Szukaj leku
FAQ

Hydroxyzinum VP

HydroxyzinumVP

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabletki powlekane
Hydroxyzinum VP, 25 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Hydroxyzinum VP, 10 mg: 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg hydroksyzyny chlorowodorku
(Hydroxyzini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (21,00 mg na tabletkę powlekaną),
czerwień koszenilowa, lak (E124) (0,127 mg na tabletkę powlekaną).
Hydroxyzinum VP, 25 mg: 1 tabletka powlekana zawiera 25 mg hydroksyzyny chlorowodorku
(Hydroxyzini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (11,20 mg na tabletkę powlekaną),
czerwień koszenilowa, lak (E124) (0,580 mg na tabletkę powlekaną).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane
Hydroxyzinum VP, 10 mg: różowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.
Hydroxyzinum VP, 25 mg: ciemnoróżowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
 Leczenie lęku
 Objawowe leczenie świądu
 Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Produkt leczniczy Hydroxyzinum VP należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia
powinien być możliwie jak najkrótszy.
U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.
Dorośli
Objawowe leczenie lęku:
50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.
W ciężkich przypadkach można stosować doustnie dawki do 100 mg/dobę.
Objawowe leczenie świądu:
Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem. W późniejszym okresie, w razie konieczności,
dawkę można zwiększyć do 25 mg, 3 do 4 razy na dobę.
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:
Po 50 mg w dwóch podaniach lub 100 mg w pojedynczej dawce doustnie.
2
Szczególne grupy pacjentów
Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, w zalecanym zakresie dawek, w zależności od reakcji
pacjenta na leczenie.
Dzieci i młodzież
U dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.
U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę.
Objawowe leczenie świądu:
- dzieci w wieku od 12 miesięcy: 1 mg/kg m.c. na dobę do 2 mg/kg mc. w dawkach podzielonych.
Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:
0,6 mg/ kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce.
Skumulowana dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 mg/kg mc. na dobę.
Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat zalecane jest stosowanie produktu leczniczego
zawierającego hydroksyzynę w postaci syropu doustnego, który zapewnia właściwe dawkowanie i nie
powoduje ryzyka zachłyśnięcia.
Pacjenci w podeszłym wieku:
Leczenie należy rozpoczynać stosując połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych.
U osób w podeszłym wieku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg (patrz punkt 4.4).
Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek:
Ponieważ u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek wydalanie cetyryzyny (która jest
metabolitem hydroksyzyny) jest zmniejszone, należy u nich stosować mniejsze dawki produktu
leczniczego Hydroxyzinum VP.
Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%.
Sposób podawania
Produkt leczniczy Hydroxyzinum VP stosuje się doustnie.
Tabletki należy przyjmować po posiłkach i popijać wodą. Nie należy ich rozgryzać.
4.3. Przeciwwskazania
 Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny,
aminofilinę lub etylenodiaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
wymienioną w punkcie 6.1.
 Porfiria
 Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT
 Pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną
chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia,
hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący
jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują
zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkty 4.4 i 4.5)
 Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią.
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu pacjentom ze zwiększoną skłonnością
do drgawek.
Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, należy zachować ostrożność podczas
3
stosowania produktu u pacjentów z jaskrą, u pacjentów z utrudnionym odpływem moczu z pęcherza
moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, miastenią oraz otępieniem.
W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP z innymi lekami
działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub lekami o właściwościach
przeciwcholinergicznych, konieczne może być dostosowanie dawkowania (patrz punkt 4.5).
Podczas stosowania produktu leczniczego Hydroxyzinum VP pacjent powinien unikać spożywania
alkoholu patrz punkt 4.5).
Wpływ na układ krążenia
Stosowanie hydroksyzyny było związane z wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie.
W okresie po wprowadzeniu do obrotu, u pacjentów przyjmujących hydroksyzynę zgłaszano
przypadki wydłużenia odstępu QT oraz zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. U większości
tych pacjentów występowały inne czynniki ryzyka, takie jak zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne
stosowanie innych leków, które mogły przyczynić się do wystąpienia tych zdarzeń (patrz punkt 4.8).
Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być
możliwie jak najkrótszy.
Leczenie hydroksyzyną należy przerwać, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które
mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się do lekarza.
Należy poinstruować pacjentów, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem.
Dzieci i młodzież
Małe dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego
układu nerwowego (patrz punkt 4.8). Występowanie drgawek zgłaszano u dzieci częściej, niż u osób
dorosłych.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie zaleca się stosowania hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zmniejszoną
eliminację hydroksyzyny w tej grupie pacjentów, w porównaniu do pacjentów dorosłych, oraz
ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. działanie
przeciwcholinergiczne) (patrz punkty 4.2 i 4.8).
Pacjenci z niewydolnością wątroby i osoby z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek
U pacjentów z niewydolnością wątroby i u osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek
należy zmniejszyć stosowane dawki (patrz punkt 4.2)
Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Czerwień koszenilowa
Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Połączenia przeciwskazane
Jednoczesne stosowanie hydroksyzyny z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub)
wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, np. z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA
(np. chinidyna, dyzopiramid), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami
przeciwhistaminowymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), niektórymi
4
lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram), niektórymi lekami przeciwmalarycznymi
(np. meflochina), niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna),
niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. pentamidyna), niektórymi lekami stosowanymi
w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd), niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka
(np. toremifen, wandetanib), metadonem, zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Z tego względu
jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).
Połączenia wymagające zachowania ostrożności
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami wywołującymi bradykardię
i hipokaliemię.
Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5. Podczas
jednoczesnego stosowania leków, o których wiadomo, że są silnymi inhibitorami tych enzymów
można spodziewać się zwiększenia stężenia hydroksyzyny we krwi. W przypadku, gdy hamowany jest
tylko jeden ze szlaków metabolicznych, drugi może częściowo go kompensować.
Podczas jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z lekami działającymi depresyjnie na OUN lub
z produktami o działaniu przeciwcholinergicznym należy rozważyć możliwość nasilenia działania.
Dawkowanie należy dostosować indywidualnie.
Również alkohol nasila działanie hydroksyzyny.
Hydroksyzyna działa antagonistycznie w stosunku do betahistyny oraz inhibitorów cholinoesterazy.
Osłabia również wpływ adrenaliny na ciśnienie tętnicze.
Należy unikać stosowania produktu leczniczego Hydroxizinum VP jednocześnie z inhibitorami
monoaminooksydazy (MAO).
W badaniach przeprowadzonych na szczurach hydroksyzyna zmniejszała działanie przeciwdrgawkowe
fenytoiny.
Wykazano, że cymetydyna w dawce 600 mg podawanej dwa razy na dobę zwiększa stężenie
hydroksyzyny w surowicy o 36% oraz zmniejsza stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, o 20%.
Hydroksyzyna nie wykazuje działania hamującego na izoenzymy 1A1 i 1A6 UDPglukuronylotransferazy, w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Jest inhibitorem CYP2D6 i może
w dużych dawkach powodować interakcje z substratami enzymu CYP2D6. Hamuje również
izoenzymy cytochromu P450 2C9, 2C19 i 3A4, jednak dopiero w stężeniach znacznie większych, niż
maksymalne stężenia jakie osiąga w osoczu (IC50: 103 do 140 μM; 46 do 52 μg/ml), w związku
z czym jest mało prawdopodobne, by hydroksyzyna wpływała niekorzystnie na metabolizm leków
będących substratami tych enzymów.
Cetyryzyzna (metabolit hydroksyzyny), w stężeniu 100 μM nie wykazuje działania hamującego na
cytochrom P450 (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4) ani na izoenzymy
UDP–glukuronylotransferazy.
Wpływ na wyniki badań
Ponieważ produkt leczniczy Hydroxyzinum VP może wpływać na wyniki testów alergicznych
oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, nie należy go stosować przez co najmniej
5 dni poprzedzających wykonanie takich testów.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciążą
Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyskową i osiąga w organizmie płodu stężenie większe
niż u matki. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych dotyczących stosowania
hydroksyzyny podczas ciąży.
5
U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i (lub) podczas porodu,
odnotowano następujące zdarzenia bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu: hipotonię, zaburzenia
ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne), depresję ośrodkowego układu
nerwowego (OUN), niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie moczu.
Produkt Hydroxizinum VP jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz punkt 4.3).
Karmienie piersią
Cetyryzyna, główny metabolit hydroksyzyny, przenika do mleka matki u ludzi.
Nie przeprowadzono standardowych badań dotyczących tego wydzielania, jednak obserwowano
ciężkie działania niepożądane u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez matki
przyjmujące hydroksyzynę. Dlatego produkt leczniczy Hydroxiznum VP jest przeciwwskazany
do stosowania podczas laktacji (patrz punkt 4.3). Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli
konieczne jest stosowanie produktu Hydroxiznum VP.
Wpływ na płodność
Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt leczniczy Hydroxyzinum VP może zaburzać zdolność reakcji i koncentracji. Należy o tym
poinformować pacjentów i przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych oraz
obsługiwaniem urządzeń mechanicznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu
Hydroxiznum VP z alkoholem lub innymi lekami uspokajającymi, ponieważ nasila to ich działanie.
4.8. Działania niepożądane
Badania kliniczne
Podsumowanie
Działania niepożądane są związane przede wszystkim z depresyjnym działaniem na ośrodkowy układ
nerwowy (OUN) lub paradoksalnym działaniem pobudzającym OUN, z działaniem
przeciwcholinergicznym lub z reakcjami nadwrażliwości.
Dane pochodzące z badań klinicznych
W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano u co najmniej 1%
pacjentów w badaniach klinicznych z hydroksyzyną, kontrolowanych przy użyciu placebo.
W badaniach tych uczestniczyło 735 pacjentów, którzy przyjmowali hydroksyzynę w dawce
50mg/dobę oraz 630 osób przyjmujących placebo.
Działanie
niepożądane
Występowanie u pacjentów
przyjmujących hydroksyzynę (%)
Występowanie u osób
przyjmujących placebo (%)
Senność
Ból głowy
Zmęczenie
Suchość w
jamie ustnej
13,74
1,63
1,36
1,22
2,70
1,90
0,63
0,63
Zaobserwowano następujące działania niepożądane związane z cetyryzyną, głównym metabolitem
hydroksyzyny, które mogą wystąpić również po podaniu hydroksyzyny: małopłytkowość,
agresywność, depresja, tiki, dystonia, parestezja, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek
ocznych, biegunka, trudności w oddawaniu moczu, mimowolne oddawanie moczu, astenia, obrzęk,
zwiększenie masy ciała.
Dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu:
Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu. Zestawiono je
według układów i częstości występowania. Częstość występowania określono w następujący sposób:
bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko
6
(≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona
na podstawie dostępnych danych).
Klasyfikacja układów
i narządów
Częstość
występowania
Działania niepożądane
Zaburzenia układu
immunologicznego
rzadko reakcje nadwrażliwości
bardzo rzadko wstrząs anafilaktyczny
Zaburzenia psychiczne niezbyt często pobudzenie, splątanie
rzadko dezorientacja, omamy
Zaburzenia układu
nerwowego
często sedacja
niezbyt często zawroty głowy, bezsenność, drżenie
rzadko drgawki, dyskineza
częstość nieznana senność, ból głowy
Zaburzenia oka rzadko zaburzenia akomodacji, niewyraźne
widzenie
Zaburzenia serca rzadko tachykardia
częstość nieznana komorowe zaburzenia rytmu serca (np.
torsade de pointes), wydłużenie odstępu
QT (patrz punkt 4.4)
Zaburzenia naczyniowe rzadko niedociśnienie tętnicze
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki
piersiowej i śródpiersia
bardzo rzadko skurcz oskrzeli
Zaburzenia żołądka i
jelit
niezbyt często nudności
rzadko zaparcia, wymioty
częstość nieznana suchość błony śluzowej jamy ustnej
Zaburzenia wątroby i
dróg żółciowych
rzadko nieprawidłowe wyniki testów
czynnościowych wątroby
częstość nieznana zapalenie wątroby
7
Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej
rzadko świąd, wysypka rumieniowa, wysypka
grudkowo-plamkowa, pokrzywka,
zapalenie skóry
bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy, wzmożona
potliwość, utrwalona wysypka polekowa,
ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień
wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona
Zaburzenia nerek i dróg
moczowych
rzadko zatrzymanie moczu
Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu
podania
często zmęczenie
niezbyt często złe samopoczucie, gorączka
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.:
+ 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9. Przedawkowanie
Objawy obserwowane po znacznym przedawkowaniu związane są głównie z nadmiernym działaniem
przeciwcholinergicznym, depresją lub paradoksalnym pobudzeniem OUN. Należą do nich nudności,
wymioty, tachykardia, gorączka, senność, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub
omamy, a w późniejszym okresie obniżenie poziomu świadomości, depresja oddechowa, drgawki,
niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowooddechowa.
W przypadku znacznego przedawkowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie drożności dróg
oddechowych, oddychania i krążenia (ciągły zapis EKG) oraz zapewnienie odpowiedniej podaży tlenu.
Monitorowanie akcji serca i ciśnienia tętniczego należy prowadzić przez 24 godziny, do ustąpienia
objawów przedawkowania. U pacjentów z zaburzeniami świadomości należy ustalić, czy nie
przyjmowali jednocześnie innych leków lub alkoholu oraz podać im tlen, nalokson, glukozę i tiaminę,
jeśli zajdzie taka konieczność.
Jeśli zajdzie konieczność podania środka obkurczającego naczynia, należy zastosować noradrenalinę
lub metaraminol. Nie należy stosować adrenaliny.
U tych pacjentów z objawami przedawkowania, u których mogą wystąpić objawy zaburzeń
świadomości, śpiączka lub drgawki, nie należy stosować preparatów wymiotnicy ze względu na
niebezpieczeństwo rozwoju zachłystowego zapalenia płuc. Jeżeli doszło do spożycia leku w klinicznie
istotnej ilości, można wykonać płukanie żołądka po uprzednim wykonaniu intubacji dotchawiczej.
Istnieje niewiele danych potwierdzających skuteczność stosowania węgla aktywowanego.
Wątpliwe jest, by hemodializa lub hemoperfuzja miały istotne zastosowanie w leczeniu pacjentów,
którzy przedawkowali hydroksyzynę.
Brak jest swoistej odtrutki.
Dane literaturowe wskazują, że w przypadku wystąpienia silnego, zagrażającego życiu działania
przeciwcholinergicznego opornego na stosowanie innych preparatów, skuteczne może okazać się
8
podanie fizostygminy w dawce terapeutycznej. Fizostygminy nie należy stosować wyłącznie
w celu niedopuszczenia do zapadnięcia pacjenta w sen.
W przypadku jednoczesnego spożycia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, stosowanie
fizostygminy może wywołać drgawki i oporne na leczenie zatrzymanie akcji serca. Stosowania
fizostygminy należy również unikać u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia bodźców
w obrębie serca.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki psycholeptyczne, anksjolityki.
Kod ATC: N05BB01.
Chlorowodorek hydroksyzyny jest pochodną difenylometanu, chemicznie niezwiązaną
z fenotiazynami, rezerpiną, meprobamatem czy benzodiazepinami.
Mechanizm działania
Chlorowodorek hydroksyzyny nie hamuje czynności kory mózgu. Jego działanie może polegać
na hamowaniu aktywności niektórych głównych obszarów podkorowych ośrodkowego układu
nerwowego.
Działanie farmakodynamiczne
Działanie przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela zostało udowodnione doświadczalnie
i potwierdzone klinicznie, natomiast działanie przeciwwymiotne wykazano w próbie apomorfinowej
i w próbie veriloidowej. Badania farmakologiczne i kliniczne wskazują, że hydroksyzyna stosowana
w dawkach terapeutycznych nie zwiększa wydzielania ani kwasowości kwasu żołądkowego
i w większości przypadków wykazuje łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Wykazano zmniejszenie
odczynu bąbel-rumień u zdrowych, dorosłych ochotników oraz u dzieci, po śródskórnym podaniu
histaminy lub antygenów. Wykazano również, że hydroksyzyna jest skuteczna w zmniejszaniu świądu
w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry.
U pacjentów z niewydolnością wątroby działanie przeciwhistaminowe pojedynczej dawki może ulec
wydłużeniu do 96 godzin od zastosowania.
Na podstawie zapisów EKG wykonanych u zdrowych ochotników przyjmujących hydroksyzynę
stwierdzono, że wykazuje ona działanie anksjolityczno-sedacyjne. Działanie anksjolityczne
potwierdzono u pacjentów przy użyciu różnych klasycznych testów psychometrycznych.
Polisomnograficzny zapis snu u pacjentów z zaburzeniami lękowymi i bezsennością wykazał
wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie całkowitego czasu przebudzeń w nocy oraz skrócenie
czasu zasypiania po podaniu 50 mg w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów
z zaburzeniami lękowymi stwierdzono zmniejszenie napięcia mięśniowego po zastosowaniu dawki
dobowej 3 x 50 mg. Nie zaobserwowano zaburzeń pamięci. Po 4 tygodniach leczenia pacjentów
z zaburzeniami lękowymi nie wystąpiły objawy odstawienne.
Początek działania
Działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się około 1 godzinę po podaniu doustnym produktu,
natomiast działanie sedacyjne po 5-10 minutach od przyjęcia doustnego hydroksyzyny w postaci
syropu i po 30-45 minutach od przyjęcia doustnego w postaci tabletek.

Hydroksyzyna działa również spazmolitycznie i sympatykolitycznie oraz łagodnie przeciwbólowo.
Charakteryzuje ją niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po podaniu doustnym hydroksyzyna jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Stężenie
maksymalne w osoczu (Cmax), wynoszące u osób dorosłych zwykle 30 i 70 ng/ml po podaniu doustnym
9
pojedynczych dawek odpowiednio 25 mg i 50 mg, osiąga około 2 godzin od przyjęcia doustnego.
Szybkość i zakres ekspozycji na hydroksyzynę są bardzo podobne podczas podawania jej w postaci
tabletek i w postaci syropu. Po kolejnej dawce podawanej raz na dobę stężenie wzrasta o 30%.
Biodostępność hydroksyzyny po podaniu doustnym wynosi 80% tej, jaką obserwuje się po podaniu
domięśniowym. Po podaniu domięśniowym pojedynczej dawki 50 mg, stężenie maksymalne Cmax
wynosi zazwyczaj 65 ng/ml.

Dystrybucja
Hydroksyzyna jest szeroko dystrybuowana w organizmie i na ogół osiąga większe stężenia w tkankach
niż w osoczu. Pozorna objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 7 do 16 l/kg mc.
Hydroksyzyna przenika do skóry po podaniu doustnym. Jej stężenie w skórze jest większe niż
w surowicy, zarówno po pojedynczym, jak i po wielokrotnym podaniu.
Hydroksyzyna przechodzi przez barierę krew-mózg oraz barierę łożyskową, osiągając większe stężenia
w organizmie płodu niż u matki.
Metabolizm
Hydroksyzyna jest w znacznym stopniu metabolizowana. W powstawaniu głównego metabolitu,
cetyryzyny, (45% dawki doustnej) bierze udział dehydrogenaza alkoholowa. Metabolit ten wywiera
istotne działanie blokujące na obwodowe receptory H1
. Zidentyfikowano kilka innych metabolitów,
w tym metabolit N-dealkilowany oraz metabolit O-dealkilowany o okresie półtrwania w osoczu
wynoszącym 59 godzin. Ich metabolizm odbywa się głównie przy udziale CYP3A4/5.
Eliminacja
U dorosłych okres półtrwania hydroksyzyny wynosi około 14 godzin (zakres: 7-20 godzin). Pozorny
całkowity klirens, określony w badaniach, wynosi 13 ml/min/kg mc. Tylko 0,8% dawki jest wydalane
w postaci niezmienionej z moczem. Główny metabolit (cetyryzyna) jest wydalany z moczem (25%
dawki doustnej i 16% dawki domięśniowej hydroksyzyny).
Szczególne grupy pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
Farmakokinetykę hydroksyzyny badano u 9 zdrowych osób w podeszłym wieku (69,5 ± 3,7 lat),
którym podawano ją doustnie w pojedynczej dawce wynoszącej 0,7 mg/kg mc. Okres półtrwania
w fazie eliminacji hydroksyzyny był wydłużony do 29 godzin, a pozorna objętość dystrybucji była
zwiększona do 22,5 l/kg mc. Zaleca się zmniejszenie dawki dobowej hydroksyzyny u pacjentów
w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

Dzieci
Farmakokinetykę hydroksyzyny analizowano u 12 dzieci (6,1 ± 4,6 lat; 22,0 ± 12,0 kg mc.), którym
podawano ją doustnie w pojedynczej dawce 0,7 mg/kg mc. W badanej grupie pozorny klirens osoczowy
był około 2,5 razy większy niż u dorosłych, natomiast okres półtrwania był krótszy niż u dorosłych
(wynosił on około 4 godzin u rocznych pacjentów oraz 11 godzin u czternastoletnich uczestników
badania). U dzieci konieczne jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).
Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z wtórną niewydolnością wątroby spowodowaną pierwotną, żółciową, marskością
wątroby, całkowity klirens hydroksyzyny wynosił 66% klirensu osób zdrowych. Okres półtrwania był
wydłużony do 37 godzin, a stężenie głównego metabolitu (cetyryzyny) w surowicy krwi było większe
niż u młodych osób z prawidłową czynnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby należy
zmniejszyć dawkę dobową hydroksyzyny lub zmniejszyć częstość jej dawkowania (patrz punkt 4.2).
Pacjenci z niewydolnością nerek
Farmakokinetykę hydroksyzyny badano u 8 pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens
kreatyniny: 24 ± 7 ml/min). Zakres ekspozycji (AUC) na hydroksyzynę nie uległ istotnej zmianie,
natomiast na główny metabolit (cetyryzynę) zwiększył się. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana
za pomocą hemodializy, aby uniknąć znacznego jej nagromadzenia po wielokrotnych dawkach
10
hydroksyzyny, u pacjentów z niewydolnością nerek dawkę dobową produktu Hydroxyzinum VP należy
zmniejszyć (patrz punkt 4.2).
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Badania farmakologiczne ukierunkowane na ocenę bezpieczeństwa oraz badania toksykologiczne nie
ujawniły istotnego zagrożenia związanego ze stosowaniem hydroksyzyny. Brak danych o istotnym
znaczeniu klinicznym, nieopisanych we wcześniejszych punktach Charakterystyki Produktu
Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon K 25
Talk
Magnezu stearynian
Skład otoczki:
Talk
Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy
Kwas cytrynowy jednowodny
Trietylu cytrynian
Makrogol 6000
Tytanu dwutlenek (E 171)
Symetykon
Czerwień koszenilowa, lak (E 124)
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku,
30 tabletek powlekanych lub 60 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych wymagań
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
11
DO OBROTU
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabletki powlekane, pozwolenie nr R/1887
Hydroxyzinum VP, 25 mg, tabletki powlekane, pozwolenie nr R/1888
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabletki powlekane
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.11.1983 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.10.2013 r.
Hydroxyzinum VP, 25 mg, tabletki powlekane:
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.11.1983 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.10.2013 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO