Szukaj leku
FAQ

Tribux forte

Tribux forte

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Tribux Forte
200 mg, tabletki
Trimebutini maleas
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Tribux Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tribux Forte
3. Jak stosować Tribux Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Tribux Forte
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Tribux Forte i w jakim celu się go stosuje
Tribux Forte zawiera trimebutynę w ilości 200 mg na tabletkę. Trimebutyna działa na mięśnie
gładkie przewodu pokarmowego, regulując pracę (motorykę) przewodu pokarmowego. Nie
wpływa na ośrodkowy układ nerwowy.
Wskazania
Tribux Forte stosuje się w leczeniu:
 zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, określanych jako zespół jelita drażliwego,
 zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych: biegunka,
zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit.
Tribux Forte jest stosowany do leczenia objawowego.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tribux Forte
Kiedy nie stosować leku Tribux Forte
 jeśli pacjent ma uczulenie na trimebutynę lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienione w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tribux Forte należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
2
Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Tribux Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Inne leki i Tribux Forte
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie
lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek
z poniższych leków:
 zotepina (lek przeciwpsychotyczny),
 d-tubokuraryna (lek zwiotczający stosowany w znieczuleniu ogólnym),
 cyzapryd (lek stosowany w dolegliwościach żołądkowych),
 prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach pracy serca),
 antagoniści kanałów wapniowych (leki stosowane w nadciśnieniu krwi i chorobach
serca),
 kaptopryl (lek stosowany w nadciśnieniu krwi),
 rezerpina (lek stosowany w nadciśnieniu krwi),
 midazolam (lek stosowany w zaburzeniach snu).
Tribux Forte z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub
gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Brak wystarczających danych na temat stosowania trimebutyny podczas ciąży. Z tego
powodu nie zaleca się podawania leku Tribux Forte do końca trzeciego miesiąca ciąży. Lek
może być stosowany od czwartego miesiąca ciąży jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka
konieczność.
Karmienie piersią
Tribux Forte może być stosowany przez kobiety karmiące piersią jedynie w przypadku, jeśli
zaistnieje taka konieczność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Tribux Forte stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.
Tribux Forte zawiera laktozę jednowodną (cukier obecny w mleku).
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować Tribux Forte
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
3
Dawkowanie
Dorośli
Zespół jelita drażliwego
pół tabletki (100 mg) 3 razy na dobę (300 mg na dobę) przed posiłkiem
W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 600 mg na dobę.
Stosuje się wtedy jedną tabletkę (200 mg) 3 razy na dobę.
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych
 biegunka, zaparcia
jedna tabletka (200 mg) 1 lub 2 razy na dobę (200 mg do 400 mg na dobę) przed posiłkiem
 bóle brzucha, stany skurczowe jelit
pół tabletki (100 mg) 3 razy na dobę (300 mg na dobę) przed posiłkiem
W wyjątkowych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 600 mg na dobę.
Stosuje się wtedy jedną tabletkę (200 mg) 3 razy na dobę.
Stosowanie u dzieci
Dzieci powyżej 12 lat
Trimebutynę można stosować u dzieci powyżej 12 lat w dawce nie wyższej niż 6 mg/kg
masy ciała na dobę.
Dzieci poniżej 12 lat
Nie zaleca się stosowania leku Tribux Forte w tej grupie wiekowej (patrz punkt „Ostrzeżenia
i środki ostrożności”).
Sposób i czas stosowania
 Tabletkę należy połykać popijając szklanką wody.
 Tabletkę można podzielić na równe dawki.
 Lekarz zaleci jak długo należy przyjmować lek.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tribux Forte
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie przyjęcia leku Tribux Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek, kolejną dawkę leku powinien przyjąć
o zwykłej porze.
Przerwanie przyjmowania leku Tribux Forte
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
4
Podczas stosowania leku Tribux Forte mogą wystąpić następujące działania
niepożądane:
Często (u 1 do 10 na 100 osób):
 senność, ospałość,
 uczucie zmęczenia,
 zawroty głowy,
 uczucie ciepła lub zimna,
 bóle głowy,
 apatia,
 suchość w ustach,
 zaburzenia smaku,
 biegunka,
 niestrawność,
 bóle w nadbrzuszu,
 odrętwienie ust,
 nudności,
 wymioty,
 zaparcia,
 uczucie pragnienia.
Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):
 wysypka.
Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):
 nierówne bicie serca,
 zaburzenia czynności wątroby, w tym wzrost poziomu enzymów wątrobowych AlAT
i AspAT we krwi.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, w tym pojedyncze przypadki):
 niepokój,
 osłabienie słuchu,
 zapalenie wątroby,
 zmiany skórne (świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień),
 zatrzymanie moczu,
 zaburzenia miesiączkowania,
 bolesne powiększenie piersi u kobiet,
 powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia),
 ból piersi.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
5
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Tribux Forte
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Tribux Forte
 Substancją czynną leku jest 200 mg trimebutyny maleinianu.
 Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon,
krospowidon, magnezu stearynian.
Jak wygląda Tribux Forte i co zawiera opakowanie
Białe lub prawie białe tabletki, podłużne, obustronnie wypukłe, z rowkiem ułatwiającym
dzielenie po jednej stronie.
Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PE/PVDC-Aluminium, umieszczone w
tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 60 lub 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
tel.: +48 61 66 51 500
fax: +48 61 66 51 505
6
Data ostatniej aktualizacji ulotki: