Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Livopill

Livopill

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Livopill, 1500 mikrogramów, tabletka
levonorgestrelum
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Livopill i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Livopill
3. Jak stosować lek Livopill
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Livopill
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Livopill i w jakim celu się go stosuje
Lek Livopill jest lekiem antykoncepcyjnym w przypadkach nagłych, który może być stosowany
w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia
zastosowanej metody antykoncepcyjnej.
Dotyczy to następujących przypadków:
• Jeśli w czasie stosunku płciowego nie zastosowano żadnej antykoncepcji;
• Jeśli metoda antykoncepcyjna została zastosowana nieprawidłowo, na przykład w przypadku,
gdy prezerwatywa zsunęła się lub została zastosowana w niewłaściwy sposób, w przypadku gdy
kapturek lub krążek antykoncepcyjny zmienił pozycję, pękł, uległ zniszczeniu lub został
usunięty w niewłaściwym czasie, w przypadku gdy penis nie został wycofany z pochwy
w odpowiednim momencie w czasie stosunku przerywanego (np. wytrysk nastąpił w pochwie
lub na zewnętrzne narządy płciowe).
Lek Livopill zawiera jako substancję czynną syntetyczny hormon zwany lewonorgestrelem. Lek ten,
przyjęty w ciągu 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku płciowym, zapobiega ciąży w około 84%.
Nie zapobiegnie on ciąży w każdym przypadku, a jego skuteczność jest większa, jeśli zostanie
przyjęty jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym. Najlepiej jest przyjąć lek w ciągu
pierwszych 12 godzin, niż czekać do trzeciego dnia po niezabezpieczonym stosunku płciowym.
Uważa się, że lek Livopill działa poprzez:
• hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki;
• zapobieganie zapłodnieniu przez plemniki już uwolnionej komórki jajowej.
Lek Livopill zapobiega ciąży jedynie wtedy, gdy jest zastosowany w ciągu 72 godzin po
niezabezpieczonym stosunku płciowym. Lek ten nie jest skuteczny, jeśli pacjentka jest już w ciąży.
Jeżeli kolejny stosunek płciowy bez skutecznego zabezpieczenia miał miejsce po przyjęciu leku
Livopill (także w czasie tego samego cyklu miesiączkowego), tabletka może nie zadziałać
antykoncepcyjnie i ponownie może wystąpić ryzyko zajścia w ciążę.
2
Lek Livopill nie jest wskazany do stosowania przed wystąpieniem pierwszego krwawienia
miesiączkowego (menarche).
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Livopill
Kiedy nie stosować leku Livopill
− jeśli pacjentka ma uczulenie na lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeżeli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjentki, należy poinformować o tym lekarza
przed zastosowaniem leku Livopill, ponieważ antykoncepcja w przypadkach nagłych może nie być dla
pacjentki odpowiednia. Lekarz może przepisać pacjentce inny rodzaj antykoncepcji w przypadkach
nagłych.
− Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Lek ten nie jest skuteczny
jeżeli pacjentka jest już w ciąży. Jeśli pacjentka jest już w ciąży, lek Livopill nie może
zakończyć ciąży, więc lek Livopill nie jest tabletką aborcyjną.
Pacjentka może być już w ciąży, jeżeli:
− krwawienie miesiączkowe opóźnia się o ponad 5 dni lub występuje nietypowe krwawienie
w dniu spodziewanej miesiączki;
− minęło więcej niż 72 godziny od niezabezpieczonego stosunku płciowego w tym samym cyklu
miesiączkowym.
Nie zaleca się stosowania leku Livopill, jeżeli:
− u pacjentki występuje choroba jelita cienkiego (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), która
hamuje wchłanianie leku;
− u pacjentki występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
− u pacjentki występowała kiedykolwiek w przeszłości ciąża pozamaciczna (rozwój zarodka
przebiega poza macicą);
− u pacjentki występowało zapalenie jajowodów.
Wystąpienie w przeszłości ciąży pozamacicznej lub zakażenia jajowodów zwiększa ryzyko
wystąpienia kolejnej ciąży pozamacicznej.
U wszystkich kobiet, antykoncepcję w przypadkach nagłych należy zastosować jak najszybciej po
stosunku płciowym bez zabezpieczenia. Istnieją dowody na to, że lek Livopill może być mniej
skuteczny wraz ze zwiększeniem masy ciała lub wskaźnika masy ciała (ang. body mass index - BMI),
ale dane te są ograniczone i niejednoznaczne. Dlatego, lek Livopill jest nadal zalecany u wszystkich
kobiet, niezależnie od ich masy ciała lub BMI.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem antykoncepcji w przypadkach
nagłych, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Dzieci i młodzież
Livopill nie jest wskazany do stosowania przed wystąpieniem pierwszego krwawienia
miesiączkowego (menarche).
3
Jeśli pacjentka martwi się o choroby przenoszone drogą płciową
Jeśli podczas stosunku nie stosowano prezerwatywy (lub została przedziurawiona lub zsunęła się),
może być prawdopodobne, że pacjentka mogła zarazić się chorobą przenoszoną drogą płciową lub
wirusem HIV. Lek ten nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jedynie stosowanie
prezerwatyw może uchronić przed zakażeniem. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza,
pielęgniarki, specjalisty ds. planowania rodziny lub farmaceuty.
Livopill a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjentka planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych
bez recepty lub lekach ziołowych.
Niektóre leki mogą hamować skuteczne działanie leku Livopill. Jeśli pacjentka stosowała
którykolwiek z niżej wymienionych leków w ciągu ostatnich 4 tygodni, lek Livopill może nie być dla
niej odpowiedni. Lekarz może przepisać inny rodzaj (niehormonalny) antykoncepcji w przypadkach
nagłych (po niezabezpieczonym stosunku płciowym), jak np. wkładka wewnątrzmaciczna
z zawartością miedzi (ang. copper intrauterine device - Cu-IUD). Jeśli ten przypadek nie dotyczy
pacjentki lub pacjentka nie może natychmiast udać się do lekarza, można przyjąć podwójną dawkę
leku Livopill.
− Barbiturany i inne leki stosowane w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina
i karbamazepina);
− Leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna);
− Leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (rytonawir, efawirenz);
− Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina);
− Leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowej dawki, należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Po przyjęciu tabletek w celu uzyskania dalszej porady odnośnie regularnej antykoncepcji
i wykluczenia ciąży, pacjentka powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
(Patrz także punkt 3 „Jak stosować lek Livopill” w celu uzyskania dalszej porady).
Lek Livopill może także wpływać na działanie innych leków:
− leku zwanego cyklosporyną (hamuje działanie układu odpornościowego).
Jak często można stosować lek Livopill
Lek Livopill należy stosować jedynie w przypadkach nagłych, a nie jako regularną metodę
antykoncepcji. Jeżeli lek Livopill stosowany jest częściej niż jeden raz w tym samym cyklu
miesiączkowym, to jego działanie antykoncepcyjne jest słabsze, natomiast większe jest ryzyko
zaburzeń cyklu miesiączkowego (miesiączka).
Lek Livopill nie jest tak samo skuteczny jak regularne metody antykoncepcji. W celu uzyskania
informacji na temat długoterminowych metod antykoncepcyjnych, które są bardziej skuteczne
w zapobieganiu ciąży, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub specjalisty ds. planowania
rodziny.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
4
Ciąża
Kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę pomimo
zastosowania leku, ważne jest, aby skontaktowała się z lekarzem. Nie ma dowodów na to, żeby lek
Livopill wywierał szkodliwe działanie na dziecko rozwijające się w macicy, jeśli pacjentka zastosuje
lek Livopill zgodnie ze wskazówkami.
Niemniej jednak, lekarz będzie chciał sprawdzić, czy nie jest to ciąża pozamaciczna (gdy rozwój
dziecka przebiega poza macicą). Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy pojawił się silny ból
brzucha po przyjęciu leku Livopill lub, jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpiła ciąża pozamaciczna,
pacjentka była poddana zabiegowi chirurgicznemu jajowodów lub wystąpiły stany zapalne w obrębie
miednicy.
Karmienie piersią
Substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiety karmiącej. W związku z tym, zaleca się, aby
pacjentka przyjęła tabletkę bezpośrednio po karmieniu piersią, a następnie przez przynajmniej
8 godzin po przyjęciu lewonogestrelu unikała karmienia piersią i przez 8 godzin po przyjęciu tabletki
odciągała mleko z piersi przy pomocy odciągacza pokarmu. W ten sposób, przyjmując tabletkę dużo
wcześniej przed następnym karmieniem można zmniejszyć ilość substancji czynnej, która mogłaby
przedostać się do organizmu dziecka z mlekiem kobiecym.
Płodność
Przyjęcie leku Livopill zwiększa możliwość wystąpienia zaburzeń cyklu miesiączkowego, które
czasami mogą prowadzić do opóźnienia lub przyśpieszenia wystąpienia owulacji, co wpływa na
zmianę okresu płodności. Mimo, że nie ma danych dotyczących długoterminowego wpływu na
płodność, po zastosowaniu leku Livopill należy spodziewać się szybkiego powrotu płodności i dlatego
po przyjęciu leku Livopill należy kontynuować stosowanie regularnej antykoncepcji lub należy
rozpocząć jej stosowanie najszybciej jak to możliwe.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Livopill wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak pacjentka odczuwa zmęczenie lub zawroty głowy, to nie
powinna prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Lek Livopill zawiera laktozę i sód
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek Livopill
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 12 godzin, i nie później
niż 72 godziny (3 dni) po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia. Nie należy zwlekać
z przyjęciem tabletki. Im wcześniej po stosunku płciowym odbytym bez zabezpieczenia
tabletka zostanie przyjęta, tym większa jest jej skuteczność. Tabletka może zapobiec ciąży
jedynie wtedy, gdy zastosuje się ją w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym odbytym bez
zabezpieczenia.
5
• Lek Livopill można stosować w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego, pod warunkiem, że
pacjentka nie jest w ciąży, ani nie podejrzewa, że może być w ciąży. Tabletki nie należy żuć,
należy połknąć tabletkę w całości, popijając wodą.
• Jeśli pacjentka stosuje jakiekolwiek leki, które mogą hamować prawidłowe działanie leku
Livopill (patrz punkt powyżej „Livopill a inne leki”) lub jeśli pacjentka stosowała którykolwiek
z tych leków w ciągu ostatnich 4 tygodni, lek Livopill może nie być dla niej odpowiedni. Lekarz
może przepisać inny rodzaj (niehormonalnej) antykoncepcji w przypadkach nagłych, np.
wkładkę wewnątrzmaciczną z zawartością miedzi (Cu-IUD). Jeśli ta opcja nie jest dla pacjentki
odpowiednia lub pacjentka nie może natychmiast udać się do lekarza, można przyjąć podwójną
dawkę leku Livopill (czyli 2 tabletki należy przyjąć jednocześnie).
• Jeżeli pacjentka stosuje regularną metodę antykoncepcji, taką jak tabletki antykoncepcyjne,
może kontynuować ich przyjmowanie zgodnie z zaleceniami.
Jeżeli po zastosowaniu tabletki leku Livopill dojdzie do kolejnego niezabezpieczonego stosunku
płciowego (także w tym samym cyklu miesiączkowym), tabletka nie będzie miała działania
antykoncepcyjnego i istnieje ponownie ryzyko zajścia w ciążę.
Jak postępować w przypadku wystąpienia wymiotów
Jeżeli w ciągu trzech godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, należy przyjąć natychmiast
jeszcze jedną tabletkę.
Po zastosowaniu leku Livopill
Jeżeli pacjentka nie stosuje środków antykoncepcyjnych i zamierza współżyć po przyjęciu leku
Livopill, powinna stosować prezerwatywy lub kapturek naszyjkowy jednocześnie ze środkami
plemnikobójczymi, aż do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego. Jest to
konieczne, ponieważ lek Livopill nie jest skuteczny w przypadku kolejnego niezabezpieczonego
stosunku płciowego przed następnym terminowym wystąpieniem krwawienia miesiączkowego
Po upływie około trzech tygodni od zastosowaniu leku Livopill zaleca się, aby pacjentka odbyła
wizytę lekarską w celu upewnienia się, czy działanie leku Livopill było skuteczne. Jeżeli krwawienie
miesiączkowe opóźnia się o ponad 5 dni lub występuje nietypowo skąpe lub nietypowo obfite
krwawienie, pacjentka powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Jeżeli pacjentka zajdzie
w ciążę pomimo zastosowania leku, ważne jest, aby skonsultowała się z lekarzem.
Lekarz może udzielić również informacji na temat długoterminowych metod antykoncepcyjnych,
które skuteczniej chronią przed zajściem w ciążę.
Jeżeli pacjentka kontynuuje stosowanie regularnej antykoncepcji hormonalnej, takiej jak tabletki
antykoncepcyjne i nie wystąpiło u niej krwawienie miesiączkowe w przerwie w przyjmowaniu
tabletek, powinna zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia ciąży.
Następne krwawienie miesiączkowe po zastosowaniu leku Livopill
Po zastosowaniu leku Livopill krwawienie miesiączkowe jest zazwyczaj prawidłowe i rozpoczyna się
w tym samym dniu co zwykle, czasami jednak może wystąpić kilka dni później lub wcześniej. Jeżeli
krwawienie miesiączkowe rozpoczyna się o ponad 5 dni później niż zwykle, jeżeli w tym czasie
występuje nietypowe krwawienie lub jeżeli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, to powinna
upewnić się, czy jest w ciąży za pomocą testu ciążowego.
6
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Livopill
Pomimo, że nie zgłaszano ciężkich działań niepożądanych w przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości
tabletek jednocześnie, mogą wystąpić nudności, wymioty oraz krwawienie z dróg rodnych. Należy
poradzić się farmaceuty, lekarza, pielęgniarki lub specjalisty ds. planowania rodziny, szczególnie
jeżeli wystąpiły wymioty, ponieważ w takim przypadku tabletka może nie zadziałać.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane wymieniono poniżej, według częstości ich występowania:
Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentek):
• Nudności (mdłości);
• Do czasu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego mogą występować nieregularne
krwawienia międzymiesiączkowe;
• Może pojawić się ból w podbrzuszu;
• Uczucie zmęczenia;
• Ból głowy.
Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentek):
• Wymioty. Jeżeli pojawią się wymioty należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie
„Jak postępować w przypadku wystąpienia wymiotów”.
• Krwawienie miesiączkowe może być inne niż zwykle. U większości kobiet występuje
prawidłowe krwawienie miesiączkowe w przewidzianym terminie, jednak u niektórych kobiet
może ono wystąpić później lub wcześniej niż zwykle. Mogą również pojawić się nieregularne
krwawienia lub plamienia międzymiesiączkowe. Jeżeli krwawienie miesiączkowe opóźnia się
o więcej niż 5 dni, lub jest nietypowo skąpe lub nietypowo obfite, pacjentka powinna jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem.
• Może pojawić się tkliwość piersi, biegunka lub zawroty głowy po zastosowaniu leku.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek):
• Wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, ból w okolicy miednicy, bolesne miesiączki.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
7
5. Jak przechowywać lek Livopill
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii zamieszczono na
opakowaniu po „Lot”.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Livopill
- Substancją czynną leku jest lewonorgestrel. Każda tabletka zawiera 1,5 mg lewonorgestrelu.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, poloksamer 188,
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Livopill i co zawiera opakowanie
Każde opakowanie zawiera jeden kompletny lek w postaci okrągłej, białej tabletki o średnicy około
6 mm, oznaczonej napisem „C” po jednej stronie i „1” po drugiej stronie.
Podmiot odpowiedzialny
Exeltis Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
Wytwórca
Laboratorios León Farma, S.A.
C/La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera
24008 Villaquilambre, León
Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Navela 1,5 mg Tabletten
Estonia: Labella
Francja: Levunique 1,5 mg comprimé
Hiszpania: Navela 1,5 mg comprimido EFG
Holandia: Levonorgestrel Xiromed 1,5 mg tabletten
Litwa: Labella 1.5 mg tabletes tabletė
Niemcy: Navela 1.5 mg Tabletten
Polska: Livopill
Portugalia: Navela 1,5 mg comprimido
Republika Czeska: Navela
Słowacja: Navela 1,5 mg tableta
Wielka Brytania: Melkine 1.5 mg tablet
Włochy: Afterel