Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Trittico CR

TritticoCR

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Trittico CR
75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
150 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
trazodoni hydrochloridum
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Trittico CR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trittico CR
3. Jak stosować lek Trittico CR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Trittico CR
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Trittico CR i w jakim celu się go stosuje
Lek Trittico CR zawiera trazodon, który działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Działanie
lecznicze występuje już po ok. tygodniu stosowania.
Wskazaniami do stosowania leku Trittico CR są zaburzenia depresyjne różnego pochodzenia, w tym
depresja przebiegająca z lękiem.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trittico CR
Kiedy nie stosować leku Trittico CR
− Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6).
− Jeśli pacjent jest pod wpływem alkoholu lub leków nasennych.
− Jeśli pacjent ma ostry zawał serca.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Trittico CR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Trittico CR należy stosować ostrożnie i pod staranną kontrolą lekarza u pacjentów z chorobami
wątroby, nerek lub serca, a zwłaszcza z zaburzeniami przewodnictwa, wydłużonym odstępem QT
w zapisie EKG, blokiem przedsionkowo-komorowym każdego stopnia oraz po przebytym
niedawno zawale mięśnia sercowego.
- Trazodon nie oddziałuje na mięsień sercowy w sposób typowy dla trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, jednak jego działanie może spowolnić czynność serca oraz spowodować
spadek ciśnienia, zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała na pionową, czemu może towarzyszyć
odruchowe przyspieszenie akcji serca. Z tego powodu u pacjentów przyjmujących jednocześnie z
trazodonem leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi może zachodzić konieczność zmniejszenia ich
dawki. O konieczności zmniejszenia dawki leków przeciwnadciśnieniowych decyduje lekarz.
- Pacjenci z depresją mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa.
Takie objawy lub zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków
2
przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem
później.
- Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest
bardziej prawdopodobne, jeżeli:
o pacjent w przeszłości miał myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;
o pacjent jest młodym dorosłym, gdyż dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone
ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami
psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.
- Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Pomocne może okazać się
poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie
ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub
przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły
inne, niepokojące zmiany w zachowaniu. Ścisła obserwacja pacjenta jest szczególnie wymagana
na początku leczenia oraz po zmianach dawki leku.
- Należy zachować szczególną ostrożność, stosując leki przeciwdepresyjne u pacjentów ze
schizofrenią lub innymi chorobami psychotycznymi. W przypadku zaostrzenia objawów choroby
należy odstawić trazodon.
- Szczególną ostrożność należy także zachować, stosując trazodon u pacjentów z padaczką; należy
zwłaszcza unikać gwałtownego zwiększania lub zmniejszania dawki.
- Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów z nadczynnością tarczycy, zaburzeniami
oddawania moczu (np. z rozrostem gruczołu krokowego), ostrą jaskrą z wąskim kątem, ze
zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym.
- U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie trazodonu może częściej powodować spadek
ciśnienia (zwłaszcza po zmianie pozycji ciała na pionową) lub senność. Należy zwrócić na to
szczególną uwagę na początku leczenia, a także podczas każdego zwiększania dawki leku.
Wymienione objawy mogą się nasilić na skutek równoczesnego stosowania leków
psychotropowych lub nadciśnieniowych, a także występowania współistniejącej choroby.
- Podczas leczenia trazodonem mogą sporadycznie wystąpić zaburzenia hematologiczne, takie jak
agranulocytoza (przejawiająca się objawami grypopodobnymi, bólem gardła i gorączką),
małopłytkowość (której objawem może być powstawanie siniaków i wybroczyn na skórze) i
niedokrwistość (przejawiająca się bladością skóry).
Rzadko donoszono o zaburzeniach czynności wątroby, niekiedy poważnych, takich jak żółtaczka i
uszkodzenie komórek wątrobowych. W takich przypadkach trazodon należy niezwłocznie
odstawić i skontaktować się z lekarzem.
- Bardzo rzadko występowała długotrwała bolesna erekcja, także wymagająca odstawienia
trazodonu i szybkiej interwencji lekarskiej.
- Stosowanie innych leków przeciwdepresyjnych jednocześnie z lekami neuroleptycznymi (leki
stosowane w schizofrenii) może wywołać bardzo poważne i zagrażające życiu działania
niepożądane w postaci zespołu serotoninowego i złośliwego zespołu neuroleptycznego. Dlatego
jeśli wystąpią takie objawy jak: zaburzenia świadomości, drżenia mięśni, drgawki, dreszcze i
gorączka należy niezwłocznie odstawić trazodon i skontaktować się z lekarzem.
- Stopniowe zwiększanie dobowej dawki leku, aż do maksymalnej zalecanej, zmniejsza ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych.
- Kończąc leczenie trazodonem, zwłaszcza długotrwałe, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki,
aż do całkowitego odstawienia leku, aby zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia w
postaci nudności, bólu głowy i złego samopoczucia.
- Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. lat. Stosowanie leków z tej grupy u
pacjentów poniżej 18 lat może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak
planowanie i podejmowanie prób samobójczych oraz wrogość (agresja, bunt, przejawy gniewu).
Ponadto brak danych potwierdzających bezpieczeństwo długotrwałego stosowania leku Trittico
CR u dzieci i młodzieży w odniesieniu do jego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój
procesów poznawczych i procesów dotyczących zachowania.
Wpływ na wyniki badania moczu
W przesiewowych badaniach moczu wykonywanych określoną metodą (badania immunologiczne) u
pacjentów stosujących lek Trittico CR mogą pojawić się fałszywie dodatnie wyniki wskazujące na
3
obecność amfetaminy. Wynika to z podobieństwa budowy obu cząsteczek: metabolitu trazodonu i
pochodnej amfetaminy (ekstazy). W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem w celu
wykonania dodatkowego badania inną metodą (spektrometrią mas lub chromatografią cieczową –
tandemową spektrometrią mas).
Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest tego pewien), należy
przed zastosowaniem leku Trittico CR skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Trittico CR a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na swe działanie lub z innych powodów nie mogą być
stosowane jednocześnie z Trittico CR.
Do leków tych należą m.in.:
− Leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe i przeciwhistaminowe
(trazodon może nasilać działanie tych leków; lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawek
stosowanych leków).
− Doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, karbamazepina i barbiturany (osłabiają działanie
trazodonu).
− Cymetydyna i niektóre leki przeciwpsychotyczne (nasilają lub przedłużają działanie leków
przeciwdepresyjnych).
− Erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir i nefazodon (nasilają działania
niepożądane Trittico CR; jeśli to możliwe, należy unikać ich jednoczesnego stosowania z
trazodonem lub lekarz rozważy zmniejszenie dawki trazodonu).
− Karbamazepina (zmniejsza stężenie trazodonu w osoczu i lekarz, po dokładnej obserwacji
pacjenta, może zwiększyć jego dawkę).
− Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (należy unikać jednoczesnego stosowania z trazodonem
ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i działań niepożądanych ze strony
układu krążenia).
− Fluoksetyna (może nasilać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego).
− Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (nie zaleca się stosowania trazodonu podczas leczenia
IMAO oraz w ciągu dwóch tygodni od ich odstawienia. Nie zaleca się także podawania IMAO
przez okres tygodnia po odstawieniu trazodonu).
− Pochodne fenotiazyny, takie jak chlorpromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna lub perfenazyna
(mogą wywołać ciężkie niedociśnienie ortostatyczne).
− Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe oraz wziewne środki znieczulające (trazodon może
nasilać ich działanie; należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania).
− Alkohol (trazodon nasila jego działanie uspokajające; unikać spożywania alkoholu podczas
leczenia trazodonem).
− Lewodopa (trazodon może osłabiać jej działanie).
− Klonidyna (trazodon znacznie osłabia działanie klonidyny u zwierząt. Nie są znane doniesienia u
ludzi dotyczące interakcji trazodonu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, jednak należy wziąć
pod uwagę ewentualny wpływ trazodonu na ich działanie).
− Leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT (nasilają ryzyko zaburzeń serca w postaci
groźnych arytmii komorowych; należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego ich
stosowania z trazodonem).
− Preparaty dziurawca (Hypericum perforatum) mogą nasilać działania niepożądane wywołane
przez trazodon.
− Warfaryna (trazodon może osłabiać jej działanie, wpływając na zmianę wartości czasu
protrombinowego).
− Digoksyna, fenytoina (trazodon może zwiększać ich stężenie w surowicy, nasilając działanie).
Lek Trittico CR z jedzeniem i piciem
Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.
4
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Wyniki badań na zwierzętach oraz dane z badań na ograniczonej liczbie kobiet w ciąży (mniej niż
200) nie wskazują na niepożądany wpływ trazodonu na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i
noworodka. Obecnie nie są dostępne inne dane epidemiologiczne.
Jeśli trazodon był stosowany w ciąży aż do porodu, należy obserwować noworodka pod kątem
wystąpienia objawów odstawienia.
U kobiet karmiących piersią należy wziąć pod uwagę możliwość przenikania leku do mleka.
Stosowanie Trittico CR w ciąży i okresie karmienia piersią powinno być ograniczone do szczególnych
przypadków, po wnikliwym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Trazodon może nieznacznie lub umiarkowanie zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli u pacjenta
występuje senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, stan splątania lub nieostre widzenie.
Lek Trittico CR zawiera sacharozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Trittico CR
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Trittico CR stosuje się wyłącznie u pacjentów dorosłych.
Zaleca się rozpocząć leczenie od podania wieczornej dawki. W razie potrzeby dawkę leku można
stopniowo zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek należy przyjmować doustnie z posiłkiem lub
bez posiłku, a leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc.
Tabletki leku Trittico CR są podzielne na trzy części, co ułatwia indywidualne dobranie dawki leku w
zależności od nasilenia choroby, masy ciała, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
Zalecana dawka
Pacjenci dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka leku to 75–150 mg na dobę doustnie, w jednej dawce wieczorem, przed
snem.
Dawkę można stopniowo zwiększać do 300 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.
W przypadku pacjentów hospitalizowanych dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę w dawkach
podzielonych.
Pacjenci wyniszczeni oraz w podeszłym wieku
Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać mniejsze dawki, w zależności od indywidualnej
skuteczności i tolerancji. Zaleca się w tych przypadkach rozpoczynać leczenie od najmniejszych
dawek leku.
Zalecana dawka początkowa wynosi 100 mg na dobę w kilku dawkach podzielonych lub w jednej
dawce wieczorem przed snem. Dawkę można następnie zwiększać stopniowo zgodnie z zaleceniami
lekarza, lecz należy zasadniczo unikać stosowania dawek pojedynczych większych niż 100 mg. Mało
prawdopodobne jest, aby zaszła konieczność zwiększenia dawki powyżej 300 mg na dobę.
Pacjenci z niewydolnością wątroby
Lek Trittico CR ulega przemianom w wątrobie i jego stosowanie może się wiązać z działaniem
toksycznym dla wątroby. Pacjenci z niewydolnością wątroby, szczególnie ciężką, powinni
5
poinformować o tym lekarza, który podejmie decyzję, czy konieczne jest okresowe kontrolowanie jej
czynności.
Pacjenci z niewydolnością nerek
Zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki. Jednak pacjenci z niewydolnością nerek,
zwłaszcza ciężką, powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Trittico CR u dzieci i młodzieży poniżej 18. lat.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trittico CR
Najczęstszymi objawami przedawkowania trazodonu są senność, zawroty głowy, nudności i wymioty.
W cięższych przypadkach obserwowano śpiączkę, tachykardię (szybkie bicie serca), niedociśnienie,
zmniejszenie stężenia sodu we krwi, drgawki, zaburzenia oddychania, zmiany w zapisie EKG. Objawy
mogą wystąpić w ciągu 24 godzin po przedawkowaniu lub później.
Przedawkowanie trazodonu w połączeniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi może spowodować
zespół serotoninowy.
W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej opróżnić żołądek pacjenta poprzez
sprowokowanie wymiotów, jeśli pacjent jest przytomny, podać węgiel aktywowany lub wykonać
płukanie żołądka oraz wyrównać stężenie elektrolitów we krwi. Nie jest znane swoiste antidotum.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki Trittico CR należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie po leku.
Pominięcie zastosowania leku Trittico CR
W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki, lecz przyjąć ją w porze wynikającej z zaleconego schematu dawkowania.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Donoszono o występowaniu myśli i działań samobójczych podczas leczenia trazodonem lub w
krótkim czasie po jego przerwaniu.
U pacjentów leczonych trazodonem obserwowano przedstawione poniżej działania niepożądane o
nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych), przy czym niektóre z nich często występują także u pacjentów z nieleczoną depresją:
− Nieprawidłowe wyniki badań krwi, w tym agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby krwinek
białych - granulocytów), trombocytopenia (zmniejszenie liczby krwinek płytkowych), eozynofilia
(zwiększenie liczby leukocytów kwasochłonnych), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów) i
niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych).
− Reakcje alergiczne.
− Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (powodujący zatrzymanie
płynów w organizmie).
− Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie masy ciała, jadłowstręt, nasilony apetyt.
− Myśli lub zachowania samobójcze, stan splątania (zaburzenia świadomości), bezsenność,
dezorientacja, mania, lęk, nerwowość, pobudzenie (bardzo sporadycznie przechodzące w
delirium), urojenia, zachowanie agresywne, halucynacje, koszmary senne, osłabienie popędu
płciowego, zespół odstawienia.
− Zespół serotoninowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, zawroty głowy, zaburzenia
równowagi, ból głowy, senność, niepokój (głównie ruchowy), osłabienie czujności, drżenie,
6
nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, drgawki kloniczne mięśni (krótkie, gwałtowne skurcze
mięśni), afazja ekspresywna (niemożność wypowiedzenia pewnych słów), parestezje (uczucie
kłucia, mrowienia i drętwienia kończyn), mimowolne ruchy ciała, zmiana smaku.
− Arytmie serca (w tym torsade de pointes, palpitacje, przedwczesne skurcze komorowe, pary
pobudzeń komorowych, tachykardia komorowa), bradykardia (spowolnione bicie serca),
tachykardia, nieprawidłowe EKG (wydłużenie odstępu QT).
− Niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty
głowy lub omdlenia), nadciśnienie tętnicze, omdlenia.
− Uczucie zapchanego nosa, duszność.
− Nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha,
zapalenie żołądka i jelit, ślinotok, porażenna niedrożność jelita (znaczne zmniejszenie lub ustanie
ruchów perystaltycznych jelit).
− Nieprawidłowa czynność wątroby (w tym żółtaczka i uszkodzenie komórek wątroby)
wewnątrzwątrobowy zastój żółci.
− Wysypka skórna, swędzenie skóry, nadmierne pocenie się.
− Ból kończyn, pleców, mięśni, stawów.
− Zaburzenia oddawania moczu.
− Priapizm (bolesna długotrwała erekcja).
− Osłabienie, obrzęki, objawy grypopodobne, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, gorączka.
− Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Trittico CR
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25OC.
Nie stosować leku Trittico CR po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Trittico CR
Substancją czynną leku jest chlorowodorek trazodonu.
Trittico CR 75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu: Każda tabletka o przedłużonym
uwalnianiu zawiera 75 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 68,3 mg trazodonu.
7
Trittico CR 150 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu: Każda tabletka o przedłużonym
uwalnianiu zawiera 150 mg chlorowodorku trazodonu, co odpowiada 136,6 mg trazodonu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Trittico CR i co zawiera opakowanie
Lek Trittico CR ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu z zaznaczonymi liniami podziału na
obu stronach, które umożliwiają podział na 3 równe dawki.
Trittico CR 75 mg: opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera 30 lub 90 tabletek o przedłużonym
uwalnianiu.
Trittico CR 150 mg: opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera 20, 60 lub 90 tabletek o przedłużonym
uwalnianiu.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia 70
00181 Rzym, Włochy.
Wytwórca:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio
22 - 60131 Ancona, Włochy
Istituto de Angeli S.r.L
Loc. Prulli n. 103/c
50066 Reggello (FI), Włochy
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
Tel.: (22) 70 28 200
e-mail: angelini@angelini.pl
Ulotka w formie właściwej dla osób niewidomych lub słabowidzących dostępna w siedzibie
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.01.2023

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Trittico CR
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu