuje się po tym czasie. 

13

Skuteczność kliniczna 

Rozuwastatyna jest skuteczna u pacjentów z hipercholesterolemią współistniejącą z  hipertriglicerydemią lub bez niej, niezależnie od rasy, płci, wieku, występowania chorób  dodatkowych, takich jak cukrzyca czy rodzinna hipercholesterolemia. 

Dane z badań klinicznych fazy III zawierają dowody skuteczności rozuwastatyny w leczeniu  większości pacjentów z hipercholesterolemią typu IIa i IIb (średnie wyjściowe stężenie LDL-C około  4,8 mmol/l) zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS, 1998).  Około 80% pacjentów leczonych dawką 10 mg osiągnęło zalecany w wytycznych EAS cel terapii dla  stężenia LDL-C (<3 mmol/l). 

W otwartym badaniu z zastosowaniem obligatoryjnego zwiększania dawki oceniano reakcję 42  pacjentów z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią na leczenie rozuwastatyną w dawce od  20 mg do 40 mg. W całej populacji stężenie LDL-C zmniejszyło się średnio o 22%. 

Z badań klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów wynika, że podawanie rozuwastatyny jednocześnie z fenofibratem skuteczniej zmniejsza stężenie triglicerydów oraz że stosowanie  jednocześnie z kwasem nikotynowym zwiększa stężenie HDL-C (patrz punkt 4.4). 

W wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym  (METEOR), z udziałem 984 pacjentów w wieku od 45 do 70 lat, z małym ryzykiem choroby  wieńcowej (zdefiniowanym jako <10% przez okres 10 lat w skali Framingham), u których średnie  stężenie LDL-C wynosiło 4,0 mmol/l (154 mg/dl), z subkliniczną miażdżycą naczyń tętniczych  (stwierdzoną za pomocą pomiaru grubości ściany tętnicy szyjnej CIMT - ang. Carotid Intima Media  Thickness) stosowano rozuwastatynę w dawce 40 mg na dobę lub placebo przez okres 2 lat. Rozuwastatyna znacznie zmniejszała szybkość progresji zmian maksymalnego CIMT mierzonej w 12  miejscach tętnicy szyjnej w porównaniu do placebo (przedział ufności 95%: -0,0196, -0,0093;  p<0,0001). Zmiana w stosunku do wartości początkowych wynosiła -0,0014 mm/rok (0,12% na rok – nieznamienna) dla rozuwastatyny i progresja o +0,0131 mm na rok (1,12% na rok (p<0,0001)) dla  placebo. Nie wykazano bezpośredniego związku pomiędzy zmniejszeniem CIMT i redukcją ryzyka  zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko choroby wieńcowej w grupie pacjentów biorących udział w  badaniu METEOR było małe. Nie była to reprezentatywna grupa do stosowania rozuwastatyny w  dawce 40 mg. Dawka 40 mg powinna być przepisywana tylko pacjentom z ciężką  hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych (patrz punkt 4.2). 

W badaniu: Justification for the Use of Statins In Primary Prevention: An Intervention Trial  Evaluating Rosuvastatin (JUPITER), wpływ rozuwastatyny na występowanie dużych zdarzeń  sercowo-naczyniowych o charakterze miażdżycowym został oceniony u 17802 mężczyzn (≥50 lat) i  kobiet (≥60 lat).  

Uczestnicy badania byli losowo przypisani do grupy stosującej placebo (n=8901) i grupy stosującej  rozuwastatynę w dawce 20 mg raz na dobę (n=8901), a średni czas trwania badania wynosił 2 lata. Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 45% (p<0,001) w grupie stosującej rozuwastatynę w  porównaniu z grupą kontrolowaną placebo. 

Analiza post-hoc podgrupy wysokiego ryzyka złożonej z osób z wyjściowym ryzykiem według skali  Framingham >20% (1558 pacjentów) wykazała statystycznie znaczącą redukcję (p=0,028) złożonego  punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał  mięśnia sercowego dla rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka  (ARR) na 1000 pacjento-lat wyniosło 8,8. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie  pacjentów dużego ryzyka (p=0,193). Analiza post-hoc w podgrupie dużego ryzyka (9302 pacjentów) z  wyjściową wartością ryzyka wg SCORE ≥5% (ekstrapolowana dla pacjentów powyżej 65 lat)  wykazała statystycznie znaczące (p=0,0003) zmniejszenie złożonego punktu końcowego  obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał mięśnia sercowego dla  rozuwastatyny w porównaniu z placebo. Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wyniosło 5,1 na 1000  

14

pacjento-lat. Całkowita śmiertelność pozostała niezmieniona w tej grupie pacjentów dużego ryzyka  (p=0,076). 

W badaniu JUPITER, 6,6% pacjentów stosujących rozuwastatynę i 6,2% przyjmujących placebo  przerwało badanie ze względu na wystąpienie działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami  niepożądanymi powodującymi przerwanie leczenia były: ból mięśni (0,3% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,2% w grupie stosującej placebo), ból brzucha (0,03% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,02% w grupie stosującej placebo) i wysypka (0,02% w grupie stosującej  rozuwastatynę, 0,03% w grupie stosującej placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi  występującymi z częstością większą lub zbliżoną do tej obserwowanej w przypadku placebo były  infekcje układu moczowego (8,7% w grupie stosującej rozuwastatynę, 8,6% w grupie z placebo),  zapalenia nosa i gardła (7,6% w przypadku rozuwastatyny, 7,2% w przypadku placebo), ból pleców  (7,6% w grupie z rozuwastatyną, 6,9% w grupie z placebo) i ból mięśni (7,6% w przypadku  rozuwastatyny, 6,6% w grupie placebo). 

Dzieci i młodzież  

W podwójnie zaślepionym, randomizowanym, wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo, 12- tygodniowym badaniu (n=176, 97 chłopców i 79 dziewcząt) a następnie w 40-tygodniowej (n=173, 96  chłopców i 77 dziewcząt), otwartej fazie badania, polegającej na zwiększaniu dawki rozuwastatyny,  pacjentom w wieku 10-17 lat (II-V faza rozwoju płciowego według skali Tannera, dziewczęta u  których minął co najmniej jeden rok od pierwszej miesiączki) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną podawano 5, 10 lub 20 mg rozuwastatyny lub placebo raz na dobę  przez 12 tygodni, a następnie wszyscy przyjmowali rozuwastatynę codziennie przez 40 tygodni. Na  początku badania około 30% pacjentów w wieku 10-13 lat i około 17%, 18%, 40% i 25% było  odpowiednio w II, III, IV lub V fazie rozwoju płciowego według skali Tannera.  

Stężenie cholesterolu LDL zmniejszyło się o 38,3%, 44,6% i 50,0% po stosowaniu rozuwastatyny w  dawkach odpowiednio 5, 10 i 20 mg w porównaniu z 0,7% w przypadku stosowania placebo.  Na koniec 40-tygodniowej, otwartej fazy badania, w której stopniowo zwiększano dawkę  rozuwastatyny do maksymalnie 20 mg raz na dobę, 70 z 173 pacjentów (40,5%) osiągnęło cel  terapeutyczny – stężenie cholesterolu LDL poniżej 2,8 mmol/l.  

Po 52 tygodniach badań nie stwierdzono wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość  płciową (patrz punkt 4.4). Badanie to (n=176) nie służyło do porównania rzadkich działań  niepożądanych produktu leczniczego.  

Rozuwastatynę badano również w ramach 2-letniego otwartego badania klinicznego polegającego na  zwiększaniu dawki do dawki docelowej, przeprowadzonego u 198 dzieci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku od 6 do 17 lat (88 chłopców oraz 110 dziewcząt, stadium  rozwojowe <II-V wg skali Tannera). U wszystkich pacjentów dawka początkowa wynosiła 5 mg  rozuwastatyny jeden raz na dobę. U pacjentów w wieku od 6 do 9 lat (n=64) dozwolone było  zwiększenie dawki maksymalnie do 10 mg jeden raz na dobę, a u pacjentów w wieku od 10 do 17 lat  (n=134) maksymalnie do 20 mg jeden raz na dobę.  

Po 24 miesiącach leczenia rozuwastatyną średnie procentowe zmniejszenie stężenia frakcji LDL  cholesterolu (LDL-C) względem wartości wyjściowych obliczone metodą najmniejszych kwadratów  (LS mean) wynosiło -43% (wartość wyjściowa: 236 mg/dl; miesiąc 24: 133 mg/dl). W każdej grupie  wiekowej średnie procentowe zmniejszenie stężenia LDL-C względem wartości wyjściowych  obliczone metodą najmniejszych kwadratów (LS mean) wynosiło: -43% (wartość wyjściowa:  234 mg/dl; miesiąc 24: 124 mg/dl); -45% (wartość wyjściowa: 234 mg/dl, 124 mg/dl); oraz -35%  (wartość wyjściowa: 241 mg/dl; miesiąc 24: 153 mg/dl), odpowiednio w grupach wiekowych: od 6 do  <10 lat; od 10 do <14 lat; oraz od 14 do <18 lat.  

Podczas stosowania rozuwastatyny w dawkach 5 mg, 10 mg oraz 20 mg osiągnięto również  statystycznie istotne średnie zmiany względem wartości wyjściowych następujących drugorzędowych  

15

zmiennych w postaci lipidów i lipoprotein: HDL-C, TC, non-HDL-C,LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C,  TG/HDL-C, non-HDL C/HDL-C, ApoB, ApoB/ApoA-I. Zmiana każdej z tych zmiennych prowadziła  w kierunku potwierdzającym polepszenie profilu lipidowego. Zmiany te utrzymywały się przez 2 lata.  

Po 24 miesiącach leczenia nie stwierdzono wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość  płciową (patrz punkt 4.4).  

Europejska Agencja ds. Leków uchyliła zobowiązanie do przedłożenia wyników badań z  zastosowaniem rozuwastatyny u dzieci w wieku od 0 do poniżej 18 lat w leczeniu homozygotycznej  hipercholesterolemii rodzinnej, pierwotnej mieszanej dyslipidemii oraz w zapobieganiu incydentów  sercowo-naczyniowych (informacje dotyczące stosowania u dzieci zamieszczono w punkcie 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym rozuwastatyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach.  Bezwzględna biodostępność wynosi około 20%. 

Dystrybucja 

Rozuwastatyna jest w znacznym stopniu wychwytywana przez wątrobę, główne miejsce tworzenia  cholesterolu i usuwania LDL-C. Objętość dystrybucji rozuwastatyny wynosi około 134 l.  Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, w około 90%. 

Metabolizm 

Rozuwastatyna jest metabolizowana w niewielkim stopniu (10%). W badaniach metabolizmu  wykonanych in vitro z użyciem ludzkich hepatocytów wykazano, że rozuwastatyna ma małe  powinowactwo do enzymów układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem biorącym udział  w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP 2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6.  Głównymi wykrytymi metabolitami są N-demetylowane i laktonowe pochodne. Metabolity  N-demetylowane są około 50% mniej aktywne niż rozuwastatyna, a metabolity laktonowe uważa się  za nieaktywne klinicznie. Rozuwastatyna hamuje ponad 90% aktywności reduktazy HGM-CoA. 

Eliminacja 

Około 90% rozuwastatyny jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem (zarówno dawka wchłonięta, jak  i niewchłonięta). Pozostała część jest wydalana z moczem. Około 5% jest wydalane z moczem w postaci  niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 19 godzin. Okres półtrwania w fazie  eliminacji nie zwiększa się, gdy podaje się większe dawki. Średni klirens osoczowy wynosi około 50 l/h  (współczynnik zmienności 21,7%). Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA,  wychwytywanie rozuwastatyny przez komórki wątroby odbywa się przez OATP-C - związek transportowy  w błonie komórek wątrobowych. Jest to ważny związek w procesie eliminacji rozuwastatyny w wątrobie. 

Liniowość 

Ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki. Parametry  farmakokinetyczne nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu w ciągu doby. 

Specjalne grupy pacjentów 

Wiek i płeć 

Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu wieku i płci dorosłych pacjentów na właściwości  farmakokinetyczne rozuwastatyny. 

Rasa 

U pacjentów rasy azjatyckiej (pochodzących z Japonii, Chin, Wietnamu i Korei) stwierdzono około  2-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) w porównaniu z rasą kaukaską. U Hindusów  występuje 1,3 krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą i Cmax. Badania farmakokinetyczne w populacji kaukaskiej i czarnej nie wykazały różnic istotnych klinicznie. 

16

Niewydolność nerek 

W badaniach u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o różnym nasileniu stwierdzono, że łagodne  i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wpływają na stężenie rozuwastatyny  lub N-demetylowanych metabolitów w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek  (CrCl<30 ml/min) stwierdzono 3-krotne zwiększenie stężenia rozuwastatyny w osoczu i 9-krotne  zwiększenie stężenia N-demetylowanych metabolitów w porównaniu z wartościami u zdrowych  ochotników. U pacjentów dializowanych stężenie rozuwastatyny w stanie stacjonarnym było w  przybliżeniu o 50% większe niż u zdrowych ochotników. 

Niewydolność wątroby 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o różnym nasileniu nie stwierdzono zwiększonej  ekspozycji na rozuwastatynę u pacjentów z grupy z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali  Child-Pugh. Jednakże u dwóch pacjentów z grupy o 8 i 9 punktach w skali Child-Pugh stwierdzono co  najmniej 2-krotne zwiększenie ekspozycji w porównaniu z pacjentami z grup mających mniejszą liczbę  punktów w tej skali. Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali  Child-Pugh. 

Dzieci i młodzież  

Dwa badania farmakokinetyczne z zastosowaniem rozuwastatyny (podawanej w tabletkach) dzieciom  i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w wieku 10-17 lub 6-17 lat (łącznie  214 pacjentów) wykazały, że ekspozycja na działanie leku u dzieci i młodzieży jest porównywalna lub  mniejsza niż ekspozycja u pacjentów dorosłych. Ponadto, ekspozycja na rozuwastatynę była  przewidywalna w odniesieniu do dawki oraz czasu w okresie 2-letnim. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych  dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego, nie  ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono szczegółowych  badań nad wpływem na hERG. Działania niepożądane nie obserwowane w badaniach klinicznych,  jednak stwierdzane u zwierząt przy ekspozycji zbliżonej do uzyskiwanej ekspozycji klinicznej to: w  badaniach toksyczności po podaniu dawek wielokrotnych zmiany histopatologiczne w wątrobie,  prawdopodobnie spowodowane działaniem farmakologicznym rozuwastatyny obserwowane u myszy,  szczurów oraz w mniejszym stopniu, wraz ze zmianami w pęcherzyku żółciowym, u psów. Zmian tych nie obserwowano u małp. Ponadto, po podaniu większych dawek obserwowano działanie  uszkadzające jądra u małp i psów. U szczurów obserwowano toksyczny wpływ na rozrodczość, w tym  zmniejszenie wielkości, masy i przeżycia nowonarodzonych szczurów po podaniu dawek toksycznych  dla matki. W badaniach tych ekspozycja ustrojowa była kilkakrotnie większa niż po podaniu dawki  leczniczej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki 

Laktoza jednowodna 

Celuloza mikrokrystaliczna  

Sodu cytrynian 

Krospowidon (Typ B)  

Krzemionka koloidalna, bezwodna 

Magnezu stearynian  

Otoczka tabletki 

17

Hypromeloza 6 cP  

Laktoza jednowodna 

Makrogol 3 350  

Triacetyna 

Tytanu dwutlenek (E171) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blistry Aluminium/OPA/Aluminium/PVC.  

3 blistry zawierające po 10 tabletek. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA 

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Romazic 5 mg: Pozwolenie nr 18851 

Romazic 10 mg: Pozwolenie nr 18852 

Romazic 20 mg: Pozwolenie nr 18853 

Romazic 40 mg: Pozwolenie nr 18854 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.11.2011 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

13.08.2015 r. 

18

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Romazic
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu