Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Mizetam

Mizetam

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Mizetam, 10 mg + 10 mg, tabletki 

Mizetam, 10 mg + 20 mg, tabletki 

Mizetam, 10 mg + 40 mg, tabletki 

Mizetam, 10 mg + 80 mg, tabletki 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu oraz 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg atorwastatyny  (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej).  

Substancje pomocnicze o znanym działaniu  

Każda tabletka 10 mg + 10 mg zawiera 145 mg laktozy. 

Każda tabletka 10 mg + 20 mg zawiera 170 mg laktozy. 

Każda tabletka 10 mg + 40 mg zawiera 219 mg laktozy. 

Każda tabletka 10 mg + 80 mg zawiera 317 mg laktozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka  

10 mg + 10 mg: biała lub biaława tabletka w kształcie kapsułki (12,7 mm x 5,1 mm), z wytłoczonym  napisem „1” po jednej stronie.  

10 mg + 20 mg: biała lub biaława tabletka w kształcie kapsułki (14,5 mm x 6,8 mm), z wytłoczonym  napisem „2” po jednej stronie.  

10 mg + 40 mg: biała lub biaława tabletka w kształcie kapsułki (16,4 mm x 6,3 mm), z wytłoczonym  napisem „3” po jednej stronie.  

10 mg + 80 mg: biała lub biaława tabletka w kształcie kapsułki (17,0 mm x 8,0 mm), z wytłoczonym  napisem „4” po jednej stronie.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania  

Produkt leczniczy Mizetam wskazany jako leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą  u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną  rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny  i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach. 

Zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych  

Produkt leczniczy Mizetam jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia  incydentów sercowo-naczyniowych, jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą  niedokrwienną serca (CHD, ang. Coronary Heart Disease) i ostrym zespołem wieńcowym  (ACS, ang. Acute Coronary Syndrome) w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując  jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich 

1  

samych dawkach, jak w produkcie złożonym. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie 

Zalecana dawka produktu Mizetam to jedna tabletka na dobę. 

Maksymalna zalecana dawka produktu Mizetam to 10 mg + 80 mg na dobę. 

Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. Należy  kontynuować przestrzeganie tej diety w okresie stosowania produktu leczniczego Mizetam.  

Produkt leczniczy Mizetam nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Rozpoczęcie leczenia lub  dostosowanie dawki, jeżeli to konieczne, powinno odbywać się jedynie z wykorzystaniem  jednoskładnikowych produktów, a po ustaleniu odpowiednich dawek możliwe jest przejście na  skojarzenie substancji o ustalonej mocy. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). 

Dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Mizetam u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone (patrz  punkt 5.2). Brak dostępnych danych. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Mizetam u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką  niewydolnością wątroby (>7 punktów wg skali Child-Pugh, patrz punkty 4.4 i 5.2). Produkt Mizetam jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz  punkt 5.2).  

Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe 

Produkt Mizetam należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po podaniu  produktu leczniczego wiążącego kwasy żółciowe. 

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami 

U pacjentów przyjmujących leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia  wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem jednocześnie z atorwastatyną, dawka  atorwaststyny nie powinna przekraczać 20 mg na dobę (patrz punkty 4.4 i 4.5). 

Sposób podawania 

Produkt leczniczy Mizetam jest przeznaczony do podania doustnego. Tabletkę należy popić  wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody). 

Mizetam może być podawany w pojedynczej dawce o dowolnej porze dnia (najlepiej jednak zawsze  o tej samej porze), z jedzeniem lub bez.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną  w punkcie 6.1.  

Leczenie z zastosowaniem produktu Mizetam jest przeciwwskazane podczas ciąży, karmienia  piersią, i u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących odpowiedniej metody antykoncepcji (patrz 

2  

punkt 4.6).  

Produkt Mizetam jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się,  niewyjaśnioną, zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną  granicę normy (GGN) oraz u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych  elbaswirem z grazoprewirem. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

W kilku przypadkach zaobserwowano, że statyny wywołują miastenię de novo lub nasilają już  występującą miastenię lub miastenię oczną (patrz punkt 4.8). Jeśli nastąpi nasilenie objawów, należy  przerwać stosowanie produktu Mizetam. Odnotowano nawroty choroby po podaniu (ponownym  podaniu) tej samej lub innej statyny.  

Miopatia i (lub) rabdomioliza 

Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu zgłaszano przypadki występowania miopatii i rabdomiolizy.  Większość pacjentów, u których wystąpiła rabdomioliza, przyjmowała statyny jednocześnie  z ezetymibem. Rabdomioliza występowała jednak bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu  w monoterapii oraz bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu z innymi lekami, których  podawanie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia rabdomiolizy. 

Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, niekiedy oddziałuje na mięśnie  szkieletowe, wywołując ból mięśni, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogące prowadzić do  rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu, który charakteryzuje się wyraźnie  podwyższonym poziomem fosfokinazy kreatynowej (przekraczająca ponad 10-krotnie GGN),  mioglobinemią i mioglobinurią, co może prowadzić do niewydolności nerek. Odnotowano bardzo  rzadkie przypadki immunozależnej miopatii martwiczej (z ang. Immune-mediated necrotizing  myopathy, IMNM) w czasie lub po leczeniu statynami, w tym atorwastatyną. Kliniczne objawy  IMNM charakteryzują się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem stężenia kinazy  kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo przerwania leczenia statynami. 

Przed rozpoczęciem leczenia 

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu Mizetam pacjentom z czynnikami  predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy. W następujących przypadkach należy oznaczyć  aktywność CPK przed rozpoczęciem leczenia: 

- zaburzenia czynności nerek, 

- niedoczynność tarczycy, 

- przypadki dziedzicznych zaburzeń mięśni w wywiadzie u pacjenta lub występujące w jego  rodzinie,  

- występujące w wywiadzie toksyczne działanie na mięśnie podczas stosowania statyn lub fibratów, 

- występująca w wywiadzie choroba wątroby i (lub) spożywanie znacznych ilości alkoholu, - w przypadku osób w podeszłym wieku (wiek >70 lat), należy rozważyć konieczność  wykonania takiego badania w oparciu o inne istniejące czynniki predysponujące do  wystąpienia rabdomiolizy, 

- sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężeń w osoczu, takie jak interakcje (patrz  punkt 4.5) oraz stosowanie w szczególnych grupach pacjentów, w tym subpopulacjach  genetycznych (patrz punkt 5.2).  

W powyższych przypadkach należy rozważyć spodziewane korzyści leczenia i związane z tym  ryzyko. Zalecane jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. 

Jeśli aktywność CPK w punkcie początkowym jest istotnie podwyższona (przekracza >5-krotnie  GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. 

Pomiar aktywności fosfokinazy kreatynowej 

Aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) nie należy oznaczać po intensywnym wysiłku 

3  

fizycznym lub jeśli istnieją jakiekolwiek inne, możliwe przyczyny powodujące zwiększenie  aktywności CPK, ponieważ te czynniki utrudniają interpretację wyniku badania. Jeżeli aktywność  CPK w punkcie początkowym jest istotnie podwyższona (przekracza >5-krotnie GGN), należy  wykonać kolejny pomiar po upływie 5-7 dni w celu potwierdzenia wyników. 

W trakcie leczenia 

• Pacjentów trzeba poinformować o konieczności natychmiastowego zgłaszania wystąpienia  bólu, skurczów lub osłabienia mięśni, w szczególności jeśli towarzyszy temu ogólne złe  samopoczucie lub gorączka, lub jeśli objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące mięśni  utrzymują się po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Mizetam. 

• Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania produktu leczniczego Mizetam, u pacjenta  należy oznaczyć poziom CPK. Jeśli aktywność będzie istotnie zwiększona (przekraczająca 5-krotnie GGN), należy przerwać leczenie. 

• Jeśli objawy ze strony mięśni są ciężkie i powodują codzienny dyskomfort, nawet przy  aktywności CPK≤5-krotności GGN, należy rozważyć zakończenie leczenia. 

• W przypadku ustąpienia objawów i powrotu aktywności CPK do zakresu wartości  prawidłowych można rozważyć ponowne rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego  Mizetam lub wprowadzenie innego produktu zawierającego statynę w najmniejszej dawce,  przy jednoczesnym uważnym monitorowaniu. 

• Stosowanie produktu leczniczego Mizetam należy przerwać w przypadku wystąpienia  istotnego klinicznie zwiększenia aktywności CPK (przekraczającego >10-krotnie GGN) bądź  w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia rabdomiolizy. 

Jednoczesne przyjmowanie z innymi produktami 

Ze względu na to, że składnikiem produktu leczniczego Mizetam jest atorwastatyna, ryzyko  rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych,  które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, np. silne inhibitory CYP3A4 lub białek  transportowych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol,  ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz niektóre inhibitory proteazy wirusa HIV,  w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.).  Ryzyko miopatii może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych  pochodnych kwasu fibrynowego, leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego  zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny  lub ezetymibu. Jeśli to możliwe, należy rozważyć inne (niepowodujące interakcji) metody leczenia  zamiast stosowania tych produktów leczniczych. 

W przypadku gdy jednoczesne podanie wyżej wymienionych leków z produktem Mizetam, jest  konieczne, należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z takim leczeniem. Jeżeli  pacjenci przyjmują produkty lecznicze, które zwiększają stężenie atorwastatyny w osoczu, zalecana  jest mniejsza maksymalna dawka produktu Mizetam. Ponadto, w przypadku stosowania silnych  inhibitorów CYP3A4, należy rozważyć mniejszą dawkę początkową produktu Mizetam oraz  prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów (patrz punkt 4.5). 

Produktu Mizetam nie wolno stosować jednocześnie z kwasem fusydowym podawanym  ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów,  u których ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego uważa się za konieczne, leczenie  statynami należy przerwać na cały okres leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia  o przypadkach rabdomiolizy (także prowadzących do zgonu) wśród pacjentów leczonych kwasem  fusydowym w skojarzeniu ze statynami (patrz punkt 4.5). Pacjentowi należy zalecić, aby w razie  wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, niezwłocznie  zgłosił się do lekarza. 

Leczenie statynami można wznowić po upływie siedmiu dni od daty podania ostatniej dawki kwasu  fusydowego. 

W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest przedłużone ogólnoustrojowe podawanie kwasu  fusydowego, np. w leczeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego 

Mizetam i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych, pod  ścisłym nadzorem lekarza. 

Enzymy wątrobowe 

W czasie kontrolowanych badań klinicznych, u pacjentów otrzymujących jednocześnie ezetymib  i statynę, zaobserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (≥3-krotność  górnego zakresu wartości prawidłowych [GGN]) (patrz punkt 4.8).  

Zaleca się wykonywanie testów określających czynność wątroby u wszystkich pacjentów przed  rozpoczęciem leczenia, a następnie okresowo powtarzać. W przypadku pacjentów, u których  wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby, należy przeprowadzić badania  czynnościowe wątroby. Pacjenci, u których dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz,  powinni być pod obserwacją do momentu ustąpienia nieprawidłowości. W przypadku utrzymującego  się zwiększenia aktywności aminotransferaz powyżej 3-krotności GGN zalecane jest zmniejszenie  dawki lub odstawienie produktu leczniczego Mizetam.  

Produkt leczniczy Mizetam należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. 

Niewydolność wątroby 

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Mizetam u pacjentów z niewydolnością wątroby  o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim ze względu na nieznany wpływ zwiększonego narażenia na  ezetymib (patrz punkt 5.2). 

Fibraty 

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ezetymibu w skojarzeniu z fibratami. Z tego  względu jednoczesne leczenie produktem Mizetam jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).  

Cyklosporyna 

Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Mizetam w trakcie stosowania cyklosporyny. U pacjentów stosujących jednocześnie produkt leczniczy  Mizetam i cyklosporynę należy monitorować stężenie cyklosporyny (patrz punkt 4.5). 

Leki przeciwzakrzepowe 

W przypadku włączenia produktu Mizetam do leczenia warfaryną, czy innym kumarynowym  antykoagulantem lub fluinidionem, należy odpowiednio monitorować wartość międzynarodowego  współczynnika znormalizowanego (INR) (patrz punkt 4.5). 

Profilaktyka udaru mózgu poprzez agresywne zmniejszenie stężenia cholesterolu (ang. Stroke  Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)  

W analizie post-hoc, dotyczącej podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby niedokrwiennej  serca (CHD), u których doszło niedawno do udaru mózgu lub przemijającego napadu  niedokrwiennego (TIA), stwierdzono większą częstość występowania krwotocznego udaru mózgu  w przypadku pacjentów, u których rozpoczęto leczenie z użyciem atorwastatyny w dawce 80 mg  w porównaniu z grupą placebo. Zwiększone ryzyko było szczególnie zauważalne w przypadku pacjentów z udarem krwotocznym lub zatokowym w wywiadzie, w momencie włączenia do badania.  W przypadku pacjentów po udarze krwotocznym lub zatokowym stosunek korzyści do ryzyka  stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny, a przed rozpoczęciem leczenia należy  dokładnie rozważyć ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego (patrz punkt 5.1). 

Śródmiąższowa choroba płuc 

W przypadku niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałego leczenia, zgłaszano przypadki  śródmiąższowej choroby płuc (patrz punkt 4.8). Do objawów może należeć duszność,  nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy  ciała i gorączka). W przypadku podejrzenia, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc, leczenie statynami należy przerwać.

5  

Cukrzyca 

Niektóre dane wskazują, że statyny są lekami zwiększającymi stężenie glukozy we krwi;  u niektórych pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy w przyszłości,  może dojść do rozwoju hiperglikemii wymagającej zastosowania odpowiedniego leczenia cukrzycy.  Jednak zmniejszenie zagrożenia chorobami naczyniowymi podczas stosowania statyn przewyższa to  ryzyko, dlatego nie powinno być ono powodem przerwania leczenia statynami. U pacjentów z grupy  ryzyka (stężenie glukozy na czczo 5,6-6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększone stężenie  trójglicerydów, nadciśnienie) należy prowadzić obserwację kliniczną i monitorować parametry  biochemiczne zgodnie z krajowymi wytycznymi.  

Substancje pomocnicze  

Produkt leczniczy Mizetam zawiera laktozę 

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.  

Produkt leczniczy Mizetam zawiera sód 

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się  za „wolny od sodu”.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Interakcje farmakodynamiczne 

Do występowania potencjalnych interakcji z inhibitorami reduktazy HMG-CoA może przyczyniać  się wiele mechanizmów. Produkty lecznicze lub produkty ziołowe, które hamują pewne enzymy  (np. CYP3A4) i (lub) szlaki transporterów (np. OATP1B), mogą zwiększać stężenie atorwastatyny  w osoczu oraz mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy. 

Należy wziąć pod uwagę wszystkie jednocześnie przyjmowane produkty lecznicze, w celu  uzyskania dalszych informacji na temat wystąpienia ich potencjalnych interakcji  z atorwastatyną i (lub) potencjalnych zmian dotyczących enzymów lub transporterów oraz  ewentualnego dostosowania dawki i schematów leczenia. 

Interakcje farmakokinetyczne 

Nie stwierdzono istotnych interakcji farmakokinetycznych o znaczeniu klinicznym w czasie  jednoczesnego podawania ezetymibu z atorwastatyną. 

Wpływ innych produktów leczniczych na produkt leczniczy Mizetam 

Ezetymib 

Leki zobojętniające: Jednoczesne podawanie leków zobojętniających zmniejsza szybkość  wchłaniania ezetymibu, ale nie ma wpływu na jego biodostępność. Zmniejszenie szybkości  wchłaniania nie uważa się za znamienne klinicznie. 

Kolestyramina: Jednoczesne podawanie kolestyraminy zmniejsza średnią wartość pola pod krzywą  (AUC) ezetymibu całkowitego (ezetymib + ezetymibu glukuronid) o około 55%. Efekt zmniejszenia  stężenia cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (LDL-C) po włączeniu ezetymibu do leczenia  kolestyraminą może ulec osłabieniu na skutek tej interakcji (patrz punkt 4.2).  

Cyklosporyna: W badaniu przeprowadzonym z udziałem ośmiu pacjentów po przeszczepieniu nerki,  z klirensem kreatyniny >50 ml/min, stosujących stałą dawkę cyklosporyny, podanie ezetymibu  w dawce jednorazowej 10 mg skutkowało 3,4-krotnym zwiększeniem (zakres wzrostu 2,3- do  7,9-krotnego) średniej wartości AUC całkowitego ezetymibu, w porównaniu ze zdrową populacją  kontrolną z innego badania, otrzymującą ezetymib w monoterapii (n=17). W innym badaniu,  u pacjenta po przeszczepieniu nerki, z ciężką niewydolnością nerek, który przyjmował cyklosporynę  i kilka innych leków, wykazano 12- krotne zwiększenie narażenia na całkowity ezetymib,  w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej otrzymującymi ezetymib w monoterapii. W badaniu 

6  

obejmującym dwa okresy, prowadzonym w układzie naprzemiennym, grupie dwunastu zdrowych  ochotników codziennie podawano 20 mg ezetymibu przez 8 dni wraz z pojedynczą dawką 100 mg  cyklosporyny w dniu 7. co skutkowało średnim zwiększeniem wartości AUC cyklosporyny o 15%  

(zakres od zmniejszenia o 10% do zwiększenia o 51%) w porównaniu z podaniem wyłącznie  pojedynczej dawki 100 mg cyklosporyny. Nie przeprowadzono badania z grupą kontrolną  oceniającego wpływ jednoczesnego stosowania ezetymibu na narażenie na cyklosporynę u pacjentów  po przeszczepieniu nerki. Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia produktem  Mizetam u pacjentów przyjmujących cyklosporynę. Należy monitorować stężenie cyklosporyny  u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkt leczniczy Mizetam i cyklosporynę (patrz  punkt 4.4).  

Fibraty: Podczas jednoczesnego przyjmowania fenofibratu lub gemfibrozylu następuje zwiększenie stężenia całkowitego ezetymibu odpowiednio 1,5- i 1,7-krotnie. Mimo, że zwiększenie to nie jest  uważane za istotne klinicznie, jednoczesne podawanie produktu leczniczego Mizetam z fibratami nie  jest zalecane. 

Atorwastatyna  

Wpływ innych produktów leczniczych na atorwastatynę 

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) i jest substratem  transporterów wątrobowych - polipeptydów transportujących aniony organiczne 1B1 (OATP1B1)  i 1B3 (OATP1B3). Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1. Atorwastatyna jest także  zidentyfikowanym substratem białka oporności wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka  piersi (BCRP) - co może ograniczać wchłanianie jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny (patrz  punkt 5.2). Jednoczesne podanie produktów leczniczych, które hamują CYP3A4 lub transport białek,  może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu i zwiększenia ryzyka miopatii.  Ryzyko może wzrosnąć również w przypadku jednoczesnego podania atorwastatyny z innymi  produktami leczniczymi, które mogą potencjalnie spowodować miopatię, takie jak pochodne kwasu  fibrynowego i ezetymib (patrz punkty 4.3 i 4.4).  

Inhibitory cytochromu CYP3A4: Wykazano, że stosowanie silnych inhibitorów cytochromu CYP3A4  prowadzi do znacznego zwiększenia stężenia atorwastatyny (patrz Tabela 1 oraz szczegółowe  informacje poniżej). Należy w miarę możliwości unikać jednoczesnego podawania silnych  inhibitorów cytochromu CYP3A4 (np. cyklosporyny, telitromycyny, klarytromycyny, delawirdyny,  styrypentolu, ketokonazolu, worykonazolu, itrakonazolu, pozakonazolu, niektórych leków  przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HCV (np. elbaswir z grazoprewirem) oraz inhibitorów  proteazy wirusa HIV, w tym rytonawiru, lopinawiru, atazanawiru, indynawiru, darunawiru, itp.).  W sytuacjach, w których nie można uniknąć równoczesnego podawania tych leków z produktem  leczniczym zawierającym atorwastatynę, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki  początkowej oraz mniejszej dawki maksymalnej atorwastatyny. Zaleca się również prowadzenie  odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów (patrz Tabela 1).  

Umiarkowane inhibitory cytochromu CYP3A4 (np. erytromycyna, diltiazem, werapamil  i flukonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia atorwastatyny w osoczu (patrz Tabela 1).  W przypadku leczenia skojarzonego erytromycyną i statynami obserwowano zwiększone ryzyko  miopatii. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, oceniających wpływ amiodaronu lub  werapamilu na atorwastatynę. Wiadomo, że zarówno amiodaron, jak i werapamil hamują aktywność  cytochromu CYP3A4, a jednoczesne podawanie z produktem leczniczym Mizetam może skutkować  zwiększonym narażeniem na atorwastatynę. Z tego powodu w przypadku jednoczesnego stosowania  z umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki  maksymalnej produktu leczniczego Mizetam. Zaleca się również prowadzenie odpowiedniego  monitorowania klinicznego pacjentów. Zaleca się prowadzenie odpowiedniego monitorowania  klinicznego po rozpoczęciu stosowania inhibitora lub dostosowaniu jego dawki. 

Inhibitory białka warunkującego oporność w raku piersi (BCRP) 

Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych będących inhibitorami BCRP (np. elbaswir 

7  

i grazoprewir), może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu oraz do  zwiększenia ryzyka miopatii; w związku z tym, w zależności od przepisanej dawki konieczne może  być dostosowanie dawki atorwastatyny. Jednoczesne podanie elbaswiru i grazoprewiru  z atorwastatyną powoduje zwiększenie stężenia atorwastatyny w osoczu 1,9-krotnie (patrz Tabela 1);  dlatego dawka produktu leczniczego Mizetam nie powinna przekraczać 10 mg +20 mg na dobę  u pacjentów, którzy otrzymują jednocześnie produkty lecznicze zawierające elbaswir lub grazoprewir  (patrz punkty 4.2 i 4.4). 

Induktory cytochromu P450 3A4 

Jednoczesne podawanie atorwastatyny z induktorami cytochromu P450 3A4 (np. efawirenzem,  ryfampicyną, zielem dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum) może prowadzić do zmiennego  zmniejszenia stężeń atorwastatyny w osoczu. Ze względu na podwójny mechanizm interakcji  ryfampicyny (indukcja cytochromu P450 3A4 oraz hamowanie aktywności transportera wychwytu  OATP1B1 w hepatocytach) zaleca się jednoczesne podawanie atorwastatyny z ryfampicyną,  ponieważ opóźnione podanie atorwastatyny po zastosowaniu ryfampicyny zostało powiązane  z istotnym zmniejszeniem stężeń atorwastatyny w osoczu. Oddziaływanie ryfampicyny na stężenia  atorwastatyny w hepatocytach jest jednak nieznane i jeśli nie można uniknąć jednoczesnego  podawania, pacjentów należy uważnie monitorować pod kątem skuteczności. 

Inhibitory transportu 

Inhibitory białek transportowych (np. cyklosporyna) mogą powodować zwiększenie narażenia  układowego na atorwastatynę (patrz Tabela 1). Wpływ hamowania aktywności transporterów  wychwytu wątrobowego na stężenia atorwastatyny w hepatocytach nie jest znany. Jeśli nie można  uniknąć jednoczesnego podawania, zaleca się zmniejszenie dawki produktu leczniczego Mizetam oraz monitorowanie kliniczne pod kątem skuteczności (patrz Tabela 1). 

Gemfibrozyl/pochodne kwasu fibrynowego: Stosowanie fibratów w monoterapii wiąże się czasem  z występowaniem zdarzeń dotyczących mięśni, w tym rabdomiolizy. Ryzyko wystąpienia tych  zdarzeń może zostać zwiększone poprzez jednoczesne stosowanie pochodnych kwasu fibrynowego  i atorwastatyny. 

Ezetymib: Stosowanie ezetymibu w monoterapii jest związane ze zdarzeniami związanymi  z mięśniami, w tym z rabdomiolizą. Ryzyko wystąpienia tych zdarzeń może być w związku z tym  większe podczas jednoczesnego stosowania ezetymibu i atorwastatyny. Zaleca się odpowiednie  monitorowanie kliniczne pacjentów. 

Kolestypol: Stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu były mniejsze podczas  jednoczesnego podawania kolestypolu z atorwastatyną (stosunek stężenia atorwastatyny: 0,74).  Wpływ na stężenie lipidów był jednak większy w przypadku jednoczesnego podawania  atorwastatyny i kolestypolu niż kiedy stosowano tylko jedną z tych substancji. 

Kwas fusydowy: Ryzyko miopatii, w tym rabdomiolizy może być zwiększone podczas jednoczesnego  ogólnoustrojowego podawania kwasu fusydowego ze statynami. Mechanizm leżący u podłoża tej  interakcji (niezależnie od tego, czy ma ona charakter farmakodynamiczny, czy farmakokinetyczny,  czy zarówno farmakodynamiczny, jak i farmakokinetyczny) jest jeszcze nieznany. Istnieją  doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (także prowadzących do zgonu) wśród pacjentów leczonych  takim skojarzeniem. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego jest  konieczne, leczenie atorwastatyną należy przerwać na cały okres leczenia kwasem fusydowym (patrz  punkt 4.4). 

Kolchicyna: Chociaż nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji pomiędzy atorwastatyną  i kolchicyną, zgłaszano przypadki miopatii podczas jednoczesnego podawania atorwastatyny  i kolchicyny. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania atorwastatyny z kolchicyną. 

Boceprewir: Narażenie na atorwastatynę ulegało zwiększeniu w przypadku podawania  z boceprewirem. Jeśli konieczne jest jednoczesne podawanie z produktem leczniczym Mizetam,  należy rozważyć rozpoczęcie stosowania od najniższej możliwej dawki produktu leczniczego 

Mizetam, a następnie stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia pożądanego efektu klinicznego  przy jednoczesnym monitorowaniu pod kątem bezpieczeństwa i nieprzekraczaniu dawki dobowej  10 mg + 20 mg. W przypadku pacjentów przyjmujących już produkt leczniczy Mizetam w sytuacji  jednoczesnego podawania z boceprewirem nie należy przekraczać dawki dobowej produktu  leczniczego Mizetam wynoszącej 10 mg + 20 mg.  

Wpływ produktu leczniczego Mizetam na farmakokinetykę innych produktów leczniczych Ezetymib 

W badaniach przedklinicznych wykazano, że ezetymib nie powoduje indukcji enzymów  metabolizujących leki, wchodzących w skład cytochromu P450. Nie obserwowano istotnych  klinicznie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ezetymibem a lekami metabolizowanymi przez izoenzymy cytochromu P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 i 3A4 lub N-acetylotransferazę. W badaniach interakcji klinicznych ezetymib nie wpływał na farmakokinetykę dapsonu,  dekstrometorfanu, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu  i lewonorgestrelu), glipizydu, tolbutamidu lub midazolamu w jednoczesnym podaniu. Cymetydyna  jednocześnie stosowana z ezetymibem nie wpływała na biodostępność ezetymibu. 

Leki przeciwzakrzepowe: Jednoczesne stosowanie ezetymibu (10 mg raz na dobę) nie miało istotnego  wpływu na biodostępność warfaryny i czas protrombinowy w badaniu przeprowadzonym z udziałem  dwunastu zdrowych dorosłych mężczyzn. Po wprowadzeniu produktu z ezetymibem i atorwastatyną  

do obrotu zgłaszano jednak występowanie przypadków zwiększenia wartości międzynarodowego  wskaźnika znormalizowanego (INR) u pacjentów, u których zastosowano ezetymib podczas leczenia  warfaryną lub fluindionem. W przypadku stosowania produktu leczniczego Mizetam jednocześnie  z warfaryną, inną substancją przeciwzakrzepową z grupy pochodnych kumaryny lub fluindionem  należy odpowiednio monitorować wartości INR (patrz punkt 4.4). 

Atorwastatyna  

Digoksyna: Po kilkukrotnym, jednoczesnym podaniu dawek digoksyny i 10 mg atorwastatyny,  stężenia digoksyny w stanie stacjonarnym uległy niewielkiemu zwiększeniu. Pacjentów  przyjmujących digoksynę należy odpowiednio monitorować. 

Doustne środki antykoncepcyjne: Jednoczesne podawanie atorwastatyny z doustnymi środkami  antykoncepcyjnymi wpływa na zwiększenie stężeń noretysteronu oraz etynyloestradiolu w osoczu. 

Warfaryna: W badaniu klinicznym w grupie pacjentów otrzymujących przewlekle warfarynę  jednoczesne podawanie atorwastatyny w dawce 80 mg na dobę powodowało niewielkie skrócenie  czasu protrombinowego o około 1,7 sekundy w ciągu pierwszych 4 dni stosowania, który powracał  do wartości prawidłowych w ciągu 15 dni leczenia atorwastatyną. 

Chociaż istotne klinicznie interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi zgłaszano bardzo rzadko,  u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny należy określać  czas protrombinowy przed rozpoczęciem stosowania atorwastatyny, a także odpowiednio często na  wczesnych etapach leczenia, tak by nie doszło do istotnej zmiany czasu protrombinowego. Po  udokumentowaniu stabilnych wartości czasu protrombinowego parametr ten można monitorować  w odstępach czasu zalecanych zwykle w przypadku pacjentów przyjmujących leki  przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Tę procedurę należy powtórzyć w przypadku  zmiany dawki atorwastatyny lub przerwania jej stosowania. Leczenie atorwastatyną nie zostało  powiązane z występowaniem krwawień lub zmianami czasu protrombinowego u pacjentów, którzy  nie przyjmują antykoagulantów.

9  

Tabela 1: Wpływ jednocześnie podawanych produktów leczniczych na farmakokinetykę atorwastatyny

Podawany  

jednocześnie produkt  leczniczy i schemat  dawkowania 
Atorwastatyna
Dawka (mg) 
Zmiana wartości  AUC&
Zalecenie kliniczne#
Typranawir 500 mg  BID/Rytonawir  

200 mg BID, 8 dni  (dni 14. do 21.) 
40 mg w dniu 1.,  10 mg w dniu 20. 
9,4 
W przypadkach, w których  konieczne jest jednoczesne podawanie z atorwastatyną, nie  należy przekraczać dawki  10 mg atorwastatyny na dobę.  Zaleca się monitorowanie  kliniczne tych pacjentów. 
Telaprewir 750 mg podawany co  

8 godzin przez 10 dni
20 mg, SD 
7,9
Cyklosporyna  

5,2 mg/kg mc. na  

dobę, stała dawka
10 mg OD przez 28 dni 
8,7
Lopinawir 400 mg  BID/Rytonawir  

100 mg BID, 14 dni 
20 mg OD przez  4 dni 
5,9 
W przypadkach, w których  konieczne jest jednoczesne podawanie z atorwastatyną,  zaleca się stosowanie  

mniejszych dawek  

podtrzymujących  

atorwastatyny. Zaleca się  monitorowanie kliniczne tych  pacjentów w przypadku dawek  atorwastatyny przekraczających  20 mg. 
Klarytromycyna  

500 mg BID, 9 dni 
80 mg OD przez  8 dni 
4,5
Sakwinawir 400 mg  BID/Rytonawir  

(300 mg BID, od dnia 5. do 7., zwiększenie  dawki do 400 mg BID  w dniu 8.), od 4. do  18. dnia, 30 min. po  podaniu  

atorwastatyny
40 mg OD przez  4 dni 
3,9 
W przypadkach, w których  konieczne jest jednoczesne  podawanie z atorwastatyną,  zaleca się stosowanie  

mniejszych dawek  

podtrzymujących  

atorwastatyny. Zalecane jest monitorowanie kliniczne tych  pacjentów w przypadku dawek  atorwastatyny przekraczających  40 mg. 
Darunawir 300 mg  BID/Rytonawir  

100 mg BID, 9 dni 
10 mg OD przez  4 dni 
3,4
Itrakonazol 200 mg  OD, 4 dni
40 mg SD 
3,3


10  

Fosamprenawir  

700 mg  

BID/Rytonawir  

100 mg BID, 14 dni
10 mg OD przez  4 dni
2,5


Fosamprenawir  

1400 mg BID, 14 dni
10 mg OD przez  4 dni
2,3
Nelfinawir 1250 mg  BID, 14 dni
10 mg OD przez 28 dni
1,74 
Brak specjalnych zaleceń.
Elbaswir 50 mg  

OD/Grazoprewir 200 mg OD, 13 dni
10 mg SD 
1,95 
Dawka dobowa atorwastatyny  nie powinna przekraczać 20 mg  podczas jednoczesnego  

podawania z produktami  

zawierającymi elbaswir czy  grazoprewir.
Glekaprewir 400 mg  OD/Pibrentaswir  

120 mg OD, 7 dni
10 mg OD przez  7 dni
8,3 
Jednoczesne podanie z  

produktami leczniczymi  

zawierającymi glekaprewir lub  pibrentaswir jest  

przeciwwskazane (patrz punkt  4.3).
Sok grejpfrutowy,  

240 ml OD*
40 mg SD 
1,37 
Nie zaleca się jednoczesnego spożywania dużych ilości soku  grejpfrutowego  

z atorwastatyną.
Diltiazem 240 mg  

OD, 28 dni
40 mg SD 
1,51 
Po rozpoczęciu stosowania lub  zmianie dawki diltiazemu  zaleca się prowadzenie  

odpowiedniego monitorowania  klinicznego tych pacjentów.
Erytromycyna 500 

mg QID, 7 dni
10 mg SD 
1,33 
Zalecana jest mniejsza dawka  maksymalna i monitorowanie  kliniczne tych pacjentów.
Amlodypina 10 mg,  pojedyncza dawka
80 mg SD 
1,18 
Brak specjalnych zaleceń.
Cymetydyna 300 mg  QID, 2 tygodnie
10 mg OD przez  2 tygodnie
1,00 
Brak specjalnych zaleceń.
Kolestypol 10 g BID,  24 tygodnie
40 mg OD przez  8 tygodni
0,74** 
Brak specjalnych zaleceń.


11

Zawiesina  

zobojętniająca kwas  żołądkowy, 

zawierająca  

wodorotlenek  

magnezu i glinu,  

30 ml QID, 17 dni
10 mg OD przez  15 dni
0,66 
Brak specjalnych zaleceń.
Efawirenz 600 mg  OD, 14 dni
10 mg OD przez  3 dni
0,59 
Brak specjalnych zaleceń.
Ryfampicyna 600 mg  OD, 7 dni  

(jednoczesne podanie)
40 mg SD 
1,12 
Jeśli nie można uniknąć  

jednoczesnego podawania,  zaleca się jednoczesne  

podawanie atorwastatyny  i ryfampicyny  

oraz prowadzenie 

monitorowania klinicznego.
Ryfampicyna 600 mg  OD, 5 dni (dawki  

podawane oddzielnie)
40 mg SD 
0,20
Gemfibrozyl 600 mg  BID, 7 dni
40 mg SD 
1,35 
Zalecana jest mniejsza dawka  początkowa i monitorowanie  kliniczne tych pacjentów.
Fenofibrat 160 mg  OD, 7 dni
40 mg SD 
1,03 
Zalecana jest mniejsza dawka  początkowa i monitorowanie  kliniczne tych pacjentów.
Boceprewir 800 mg  TID, 7 dni
40 mg SD 
2,3 
Zalecana jest mniejsza dawka  początkowa i monitorowanie  kliniczne tych pacjentów. 

Nie należy przekraczać dawki  dobowej 20 mg atorwastatyny  w przypadku jednoczesnego  podawania z boceprewirem.


& Przedstawia stosunek terapii (jednocześnie podawany lek plus atorwastatyna versus atorwastatyna  w monoterapii). 

# Znaczenie kliniczne przedstawiono w punktach 4.4 oraz 4.5. 

* Zawiera jeden lub więcej składników, które hamują aktywność cytochromu CYP3A4 i mogą  zwiększać stężenie w osoczu metabolizowanych przez niego produktów leczniczych. Wypicie  240 ml soku grejpfrutowego powodowało zmniejszenie wartości AUC czynnego metabolitu  ortohydroksylowego o 20,4%. Duże ilości soku grejpfrutowego (ponad 1,2 l na dobę przez 5 dni)  powodowały 2,5-krotne zwiększenie wartości AUC atorwastatyny oraz 1,3-krotne zwiększenie  wartości AUC dla czynnych postaci (atorwastatyny i metabolitów) inhibitorów reduktazy HMG CoA. 

** Stosunek oparty na pojedynczej próbce pobranej 8-16 godzin po przyjęciu dawki.

12 

OD = raz na dobę (ang. once daily); SD = pojedyncza dawka (ang. single dose); BID = dwa razy na  dobę; TID = trzy razy na dobę; QID = cztery razy na dobę. 

Tabela 2: Wpływ atorwastatyny na farmakokinetykę jednocześnie podawanych produktów leczniczych 

Atorwastatyna i schemat  dawkowania
Podawany jednocześnie produkt leczniczy
Produkt leczniczy/dawka  (mg)
Zmiana wartości AUC& 
Zalecenia kliniczne
80 mg OD przez 10 dni 
Digoksyna 0,25 mg 

OD, 20 dni
1,15 
Pacjentów przyjmujących digoksynę należy  

odpowiednio  

monitorować.
40 mg OD przez 22 dni 
Doustne środki  

antykoncepcyjne OD, 2 miesiące 

- noretyndron 1 mg - etynyloestradiol  35 µg 
1,28 

1,19
Brak specjalnych zaleceń.
80 mg OD przez 15 dni 
* Fenazon, 600 mg SD 
1,03 
Brak specjalnych zaleceń.
10 mg SD 
Typranawir 500 mg BID/ Rytonawir 200 mg BID,  7 dni 
1,08 
Brak specjalnych zaleceń.
10 mgOD przez 4 dni 
Fosamprenawir 1400 mg  BID, 14 dni
0,73 
Brak specjalnych zaleceń.
10 mg OD przez 4 dni 
Fosamprenawir 700 mg BID/Rytonawir 100 mg 
0,99 

 
Brak specjalnych zaleceń.


  

& Przedstawia stosunek terapii (jednocześnie podawany lek plus atorwastatyna versus atorwastatyna  w monoterapii).  

* Jednoczesne, wielokrotne podawanie dawek atorwastatyny i fenazonu miało niewielki lub  niewykrywalny wpływ na klirens fenazonu. 

OD = raz na dobę (ang. once daily); SD = pojedyncza dawka (ang. single dose); BID = dwa razy na  dobę. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Kobiety w wieku rozrodczym 

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować w trakcie leczenia skuteczną metodę antykoncepcji  (patrz punkt 4.3). 

Ciąża 

Produkt leczniczy Mizetam jest przeciwwskazany w okresie ciąży (patrz punkt 4.3). Brak dostępnych  danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Mizetam w okresie ciąży. 

Atorwastatyna  

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania atorwastatyny u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono  kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania atorwastatyny u kobiet w ciąży.  Obserwowano rzadkie przypadki występowania wad wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu  na inhibitory reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na 

13  

reprodukcję (patrz punkt 5.3). 

Leczenie matek atorwastatyną może zmniejszać poziom płodowego mewalonianu, który jest  prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca tętnic jest przewlekłym procesem i zwykle  przerwanie stosowania leków obniżających stężenie lipidów w czasie ciąży powinno mieć niewielki  wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią. 

Ezetymib 

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania ezetymibu w ciąży. 

Badania obejmujące jednoczesne podanie ezetymibu i atorwastatyny w czasie ciąży samicom szczura wykazały, że w grupie otrzymującej ezetymib/atorwastatynę w dużej dawce wystąpił związany  z badanym produktem wzrost częstości zmian w obrębie układu szkieletowego, dotyczących  „zmniejszonego kostnienia w obrębie mostka”. Może to być związane z obserwowanym  zmniejszeniem masy ciała płodów. U ciężarnych samic królika obserwowano występowanie z małą  częstością deformacji układu szkieletowego (połączenie segmentów mostka, połączenie kręgów  ogonowych oraz asymetryczny kształt mostka). 

Karmienie piersią 

Produkt Mizetam jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią. 

Atorwastatyna  

Nie wiadomo czy atorwastatyna lub jej metabolity są wydzielane z mlekiem kobiecym. U szczurów  stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku (patrz  punkt 5.3). W związku z ryzykiem wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety przyjmujące produkt leczniczy Mizetam nie powinny karmić piersią (patrz punkt 4.3). Atorwastatyna jest  przeciwwskazana w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3). 

Ezetymib 

Stosowanie ezetymibu jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią. Badania na szczurach  wykazały, że ezetymib jest wydzielany z mlekiem. Nie wiadomo, czy ezetymib przenika do mleka  kobiecego.  

Płodność 

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Mizetam na płodność. 

Atorwastatyna  

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu atorwastatyny na płodność samców i samic. 

Ezetymib 

Nie stwierdzono wpływu ezetymibu na płodność u samców i samic szczura. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Mizetam wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn. W trakcie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy jednak  wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, których występowanie zgłaszano. 

4.8 Działania niepożądane 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10),  niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) oraz bardzo rzadko  (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

14  

Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Działania niepożądane 
Częstość
Atorwastatyna 
Ezetymib 
Ezetymib  + Statyna
Zakażenia i  

zarażenia  

pasożytnicze 
Zapalenia błony śluzowej nosa  i gardła
Często 

 


Zaburzenia krwi i  układu chłonnego 
Trombocytopenia 
Rzadko 
Nieznana*


Zaburzenia układu  immunologicznego
Reakcje alergiczne 
Często

 


Reakcje anafilaktyczne 
Bardzo rzadko

 


Nadwrażliwość, w tym  

wysypka, pokrzywka, wstrząs  anafilaktyczny, obrzęk  

naczynioruchowy 


Nieznana*


Zaburzenia  

metabolizmu  

i odżywiania
Hiperglikemia 
Często

 


Hipoglikemia, zwiększenie  masy ciała, anoreksja
Niezbyt często

 


Zmniejszony apetyt 


Niezbyt  

często


Zaburzenia  

psychiczne
Koszmary senne, bezsenność 
Niezbyt często

 


Depresja 


Nieznana*


Zaburzenia układu  nerwowego
Ból głowy 
Często 


Często
Zawroty głowy 
Niezbyt często 
Nieznana*


Hipoestezja, zaburzenia smaku,  amnezja
Niezbyt często

 


Parestezje 
Niezbyt często 
Nieznana* 
Niezbyt  

często
Neuropatie obwodowe 
Rzadko

 


Miastenia 
Nieznana

 


Zaburzenia oka 
Niewyraźne widzenie 
Niezbyt często

 


Zaburzenia widzenia 
Rzadko

 


Miastenia oczna 
Nieznana

 


Zaburzenia ucha  i błędnika
Szumy uszne 
Niezbyt często

 


Utrata słuchu 
Bardzo rzadko

 


Zaburzenia układu  oddechowego,  

klatki piersiowej  i śródpiersia
Ból gardła i krtani, krwawienie  z nosa
Często

 


Kaszel 


Niezbyt  

często


Duszność 


Nieznana*


Zaburzenia  

żołądka i jelit
Wzdęcia, biegunka 
Często 
Często


Zaparcia 
Często 
Nieznana*


Nudności, niestrawność 
Często 
Niezbyt  

często


Wymioty, odbijanie 
Niezbyt często

 


Zapalenie trzustki 
Niezbyt często 
Nieznana*


Ból brzucha 
Niezbyt często 
Często


Refluks żołądkowo-przełykowy 


Niezbyt  

często


Suchość w jamie ustnej,  

zapalenie błony śluzowej  

żołądka

 


Niezbyt  

często
Zaburzenia  

wątroby i dróg  

żółciowych
Zapalenie wątroby 
Niezbyt często 
Nieznana*


Cholestaza 
Rzadko

 


Niewydolność wątroby 
Bardzo rzadko

 

 


15

 

Kamica żółciowa, zapalenie  pęcherzyka żółciowego


Nieznana*


Zaburzenia skóry  i tkanki podskórnej
Pokrzywka, wysypka skórna,  świąd
Niezbyt często 


Niezbyt  

często
Łysienie 
Niezbyt często

 


Obrzęk naczynioruchowy,  pęcherzykowe zapalenie skóry,  w tym zespół Stevensa 

Johnsona i toksyczne martwicze  oddzielanie się naskórka
Rzadko

 


Rumień wielopostaciowy 
Rzadko 
Nieznana*


Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe  

i tkanki łącznej
Bóle stawów, kurcze mięśni 
Często 
Niezbyt  

często


Obrzęk stawów 
Często

 


Ból kończyn, ból pleców 
Często 


Niezbyt  

często
Zmęczenie mięśni 
Niezbyt często

 


Osłabienie mięśni 
Niezbyt często 


Niezbyt  

często
Ból karku 
Niezbyt często 
Niezbyt  

często


Ból mięśni 
Często 
Nieznana* 
Często
Zapalenie mięśni, zaburzenie  struktury ścięgien, czasem  powikłane zerwaniem 
Rzadko

 


Immunozależna miopatia  

martwicza
Nieznana

 


Miopatia/rabdomioliza/zerwanie  mięśnia
Rzadko 
Nieznana*


Zespół toczniopodobny 
Bardzo rzadko

 


Zaburzenia układu  rozrodczego  

i piersi
Ginekomastia
Bardzo rzadko

 


Zaburzenia  

naczyniowe 
Uderzenia gorąca, nadciśnienie 


Niezbyt  

często


Zaburzenia ogólne  i stany w miejscu  podania
Obrzęki obwodowe 
Niezbyt często 


Niezbyt  

często
Astenia 
Niezbyt często 
Nieznana* 
Niezbyt  

często
Ból w klatce piersiowej 
Niezbyt często 
Niezbyt  

często


Zmęczenie 
Niezbyt często 
Często


Złe samopoczucie, gorączka 
Niezbyt często

 


Ból 


Niezbyt  

często


Badania  

diagnostyczne
Nieprawidłowe wyniki badań  czynnościowych wątroby,  zwiększenie aktywności  

fosfokinazy kreatynowej (CPK)  we krwi
Często

 


Obecność krwinek białych  w moczu
Niezbyt często

 


Zwiększone stężenia ALAT  i (lub) AspAT


Niezbyt  

często
Często


16

 

Zwiększenie stężenia CPK we  krwi, zwiększenie aktywności  gamma-glutamylotransferazy,  nieprawidłowe wyniki testów  

czynnościowych wątroby 


Niezbyt  

często

 


* Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu (z- lub bez statyny) 

Podczas stosowania niektórych statyn zgłaszano następujące działania niepożądane: • zaburzenia seksualne; 

• depresja; 

• pojedyncze przypadki śródmiąższowej choroby płuc, w szczególności podczas leczenia  długoterminowego (patrz punkt 4.4); 

• cukrzyca: częstość występowania będzie zależeć od obecności czynników ryzyka (stężenie  glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie trójglicerydów,  nadciśnienie w wywiadzie). 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa  

tel.: + 48 22 49-21-301  

fax: + 48 22 49-21-309  

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  4.9 Przedawkowanie 

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy  monitorować czynność wątroby i aktywność CPK w surowicy. 

Ezetymib 

W badaniach klinicznych podawanie ezetymibu w dawce 50 mg na dobę 15 zdrowym ochotnikom  przez maksymalnie 14 dni lub w dawce 40 mg na dobę 18 pacjentom z pierwotną  hipercholesterolemią przez maksymalnie 56 dni, było zasadniczo dobrze tolerowane. Zgłoszono kilka  przypadków przedawkowania; większość z nich nie była związana z działaniami niepożądanymi.  Zgłoszone działania niepożądane nie były ciężkie. W przypadku zwierząt nie obserwowano  toksyczności po doustnym podaniu pojedynczej dawki 5000 mg/kg mc. szczurom i myszom oraz  3000 mg/kg mc. psom.  

Atorwastatyna  

Ze względu na silne wiązanie atorwastatyny przez białka osocza nie oczekuje się, aby hemodializa  powodowała istotne zwiększenie klirensu atorwastatyny. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki modyfikujące stężenie lipidów, inhibitory reduktazy HMG-CoA w skojarzeniu z innymi lekami modyfikującymi stężenie lipidów, kod ATC: C10BA05

17  

Mechanizm działania 

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi wynika z wchłaniania jelitowego i biosyntezy endogennego  cholesterolu. Mizetam zawiera ezetymib i atorwastatynę, dwie substancje obniżające stężenie lipidów  o uzupełniających się mechanizmach działania. 

Ezetymib 

Celem działania ezetymibu na poziomie molekularnym jest transporter steroli, białko Niemann-Pick  C1-Like 1 (NPC1L1), które odgrywa rolę w wychwytywaniu cholesterolu i fitosteroli w jelitach.  Ezetymib wiąże się z rąbkiem szczoteczkowym jelita cienkiego i hamuje wchłanianie cholesterolu,  co prowadzi do zmniejszenia ilości cholesterolu transportowanego do wątroby. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej hipercholesterolemią, ezetymib hamował wchłanianie  cholesterolu w jelitach o >50-55%. 

Przeprowadzono szereg badań przedklinicznych w celu określenia selektywności hamowania  wchłaniania cholesterolu przez ezetymib. Ezetymib hamował wchłanianie cholesterolu znakowanego  izotopem węgla C14, a nie miał wpływu na wchłanianie trójglicerydów, kwasów tłuszczowych,  kwasów żółciowych, progesteronu, etynyloestradiolu i rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A  oraz D. 

Atorwastatyna  

Atorwastatyna, w przeciwieństwie do ezetymibu, jest selektywnym, kompetycyjnym inhibitorem  biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Atorwastatyna hamuje reduktazę HMG-CoA - enzym  ograniczający szybkość syntezy cholesterolu, katalizujący przemianę 3-hydroksy-3- metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu.  W wątrobie trójglicerydy i cholesterol są wbudowywane do lipoprotein o bardzo niskiej gęstości  (VLDL), tak zwane białka transportujące. Te białka transportujące uwalniane są do osocza w celu  dostarczenia cholesterolu do tkanek obwodowych. Powstające z VLDL lipoproteiny niskiej gęstości  (LDL), są katabolizowane głównie za pośrednictwem receptorów o wysokim powinowactwie do  LDL (receptorów LDL). 

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu w osoczu i lipoprotein w surowicy poprzez  hamowanie biosyntezy cholesterolu w wątrobie i prowadzi do zwiększenia liczby receptorów LDL  na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, nasilając w ten sposób wychwyt i katabolizm LDL. 

Atorwastatyna zmniejsza syntezę LDL oraz ilość cząsteczek LDL. Działanie atorwastatyny prowadzi  do nasilonego i utrzymującego się zwiększenia aktywności receptora LDL i jednocześnie do  korzystnych zmian jakościowych krążących cząsteczek LDL. Atorwastatyna skutecznie zmniejsza  LDL-C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują  na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi. 

W badaniu oceniającym odpowiedź na dawkę wykazano, że atorwastatyna zmniejsza stężenie  cholesterolu całkowitego (30%-46%), LDL-C (41%-61%), apolipoproteiny B (34%-50%)  i trójglicerydów (14%-33%), prowadząc jednocześnie do znamiennego zwiększenia stężenia HDL-C  i apolipoproteiny A1. Wyniki te są zbliżone w przypadku pacjentów z heterozygotyczną  hipercholesterolemią rodzinną, postaciami hipercholesterolemii innymi niż rodzinna oraz mieszaną  hiperlipidemią, w tym u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną. 

Produkt złożony obniża zatem podwyższony poziom cholesterolu całkowitego (total-C), LDL-C,  apolipoproteiny B (Apo B), trójglicerydów (TG) i cholesterolu lipoproteinowego o niskiej gęstości  (nie-HDL-C) i zwiększa poziom HDL-C poprzez podwójne hamowanie wchłaniania i syntezy  cholesterolu.  

W badaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo, 628 pacjentów z hiperlipidemią zostało  zrandomizowanych do grupy otrzymującej przez maksymalnie 12 tygodni placebo, ezetymib  (10 mg), atorwastatynę (10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg) lub jednonocześnie ezetymib  i atorwastatynę, co stanowiło odpowiednik stosowania połączenia ezetymib+atorwastatyna (10 mg+  10 mg, 10 mg + 20 mg, 10 mg + 40 mg i 10 mg + 80 mg). Pacjentów otrzymujących wszystkie 

18  

dawki połączenia ezetymib+atorwastatyna porównano z pacjentami otrzymującymi wszystkie dawki  atorwastatyny. Stosowanie połączenia ezetymib+atorwastatyna powodowało bardziej istotne  zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, LDL-C, Apo B, trójglicerydów oraz nie-HDL-C,  a także zwiększenie stężenia HDL-C w porównaniu z monoterapią atorwastatyną. 

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą, 621 dorosłych pacjentów  z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeFH), chorobą niedokrwienną serca lub  wieloma czynnikami ryzyka (≥2) sercowo-naczyniowego oraz stężeniem LDL-C≥130 mg/dl  uzyskanym po 6-10 tygodniach diety i stosowaniu atorwastatyny (10 mg na dobę), zostali  zrandomizowani do grupy otrzymującej w fazie otwartej atorwastatynę + ezetymib (10 mg+10 mg)  lub atorwastatynę 20 mg. Dawka atorwastatyny w obu grupach została podwojona po 4 tygodniach,  9 tygodniach lub obu okresach, gdy poziom LDL-C nie osiągnął docelowego poziomu ≤100 mg/dl,  do maksymalnie 40 mg w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 80 mg w grupie leczonej  monoterapią. Odsetek pacjentów osiągających docelowy poziom LDL-C≤100 mg/dl był istotnie  wyższy w grupie otrzymującej leczenie skojarzone niż w grupie przyjmującej atorwastatynę  w monoterapii (22% vs 7%; p<0,01). Po 4 tygodniach poziomy LDL-C, trójglicerydów i cholesterolu  lipoproteinowego o niskiej gęstości zostały znaczniej zmniejszone poprzez zastosowanie terapii  skojarzonej niż przez podwojenie dawki atorwastatyny (LDL-C -22,8% w porównaniu z -8,6%;  p<0,01). 

W innym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu, kontrolowanym placebo,  450 pacjentów z hipercholesterolemią i chorobą niedokrwienną serca, którzy nie osiągnęli  docelowego poziomu LDL-C ≤2,60 mmol/l podczas przyjmowania stałej dawki atorwastatyny 10 mg lub 20 mg na dobę przez ≥6 tygodni, otrzymywało atorwastatynę + ezetymib lub atorwastatynę +  placebo. Znacząco więcej pacjentów osiągnęło docelowe wartości LDL-C≤2,6 mmol/l przyjmując  ezetymib niż przy placebo (81,3 w porównaniu do 21,8%; p≤0,001). W porównaniu do placebo,  jednoczesne podawanie ezetymibu z towarzyszącą atorwastatyną doprowadziło do znacząco  (p≤0,001) większego zmniejszenia poziomu LDL-C, TC, TG, nie-HDL-C i apolipoproteiny B; HDL C był znacząco (p≤0,05) zwiększony. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wykazano biorównoważność produktu złożonego wobec podawanego łącznie ezetymibu  i atorwastatyny w tabletkach w odpowiednich dawkach.  

Wchłanianie 

Ezetymib 

Po podaniu doustnym ezetymib jest szybko wchłaniany i w znacznym stopniu sprzęgany do postaci  czynnego farmakologicznie glukuronidu fenolowego (ezetymibu glukuronid). Średnie maksymalne  stężenia (Cmax) są osiągane w ciągu 1 do 2 godzin w przypadku ezetymibu glukuronidu i w ciągu  4 do 12 godzin w przypadku ezetymibu. Nie można określić bezwzględnej biodostępności  ezetymibu, ponieważ substancja ta jest prawie całkowicie nierozpuszczalna w roztworach wodnych,  które mogą być stosowane do wstrzykiwań. 

Jednoczesne przyjmowanie pokarmów (z dużą lub małą zawartością tłuszczu) nie ma wpływu na  biodostępność ezetymibu w czasie podawania go w postaci tabletek 10 mg.  

Atorwastatyna  

Atorwastatyna po podaniu doustnym wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu  (Cmax) w ciągu 1 do 2 godzin. Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki  atorwastatyny. Biodostępność atorwastatyny w postaci podawanych doustnie tabletek powlekanych  wynosi 95% do 99% w porównaniu do roztworu doustnego. Całkowita biodostępność atorwastatyny  

wynosi około 12%, a ogólnoustrojowa aktywność hamująca reduktazę HMG-CoA wynosi około  30%. Mała ogólnoustrojowa dostępność jest przypisywana usuwaniu leku przez komórki błony  śluzowej żołądka i jelit zanim dostanie się on do krążenia i (lub) efektowi pierwszego przejścia przez  wątrobę.

19  

Dystrybucja 

Ezetymib 

Ezetymib i ezetymibu glukuronid wiążą się z białkami ludzkiego osocza w odpowiednio 99,7%  i 88 do 92%. 

Atorwastatyna  

Średnia objętość dystrybucji atorwastatyny wynosi około 38 l. Atorwastatyna wiąże się z białkami  osocza w ≥98%. 

Metabolizm 

Ezetymib 

Ezetymib jest metabolizowany głównie w jelicie cienkim i w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem  glukuronowym (reakcja II fazy), a następnie wydalany z żółcią. U wszystkich badanych gatunków  obserwowano minimalny metabolizm oksydacyjny (reakcja I fazy). Ezetymib i glukuronid ezetymibu  są głównymi pochodnymi leku wykrywanymi w osoczu, stanowiąc odpowiednio około 10 do 20%  i 80 do 90% całkowitego stężenia leku w osoczu. Zarówno ezetymib, jak i glukuronid ezetymibu są  powoli usuwane z osocza, na skutek istotnego krążenia jelitowo-wątrobowego. Okres półtrwania  ezetymibu i glukuronidu ezetymibu wynosi około 22 godziny. 

Atorwastatyna  

Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 do orto- i parahydroksylowanych  pochodnych oraz różnych produktów beta-oksydacji. Niezależnie od innych szlaków metabolicznych, produkty te są dalej metabolizowane na drodze glukuronidacji. W badaniach in vitro  hamowanie reduktazy HMG-CoA przez orto- i parahydroksylowane metabolity jest równoważne  z tym obserwowanym w przypadku atorwastatyny. W przybliżeniu 70% stwierdzanej we krwi  krążącej aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA przypisuje się aktywnym metabolitom. 

Eliminacja 

Ezetymib 

Po doustnym podaniu ludziom ezetymibu znakowanego 14C (20 mg), całkowity ezetymib w osoczu  stanowił około 93% całkowitej aktywności promieniotwórczej. W stolcu i w moczu wykrywano  odpowiednio około 78% i 11% całkowitej dawki izotopu promieniotwórczego w okresie 10-dniowej  zbiórki. Po 48 godzinach od podania nie stwierdzono wykrywalnego poziomu aktywności  promieniotwórczej w osoczu.  

Atorwastatyna  

Atorwastatyna jest substratem transporterów wątrobowych - polipeptydów transportujących aniony  organiczne 1B1 (OATP1B1) i 1B3 (OATP1B3). Metabolity atorwastatyny są substratami OATP1B1.  Atorwastatyna jest także zidentyfikowanym substratem pomp efluksowych - białka oporności  wielolekowej 1 (MDR1) i białka oporności raka piersi (BCRP) – co może ograniczać wchłanianie  jelitowe i klirens żółciowy atorwastatyny. Atorwastatyna jest metabolizowana w wątrobie i (lub) poza  nią, natomiast wydalana jest głównie z żółcią. Jednak produkt leczniczy nie ulega istotnemu krążeniu  jelitowo-wątrobowemu. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji atorwastatyny z osocza u ludzi  wynosi w przybliżeniu 14 godzin. Okres półtrwania działania hamującego reduktazę HMG-CoA  wynosi około 20-30 godzin ze względu na udział czynnych metabolitów. 

Dzieci i młodzież 

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączenia wyników wszystkich badań  z wykorzystaniem produktu leczniczego z ezetymibem i atorwastatyną w poszczególnych populacjach  dzieci i młodzieży.  

Ezetymib 

Wchłanianie i metabolizm ezetymibu są zbliżone u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 18 lat) oraz  osób dorosłych. Na podstawie danych dotyczących ezetymibu całkowitego, nie stwierdza się różnic  farmakokinetycznych pomiędzy młodzieżą i osobami dorosłymi. Dane farmakokinetyczne z populacji  dzieci w wieku poniżej 10. roku życia nie są dostępne. Doświadczenie klinicznie w przypadku dzieci 

20  

i młodzieży (w wieku od 9 do 17 lat) jest ograniczone do pacjentów z homozygotyczną  hipercholesterolemią rodzinną lub sitosterolemią. 

Atorwastatyna  

W otwartym, 8-tygodniowym badaniu z udziałem dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 17 lat)  w stadium 1 w skali Tannera (N=15) i stadium 2 w skali Tannera (N=24) z heterozygotyczną  hipercholesterolemią rodzinną i początkowym stężeniem LDL-C≥4 mmol/l, podawano odpowiednio  5 lub 10 mg atorwastatyny w postaci tabletek do rozgryzania i żucia albo 10 lub 20 mg atorwastatyny  w postaci tabletek raz na dobę. Jedyną istotną współzmienną w populacyjnej analizie  farmakokinetycznej atorwastatyny była masa ciała. Klirens atorwastatyny podawanej doustnie u dzieci  był podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych po wykonaniu skalowania allometrycznego  z uwzględnieniem masy ciała. Obserwowano spójne spadki stężenia LDL-C i TC w całym zakresie  dawek atorwastatyny i o-hydroksyatorwastatyny.  

Osoby w podeszłym wieku 

Ezetymib 

Stężenie ezetymibu całkowitego w osoczu krwi u osób w podeszłym wieku (≥65 lat) jest około  2 razy większe niż u osób młodych (18 do 45 lat). Zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL-C oraz  profil bezpieczeństwa są porównywalne podczas stosowania ezetymibu u osób w podeszłym wieku  i u osób młodszych. 

Atorwastatyna  

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest większe u zdrowych osób  w podeszłym wieku niż u młodych dorosłych, zaś działanie zmniejszające stężenie lipidów było  porównywalne w obu grupach.  

Zaburzenia czynności wątroby 

Ezetymib 

Po podaniu ezetymibu w pojedynczej dawce 10 mg, średnia wartość AUC całkowitego ezetymibu  była zwiększona o około 1,7-krotnie u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (5-6 punktów wg skali Child-Pugh) w porównaniu z osobami zdrowymi. W 14-dniowym badaniu,  w którym podawano dawki wielokrotne leku (10 mg na dobę) pacjentom z umiarkowanymi  zaburzeniami czynności wątroby (7-9 punktów wg skali Child-Pugh), stwierdzono około 4-krotne  zwiększenie średniego AUC całkowitego ezetymibu pomiędzy dobą 1. i 14. w porównaniu z osobami  zdrowymi. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami  czynności wątroby. Ze względu na to, że nie jest znany wpływ zwiększonego narażenia na ezetymib  u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (>9 punktów wg skali  Child-Pugh) nie zaleca się stosowania ezetymibu u tych pacjentów (patrz punkty 4.2 i 4.4).  

Atorwastatyna  

Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu jest znacznie zwiększone (Cmax około  16 razy i AUC około 11 razy) u pacjentów uszkodzeniem wątroby wynikającym z przewlekłego  nadużywania alkoholu (Child-Pugh B).  

Zaburzenia czynności nerek 

Ezetymib 

Po podaniu ezetymibu w pojedynczej dawce 10 mg pacjentom z ciężką chorobą nerek (n=8, średni  klirens kreatyniny ≤30 ml/min/1,73 m2), średnie AUC całkowitego ezetymibu zwiększyło się około  1,5-krotnie w porównaniu z osobami zdrowymi (n=9). 

U jednego pacjenta uczestniczącego w tym badaniu (stan po przeszczepieniu nerki, przyjmującego  kilka produktów leczniczych, w tym cyklosporynę) doszło do 12-krotnego zwiększenia narażenia na  ezetymib całkowity. 

Atorwastatyna 

Choroby nerek nie wpływają na stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu ani na  jej skuteczność działania na gospodarkę lipidową.

21  

Płeć 

Ezetymib 

U kobiet stwierdzono nieco większe (około 20%) stężenia całkowite ezetymibu w osoczu niż  u mężczyzn. Nie stwierdzono różnic pod względem zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL-C  i profilu bezpieczeństwa u mężczyzn i kobiet leczonych ezetymibem. 

Atorwastatyna 

Stężenia atorwastatyny i jej czynnych metabolitów różnią się u kobiet i u mężczyzn (u kobiet Cmax jest  około 20% większe niż Cmax u mężczyzn, natomiast AUC jest o 10% mniejsze niż u mężczyzn).  Różnice te nie miały istotnego znaczenia klinicznego, nie wystąpiły znaczące klinicznie różnice we  wpływie na stężenie lipidów u kobiet i mężczyzn. 

Polimorfizm SLOC1B1 

Atorwastatyna  

W wychwytywaniu przez wątrobę wszystkich inhibitorów reduktazy HMG-CoA, w tym  atorwastatyny, bierze udział transporter OATP1B1. U pacjentów z polimorfizmem SLCO1B1  występuje ryzyko zwiększonej ekspozycji na atorwastatynę, co może prowadzić do podwyższonego  ryzyka rabdomiolizy (patrz punkt 4.4). Polimorfizm w genie kodującym OATP1B1 (SLCO1B1  c.521CC) jest związany z 2,4-krotnie wyższą ekspozycją na atorwastatynę (AUC) niż u osób nie  będących nosicielami tego wariantu genotypu (c.521TT). U takich pacjentów możliwe jest także  wystąpienie genetycznie upośledzonego wychwytu atorwastatyny przez wątrobę. Możliwy wpływ na  skuteczność leku jest nieznany. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Ezetymib 

W badaniach na zwierzętach dotyczących przewlekłego działania toksycznego nie zidentyfikowano  narządów docelowych toksycznych oddziaływań. U psów, którym podawano ezetymib przez okres  czterech tygodni (≥0,03 mg/kg na dobę) stwierdzono zwiększenie stężenia cholesterolu w żółci  znajdującej się w pęcherzyku żółciowym o 2,5 do 3,5 razy. Niemniej jednak w badaniu, w którym  psom podawano lek w dawkach do 300 mg/kg na dobę przez okres jednego roku, nie stwierdzono  zwiększenia zapadalności na kamicę żółciową, ani innego oddziaływania na wątrobę i drogi  żółciowe. Nie wiadomo, czy wyniki tych badań mają odniesienie do ludzi. Nie można wykluczyć  ryzyka powstawania kamieni żółciowych w przypadku stosowania ezetymibu w dawkach  terapeutycznych. Wyniki długotrwałych badań dotyczących działania rakotwórczego ezetymibu były  negatywne. Ezetymib nie miał wpływu na płodność samic i samców szczurów, nie wykryto działania  teratogennego u szczurów i królików ani wpływu na rozwój przedurodzeniowy i pourodzeniowy.  Ezetymib stosowany w dawkach wielokrotnych wynoszących 1000 mg/kg na dobę przenikał przez  barierę łożyskową u ciężarnych samic szczurów i królików. 

Atorwastatyna  

Nie wykazano potencjału mutagennego ani klastogennego atorwastatyny w serii 4 testów in vitro  i 1 badaniu in vivo. Nie stwierdzono działania karcynogennego atorwastatyny u szczurów, jednakże  w przypadku stosowania wyższych dawek u myszy (uzyskano AUC0-24h 6-11 razy wyższe niż u ludzi  przy zastosowaniu najwyższej zalecanej dawki) stwierdzono występowanie gruczolaków  wątrobowokomórkowych u samców i raków wątrobowokomórkowych u samic. Dowody uzyskane  z badań na zwierzętach wskazują, że inhibitory reduktazy HMG-CoA mogą wpływać na rozwój  zarodków i płodu. U szczurów, królików i psów atorwastatyna nie wpływała na płodność i nie była  teratogenna, jednak w przypadku stosowania toksycznych dawek u samic ciężarnych, u szczurów  i królików zaobserwowano toksyczność dla płodu. W przypadku zastosowania u ciężarnych samic  wysokich dawek atorwastatyny odnotowano opóźniony rozwój potomstwa szczurów oraz obniżoną  przeżywalność poporodową. U szczurów istnieją dowody na przenikanie produktu przez łożysko.  Osoczowe stężenia atorwastatyny u szczurów są zbliżone do tych w mleku. Nie wiadomo jednak, czy  atorwastatyna lub jej metabolity są wydzielane do mleka kobiet karmiących piersią.

22  

Jednoczesne stosowanie ezetymibu i statyn 

W badaniach dotyczących jednoczesnego stosowania ezetymibu i statyn (w tym atorwastatyny)  obserwowano działania toksyczne, które zazwyczaj były typowe dla statyn. Niektóre działania  toksyczne były bardziej nasilone podczas stosowania tego skojarzenia niż podczas leczenia samą  statyną, co prawdopodobnie jest związane z występowaniem interakcji farmakokinetycznych  i farmakodynamicznych pomiędzy statyną i ezetymibem. W badaniach klinicznych nie wystąpiły  żadne interakcje. Jedynie u szczurów wystąpiła miopatia po narażeniu na wysokie dawki, kilkukrotnie  przewyższające dawki terapeutyczne (około 20-krotny wzrost wartości AUC statyn i od 500 do  2000-krotny wzrost wartości AUC aktywnych metabolitów). 

Podczas serii badań in vivo i in vitro ezetymib stosowany w skojarzeniu ze statynami, nie wykazywał  działania genotoksycznego. Jednoczesne stosowanie ezetymibu i statyn nie wykazywało działania  teratogennego u szczurów. 

U ciężarnych samic królików zaobserwowano niewielką liczbę deformacji szkieletu (zespolone kręgi  piersiowe i ogonowe, zmniejszona liczba kręgów ogonowych). Stosowanie ezetymibu z lowastatyną  miało letalne działanie na zarodki. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna 

Wapnia węglan 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Sodu laurylosiarczan 

Kroskarmeloza sodowa 

Powidon K30 

Hydroksypropyloceluloza 

Magnezu stearynian 

Polisorbat 80 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Produkt Mizetam dostępny jest po 10, 30, 90 i 100 tabletek w blistrach OPA/Aluminium/PVC  w tekturowym pudełku. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Brak specjalnych wymagań. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami.

23 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Mizetam, 10 mg + 10 mg: Pozwolenie nr 25709 

Mizetam, 10 mg + 20 mg: Pozwolenie nr 25710 

Mizetam, 10 mg + 40 mg: Pozwolenie nr 25711 

Mizetam, 10 mg + 80 mg: Pozwolenie nr 25712 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.01.2020 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

07.07.2023 r.

24 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Mizetam
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu