Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ultop

Ultop

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ultop, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde  

Ultop, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 

Ultop, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Ultop, 10 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg omeprazolu (Omeprazolum). Ultop, 20 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Ultop, 40 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 40 mg omeprazolu (Omeprazolum). 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu 

Zawiera sacharozę, patrz punkt 4.4. 

Ultop, 10 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 51 do 58 mg sacharozy. Ultop, 20 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 102 do 116 mg sacharozy. Ultop, 40 mg: każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 203 do 233 mg sacharozy. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka dojelitowa, twarda 

Ultop, 10 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka o wielkości nr 3 zawierająca kuliste mikropeletki  barwy białawej do kremowo-białej 

Ultop, 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka o wielkości nr 2 zawierająca kuliste mikropeletki  barwy białawej do kremowo-białej 

Ultop, 40 mg: kapsułka złożona z dwóch nieprzezroczystych części: niebieskiej i białej, o wielkości nr  0, zawierająca kuliste mikropeletki barwy białawej do kremowo-białej 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Ultop jest wskazany do stosowania u: 

Dorośli 

• Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy  

• Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy  

• Leczenie choroby wrzodowej żołądka  

• Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka  

• W terapii skojarzonej z odpowiednimi antybiotykami, eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej  

• Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) 

• Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka  • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

• Długotrwałe leczenie pacjentów po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku • Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku  

• Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona  

Dzieci i młodzież 

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała ≥10 kg  

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku  

• Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej  przełyku  

Dzieci i młodzież powyżej 4 lat 

• W terapii skojarzonej z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Dorośli 

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy  

Zalecana dawka produktu leczniczego Ultop u pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy  to 20 mg, raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu dwóch tygodni.  W przypadku pacjentów, u których leczenie początkowe nie spowodowało pełnego wyleczenia, jest  ono uzyskiwane zazwyczaj w ciągu kolejnych dwóch tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą  wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, zaleca się stosowanie produktu leczniczego Ultop  w dawce 40 mg raz na dobę. Wyleczenie następuje zazwyczaj w ciągu czterech tygodni.  

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy  

W przypadku zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy u pacjentów z ujemnym  wynikiem badania na obecność H. pylori, lub gdy eradykacja H. pylori jest niemożliwa, zalecana  dawka produktu leczniczego Ultop to 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczająca może  być dawka 10 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 40 mg. 

Leczenie choroby wrzodowej żołądka 

Zalecana dawka produktu leczniczego Ultop to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów  wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. W przypadku pacjentów, u których leczenie początkowe nie  spowodowało pełnego wyleczenia, jest ono uzyskiwane zazwyczaj w ciągu kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, zaleca się stosowanie  produktu leczniczego Ultop w dawce 40 mg raz na dobę. Wyleczenie następuje zazwyczaj w ciągu  ośmiu tygodni.  

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka 

W przypadku zapobiegania nawrotom wrzodów żołądka opornych na leczenie, zaleca się stosowanie  produktu leczniczego Ultop w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można  zwiększyć do 40 mg raz na dobę.  

Eradykacja H. pylori w chorobie wrzodowej  

W przypadku eradykacji H. pylori, wybór antybiotyków powinien uwzględniać tolerancję pacjenta na  lek. Należy zachować zgodność z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi wzorami oporności  i wytycznymi dotyczącymi leczenia.  

• Ultop 20 mg + klarytromycyna 500 mg + amoksycylina 1 000 mg, dwa razy na dobę przez  tydzień, lub 

• Ultop 20 mg + klarytromycyna 250 mg (alternatywnie 500 mg) + metronidazol 400 mg (lub  500 mg lub tynidazol 500 mg), dwa razy na dobę przez tydzień lub  

• Ultop 40 mg raz na dobę z amoksycyliną 500 mg i metronidazolem 400 mg (lub 500 mg lub  tinidazolem 500 mg) podawanymi trzy razy na dobę przez tydzień.  

W każdym schemacie leczenia terapię można powtórzyć, jeśli wynik na obecność H. pylori jest  w dalszym ciągu dodatni.  

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem NLPZ Dawka produktu leczniczego Ultop zalecana w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych  ze stosowaniem NLPZ wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w  ciągu 4 tygodni. W przypadku pacjentów, u których pierwszy etap terapii nie spowodował pełnego  wyleczenia, jest ono uzyskiwane zazwyczaj w ciągu kolejnych czterech tygodni leczenia.  

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem NLPZ  u pacjentów z grupy ryzyka  

Dawka produktu leczniczego Ultop zalecana w zapobieganiu wrzodom żołądka i dwunastnicy  związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, wrzody żołądka  i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka układu pokarmowego w wywiadzie)  wynosi 20 mg raz na dobę.  

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Zalecana dawka produktu leczniczego Ultop to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów  wyleczenie następuje w ciągu czterech tygodni. W przypadku pacjentów, u których pierwszy etap  terapii nie spowodował pełnego wyleczenia, jest ono uzyskiwane zazwyczaj w ciągu kolejnych czterech tygodni leczenia.  

W przypadku pacjentów z ciężkim zapaleniem przełyku zaleca się stosowanie produktu leczniczego  Ultop w dawce 40 mg raz na dobę. Wyleczenie następuje zazwyczaj w ciągu ośmiu tygodni.  

Długotrwałe leczenie pacjentów po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku W długotrwałym leczeniu pacjentów po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku zalecana dawka  produktu leczniczego Ultop to 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do  20 - 40 mg raz na dobę.  

Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku 

Zalecana dawka produktu leczniczego Ultop to 20 mg na dobę. Po zastosowaniu 10 mg na dobę może  wystąpić u pacjenta dobra odpowiedź na leczenie, dlatego należy rozważyć indywidualne  dostosowanie dawki.  

W przypadku, gdy objawy nie ustąpią po czterech tygodniach leczenia produktem leczniczym Ultop 20 mg na dobę, pacjenta należy poddać dalszym badaniom.  

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona  

W przypadku pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona należy dawkę dostosować indywidualnie,  a leczenie kontynuować tak długo, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa  wynosi 60 mg na dobę. Wszyscy pacjenci z ciężkimi objawami i słabo reagujący na inne sposoby  leczenia byli skutecznie kontrolowani, a u ponad 90% pacjentów dawka podtrzymująca wynosiła od  20 do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę, należy podawać w dwóch  dawkach podzielonych.  

Dzieci i młodzież 

Dzieci w wieku powyżej 1 roku i o masie ciała ≥10 kg  

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku 

Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku

Zalecane dawkowanie jest następujące:  

Wiek 
Masa ciała 
Dawka
≥1 roku życia 
10-20 kg 
10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć  do 20 mg raz na dobę. 
≥2 roku życia 
>20 kg 
20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć  do 40 mg raz na dobę. 


Refluksowe zapalenie przełyku: Czas trwania leczenia to 4 do 8 tygodni.  

Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku:  Czas trwania leczenia to 2 do 4 tygodni. Jeśli po tym okresie nie została uzyskana kontrola objawów,  pacjenta należy poddać dalszym badaniom. 

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat  

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori.  

Dokonując wyboru właściwej terapii skojarzonej należy uwzględnić krajowe, regionalne i lokalne  wytyczne dotyczące lekooporności bakterii, czas trwania leczenia (najczęściej 7 dni, czasem do 14  dni) i odpowiednie zastosowanie leków przeciwbakteryjnych.  

Terapia powinna być nadzorowana przez lekarza specjalistę.  

Zalecane dawkowanie jest następujące:  

Masa ciała 
Dawka
15-30 kg 
Skojarzenie z dwoma antybiotykami: Ultop 10 mg, amoksycylina 25 mg/kg masy  ciała i klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała podawane razem dwa razy na dobę przez  jeden tydzień. 
31-40 kg 
Skojarzenie z dwoma antybiotykami: Ultop 20 mg, amoksycylina 750 mg  i klarytromycyna 7,5 mg/kg masy ciała podawane dwa razy na dobę przez jeden  tydzień. 
>40 kg 
Skojarzenie z dwoma antybiotykami: Ultop 20 mg, amoksycylina 1 g  i klarytromycyna 500 mg podawane dwa razy na dobę przez jeden tydzień. 


Szczególne grupy pacjentów  

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt  5.2).  

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawka dobowa wynosząca 10 mg do 20 mg może być  wystarczająca (patrz punkt 5.2).  

Pacjenci w podeszłym wieku  

U osób w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna (patrz punkt 5.2).  

Sposób podawania  

Zaleca się podawanie produktu leczniczego Ultop w godzinach porannych najlepiej na czczo.  Kapsułki należy połykać w całości popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani  kruszyć.  

Pacjenci, mający trudności z połykaniem i dzieci, które mogą pić lub połykać żywność półstałą Kapsułkę można otworzyć i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody. Można również  wymieszać zawartość kapsułki z lekko kwaśnym płynem, np. jogurtem, sokiem owocowym lub 

musem jabłkowym. Zawiesinę należy wypić natychmiast lub najpóźniej do 30 minut od  przygotowania. Następnie należy ponownie napełnić szklankę wodą do połowy i wypić. Zawiesinę  należy zawsze wymieszać przed wypiciem. 

Można również ssać kapsułkę i połknąć peletki popijając połową szklanki wody. Peletek powlekanych  powłoką odporną na działanie kwasu solnego nie wolno żuć.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.  

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (ang. PPIs), nie  należy podawać jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

U pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby wrzodowej żołądka i w razie wystąpienia  jakichkolwiek niepokojących objawów (np.: znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, nawracające  wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi lub smoliste stolce), należy wykluczyć  nowotworowy charakter choroby, gdyż leczenie omeprazolem może złagodzić objawy choroby  nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.  

Nie zaleca się podawania atazanawiru jednocześnie z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt  4.5). Jeżeli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się prowadzenie uważnej kontroli  klinicznej (np. wiremia, ang. viral load) wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg  podawanego ze 100 mg rytonawiru. Nie należy przekraczać dawki 20 mg omepazolu na dobę. 

Omeprazol, podobnie jak wszystkie leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego, może zmniejszać  wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalamina) z powodu niedoboru kwasu solnego w żołądku lub  bezkwaśności. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów z ograniczonym zapasem w  organizmie lub czynnikami ryzyka zmniejszonego wchłaniania witaminy B12 w długotrwałym  leczeniu.  

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Rozpoczynając lub kończąc terapię omeprazolem, należy  wziąć pod uwagę możliwe interakcje z lekami metabolizowanymi za pośrednictwem CYP2C19.  Obserwowano interakcję pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Nie ma pewności  co do klinicznego znaczenia tej interakcji, dlatego lepiej jest unikać jednoczesnego podawania  omeprazolu i klopidogrelu. 

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak  omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez  rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy  hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe,  jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej  dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu  i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej.  

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory  pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np.  diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia  inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia. 

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii  (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości  nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy 

protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również  spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni  otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować  odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia. 

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych 

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów  neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy przerwać leczenie produktem leczniczym Ultop na co  najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA (patrz punkt 5.1). Jeżeli po pomiarze wstępnym  wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy  powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. 

Niektóre dzieci z chorobami przewlekłymi mogą wymagać leczenia długotrwałego, które jednak nie  jest zalecane.  

Ultop zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego  wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego  produktu leczniczego.  

Leczenie inhibitorami pompy protonowej może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń  układu pokarmowego, np. bakteriami Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).  

Podobnie jak w przypadku wszystkich terapii długoterminowych, zwłaszcza trwających dłużej niż  1 rok, należy prowadzić regularną obserwację pacjentów.  

Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE) 

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE.  Jeśli pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni  słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy  medycznej, a lekarz powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania produktu leczniczego  Ultop. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może  zwiększyć ryzyko SCLE w wyniku leczenia innymi inhibitorami pompy protonowej. 

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 

Wpływ omeprazolu na farmakokinetykę innych substancji czynnych  

Substancje czynne o wchłanianiu zależnym od pH 

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego podczas leczenia omeprazolem może zwiększać lub  zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których wchłanianie zależy od pH. 

Nelfinawir, atazanawir  

W wyniku jednoczesnego podawania omeprazolu stężenie nelfinawiru i atazanawiru w surowicy jest  zmniejszone.  

Jednoczesne podawanie omeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).  Jednoczesne podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) zmniejsza średnią ekspozycję na nelfinawir  o ok. 40%, a średnia ekspozycja farmakologicznie czynnego metabolitu M8 była zmniejszona o ok.  75-90%. W wyniku tej interakcji może również występować inhibicja CYP2C19.  

Nie zaleca się jednoczesnego podawania omeprazolu i atazanawiru (patrz punkt 4.4). Jednoczesne  podawanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i atazanawiru 300 mg/rytonawiru 100 mg zdrowym  ochotnikom powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o 75%. Zwiększenie dawki  atazanawiru do 400 mg nie wyrównywało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir.  Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg raz na dobę) i atazanawiru 400 mg/rytonawiru 100 mg 

zdrowym ochotnikom powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w  porównaniu do atazanawiru 300 mg/rytonawiru 100 mg raz na dobę.  

Digoksyna  

Jednoczesne podawanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało  zwiększenie biodostępności digoksyny o 10%. Rzadko zgłaszano toksyczne działanie digoksyny.  Należy zachować ostrożność podczas podawania dużych dawek omeprazolu pacjentom w podeszłym  wieku. Należy wówczas uważniej kontrolować działanie digoksyny.  

Klopidogrel  

Wyniki badań prowadzonych u zdrowych ochotników wskazują na farmakokinetyczno farmakodynamiczne (PK/PD) interakcje pomiędzy klopidogrelem (300 mg - dawka nasycająca/ 75  mg/dobę - dawka podtrzymująca) a omeprazolem (80 mg/dobę, doustnie), co skutkuje obniżeniem  ekspozycji na aktywny metabolit klopidogrelu o średnio 46% oraz obniżeniem maksymalnego  zahamowania (indukowanej ADP) agregacji płytek o średnio 16%. 

W badaniach obserwacyjnych i badaniach klinicznych zgłaszano niespójne dane dotyczące  klinicznego znaczenia interakcji PK/PD omeprazolu w zakresie poważnych zdarzeń sercowo naczyniowych. W celu zachowania ostrożności jednoczesne podanie klopidogrelu oraz omeprazolu  powinno zostać zaniechane (patrz punkt 4.4). 

Inne substancje czynne  

Wchłanianie pozakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu jest znacznie zmniejszone,  dlatego kliniczna skuteczność tych leków może ulec osłabieniu. Należy unikać jednoczesnego  stosowania pozakonazolu i erlotynibu.  

Substancje metabolizowane przez układ cytochromu CYP2C19 

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego enzymu metabolizującego  omeprazol, dlatego metabolizm jednocześnie podawanych substancji czynnych, które również są  metabolizowane przez CYP2C19, może ulec osłabieniu, a ekspozycja ogólnoustrojowa na te  substancje jest zwiększona. Do tych leków należy, np. R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K,  cylostazol, diazepam i fenytoina.  

Cylostazol  

Omeprazol podawany w dawkach 40 mg zdrowym ochotnikom w badaniu krzyżowym powodował  zwiększenie Cmax i AUC cylostazolu odpowiednio o 18% i 26%, a jednego z jego aktywnych  metabolitów odpowiednio o 29% i 69%.  

Fenytoina  

Zaleca się kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu podczas pierwszych 2 tygodni leczenia  omeprazolem. Jeśli dawka fenytoiny została zmodyfikowana, po zakończeniu leczenia omeprazolem  zaleca się kontrolę i kolejną modyfikację dawki.  

Nieznany mechanizm działania  

Sakwinawir 

Jednoczesne podawanie omeprazolu i sakwinawiru/rytonawiru spowodowało zwiększenie stężenia  w osoczu do około 70% w przypadku sakwinawiru, który jest dobrze tolerowany u pacjentów z  wirusem HIV.  

Takrolimus 

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z takrolimusem może zwiększać stężenie takrolimusu  w surowicy. Należy prowadzić uważną kontrolę stężenia takrolimusu oraz czynności nerek (klirens  kreatyniny). W razie konieczności należy zmodyfikować dawkę takrolimusu. 

Metotreksat 

Podczas jednoczesnego podawania z PPIs, obserwowano zwiększenie stężenia metotreksatu  u niektórych pacjentów. Przy dużych dawkach metotreksatu należy rozważyć okresowe odstawienie  omeprazolu. 

Wpływ innych substancji czynnych na farmakokinetykę omeprazolu  

Inhibitory CYP2C19 i (lub) CYP3A4 

Omeprazol jest metabolizowany przez CYP2C19 i CYP3A4, dlatego substancje czynne hamujące  CYP2C19 lub CYP3A4 (np. klarytromycyna i worykonazol) mogą zwiększać stężenie omeprazolu  w surowicy poprzez osłabienie metabolizmu omeprazolu. Jednoczesne stosowanie worykonazolu  spowodowało ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Ze względu na fakt, że duże  dawki omeprazolu są dobrze tolerowane, modyfikacja dawki omeprazolu nie jest na ogół wymagana.  Należy jednak uwzględnić modyfikację dawki u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz  w przypadku długotrwałego leczenia.  

Leki indukujące CYP2C19 i (lub) CYP3A4  

Substancje czynne indukujące CYP2C19, CYP3A4 lub obydwa izoenzymy (np. ryfampicyna i ziele  dziurawca) mogą zmniejszać stężenie omeprazolu w surowicy, nasilając metabolizm omeprazolu.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 uczestników) nie wykazują  żadnych niepożądanych działań omeprazolu na ciążę lub zdrowie płodu i noworodka. Omeprazol  może być stosowany w czasie ciąży.  

Karmienie piersią 

Omeprazol przenika do mleka matki, lecz przy stosowaniu dawek terapeutycznych jego wpływ  na dziecko jest mało prawdopodobny.  

Wpływ na płodność 

Badania na zwierzętach z zastosowaniem mieszaniny racemicznej omeprazolu podawanej doustnie  nie wykazują wpływu na płoność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Wpływ produktu leczniczego Ultop na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest mało  prawdopodobny. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia  widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia powyższych objawów, nie należy prowadzić  pojazdów i obsługiwać maszyn.  

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Najczęściej występujące działania niepożądane (1-10% pacjentów) to ból głowy, ból brzucha,  zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i nudności i (lub) wymioty.  

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych 

Następujące działania niepożądane zostały stwierdzone lub były podejrzewane w badaniach  klinicznych omeprazolu i w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Żadne z działań niepożądanych  nie było związane z dawkowaniem. Poniższe działania niepożądane sklasyfikowano według częstości  występowania oraz układów i narządów. Częstość występowania określono według następującej  konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko 

(>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na  podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów/  częstość 
Działanie niepożądane 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: 
Leukopenia, małopłytkowość
Bardzo rzadko: 
Agranulocytoza, pancytopenia 
Zaburzenia układu immunologicznego 
Rzadko: 
Reakcje nadwrażliwości np. gorączka, obrzęk  

naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna i (lub) wstrząs 
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 
Rzadko: 
Hiponatremia 
Nieznana: 
Hipomagnezemia: ciężka hipomagnezemia może  powodować hipokalcemię. 

Hipomagnezemia może być także związana z hipokalemią.
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: 
Bezsenność 
Rzadko: 
Pobudzenie, splątanie, depresja 
Bardzo rzadko: 
Agresja, omamy 
Zaburzenia układu nerwowego
Często: 
Ból głowy 
Niezbyt często: 
Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, parestezje,  senność 
Rzadko: 
Zaburzenia smaku 
Zaburzenia oka
Rzadko: 
Niewyraźne widzenie 
Zaburzenia ucha i błędnika 
Niezbyt często: 
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 
Rzadko: 
Skurcz oskrzeli 
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: 
Ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem  wiatrów, nudności i (lub) wymioty, polipy dna żołądka  (łagodne)
Rzadko: 
Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej i kandydoza  przewodu pokarmowego
Nieznana 
Mikroskopowe zapalenie okrężnicy
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: 
Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych 
Rzadko: 
Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez 
Bardzo rzadko: 
Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów ze  współistniejącą chorobą wątroby 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Niezbyt często: 
Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka 
Rzadko: 
Łysienie, wrażliwość na światło 
Bardzo rzadko: 
Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona,  toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN)


Nieznana 
Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (patrz  punkt 4.4)
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często 
Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub  kręgosłupa 
Rzadko: 
Ból stawów, ból mięśni 
Bardzo rzadko: 
Osłabienie mięśni 
Zaburzenia nerek i układu moczowego 
Rzadko: 
Śródmiąższowe zapalenie nerek 
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: 
Ginekomastia 
Zaburzenia ogóle i stany w miejscu podania 
Niezbyt często: 
Złe samopoczucie, obrzęk obwodowy 
Rzadko: 
Nasilone pocenie się 


Dzieci i młodzież 

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu zostało ocenione u 310 dzieci w wieku od 0 do 16 lat, z  chorobą związaną z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Dostępne są ograniczone  długoterminowe dane bezpieczeństwa dotyczące 46 dzieci, które poddano terapii podtrzymującej  omeprazolem w trakcie badania klinicznego nad ciężkim nadżerkowym zapaleniem przełyku przez  okres do 749 dni. Profil działań niepożądanych był na ogół taki sam jak w przypadku pacjentów  dorosłych poddanych terapii krótko i długotrwałej. Brak długoterminowych danych dotyczących  wpływu omeprazolu na dojrzałość płciową i wzrost.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie 

Dane dotyczące przedawkowania omeprazolu u ludzi są ograniczone. W piśmiennictwie opisano  przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg oraz pojedyncze doniesienia o zastosowaniu  jednorazowym dawki doustnej do 2 400 mg omeprazolu (120 razy większa dawka od zalecanej dawki  klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty  głowy pochodzenia ośrodkowego, bóle brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach  opisywano również apatię, depresję oraz splątanie.  

Wszystkie objawy opisywane po przedawkowaniu omeprazolu były przemijające i nie obserwowano  po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały  szybkości eliminacji produktu leczniczego (kinetyka pierwszego rzędu).  

Należy zastosować leczenie objawowe, jeśli istnieje taka konieczność. 

10 

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC01 

Mechanizm działania 

Omeprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch czynnych enancjomerów, która powoduje zmniejszenie  wydzielania kwasu solnego w żołądku poprzez wysoko selektywny mechanizm działania. Jest  specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie  omeprazolu jest szybkie i zapewnia kontrolę poprzez odwracalne zahamowanie wydzielania kwasu  solnego przy podawaniu raz na dobę.  

Omeprazol jest słabą zasadą, która osiąga duże stężenie w kwaśnym środowisku kanalików  wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka. Jest tam przekształcany do czynnej  postaci i powoduje hamowanie aktywności jednego z enzymów pompy protonowej - H+,K+-ATP-azy.  Wpływ na ostatni etap powstawania soku żołądkowego jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne  hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego jak i stymulowanego,  niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie.  

Działanie farmakodynamiczne  

Obserwowane działanie farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na  wydzielanie kwasu solnego w żołądku.  

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku 

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania  kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje po 4 dniach  podawania omeprazolu. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę u pacjentów  

z wrzodem dwunastnicy następuje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego  o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu po stymulacji pentagastryną  wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu. 

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy  powoduje utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie ≥ 3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby.  

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku  żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza narażenie przełyku na wpływ  kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.  

Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola pod krzywą  przedstawiającego zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC); nie ma natomiast  związku z faktycznym, chwilowym stężeniem omeprazolu w osoczu.  

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.  

Wpływ na Helicobacter pylori 

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie bakterią Helicobacter  pylori, która jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori wraz z sokiem żołądkowym są głównymi czynnikami wywołującymi chorobę wrzodową. Uważa się  również, że zakażenie Helicobacter pylori jest jednym z głównych czynników wywołujących  zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem  powstawania raka żołądka.  

Eradykacja H. pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych powoduje duży odsetek  wyleczeń oraz długotrwałą remisję choroby wrzodowej.

11 

Stwierdzono, że terapie dwuskładnikowe są mniej skuteczne od trójskładnikowych. Można je jednak  stosować w przypadku, gdy nadwrażliwość wyklucza stosowanie schematu trójskładnikowego.  

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego w żołądku Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem zwiększa się częstość występowania torbieli  gruczołowych żołądka. Powstają one w następstwie hamowania wydzielania kwasu solnego w  żołądku. Mają one charakter łagodny i prawdopodobnie ustępują samoistnie.  Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana różnymi czynnikami, w tym inhibitorami pompy  protonowej, zwiększa liczbę bakterii występujących normalnie w przewodzie pokarmowym. Leczenie  lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku może prowadzić do lekko podwyższonego ryzyka  zakażeń żołądkowo-jelitowych, np. bakteriami Salmonella lub Campylobacter.  

Podczas leczenia przeciwwydzielniczymi produktami leczniczymi stężenie gastryny w surowicy ulega  zwiększeniu w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Stężenie CgA również zwiększa się z powodu zmniejszenia kwaśności wewnątrzżołądkowej. Zwiększenie stężenia CgA  może zakłócać badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. 

Dostępne opublikowane dowody wskazują, że leczenie inhibitorami pompy protonowej należy  przerwać w okresie od 5 dni do 2 tygodni przed pomiarem stężenia CgA. Ma to na celu umożliwienie  powrotu stężenia CgA, mylnie zwiększonego w wyniku leczenia inhibitorami pompy protonowej, do  zakresu referencyjnego. 

U niewielu pacjentów (zarówno u dorosłych jak i dzieci), podczas długotrwałego stosowania  omeprazolu, obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, spowodowane prawdopodobnie  zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy. Uważa się te obserwacje jako klinicznie nieistotne. 

Dzieci i młodzież 

W niekontrolowanym badaniu z udziałem dzieci (w wieku od 1 do 16 lat) z ciężkim refluksowym  zapaleniem przełyku, omeprazol w dawkach 0,7 do 1,4 mg/kg poprawił stan pacjentów w 90%  przypadków, a także znacznie zmniejszył objawy refluksu. W pojedynczo zaślepionym badaniu,  dzieci w wieku od 0 do 24 miesięcy z klinicznie zdiagnozowaną chorobą refluksową przełyku były  leczone dawkami 0,5, 1,0 lub 1,5 mg omeprazolu/kg mc. Częstość wymiotów i (lub) zarzucania  kwaśnej treści żołądkowej spadła o 50% po 8 tygodniach leczenia niezależnie od dawki.  

Eradykacja H. pylori u dzieci  

W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu klinicznym (badanie Héliot) stwierdzono  skuteczność i bezpieczeństwo omeprazolu podawanego w skojarzeniu z dwoma antybiotykami  (amoksycyliną i klarytromycyną) w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori u dzieci w wieku 4 lat  i starszych, z zapaleniem błony śluzowej żołądka: stopień eradykacji Helicobacter pylori: 74,2%  (23/31 pacjentów) dla skojarzenia omeprazol + amoksycylina + klarytromycyna, w porównaniu do  9,4% (3/32 pacjentów) dla skojarzenia amoksycylina + klarytromycyna. Nie było jednak dowodów na  kliniczne korzyści dotyczące objawów niestrawności. To badanie nie dostarcza informacji  dotyczących dzieci w wieku poniżej 4 lat.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Omeprazol i magnezu omeprazol nie są trwałe w środowisku kwaśnym i dlatego podaje się je doustnie w postaci kapsułek wypełnionych peletkami powlekanymi warstwą zabezpieczającą przed  działaniem kwasu solnego w żołądku. Omeprazol jest szybko wchłaniany i osiąga maksymalne  stężenie w osoczu w ciągu około 1 do 2 godzin od podania. Omeprazol wchłania się w jelicie cienkim,  zwykle w ciągu 3 do 6 godzin. Jednoczesne spożycie posiłku nie wpływa na biodostępność  omeprazolu. Biodostępność omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 40%.  Podawanie wielokrotne raz na dobę powoduje zwiększenie biodostępności do około 60%. 

12 

Dystrybucja 

Objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg mc. Omeprazol wiąże się z białkami  osocza w około 97%. 

Metabolizm 

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za  pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który powoduje powstanie głównego  metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostała część zależy od innego  specyficznego izoenzymu - CYP3A4, odpowiedzialnego za powstawanie sulfonu omeprazolu.  W następstwie wysokiego powinowactwa omeprazolu do CYP2C19, istnieje potencjalne ryzyko  hamowania konkurencyjnego i interakcji metabolicznych z innymi substratami CYP2C19. Jednak  ze względu na niskie powinowactwo do CYP3A4, omeprazol nie hamuje metabolizmu innych  substratów CYP3A4 ani głównych enzymów CYP.  

U około 3% populacji kaukaskiej i 15-20% populacji azjatyckiej nie występuje enzym CYP2C19  o prawidłowej aktywności. Są to osoby wolno metabolizujące leki, u których metabolizm omeprazolu  zachodzi prawdopodobnie za pośrednictwem CYP3A4. Po wielokrotnym podaniu 20 mg omeprazolu  na dobę, średnie pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) było 5 do 10 razy  wyższe u osób wolno metabolizujących leki niż u osób, u których występuje prawidłowa aktywność  enzymu CYP2C19 (osoby szybko metabolizujące leki). Średnie stężenia w osoczu były również  wyższe od 3 do 5 razy. Te dane nie mają znaczenia dla dawkowania omeprazolu.  

Eliminacja  

Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynosi zazwyczaj mniej niż 1 godzinę zarówno po  podaniu jednej dawki jak i podaniu wielokrotnym raz na dobę. Omeprazol jest całkowicie  eliminowany z osocza między podaniem kolejnych dawek. Nie obserwowano kumulacji produktu  podczas podawania raz na dobę. Prawie 80% podanej doustnie dawki jest wydalane w postaci  metabolitów z moczem. Pozostała część wydalana jest z kałem, głównie z żółcią.  

Liniowość lub nieliniowość 

Całkowita powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC)  zwiększa się po wielokrotnym podaniu produktu. Zjawisko to zależy od dawki produktu leczniczego  i ma charakter nieliniowy. Ta zależność od dawki i czasu wynika ze zmniejszonego efektu pierwszego  przejścia oraz zmniejszenia klirensu ogólnoustrojowego, spowodowanego prawdopodobnie  hamowaniem aktywności enzymu CYP2C19 przez omeprazol i (lub) jego metabolity (np. sulfon). Żaden z metabolitów nie wpływa na wydzielanie kwasu solnego w żołądku. 

Szczególne grupy pacjentów 

Zaburzenia czynności wątroby  

U pacjentów z niewydolnością wątroby metabolizm omeprazolu jest spowolniony, co powoduje  zwiększenie się AUC. Omeprazol nie wykazuje tendencji do kumulacji przy dawkowaniu raz na dobę.  

Zaburzenia czynności nerek  

Farmakokinetyka omeprazolu, w tym biodostępność i szybkość eliminacji, nie ulega zmianie  u pacjentów z niewydolnością nerek.  

Pacjenci w podeszłym wieku  

U pacjentów w podeszłym wieku (75-79 lat) metabolizm omeprazolu jest w niewielkim stopniu  spowolniony.  

Dzieci  

Podczas stosowania zalecanych dawek u dzieci w wieku powyżej 1 roku, obserwowane stężenia  w osoczu były podobne do uzyskiwanych u osób dorosłych. U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy  klirens omeprazolu jest mały z powodu małej zdolności do metabolizowania omeprazolu. 

13 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

U szczurów podczas długotrwałych badań nad omeprazolem zaobserwowano hiperplazję i cechy  zrakowacenia komórek ECL w żołądku. Było to spowodowane długotrwałym zwiększeniem stężenia  gastryny, wtórnym do hamowania wydzielania soku żołądkowego. Podobne działania były  obserwowane po leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po  częściowym wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że opisywane zmiany w komórkach ECL żołądka  nie są zależne od stosowania konkretnego leku.  

6 DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartość kapsułki: 

Sacharoza, ziarenka (składające się ze skrobi kukurydzianej i sacharozy) 

Sodu laurylosiarczan  

Disodu fosforan bezwodny 

Mannitol  

Hypromeloza 6 cP 

Makrogol 6000 

Talk  

Polisorbat 80  

Tytanu dwutlenek (E 171) 

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) 

Otoczka kapsułki: 

Kapsułki 10 mg i 20 mg 

Żelatyna 

Żółcień chinolinowa (E 104) 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

Kapsułka 40 mg: 

Żelatyna 

Indygotyna (E 132) 

Tytanu dwutlenek (E 171)  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

Butelka HDPE: po otwarciu produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 3 miesięcy 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu  ochrony przed wilgocią. 

Butelka HDPE: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Po użyciu  należy dokładnie dokręcić nakrętkę.

14 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium 

Opakowania: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 lub 280 kapsułek dojelitowych, twardych;  opakowanie szpitalne zawiera 500 kapsułek dojelitowych, twardych  

Butelka HDPE z polipropylenowym zamknięciem i środkiem pochłaniającym wilgoć Opakowania: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 100 kapsułek dojelitowych, twardych 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez specjalnych wymagań 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Ultop, 10 mg: pozwolenie nr 17109 

Ultop, 20 mg: pozwolenie nr 17110 

Ultop, 40 mg: pozwolenie nr 17111 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.07.2010 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26.05.2015 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

21.05.2017

15 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ultop
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu