Szukaj leku
FAQ

Bydureon

Bydureon

1
Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika
Bydureon 2 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
o przedłużonym uwalnianiu we wstrzykiwaczu
eksenatyd
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki
z poradni cukrzycowej.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce
z poradni cukrzycowej. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Bydureon i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bydureon
3. Jak stosować Bydureon
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Bydureon
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Bydureon i w jakim celu się go stosuje
Bydureon zawiera substancję czynną: eksenatyd. Jest to lek w postaci wstrzykiwań stosowany w celu
poprawienia kontroli stężenia cukru we krwi u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat i
starszych z cukrzycą typu 2.
Lek ten jest stosowany jednocześnie z następującymi lekami przeciwcukrzycowymi: metformina,
pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynodiony (leczenie skojarzone z tiazolidynedionem było badane
tylko u dorosłych pacjentów), inhibitory SGLT2 i (lub) długo działającą insuliną. Lekarz przepisuje
ten lek jako dodatkowy lek pomagający kontrolować stężenie cukru we krwi. Należy przestrzegać
diety i planu ćwiczeń fizycznych.
Cukrzyca występuje jeśli organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, aby kontrolować
poziom glukozy we krwi lub organizm nie może wykorzystać insuliny w prawidłowy sposób. Ten lek
pomaga organizmowi zwiększyć wytwarzanie insuliny, kiedy stężenie cukru we krwi jest wysokie.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bydureon
Kiedy nie stosować leku Bydureon:
- jeśli pacjent ma uczulenie na eksenatyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(podanych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Bydureon należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
z poradni cukrzycowej:
- Jeśli pacjent stosuje ten lek z pochodnymi sulfonylomocznika, ponieważ może to spowodować
zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hipoglikemię). Należy regularnie kontrolować
stężenie cukru we krwi. W przypadku wątpliwości czy inne przyjmowane leki zawierają
2
pochodne sulfonylomocznika należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
z poradni cukrzycowej.
- U pacjentów z cukrzycą typu 1 lub kwasicą ketonową, nie należy stosować tego leku.
- Sposób wstrzykiwania tego leku – lek należy wstrzykiwać podskórnie, nie podawać dożylnie czy
domięśniowo.
- W przypadku ciężkich zaburzeń opróżniania żołądka (w tym gastroparezą) lub ciężkich zaburzeń
trawienia pokarmów – w takich przypadkach nie zaleca się stosowania tego leku. Substancja
czynna zawarta w tym leku hamuje opróżnianie żołądka, co powoduje, że pokarm wolniej
przechodzi przez żołądek.
- Jeśli kiedykolwiek wystąpiło u pacjenta zapalenie trzustki (pancreatitis) (patrz punkt 4).
- Należy poinformować lekarza o zbyt szybkim spadku masy ciała (więcej niż 1,5 kg na tydzień);
może to powodować problemy zdrowotne, takie jak kamica żółciowa.
- U pacjentów z ciężką chorobą nerek lub leczonych dializami nie należy stosować tego leku.
Lek Bydureon nie jest insuliną i dlatego nie należy go stosować jako zamiennika insuliny.
Dzieci i młodzież
Bydureon może być stosowany u młodzieży i dzieci w wieku 10 lat i starszych. Brak dostępnych
danych dotyczących stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
Bydureon a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a w szczególności:
- o innych lekach stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2, takich jak leki, które działają podobnie
jak Bydureon (na przykład: liraglutyd lub inne produkty zawierające eksenatyd), ponieważ
przyjmowanie tych leków z lekiem Bydureon nie jest zalecane.
- o lekach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (leków przeciwzakrzepowych),
np. warfarynie, ponieważ na początku leczenia tym lekiem konieczne będzie u pacjenta
dodatkowe monitorowanie zmian INR (parametru określającego krzepliwość krwi).
- o leku zawierającym pochodną sulfonylomocznika, ponieważ jego stosowanie w skojarzeniu
z lekiem Bydureon może spowodować zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemię).
- jeśli pacjent stosuje insulinę; lekarz prowadzący powie, jak zmniejszyć dawkę insuliny i zaleci
częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi, aby uniknąć hiperglikemii (duże stężenie
glukozy we krwi) i cukrzycowej kwasicy ketonowej (powikłanie cukrzycy występujące, gdy
organizm nie może rozkładać glukozy z powodu niedostatecznej ilości insuliny).
Ciąża i karmienie piersią
Nie wiadomo, czy ten lek może spowodować uszkodzenie płodu i dlatego nie należy stosować tego
leku podczas ciąży oraz przez co najmniej 3 miesiące przed planowanym poczęciem dziecka.
Nie wiadomo, czy eksenatyd przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku Bydureon podczas
karmienia piersią.
Jeżeli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, uważa że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę,
powinna poprosić swojego lekarza lub farmaceutę o poradę przed zastosowaniem tego leku.
Jeżeli istnieje możliwość zajścia pacjentki w ciążę w okresie leczenia tym lekiem, pacjentka powinna
stosować metody antykoncepcji.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W przypadku jednoczesnego stosowania tego leku i pochodnych sulfonylomocznika może wystąpić
hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi). Hipoglikemia może spowodować osłabienie zdolności
koncentracji. Należy pamiętać o tym we wszystkich sytuacjach, w których można narazić siebie
i innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc samochód lub obsługując maszyny).
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bydureon
3
Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, co oznacza, że praktycznie nie zawiera
sodu.
3. Jak stosować Bydureon
Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki z poradni
cukrzycowej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
z poradni cukrzycowej.
Należy wstrzykiwać ten lek raz w tygodniu, niezależnie od pory dnia, podczas posiłku lub między
posiłkami.
Należy wstrzykiwać ten lek podskórnie (wstrzyknięcie podskórne) w okolice żołądka (brzuch), górną
część nogi (udo) lub tylną część ramienia. Nie należy wstrzykiwać leku w żyłę lub w mięsień.
W każdym tygodniu można wykonywać wstrzyknięcia w tą samą część ciała. Należy pamiętać, aby
w obrębie tej części ciała wybierać różne miejsca wstrzyknięcia.
Nie należy nigdy podawać insuliny i leku Bydureon jednocześnie w tym samym wstrzyknięciu. Jeśli
pacjent musi podać sobie oba te leki jednocześnie, powinien wykonać dwa osobne wstrzyknięcia.
Można podać oba wstrzyknięcia w tę samą okolicę ciała (np. w okolicę brzucha), ale nie należy
podawać wstrzyknięć w miejsca tuż obok siebie.
Należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi. Jest to szczególnie istotne w przypadku
jednoczesnego stosowania pochodnych sulfonylomocznika.
Należy postępować zgodnie z Instrukcją użytkowania dołączoną do opakowania, która zawiera
wskazówki dotyczące wstrzykiwania leku Bydureon
Przed pierwszym zastosowaniem leku lekarz lub pielęgniarka diabetologiczna powinni poinstruować
pacjenta jak należy wstrzykiwać ten lek.
Wyjąć jeden pen z lodówki i pozostawić w temperaturze pokojowej przez co najmniej 15 minut. Przed
wstrzyknięciem należy upewnić się, że płyn we wstrzykiwaczu (penie) jest przezroczysty i nie zawiera
cząstek stałych. Po zmieszaniu rozpuszczalnika z proszkiem, zawiesinę można używać tylko wtedy,
gdy jest biała lub biaława i ma mleczny wygląd. Jeśli można dostrzec grudki lub suchy proszek
przylegający do ścianek wstrzykiwacza, to znaczy, że lek NIE został prawidłowo wymieszany. Należy
mocno uderzać wstrzykiwaczem, aż do pełnego wymieszania.
Lek ten należy wstrzykiwać natychmiast po zmieszaniu proszku z rozpuszczalnikiem.
Do każdego wstrzyknięcia należy stosować nowy wstrzykiwacz (pen). Użytego wstrzykiwacza (pena)
należy pozbyć się w bezpieczny sposób, z nadal dołączoną igłą, zgodnie z zaleceniami otrzymanymi
od lekarza lub pielęgniarki diabetologicznej.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bydureon
W przypadku podania zbyt dużej dawki tego leku należy najpierw skonsultować się z lekarzem,
ponieważ może być konieczna pomoc medyczna. Podanie zbyt dużej dawki tego leku może
spowodować nudności, wymioty, zawroty głowy lub objawy niskiego stężenia cukru we krwi (patrz
punkt 4).
Pominięcie zastosowania leku Bydureon
Pacjent może wybrać dzień, w którym zawsze chciałby wstrzykiwać lek Bydureon.
4
Jeśli pacjent pominie dawkę leku, a do przyjęcia kolejnej dawki pozostało 3 dni lub dłużej, należy
przyjąć kolejną dawkę leku w możliwie najszybszym terminie. Przy kolejnym podaniu leku pacjenci
mogą powrócić do wcześniej wybranego dnia wstrzykiwania leku.
Jeśli pacjent pominie dawkę leku, a do przyjęcia kolejnej dawki pozostał tylko 1 dzień lub 2 dni,
należy pominąć zapomnianą dawkę leku, a kolejną dawkę przyjąć w zwykłym terminie, we wcześniej
wybranym dniu wstrzyknięcia leku. Można również zmienić wybrany wcześniej dzień wstrzyknięcia,
o ile ostatnia dawka została przyjęta 3 lub więcej dni wcześniej.
Nie należy przyjmować dwóch dawek leku Bydureon w ciągu 3 kolejnych dni.
Brak pewności czy zastosowano pełną dawkę leku Bydureon
Jeżeli pacjent nie jest pewien czy zastosował pełną dawkę tego leku, pacjent nie powinien przyjmować
kolejnej dawki leku. W tym przypadku należy przyjąć kolejną dawkę w następnym tygodniu zgodnie
z planem.
Przerwanie stosowania leku Bydureon
W przypadku wrażenia, że należy przerwać stosowanie tego leku, należy skontaktować się z lekarzem.
Przerwanie stosowania tego leku może spowodować zmianę stężenia cukru we krwi.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki z poradni cukrzycowej.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksję) (mogą występować z częstością do 1 na
1 000 osób).
W przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• obrzęk twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)
• nadwrażliwość (wysypka, świąd i gwałtowny obrzęk tkanek szyi, twarzy, ust lub gardła)
• trudności w połykaniu
• pokrzywka i trudności z oddychaniem
U pacjentów stosujących ten lek niezbyt często zgłaszano przypadki zapalenia trzustki (może
wystąpić z częstością do 1 na 100 osób). Zapalenie trzustki może być ciężkim, potencjalnie
zagrażającym życiu stanem chorobowym.
• Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono zapalenie trzustki,
kamienie żółciowe, uzależnienie od alkoholu lub bardzo duże stężenie trójglicerydów we krwi,
gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia lub nawrotu zapalenia trzustki, niezależnie czy
rozpoczęto stosowanie tego leku.
• ZAPRZESTAĆ przyjmowania tego leku oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli
wystąpi silny i utrzymujący się ból brzucha z wymiotami lub bez wymiotów, ponieważ objawy
te mogą wskazywać na zapalenie trzustki (pancreatitis).
Bardzo często występujące działania niepożądane (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)
• nudności (nudności występują najczęściej w początkowym okresie stosowania tego leku, ale
u większości pacjentów ich nasilenie zmniejsza się z upływem czasu)
• biegunka
• hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi) podczas stosowania z lekiem zawierającym
pochodną sulfonylomocznika
5
W przypadku stosowania tego leku jednocześnie z lekami zawierającymi pochodne
sulfonylomocznika może wystąpić obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia, zazwyczaj
łagodna lub umiarkowana). Podczas stosowania tego leku może być konieczne zmniejszenie dawki
pochodnej sulfonylomocznika. Objawami hipoglikemii mogą być: ból głowy, senność, osłabienie,
zawroty głowy, stan splątania, drażliwość, uczucie głodu, szybkie bicie serca, pocenie się i uczucie
roztrzęsienia. Lekarz udzieli informacji dotyczących postępowania w przypadku obniżenia stężenia
cukru we krwi.
Często występujące działania niepożądane (może wystąpić z częstością do 1 na 10 osób)
• hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi) podczas jednoczesnego stosowania z insuliną
• zawroty głowy
• ból głowy
• wymioty
• utrata energii i siły
• zmęczenie (znużenie)
• zaparcia
• ból w okolicy żołądka
• wzdęcia
• niestrawność
• wzdęcia (z oddawaniem gazów)
• zgaga
• zmniejszenie apetytu
Lek ten może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.
Należy poinformować lekarza o zbyt szybkim spadku masy ciała (więcej niż 1,5 kg na tydzień), gdyż
może to powodować choroby, takie jak kamica żółciowa.
• reakcje w miejscu wstrzyknięcia
Jeśli wystąpią reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie skóry, wysypka lub swędzenie)
można zapytać lekarza o lek, który pomoże złagodzić te objawy. Po wstrzyknięciu może być
widoczny lub wyczuwalny mały guzek pod skórą. Guzek powinien zniknąć w ciągu 4 do 8 tygodni.
Nie należy przerywać leczenia z tego powodu.
Działania niepożądane występujące niezbyt często
• osłabienie czynności nerek
• odwodnienie, czasami z osłabieniem czynności nerek
• niedrożność jelita (blokada w jelicie)
• odbijanie się
• zaburzenia smaku
• zwiększone pocenie się
• wypadanie włosów
• senność
• opóźnienie opróżniania żołądka
• zapalenie pęcherzyka żółciowego
• kamienie żółciowe
Rzadko występujące działania niepożądane
• uczucie roztrzęsienia
Częstość nieznana (częstość nie może zostać oszacowana na podstawie dostępnych danych)
Dodatkowo były zgłaszane inne działania niepożądane
• krwawienie lub powstawanie siniaków łatwiej niż zazwyczaj w związku z niskim poziomem
płytek krwi.
• podczas jednoczesnego stosowania warfaryny zgłaszano zmiany wskaźnika INR (miara
rozrzedzenia krwi)
6
• reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Zgłaszano reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia po
podaniu eksenatydu. W tym: jama ropna (ropień) i obrzęk, zaczerwieniona skóra z uczuciem
gorąca i tkliwości (zapalenie tkanki łącznej podskórnej).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce z poradni cukrzycowej.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Polska
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Bydureon
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C). Nie zamrażać.
Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacz (pen) można przechowywać do 4 tygodni w temperaturze
poniżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Wstrzykiwacz (pen) Bydureon, który uległ zamrożeniu należy wyrzucić.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Bydureon
- Substancją czynną leku jest eksenatyd. Każdy wstrzykiwacz (pen) zawiera 2 mg eksenatydu. Po
sporządzeniu zawiesiny, dostarczona dawka to 2 mg/0,65 ml.
Ponadto lek zawiera:
- W proszku: poli (D,L-laktydo-ko-glikolid) i sacharozę.
- W rozpuszczalniku: karmelozę sodową, chlorek sodu, polisorbat 20, sodu diwodorofosforan
jednowodny, disodu fosforan siedmiowodny, wodę do wstrzykiwań i sodu wodorotlenek
(do dostosowania pH).
Jak wygląda Bydureon i co zawiera opakowanie
Lek ten składa się z proszku i rozpuszczalnika (płynu) do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu (penie). Proszek (2 mg) w jednej komorze, jest biały lub
białawy a rozpuszczalnik (0,65 ml) w drugiej komorze jest przezroczysty, bezbarwny, jasnożółty lub
jasnobrązowy. Każdy jednodawkowy, fabrycznie napełniony wstrzykiwacz (pen) ma dołączoną jedną
igłę. Każdy kartonik zawiera także jedną zapasową igłę.
7
Lek ten jest dostępny w opakowaniu zawierającym 4 jednodawkowe, fabrycznie napełnione
wstrzykiwacze (peny) oraz w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 opakowań (3 opakowania
po 4) jednodawkowych, fabrycznie napełnionych wstrzykiwaczy (penów). Nie wszystkie rodzaje
opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja
Wytwórca
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Szwecja
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park,
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Wielka Brytania
Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories
Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare
Irlandia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
AstraZeneca S.A./N.V.
Tel: +32 2 370 48 11
Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva
Tel: +370 5 2660550
България
АстраЗенека България ЕООД
Тел.: +359 (2) 44 55 000
Luxembourg/Luxemburg
AstraZeneca S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 370 48 11
Česká republika
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 222 807 111
Magyarország
AstraZeneca Kft.
Tel.: +36 1 883 6500
Danmark
AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62
Malta
Associated Drug Co. Ltd
Tel: +356 2277 8000
Deutschland
AstraZeneca GmbH
Tel: +49 40 809034100
Nederland
AstraZeneca BV
Tel: +31 79 363 2222
Eesti
AstraZeneca
Tel: +372 6549 600
Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00
8
Ελλάδα
AstraZeneca A.E.
Τηλ: +30 2 106871500
Österreich
AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +43 1 711 31 0
España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00
Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 245 73 00
France
AstraZeneca
Tél: +33 1 41 29 40 00
Portugal
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 434 61 00
Hrvatska
AstraZeneca d.o.o.
Tel: +385 1 4628 000
România
AstraZeneca Pharma SRL
Tel: +40 21 317 60 41
Ireland
AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC
Tel: +353 1609 7100
Slovenija
AstraZeneca UK Limited
Tel: +386 1 51 35 600
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
AstraZeneca AB, o.z.
Tel: +421 2 5737 7777
Italia
AstraZeneca S.p.A.
Tel: +39 02 00704500
Suomi/Finland
AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010
Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ
Τηλ: +357 22490305
Sverige
AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000
Latvija
SIA AstraZeneca Latvija
Tel: +371 67377100
United Kingdom (Northern Ireland)
AstraZeneca UK Ltd
Tel: +44 1582 836 836
Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2022
Inne źródła informacji
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu