Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Naltex

Naltex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Naltex, 50 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg naltreksonu chlorowodorku. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 192,85 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka powlekana 

Tabletki mają barwę żółtą, są okrągłe, obustronnie wypukłe i powlekane, z linią podziału po jednej  stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie. 

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt Naltex, 50 mg, tabletki powlekane jest przeznaczony do stosowania u dorosłych. Lek wspomagający w kompleksowym postępowaniu leczniczym, obejmującym porady  psychologiczne dla pacjentów uzależnionych od opioidów i poddawanych detoksykacji (patrz punkt  4.2 i 4.4). Lek wspomagający utrzymanie abstynencji w leczeniu uzależnienia od alkoholu. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dorośli 

Leczenie naltreksonem powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez odpowiednio  wykwalifikowanych specjalistów. 

U pacjentów uzależnionych od opioidów dawka początkowa chlorowodorku naltreksonu wynosi  25 mg (pół tabletki). Następnie stosuje się dawkę standardową - jedna tabletka na dobę (= 50 mg  chlorowodorku naltreksonu na dobę). 

W celu uzupełnienia pominiętej dawki należy podawać jedną tabletkę na dobę, aż do nadejścia czasu  przyjęcia kolejnej dawki standardowej. 

Podanie naltreksonu osobom uzależnionym od opioidów może prowadzić do wystąpienia objawów  odstawiennych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia. Przed rozpoczęciem leczenia naltreksonem  pacjenci, których podejrzewa się o przyjmowanie opioidów lub uzależnienie od opioidów muszą  zostać poddani testowi prowokacji naloksonem (patrz punkt 4.4), chyba że możliwe jest potwierdzenie  (za pomocą analizy moczu), że pacjent nie przyjmował opioidów przez okres ostatnich 7–10 dni. W związku z tym, że naltrekson stosuje się w leczeniu uzupełniającym, a proces całkowitego powrotu  do zdrowia u pacjentów uzależnionych od opioidów przebiega indywidualnie, nie można ustalić  zaleceń odnośnie czasu trwania leczenia. Należy rozważyć zastosowanie 3-miesięcznego leczenia  początkowego. Konieczne może być jednak długoterminowe podawanie leku.

Zalecana dawka stosowana w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, pomocna w utrzymaniu  abstynencji wynosi 50 mg na dobę (1 tabletka). Przyjmowanie dawek większych niż 150 mg na dobę  nie jest zalecane, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań  niepożądanych. 

W związku z tym, że chlorowodorek naltreksonu jest stosowany w leczeniu uzupełniającym, a proces  całkowitego powrotu do zdrowia u pacjentów uzależnionych od alkoholu przebiega indywidualnie,  nie można ustalić zaleceń odnośnie czasu trwania leczenia. Należy rozważyć stosowanie  trzymiesięcznego leczenia początkowego. Konieczne może być jednak długoterminowe podawanie  leku. 

Schemat dawkowania może wymagać modyfikacji, aby poprawić stopień dostosowania się do  schematu dawkowania składającego się z 3 dawek tygodniowo: 2 tabletki (=100 mg chlorowodorku  naltreksonu) w poniedziałek i w środę oraz 3 tabletki (=150 mg chlorowodorku naltreksonu) w piątek. 

Dzieci i młodzież 

Naltreksonu nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na  niewystarczającą ilość danych klinicznych w tej grupie wiekowej. Nie ustalono bezpieczeństwa  stosowania leku u dzieci. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania naltreksonu  stosowanego w tym wskazaniu u pacjentów w podeszłym wieku. 

4.3 Przeciwwskazania 

∙ Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

∙ Ciężkie zaburzenia czynności nerek. 

∙ Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. 

∙ Ostre zapalenie wątroby. 

∙ Stosowanie u pacjentów uzależnionych od opioidów, którzy nie zaprzestali ich przyjmowania,  ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego. 

∙ Dodatni wynik testu na obecność opioidów lub dodatni wynik testu prowokacji naloksonem. ∙ Jednoczesne stosowanie leków zawierających opioidy. 

∙ Jednoczesne stosowanie metadonu (patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Zgodnie z krajowymi wytycznymi leczenie powinno być rozpoczynane i kontynuowane pod nadzorem  lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów uzależnionych od opioidów lub alkoholu. 

Przyjęcie dużej dawki opioidów w trakcie leczenia naltreksonem może prowadzić do groźnego dla  życia zatrucia opioidami na skutek zaburzeń układu oddechowego i krążenia. 

W wyniku przyjęcia naltreksonu przez pacjentów uzależnionych od opioidów bardzo szybko może  wystąpić zespół odstawienny. Objawy mogą pojawić się w ciągu pięciu minut od przyjęcia leku  i trwać do 48 godzin. Leczenie zespołu odstawiennego jest objawowe. 

U osób nadużywających alkoholu często występują objawy zaburzeń czynności wątroby. U pacjentów  otyłych i w podeszłym wieku, którym podawano naltrekson w dawkach większych niż zalecane (do  300 mg na dobę) zaobserwowano nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby. Przed  rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania należy wykonać badania czynnościowe wątroby.  Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów, u których wystąpiło trzykrotne zwiększenie 

aktywności enzymów wątrobowych w surowicy w porównaniu do wartości prawidłowych oraz na  pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. 

Zgłaszano przypadki nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby u pacjentów otyłych  oraz u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących naltrekson, którzy nie byli uzależnieni od  narkotyków. Badania czynnościowe wątroby należy wykonywać przed jak i w trakcie leczenia. 

Pacjentów należy przestrzec, aby w czasie leczenia naltreksonem nie stosowali jednocześnie leków  zawierających opioidy (np. przeciwkaszlowych, przeciwbiegunkowych lub leków stosowanych  w leczeniu objawowym przeziębień, itp.) (patrz punkt 4.3). 

Leczenie naltreksonem można rozpocząć tylko w sytuacji kiedy od zaprzestania przyjmowania opioidów minął odpowiedni okres czasu (5-7 dni w przypadku heroiny oraz co najmniej 10 dni od czasu zaprzestania przyjmowania metadonu). 

Jeśli konieczne jest leczenie pacjenta opioidami, np. stosowanie opioidów przeciwbólowo lub w celu  znieczulenia w sytuacjach nagłych, konieczne może być zastosowanie większej niż zwykle dawki  opioidów. W takich przypadkach depresja ośrodka oddechowego i działanie na układ krążenia będą  silniejsze i dłużej trwające. Objawy związane z uwalnianiem histaminy (uogólniony rumień,  nadmierne pocenie się, świąd i inne objawy ze strony skóry i błon śluzowych) mogą być silnie  wyrażone. W takich okolicznościach pacjent wymaga szczególnej opieki i obserwacji. 

Podczas stosowania terapii naltreksonem, należy unikać podawania przeciwbólowych leków  opioidowych. 

Pacjentów należy poinformować o tym, że podejmowanie prób przełamywania blokady receptorów  opioidowych dużymi dawkami opioidów może, po przerwaniu leczenia naltreksonem prowadzić do  wystąpienia ostrego zatrucia opioidami. Takie postępowanie stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. 

Po zakończeniu leczenia naltreksonem pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na działanie leków  zawierających opioidy. 

Przed rozpoczęciem leczenia naltreksonem pacjenci, których podejrzewa się o przyjmowanie  opioidów lub uzależnienie od opioidów muszą zostać poddani testowi prowokacji naloksonem, chyba  że możliwe jest potwierdzenie (za pomocą analizy moczu), że pacjent nie przyjmował opioidów przez  okres ostatnich 7–10 dni. 

Zespół odstawienny po przerwaniu stosowania naloksonu trwa zazwyczaj krócej niż zespół  odstawienny po leczeniu naltreksonem. 

Test prowokacji naloksonem - sposób postepowania: 

Podanie dożylne 

∙ Dożylne wstrzyknięcie naloksonu w dawce 0,2 mg 

∙ Jeśli w ciągu 30 sekund nie wystąpią działania niepożądane, można dodatkowo podać 0,6 mg  naloksonu w kolejnym wstrzyknięciu dożylnym. 

∙ Pacjenta należy obserwować przez co najmniej 30 minut pod kątem wystąpienia objawów  zespołu odstawiennego. 

Nie wolno rozpoczynać leczenia naltreksonem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy odstawienia. Leczenie można rozpocząć po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. W razie jakichkolwiek  wątpliwości dotyczących obecności opioidów w organizmie pacjenta, test można powtórzyć, stosując  dawkę 1,6 mg. Jeśli nie pojawią się objawy zespołu odstawiennego, pacjentowi można podać 25 mg  chlorowodorku naltreksonu. 

Nie należy przeprowadzać testu z chlorowodorkiem naloksonu u pacjentów z klinicznie  potwierdzonymi objawami zespołu odstawiennego ani u pacjentów, u których stwierdzono obecność  opioidów w moczu.

Naltrekson jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie i wydalany głównie w moczu.  Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom  z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie jego trwania  należy wykonać badania czynnościowe wątroby. 

Znane jest podwyższone ryzyko samobójstw u osób uzależnionych od leków i(lub) narkotyków  z towarzyszącą depresją lub bez niej. Leczenie naltreksonem nie eliminuje tego ryzyka.  

Laktoza 

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Należy unikać jednoczesnego stosowania naltreksonu z lekami zawierającymi opioidy. 

Uzyskane do tej pory doświadczenie kliniczne i dane doświadczalne dotyczące wpływu naltreksonu na  właściwości farmakokinetyczne innych substancji są ograniczone. Należy zachować ostrożność  podczas leczenia naltreksonem w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi i ściśle kontrolować  stan chorego. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. 

Badania in vitro wykazały, że ani naltrekson, ani jego główny metabolit, 6-ß-naltreksol, nie są  metabolizowane z udziałem ludzkich enzymów CYP450. Dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo,  że leki hamujące enzymy układu cytochromu P450 mają wpływ na właściwości farmakokinetyczne  naltreksonu. 

Nie zaleca się podawania naltreksonu w skojarzeniu z: pochodnymi opioidów (leki przeciwbólowe,  przeciwkaszlowe, leczenie substytucyjne), lekami przeciwnadciśnieniowymi (alfa-metyldopa). 

Należy unikać jednoczesnego stosowania naltreksonu z lekami zawierającymi opioidy. 

Metadon jest substancją stosowaną w trakcie leczenia substytucyjnego. Istnieje ryzyko wystąpienia  zespołu odstawiennego. 

Należy rozważyć jednoczesne podanie naltreksonu z: barbituranami, benzodiazepinami,  anksjolitykami innymi niż benzodiazepiny (np. meprobanatem), lekami nasennymi,  przeciwdepresyjnymi lekami uspokajającymi (amitryptyliną, doksepiną, mianseryną, trimipraminą),  uspokajającymi lekami przeciwhistaminowymi H1, neuroleptykami (droperidolem). 

Dane pochodzące z badania dotyczącego bezpieczeństwa i tolerancji jednoczesnego stosowania  naltreksonu i akamprozatu u osób uzależnionych od alkoholu i nie poddających się leczeniu,  wykazały, że podawanie naltreksonu w znacznym stopniu zwiększa stężenie akamprozatu w osoczu  krwi. Nie badano interakcji z innymi lekami psychotropowymi (np. disulfiram, amitryptylina,  doksepina, lit, klozapina, benzodiazepiny). 

Jak dotąd, nie opisano przypadków występowania interakcji między kokainą a chlorowodorkiem  naltreksonu. 

Nie są znane żadne interakcje pomiędzy naltreksonem i alkoholem.  

Interakcje z lekami zawierającymi opioidy, patrz punkt 4.4. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: 

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku naltreksonu u kobiet w okresie  ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Brak  wystarczających danych do ustalenia znaczenia klinicznego tego wpływu. Potencjalne zagrożenie  

u ludzi nie jest znane. Produktu Naltex nie stosować w okresie ciąży chyba, że w opinii lekarza  prowadzącego potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem. 

Karmienie piersią: 

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania chlorowodorku naltreksonu w okresie karmienia  piersią. Nie wiadomo, czy naltrekson lub 6-beta-naltrekson przenikają do mleka ludzkiego. Podczas  leczenia produktem Naltex należy przerwać karmienie piersią. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Naltex wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania  maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Działania niepożądane wymienione poniżej uporządkowano na podstawie klasyfikacji układów  i narządów oraz częstości występowania: 

Bardzo często (≥ 1/10) 

Często (≥1/100 do <1/10) 

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) 

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) 

Bardzo rzadko (< 1/10 000) 

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDra 
Działanie niepożądane
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze


Niezbyt często 
Opryszczka wargowa


Grzybica stóp 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego


Niezbyt często 
Powiększenie węzłów chłonnych
Rzadko 
Samoistna plamica małopłytkowa
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania


Często 
Zmniejszony apetyt
Zaburzenia psychiczne


Bardzo często 
Nerwowość


Lęk


Bezsenność
Często 
Zaburzenia afektywne


Przygnębienie


Drażliwość


Zmiany nastroju
Niezbyt często 
Omamy


Stan splątania


Depresja


Paranoja


Dezorientacja


Koszmary senne


Pobudzenie


Spadek libido


 

Niezwykłe sny
Rzadko 
Myśli samobójcze


Próby samobójcze
Bardzo rzadko 
Euforia
Zaburzenia układu nerwowego


Bardzo często 
Ból głowy


Trudności z zasypianiem


Niepokój
Często 
Zawroty głowy


Dreszcze


Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Niezbyt często 
Drżenie


Senność
Rzadko 
Zaburzenia mowy
Zaburzenia oka


Często 
Wzmożone łzawienie
Niezbyt często 
Niewyraźne widzenie


Podrażnienie oka


Światłowstręt


Obrzęk oka


Ból oka


Osłabienie siły wzroku
Zaburzenia ucha i błędnika


Niezbyt często 
Dolegliwości uszne


Ból ucha


Dzwonienie w uszach


Zaburzenia równowagi
Zaburzenia serca


Często 
Tachykardia


Kołatanie serca


Zmiany zapisu EKG
Zaburzenia naczyniowe


Niezbyt często 
Wahania ciśnienia krwi


Wypieki (rumieńce)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki  piersiowej i śródpiersia


Często 
Ból w klatce piersiowej
Niezbyt często 
Przekrwienie błony śluzowej nosa


Dyskomfort w nosie


Wodnisty wyciek z nosa


Kichanie


Ból jamy ustnej i gardła


Zwiększone wytwarzanie śluzu w oskrzelach


Dolegliwości ze strony zatok


Duszność


Dysfonia


Kaszel


Ziewanie
Zaburzenia żołądka i jelit


Bardzo często 
Ból brzucha 


Skurcz brzucha


Nudności lub skłonność do wymiotów


Wymioty
Często 
Biegunka


Zaparcia


6

Niezbyt często 
Wzdęcia


Hemoroidy


Wrzody


Suchość w jamie ustnej
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych


Niezbyt często 
Zaburzenia czynności wątroby


Wzrost stężenia bilirubiny we krwi


Zapalenie wątroby


W trakcie leczenia może wystąpić wzrost  stężenia aminotranferaz. Po zakończeniu  leczenia naltreksonem aktywność enzymów  wraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku  tygodni.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej


Często 
Wysypka
Niezbyt często 
Wyprysk i (lub) łojotok


Świąd


Trądzik


Łysienie
Bardzo rzadko 
Osutka
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki  łącznej


Bardzo często 
Bóle stawów 


Bóle mięśni
Niezbyt często 
Ból w pachwinie
Bardzo rzadko 
Rabdomioliza (rozpad mięśni)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych


Często 
Zatrzymanie moczu
Niezbyt często 
Częstomocz


Dyzuria (bolesne oddawanie moczu)
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi


Często 
Opóźniony wytrysk


Zaburzenia erekcji
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu  podania


Bardzo często 
Osłabienie


Astenia (złe samopoczucie)
Często 
Utrata apetytu


Pragnienie


Zwiększona ilość energii


Dreszcze


Nadmierne pocenie się
Niezbyt często 
Zwiększony apetyt


Spadek masy ciała


Wzrost masy ciała


Gorączka


Ból 


Zimne dłonie lub stopy


Uczucie gorąca


Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie możliwe działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} 

e-mail ndl@urpl.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

Objawy 

∙ Doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania naltreksonu jest ograniczone. ∙ Nie odnotowano objawów działania toksycznego w badaniu, w którym ochotnicy otrzymywali  lek w dawce 800 mg na dobę przez 7 dni. 

Leczenie 

∙ W przypadku przedawkowania pacjentów należy monitorować i leczyć objawowo pod  ścisłym nadzorem lekarskim. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki działające na układ nerwowy; leki stosowane w leczeniu  uzależnień, kod ATC: N07BB04 

Naltrekson jest swoistym antagonistą opioidowym o nieznacznej aktywności agonistycznej. Jego  mechanizm działania jest oparty na stereospecyficznym kompetytywnym wiązaniu się z receptorami  znajdującymi się głównie w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Naltrekson  znosi działanie opioidów egzogennych przez kompetytywne wiązanie z receptorami. 

Leczenie naltreksonem nie uzależnia fizycznie ani psychicznie. Nie występuje tolerancja na działanie antagonistyczne dla receptora opioidowego. 

Lek Naltex 50 mg tabletki powlekane zmniejsza ryzyko nawrotu uzależnienia i pomaga w utrzymaniu  abstynencji u osób uzależnionych od opioidów. 

Lek Naltex 50 mg tabletki powlekane nie wywołuje niechęci do przyjmowania opioidów ani negatywnej reakcji po ich przyjęciu. Dlatego nie wywołuje on reakcji takiego typu, jak disulfiram. 

Mechanizm działania naltreksonu w leczeniu choroby alkoholowej nie jest do końca wyjaśniony.  Podejrzewa się, że interakcja z endogennym układem opioidowym odgrywa ważną rolę. Istnieje  hipoteza, że spożywanie alkoholu u ludzi jest nasilone przez stymulację endogennego układu  opioidowego przez alkohol. 

Naltrekson nie wywołuje niechęci do spożywania alkoholu i ani negatywnej reakcji po przyjęciu  alkoholu tak jak disulfiram. 

Wydaje się, że głównym skutkiem leczenia naltreksonem pacjentów uzależnionych od alkoholu jest  zmniejszenie u nich ryzyka nawrotu niekontrolowanych epizodów upijania się po spożyciu  ograniczonej ilości alkoholu. 

Daje to pacjentowi „dodatkową szansę” na przerwanie mechanizmu pozytywnych wzmocnień  prowadzących do pełnego nawrotu choroby, której towarzyszy całkowita utrata kontroli. Naltrekson  ma, jak się wydaje, również działanie zmniejszające podstawowe łaknienie alkoholu, ze względu na  to, że nie nasila chęci spożycia alkoholu po jego przyjęciu w niewielkiej ilości. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym naltrekson wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. 

Metabolizm 

Podlega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, a maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane  w ciągu około godziny. 

Naltrekson ulega hydroksylacji w wątrobie głównie do jego aktywnego metabolitu, 6-beta-naltreksolu,  a w mniejszym stopniu do 2-hydroksy-3-metoksy-6-beta-naltreksolu. 

Okres półtrwania naltreksonu w osoczu wynosi około 4 godzin, średnie stężenie we krwi wynosi  8,55 mg/ml, a stopień wiązania z białkami osocza wynosi 21%. Okres półtrwania 6-beta-naltreksolu  w osoczu wynosi 13 godzin. 

Eliminacja 

Produkt leczniczy jest wydalany głównie przez nerki. Około 60% podanej doustnie dawki jest  wydalana w ciągu 48 godzin w postaci glukuronianu 6-beta-naltreksolu i naltreksonu. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane niekliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących  bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania  rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa, nie ujawniają żadnego  szczególnego zagrożenia dla człowieka. Jednakże istnieją dowody na to, że zwiększanie dawki ma  działanie toksyczne na wątrobę, ze względu na przemijające zwiększenie aktywności enzymów  wątrobowych stwierdzone u ludzi po podaniu dawek leczniczych i dużych dawek naltreksonu (patrz  punkt 4.4 i 4.8). 

Naltrekson (po dawce 100 mg/kg tj. około 140 razy większej niż dawka lecznicza u ludzi) wywołuje  znaczące zwiększenie liczby ciąż rzekomych u szczurów. Obserwowano również zmniejszenie liczby  ciąż u pokrytych samic szczurów. Brak danych o podobnym wpływie na płodność u ludzi. 

Naltrekson wykazuje toksyczny wpływ na płody szczurów i królików po podaniu dawek około 140  razy większych niż dawka lecznicza stosowana u ludzi. Toksyczne działanie na płód obserwowano  u szczurów po podaniu 100 mg/kg mc. naltreksonu (przed i podczas ciąży) oraz u królików po  podaniu 60 mg/kg naltreksonu (podczas organogenezy). 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Rdzeń tabletki: 

Laktoza jednowodna 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Krospowidon 

Krzemionka koloidalna bezwodna  

Magnezu stearynian 

Otoczka: 

Hypromeloza (E464) 

Makrogol 400 

Polisorbat 80 (E 433) 

Żelaza tlenek żółty (E172) 

Żelaza tlenek czerwony (E172) 

Tytanu dwutlenek (E171) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Tabletki leku Naltex, 50 mg, tabletki powlekane są dostępne w białych, nieprzezroczystych blistrach  PVC/PE/Aclar/Aluminium i blistrach Aluminium/Aluminium zawierających po 7, 14, 28, 30, 50 i 56  tabletek. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie  z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 7 

02-677 Warszawa 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17612 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.12.2010 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.04.2014 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Naltex
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu