Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ventazol

Ventazol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ventazol, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Ventazol, 20 mg: jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:  

Każda kapsułka zawiera od 102 do 116 mg sacharozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka dojelitowa, twarda. 

Ventazol, 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka, rozmiar kapsułki numer 2, zawierająca kuliste  peletki w kolorze od białawego do kremowobiałego. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Ventazol jest wskazany w: 

Dorośli 

• Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy 

• Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy 

• Leczenie choroby wrzodowej żołądka 

• Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka 

• Eradykacja bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w leczeniu skojarzonym z właściwym  antybiotykiem u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 

• Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków  przeciwzapalnych (NLPZ) 

• Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych  leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z ryzykiem ich wystąpienia 

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Długotrwała profilaktyka u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku • Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku 

• Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona 

Dzieci i młodzież 

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała ≥ 10 kg 

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

• Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowej przełyku 

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież 

• Leczenie skojarzone z antybiotykiem choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem 

H. pylori 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli 

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy 

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka produktu leczniczego  Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie zmian chorobowych  następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w czasie pierwszego etapu leczenia nie doszło do wygojenia zmian chorobowych, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch  tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie stosuje się  Ventazol 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około czterech tygodni. 

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy 

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy u pacjentów bez zakażenia H. pylori  lub u pacjentów, u których nie można przeprowadzić eradykacji bakterii H. pylori, zaleca się  stosowanie produktu leczniczego Ventazol 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczającą  dawką może być dawka 10 mg. W razie niepowodzenia terapii dawka ta może być zwiększona do  40 mg na dobę. 

Leczenie choroby wrzodowej żołądka 

Zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów  wygojenie zmian chorobowych następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w czasie  pierwszego etapu leczenia nie doszło do wygojenia zmian chorobowych, proces ten zachodzi zwykle  

podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na  leczenie, stosuje się Ventazol 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni. 

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka 

W celu zapobiegania nawrotom opornej na leczenie choroby wrzodowej żołądka zaleca się stosowanie  produktu leczniczego Ventazol 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być  zwiększona do 40 mg na dobę. 

Eradykacja bakterii H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Przy wyborze antybiotyku do eradykacji bakterii H. pylori należy uwzględnić indywidualną tolerancję  leczenia przez pacjenta i obowiązujące narodowe, regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności  bakterii oraz metod leczenia. 

• Ventazol 20 mg, 500 mg klarytromycyny i 1 g amoksycyliny, każdy lek dwa razy na dobę przez  jeden tydzień, lub 

• Ventazol 20 mg, 250 mg klarytromycyny (lub 500 mg) i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg  metronidazolu lub 500 mg tynidazolu), każdy lek dwa razy na dobę przez jeden tydzień, lub • Ventazol 40 mg raz na dobę i trzy razy na dobę po 500 mg amoksycyliny i 400 mg  metronidazolu (lub 500 mg metronidazolu lub 500 mg tynidazolu), przez jeden tydzień. 

Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych  u pacjenta utrzymuje się zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć. 

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków  przeciwzapalnych (NLPZ) 

W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków  przeciwzapalnych (NLPZ) zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol to 20 mg raz na dobę.  U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w czasie 

pierwszego etapu leczenia nie doszło do wygojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych  czterech tygodni leczenia. 

Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków  przeciwzapalnych (NLPZ) 

W profilaktyce owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem NLPZ u pacjentów  z grupy ryzyka (wiek >60 lat, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie  z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) zalecana dawka produktu leczniczego  Ventazol to 20 mg raz na dobę. 

Leczenie refluksowego zapalenie przełyku 

Zalecana dawka produktu Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie  następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do wygojenia w czasie  pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zalecana dawka produktu leczniczego  Ventazol to 40 mg raz na dobę, a proces gojenia przeważnie trwa do ośmiu tygodni. 

Długotrwała profilaktyka u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku  W długotrwałej profilaktyce, u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku, zalecana  dawka produktu Ventazol wynosi 10 mg raz dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do  20-40 mg raz na dobę. 

Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku 

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg na dobę. Można uzyskać u pacjenta odpowiedź na leczenie  dawką 10 mg na dobę, dlatego dawkowanie należy ustalić indywidualnie. 

Jeżeli objawy nic ustępują po czterech tygodniach leczenia produktem Ventazol w dawce 20 mg na  dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych. 

Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona 

U pacjentów z zespołem Zollingera i Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie  kontynuować, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego  Ventazol wynosi 60 mg raz na dobę. Po zastosowaniu produktu leczniczego Ventazol w dawkach  20-120 mg na dobę u wszystkich pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby i niewystarczającą reakcją  na inne metody leczenia uzyskano skuteczne usunięcie objawów a u ponad 90% pacjentów poprawa  utrzymywała się. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach  podzielonych. 

Dzieci i młodzież 

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała ≥ 10 kg 

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Leczenie objawów zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowej przełyku 

Zalecane dawkowanie jest następujące: 

Wiek 
Masa ciała 
Dawkowanie
≥ 1 rok 
10-20 kg 
10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można  zwiększyć do 20 mg raz na dobę.
≥ 2 lata 
> 20 kg 
20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można  zwiększyć do 40 mg raz na dobę.


Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: Leczenie trwa od 4 do 8 tygodni.

Leczenie objawów zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowej przełyku:  Leczenie trwa od 2 do 4 tygodni. Jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2-4 tygodniach leczenia,  pacjent powinien zostać poddany dalszym badaniom diagnostycznym. 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat 

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem H. pylori 

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej należy uwzględnić obowiązujące narodowe,  regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (zwykle 7 dni, ale  czasami do 14 dni) oraz zastosowanie właściwych leków przeciwbakteryjnych. 

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty. 

Zalecane dawkowanie jest następujące: 

Masa ciała 
Dawkowanie
15 - 30 kg 
W skojarzeniu z dwoma antybiotykami: Ventazol 10 mg,  amoksycylina w dawce 25 mg/kg masy ciała oraz  klarytromycyna w dawce 7,5 mg/kg masy ciała, wszystkie  produkty podawane dwa razy na dobę przez tydzień.
31 - 40 kg 
W skojarzeniu z dwoma antybiotykami: Ventazol 20 mg,  amoksycylina w dawce 750 mg i klarytromycyna w dawce  7,5 mg/kg mc., wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę  przez tydzień.
> 40 kg 
Terapia skojarzona z dwoma antybiotykami: Ventazol 20 mg,  amoksycylina w dawce 1 g oraz klarytromycyna w dawce  500 mg; wszystkie produkty podawane dwa razy na dobę przez  tydzień.


Szczególne populacje pacjentów 

Zaburzenia czynności nerek 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz  punkt 5.2). 

Zaburzenia czynności wątroby 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczająca może być dawka od 10 mg do 20 mg  na dobę (patrz punkt 5.2). 

Osoby w podeszłym wieku  

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania (patrz punkt 5.2). 

Sposób podawania 

Zaleca się przyjmować produkt leczniczy Ventazol rano, kapsułkę połknąć w całości, popijając  połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć. 

Pacjenci, którzy mają trudności z połykaniem i dzieci, które mogą pić lub połykać półstałe pokarmy  Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć, popijając połową szklanki wody lub wymieszać  z lekko kwaśnym płynem, np. jogurtem, sokiem owocowym lub sosem jabłkowym. Pacjenta należy  

poinformować, że taki roztwór należy przyjąć natychmiast po przygotowaniu (lub w ciągu 30 minut),  wymieszać przed wypiciem i przepłukać szklankę wodą. 

Alternatywnym sposobem przyjmowania leku jest ssanie kapsułki, a następnie połknięcie peletek  popijając połową szklanki wody. Peletek nie należy żuć.

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję  pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować  jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niespodziewana utrata masy  ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi lub smoliste stolce)  oraz w przypadku podejrzenia lub istnienia choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość  choroby nowotworowej, ponieważ leczenie omeprazolem może złagodzić objawy i opóźnić  rozpoznanie. 

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz  punkt 4.5). Jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorem pompy  protonowej, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. miana wirusa), skojarzone leczenie  zwiększoną do 400 mg dawką atazanawiru i rytonawirem w dawce 100 mg; dawka omeprazolu nie  powinna być większa niż 20 mg. 

Omeprazol, jak wszystkie leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać  wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo- lub achlorhydrię. Należy to wziąć  pod uwagę u pacjentów z małymi stężeniami wyjściowymi witaminy B12 lub czynnikami ryzyka  zmniejszonego wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałego leczenia. 

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Podczas rozpoczynania lub zakończenia leczenia  omeprazolem, należy wziąć pod uwagę potencjalne interakcje z lekami metabolizowanymi przez  CYP2C19. Obserwowano interakcje pomiędzy omeprazolem i klopidogrelem (patrz punkt 4.5).  Kliniczne znaczenie tej interakcji jest nieznane. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania omeprazolu  i klopidogrelu (jako środek ostrożności). 

Ostrą postać hipomagnezemii odnotowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej,  takimi jak pantoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą  wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki,  zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, ale mogą one rozpocząć się niezauważenie i mogą  zostać przeoczone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą hipomagnezemia zmniejszyła się po  uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej. 

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory  pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np.  diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia  inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia. 

W związku z leczeniem omeprazolem rzadko lub bardzo rzadko zgłaszano ciężkie niepożądane  reakcje skórne (ang. Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs), takie jak zespół  Stevensa- Johnsona (ang. Stevens-Johnson Syndrome, SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się  naskórka (ang. Toxic Epidermal Necrolysis, TEN), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (ang. Drug Reaction with Eosynophilia and Systemic Symptoms, DRESS) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP), które  mogą, odpowiednio, zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu.  

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach i przez długi czasu  (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa,  głównie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne  ryzyko złamania o około 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci należący grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie  z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinny mieć zapewnioną odpowiednią suplementację  witaminy D i wapnia. 

Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE) 

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE.  Jeśli pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni  słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, a lekarz powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania produktu Ventazol. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko SCLE w wyniku leczenia innymi inhibitorami pompy protonowej. 

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów  neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy przerwać leczenie Ventazolem na co najmniej 5 dni przed  pomiarem stężenia CgA (patrz punkt 5.1). Jeżeli po pomiarze wstępnym wartość stężenia CgA i gastryny  nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiar należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania  leczenia inhibitorami pompy protonowej. 

Zaburzenia czynności nerek  

U pacjentów przyjmujących omeprazol obserwowano ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek  (CŚZN), które może wystąpić w dowolnym momencie leczenia omeprazolem (patrz punkt 4.8). Ostre  cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek może prowadzić do niewydolności nerek.  

W przypadku podejrzenia CŚZN należy przerwać stosowanie omeeprazolu i niezwłocznie rozpocząć  odpowiednie leczenie. 

Niektóre dzieci z przewlekłymi chorobami mogą wymagać długotrwałego leczenia, chociaż nie jest to  zalecane. 

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do nieznacznego wzrostu  ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter, i u pacjentów hospitalizowanych również Clostridium difficile (patrz punkt 5.1). 

Podczas długoterminowego leczenia, zwłaszcza trwającego dłużej niż 1 rok, pacjent powinien  pozostawać pod regularną kontrolą lekarską. 

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę i sód 

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować  produktu leczniczego. 

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od  sodu”. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ omeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków 

Substancje czynne, których wchłanianie jest zależne od pH 

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego podczas stosowania omeprazolu może spowodować  zwiększenie lub zmniejszenie wchłaniania niektórych stosowanych jednocześnie substancji czynnych,  których wchłaniane jest zależne od pH soku żołądkowego.

Nelfmawir, atazanawir 

Stężenia osoczowe nelfinawiru i atazanawiru zmniejszają się przy jednoczesnym stosowaniu  z omeprazolem. 

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).  Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) powodowało zmniejszenie  ekspozycji na nelfinawir o około 40%, a ekspozycja na farmakologicznie czynny metabolit M8 zmniejszała się o około 75%-90%. Interakcja ta może obejmować hamowanie CYP2C19. 

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z atazanawirein nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Jednoczesne  stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce 300 mg z rytonawirem  w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o 75%.  Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównało wpływu omeprazolu na ekspozycję na  atazanawir. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce  400 mg z rytonawirem w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie  ekspozycji na atazanawir o około 30% w stosunku do ekspozycji na atazanawir podawany raz na dobę  w dawce 300 mg z rytonawirem w dawce 100 mg. 

Digoksyna 

Jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg) i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało  zwiększanie biodostępności digoksyny o 10%. Działanie toksyczne digoksyny zgłaszano rzadko.  Należy jednak zachować ostrożność przy stosowaniu dużych dawek omeprazolu u osób w podeszłym  wieku. Należy regularnie monitorować terapeutyczne stężenie digoksyny. 

Klopidogrel 

Wyniki badań przeprowadzonych z udziałem zdrowych ochotników wykazały interakcje farmakokinetyczne (PK) /farmakodynamiczne (PD) między klopidogrelem (dawka nasycająca  300 mg/ dawka podtrzymująca 75 mg na dobę) i omeprazolem (80 mg doustnie na dobę) powodujące zmniejszenie ekspozycji na czynny metabolit klopidogrelu średnio o 46%, i zmniejszenie hamowania maksymalnej (indukowanej ADP) agregacji płytek średnio o 16%.  

W badaniach obserwacyjnych jak i klinicznych odnotowano niespójne dane dotyczące klinicznych  następstw interakcji PK/PD omeprazolu w odniesieniu do ciężkich zdarzeń sercowo-naczyniowych.  W celu zachowania ostrożności należy odradzać jednoczesne stosowanie omeprazolu i klopidogrelu  (patrz punkt 4.4). 

Inne substancje czynne 

Podczas leczenia omeprazolem wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu jest znacząco zmniejszone, dlatego ich skuteczność kliniczna może być zmniejszona. Należy unikać  jednoczesnego stosowania z pozakonazolem i erlotynibem. 

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19 

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego izoenzymu metabolizującego  omeprazol. Podawanie omeprazolu równocześnie z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19 może  spowolnić metabolizm tych leków i zwiększyć ekspozycję układową na te substancje czynne. Takimi  lekami są, na przykład: R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K, cilostazol, diazepam i fenytoina. 

Cilostazol 

W badaniu klinicznym w układzie krzyżowym u zdrowych ochotników omeprazol stosowany  w dawce 40 mg na dobę zwiększał Cmax i AUC cilostazolu o odpowiednio 18% i 26% a jednego z jego  czynnych metabolitów o odpowiednio 29% i 69%. 

Fenytoina 

Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia  leczenia omeprazolem a jeżeli zmieniano dawkę fenytoiny, monitorowanie i ponowną zmianę dawki  fenytoiny po zakończeniu leczenia omeprazolem.

Nieznany mechanizm 

Sakwinawir 

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z sakwinawirem lub rytonawirem powodowało wzrost stężenia  sakwinawiru w osoczu do około 70%, dobrze tolerowane przez pacjentów zakażonych wirusem HIV. 

Takrolimus 

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z takrolimusem powoduje wzrost stężenia takrolimusu  w surowicy krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie takrolimusu w surowicy krwi, jak również  czynność nerek (klirens kreatyniny) oraz w razie konieczności dostosować dawkę takrolimusu. 

Metotreksat 

Podczas jednoczesnego podawania z inhibitorami pompy protonowej, u niektórych pacjentów  obserwowano zwiększenie stężenia metotreksatu. Przy dużych dawkach metotreksatu należy rozważyć  okresowe odstawienie omeprazolu. 

Wpływ innych substancji czynnych na właściwości farmakokinetyczne omeprazolu 

Leki hamujące CYP2C19 i (lub) CYP3A4 

Omeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4, dlatego substancje czynne  hamujące CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą powodować wzrost stężenia omeprazolu w surowicy krwi poprzez zmniejszenie szybkości jego metabolizmu. Jednoczesne  podawanie omeprazolu i worykonazolu powoduje ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na  omeprazol. Ze względu na dobrą tolerancję dużych dawek omeprazolu, dostosowanie dawki  omeprazolu przeważnie nie jest konieczne. Jednak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności  wątroby oraz przy leczeniu długoterminowym należy wziąć pod uwagę dostosowanie dawki  omeprazolu. 

Leki aktywujące CYP2C19 i (lub) CYP3A4 

Leki aktywujące CYP2C19 lub CYP3A4 albo oba jednocześnie (takie, jak ryfampicyna, ziele  dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia omeprazolu w surowicy krwi poprzez  zwiększenie szybkości jego metabolizmu. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 ekspozycji) wskazują, że nie  ma szkodliwego wpływu omeprazolu na przebieg ciąży i na zdrowie płodu lub noworodka. Omeprazol  może być stosowany w ciąży. 

Karmienie piersią 

Omeprazol przenika do mleka, ale podczas stosowania w dawkach terapeutycznych jego wpływ na  dziecko jest mało prawdopodobny. 

Płodność 

Badania na zwierzętach, którym podawano doustnie racemiczną mieszaninę omeprazolu nie wskazują  na wpływ leku na płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Ventazol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia  widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku ich wystąpienia, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów  i obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane 

Charakterystyka profilu bezpieczeństwa 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (1%—10% pacjentów) są: ból głowy, ból  brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty. 

W związku z leczeniem omeprazolem rzadko lub bardzo rzadko zgłaszano ciężkie niepożądane  reakcje skórne (SCARs), takie jak zespół Stevensa- Johnsona (SJS), toksyczne martwicze oddzielanie  się naskórka (TEN), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS) oraz  ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) (patrz punkt 4.4). 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych leku 

W trakcie badań klinicznych nad omeprazolem oraz podczas jego stosowania po wprowadzeniu do  obrotu obserwowano lub podejrzewano wystąpienie wymienionych poniżej działań niepożądanych.  Żadne z działań niepożądanych nie wykazywało zależności od dawki. Przedstawione poniżej działania  niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością ich występowania oraz klasyfikacją układów  i narządów. Ich częstość jest zdefiniowana następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do  <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko  (<1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Klasyfikacja układów  i narządów/ częstość  występowania
Działania niepożądane
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko 
Leukopenia, małopłytkowość
Bardzo rzadko 
Agranulocytoza, pancytopenia
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko 
Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja  anafilaktyczna lub wstrząs
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Rzadko 
Hiponatremia
Częstość nieznana 
Hipomagnezemia: ciężka hipomagnezemia może powodować hipokalcemię. 

Hipomagnezemia, może być również związana 

z hipokaliemią. 
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często 
Bezsenność
Rzadko 
Pobudzenie, splątanie, depresja
Bardzo rzadko 
Agresja, omamy
Zaburzenia układu nerwowego
Często 
Ból głowy
Niezbyt często 
Zawroty głowy, parestezje, senność
Rzadko 
Zaburzenia smaku
Zaburzenia oka
Rzadko 
Niewyraźne widzenie
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko 
Skurcz oskrzeli
Zaburzenia żołądka i jelit


Często Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty, polipy  dna żołądka (łagodne)

Rzadko 
Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza  przewodu pokarmowego
Częstość nieznana 
Mikroskopowe zapalenie okrężnicy
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często 
Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Rzadko 
Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki
Bardzo rzadko 
Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej  chorobą wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często 
Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka
Rzadko 
Łysienie, nadwrażliwość na światło, ostra uogólniona osutka krostkowa  (AGEP), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi  (DRESS)
Bardzo rzadko 
Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
Częstość nieznana 
Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (patrz punkt 4.4).
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często 
Złamanie kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa (patrz punkt 4.4)
Rzadko 
Bóle stawów, bóle mięśniowe
Bardzo rzadko 
Osłabienie siły mięśniowej
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko 
Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (z możliwością progresji do  niewydolności nerek)
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko 
Ginekomastia
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często 
Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe
Rzadko 
Nasilone pocenie się


Dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu zostało ocenione łącznie u 310 dzieci z chorobą związaną  z nadmiernym wydzielanie kwasu solnego w wieku od 0 do 16 lat. Istnieją ograniczone dane  dotyczące bezpieczeństwa długoterminowego stosowania omeprazolu u 46 dzieci z ciężkim  zapaleniem przełyku z nadżerkami, które w trakcie badania klinicznego otrzymywały omeprazol przez  okres do 749 dni. Profil działań niepożądanych był zasadniczo taki sam jak u dorosłych, zarówno przy  leczeniu krótko- jak i długoterminowym. Nie ma długoterminowych danych dotyczących wpływu  leczenia omeprazolem na okres dojrzewania i wzrost. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych  Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,  Fax: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Dane dotyczące skutków przedawkowania omeprazolu u ludzi są ograniczone. W piśmiennictwie  opisywano przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet  o zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (120 razy większa od 

10 

zalecanej dawki klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności,  wymioty, zawroty głowy, ból brzucha, biegunka i ból głowy. W pojedynczych przypadkach  opisywano również apatię, depresję i splątanie. 

Wszystkie objawy opisane w odniesieniu do przedawkowania omeprazolu były przemijające i nie  obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie  zmieniały szybkości eliminacji leku (farmakokinetyka pierwszego rzędu). Jeżeli to konieczne, należy  zastosować leczenie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach związanych z zaburzeniami wydzielania kwasu solnego w żołądku, inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C01 

Mechanizm działania 

Omeprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch enancjomerów, zmniejszającą wydzielanie kwasu  solnego w żołądku poprzez wysoce ukierunkowany mechanizm działania. Jest wybiórczym  inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest szybkie,  a podany raz na dobę zapewnia kontrolę objawów poprzez odwracalne zahamowanie wydzielania  kwasu solnego w żołądku. 

Omeprazol jest słabą zasadą, która ulega przekształceniu do postaci czynnej i osiąga duże stężenie  w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej  żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu, pompy protonowej - H+, K +-ATP-azy. Wpływ na ostatni  etap powstawania soku żołądkowego jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne hamowanie  wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od  czynnika pobudzającego to wydzielanie. 

Działanie farmakodynamiczne 

Obserwowane działanie farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na  wydzielanie kwasu solnego. 

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku 

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania  kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje po 4 dniach  podawania leku. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę u pacjentów  z owrzodzeniem dwunastnicy następuje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego  o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji  pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu. 

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy  powoduje utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie ≥3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby. 

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku  żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza narażenie przełyku na wpływ  kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. 

Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z powierzchnią pola pod krzywą  ilustrującą zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC), nie ma natomiast związku  z rzeczywistym stężeniem leku w osoczu. 

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

11 

Wpływ na Helicobacter pylori 

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie Helicobacter pylori.  Helicobacter pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter  pylori wraz z kwasem solnym w żołądku są głównymi czynnikami wywołującymi chorobę wrzodową. Uważa się również, że zakażenie Helicobacter pylori jest jednym z głównych czynników  wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym  ryzykiem powstawania raka żołądka. 

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych  powoduje duży odsetek wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą  remisję choroby wrzodowej. 

Sprawdzono, że stosowanie terapii dwuskładnikowej jest mniej skuteczne niż stosowanie terapii  trójskładnikowej. Należy jednak wziąć ją pod uwagę w przypadku, gdy zastosowanie terapii  trójskładnikowej jest niemożliwe ze względu na nadwrażliwość na jej składowe. 

Wpływ na inne procesy związane z hamowaniem wydzielania kwasu solnego 

Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem nieznacznie wzrasta częstość występowania torbieli  gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem zahamowania wydzielania kwasu  solnego w żołądku, mają charakter łagodny i są, jak się wydaje, przemijające. 

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, spowodowanie między innymi inhibitorami pompy  protonowej, może spowodować zwiększenie liczby fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu  pokarmowego. Stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego może powodować  nieznaczny wzrost ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych między innymi  przez takie bakterie, jak Salmonella lub Campylobacter, a u pacjentów hospitalizowanych także  Clostridium difficile. 

Podczas leczenia przeciwwydzielniczymi produktami leczniczymi stężenie gastryny w surowicy ulega  zwiększeniu w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Stężenie CgA również  zwiększa się z powodu zmniejszenia kwasowości wewnątrz żołądkowej. Zwiększenie stężenia CgA  może zakłócać badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych.  

Dostępne opublikowane dowody wskazują, że leczenie inhibitorami pompy protonowej należy  przerwać w okresie od 5 dni do 2 tygodni przed pomiarem stężenia CgA. Ma to na celu umożliwienie  powrotu stężenia CgA, mylnie zwiększonego w wyniku leczenia inhibitorami pompy protonowej, do  zakresu referencyjnego. 

U niektórych pacjentów (zarówno u dzieci jak i dorosłych) podczas długotrwałego leczenia  omeprazolem obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, spowodowane prawdopodobnie  zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy. Te obserwacje uważane są za nieistotne klinicznie. 

Dzieci i młodzież 

W badaniu bez grupy kontrolnej, z udziałem dzieci (w wieku od 1 roku do 16 lat) z ciężkim  refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawce od 0,7 do 1,4 mg/kg mc. znacząco zmniejszył  nasilenie objawy refluksu i przyniósł poprawę w 90% przypadków. W badaniu z zastosowaniem  pojedynczej ślepej próby, dzieci w wieku od 0 do 24 miesięcy z klinicznie rozpoznaną chorobą  refluksową przełyku leczono omeprazolem w dawce 0,5, 1,0 lub 1,5 mg/kg mc. Częstość  występowania wymiotów lub zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku uległa zmniejszeniu o 50% po 8 tygodniach leczenia niezależnie od dawki. 

Eradykacja zakażenia H. pylori u dzieci 

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym (badanie Heliot) stwierdzono, że  omeprazol w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (amoksycyliną i klarytromycyną) był bezpieczny  i skuteczny w leczeniu zakażenia H. pylori u dzieci powyżej 4 roku życia z zapaleniem błony śluzowej  żołądka: odsetek eradykacji H. pylori: 74,2% (23/31 pacjentów) przy zastosowaniu omeprazolu

12 

w skojarzeniu z amoksycyliną i klarytromycyną w porównaniu do 9,4% (3/32 pacjentów) leczonych amoksycyliną w skojarzeniu z klarytromycyną. Jednak, nie odnotowano dowodów jakiejkolwiek  korzyści klinicznej w zakresie objawów dyspeptycznych. Badanie to nie dostarcza jakichkolwiek informacji odnoszących się do dzieci poniżej 4 lat. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Omeprazol nie jest trwały w środowisku kwaśnym i dlatego podaje się go doustnie w postaci kapsułek  dojelitowych wypełnionych powlekanymi peletkami. Omeprazol jest szybko wchłaniany, maksymalne  stężenie w osoczu występuje po około 1-2 godzin po podaniu. Omeprazol wchłania się w jelicie  cienkim, zwykle w ciągu 3 do 6 godzin. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność  biologiczną. Biodostępność omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 40%.  Wielokrotnie podawanie raz na dobę powoduje zwiększanie biodostępności do około 60%. 

Dystrybucja 

Pozorna objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg mc. Omeprazol wiąże się  z białkami osocza w 97%. 

Metabolizm 

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za  pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który jest odpowiedzialny za powstanie  głównego metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostała część leku jest  metabolizowana przez inny specyficzny izoenzym CYP3A4, biorący udział w powstawaniu sulfonowej pochodnej omeprazolu. W związku z wysokim powinowactwem omeprazolu do  izoenzymu CYP2C19 istnieje potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy omeprazolem i innymi lekami  metabolizowanymi przez izoenzym CYP2C19. Jednakże, w związku z małym powinowactwem  omeprazolu do izoenzymu CYP3A4 nie ma potencjalnego ryzyka interakcji pomiędzy omeprazolem  i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie wywiera  działania hamującego na główne izoenzymy układu CYP. 

Około 3% populacji kaukaskiej i 15%-20% populacji azjatyckich ze względu na brak aktywności  izoenzymu CYP2C19 zalicza się do tzw. osób wolno metabolizujących. U tych pacjentów metabolizm  omeprazolu przebiega prawdopodobnie głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Po podaniu  wielokrotnym omeprazolu w dawce 20 mg na dobę, u pacjentów wolno metabolizujących  powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) była od 5 do 10 razy większa niż  u pacjentów szybko metabolizujących (z czynnym izoenzymem CYP2C19). Maksymalne stężenie  omeprazolu w osoczu było również większe od 3 do 5 razy. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu  na dawkowanie omeprazolu. 

Eliminacja 

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu po podaniu doustnym raz na dobę, zarówno jednokrotnym jak  i wielokrotnym, jest zwykle krótszy niż jedna godzina. Omeprazol podawany raz na dobę jest  całkowicie eliminowany z osocza między podaniem kolejnych dawek i nie obserwuje się jego  kumulacji. Prawie 80% dawki podanej doustnie jest wydalane w postaci metabolitów z moczem,  pozostała część jest wydalana w kale, głównie z żółcią. 

Liniowość lub nieliniowość 

Pole pod krzywą zależności stężenia omeprazolu od czasu zwiększa się po wielokrotnym jego podaniu. Zjawisko to jest zależne od dawki a zależność ta nie ma charakteru liniowego AUC od  dawki. Ta zależność od dawki i czasu wynika ze zmniejszonego efektu pierwszego przejścia przez  wątrobę i zmniejszenia klirensu układowego, spowodowanego prawdopodobnie hamowaniem  aktywności izoenzymu CYP2C19 przez omeprazol i jego metabolity (np. sulfonowy). Żaden  z metabolitów nie wpływa na wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

13 

Populacje szczególne 

Zaburzenia czynności wątroby 

Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu zwiększa się u pacjentów z zaburzeniami  czynności wątroby, ze względu na spowolnienie metabolizmu. Nie stwierdzono tendencji do  kumulacji omeprazolu podczas podawania raz na dobę. 

Zaburzenia czynności nerek 

Właściwości farmakokinetyczne omeprazolu, m.in. biodostępność i szybkość wydalania omeprazolu,  nie ulegają zmianie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. 

Osoby w podeszłym wieku 

U osób w podeszłym wieku (w wieku 75-79 lat) metabolizm omeprazolu ulega niewielkiemu  spowolnieniu. 

Dzieci i młodzież 

U dzieci powyżej 1. roku życia, w trakcie leczenia dawkami zgodnymi z zaleceniami, stężenie  omeprazolu w osoczu było porównywalne do wartości obserwowanych u osób dorosłych. U dzieci  poniżej 6 miesiąca życia klirens omeprazolu był mniejszy ze względu na mniejszą zdolność do  metabolizowania omeprazolu. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Podczas długotrwałych badań nad omeprazolem u szczurów zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka  komórek ECL w żołądku. Zmiany te były związane z przewlekłą hipergastrynemią, wtórną do  zmniejszenia wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Podobne działania były obserwowane po  leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po częściowym  wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że zmiany te nie są zależne od stosowania konkretnej substancji czynnej. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartość kapsułki: 

Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana) 

Sodu laurylosiarczan 

Disodu fosforan  

Mannitol 

Hypromeloza 6 cP 

Makrogol 6000 

Talk 

Polisorbat 80 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) 

Osłonka kapsułki: 

Żelatyna 

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Żółcień chinolinowa (E 104) 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie są znane.

14 

6.3 Okres ważności 

3 lata. 

Butelka HDPE zawierająca 250 kapsułek: 2 lata. 

Butelka z HDPE: Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 105 dni. 6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu  ochrony przed wilgocią. 

Butelka z HDPE: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Po użyciu należy dokładnie dokręcić nakrętkę. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium. 

Opakowanie zawierające 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsułek, opakowanie  szpitalne 500 kapsułek. 

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć. 

Opakowanie zawierające 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 105, 250 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego  do stosowania 

Bez szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken 

Szwecja 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

18664 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31-08-2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06-06-2016

15 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

24.06.2023

16 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ventazol
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu