Szukaj leku
FAQ

Ircolon

Ircolon

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
IRCOLON GASTRO, 100 mg, tabletki
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka zawiera 100 mg trimebutyny maleinianu (Trimebutini maleas).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 116,5 mg laktozy jednowodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki
Tabletki są barwy białej do jasnokremowej, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy nominalnej
9 mm, z możliwymi dopuszczalnymi przebarwieniami, bez uszkodzeń.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1. Wskazania do stosowania
Leczenie objawowe:
− zaburzeń trawienia objawiających się uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami
brzucha;
− zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego wywołanych stresem (biegunka, zaparcia,
bóle brzucha).
Produkt Ircolon Gastro przeznaczony jest do leczenia krótkotrwałego.
Okres stosowania produktu bez konsultacji z lekarzem nie powinien przekraczać 3 dni. Jeśli objawy
nie ustąpiły po 3 dniach lub pacjent czuje się gorzej należy porozumieć się z lekarzem.
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli
100 mg maleinianu trimebutyny (1 tabletka) 2 lub 3 razy na dobę, przed posiłkiem.
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat
O zastosowaniu leku Ircolon Gastro w tej grupie wiekowej powinien zadecydować lekarz.
Maleinian trimebutyny można stosować u dzieci w dawce nie wyższej niż 6 mg/kg masy ciała na
dobę.
Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
Ciąża.
2
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Nie zaleca się stosowania produktu Ircolon Gastro u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy. Ten lek zawiera 0,0116 g laktozy (0,0058 g glukozy i 0,0058 g
galaktozy) w jednej tabletce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Produkt leczniczy Ircolon Gastro zawiera sód.
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce, to znaczy lek uznaje się
za „wolny od sodu”.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Zotepina podawana równocześnie z trimebutyną może zwiększać działanie antycholinergiczne.
Trimebutyna przedłuża działanie d-tubokuraryny.
Trimebutyna osłabia działanie cyzaprydu.
Jednoczesne stosowanie trimebutyny i prokainamidu może nasilać hamujący wpływ nerwu błędnego
na przewodnictwo w mięśniu sercowym, co może objawiać się nadmiernym przyspieszeniem rytmu
serca.
Jednoczesne stosowanie trimebutyny i leków działających na kanały wapniowe (np. antagoniści
kanałów wapniowych, kaptopryl, rezerpina, midazolam) zmniejsza dokomórkowy napływ jonów
wapniowych, co może prowadzić do hamowania skurczu mięśni gładkich jelit.
4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Brak wystarczających danych na temat stosowania trimebutyny w ciąży, dlatego nie zaleca się
podawania produktu leczniczego Ircolon Gastro w okresie ciąży.
Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, mutagennego czy
embriotoksycznego trimebutyny na zarodek.
Karmienie piersią
Nie stwierdzono wpływu trimebutyny na przebieg laktacji.
Ircolon Gasrto może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej
konieczności.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Ircolon Gastro stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.
4.8. Działania niepożądane
Działania niepożądane związane ze stosowaniem trimebutyny pogrupowano według klasyfikacji
MedDRA.
Częstość występowania określono w następujący sposób:
- bardzo często (1/10);
- często (1/100 do <1/10);
- niezbyt często (1/1 000 do <1/100);
- rzadko (1/10 000 do <1/1 000);
- bardzo rzadko (<1/10 000);
- częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Zaburzenia psychiczne
Bardzo rzadko: niepokój.
3
Zaburzenia układu nerwowego
Często: senność, ospałość, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie ciepła lub zimna, bóle głowy,
apatia.
Zaburzenia ucha i błędnika
Bardzo rzadko: osłabienie słuchu.
Zaburzenia serca
Rzadko: zaburzenia rytmu serca.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Często: suchość w jamie ustnej, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle nadbrzusza,
odrętwienie ust, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Rzadko: zaburzenia czynności wątroby.
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: wysypka.
Bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień
wielopostaciowy.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Bardzo rzadko: zatrzymanie moczu.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Bardzo rzadko: zaburzenia menstruacji, bolesne powiększenie piersi u kobiet, ginekomastia
u mężczyzn, ból piersi.
Badania diagnostyczne:
Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks:: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9. Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaleca się
płukanie żołądka i leczenie objawowe.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne
4
Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit.
Kod ATC: A03AA05
Ircolon Gastro zawiera trimebutynę, która jest syntetycznym agonistą obwodowych receptorów
opioidowych µ,δ oraz κ. Mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na mięśnie
gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na
ośrodkowy układ nerwowy. Trimebutyna w odróżnieniu od innych opioidów, takich jak morfina czy
kodeina, nie wykazuje selektywności w stosunku do żadnego z trzech typów receptorów opioidowych,
dzięki czemu charakteryzuje się zarówno działaniem pobudzającym, jak i hamującym na perystaltykę
przewodu pokarmowego. Proces normalizacji czynności motorycznej rozpoczyna się już po 30
minutach od podania leku.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Po podaniu doustnym trimebutyna wchłania się z przewodu pokarmowego niemal całkowicie.
Maleinian trimebutyny osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 30 minut od momentu podania.
Po doustnym podaniu ulega zmetabolizowaniu w wątrobie i jest wydalany z moczem w postaci
metabolitów. Trimebutyna wiąże się z białkami osocza w około 5%. Po podaniu doustnym przekracza
barierę łożyskową w ilości około 0,05%, a także przenika do mleka w około 0,04%.
5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W badaniach nad toksycznością przewlekłą, prowadzonych przez 6 miesięcy z zastosowaniem dawki
wielokrotnie przewyższającej maksymalną dawkę dopuszczalną dla ludzi, stwierdzono u szczurów
zmiany w błonie śluzowej żołądka, a u psów zaburzenia czynności nerek.
Nie stwierdzono oddziaływania mutagennego i teratogennego jak również niekorzystnego wpływu na
rozrodczość.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna
Hypromeloza 6 cP
Kroskarmeloza sodowa
Kwas cytrynowy jednowodny
Magnezu stearynian
Krzemionka koloidalna, bezwodna
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3. Okres ważności
3 lata
6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.
5
Wielkości opakowań:
10 tabletek (1 blister po 10 tabletek)
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 23921
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.04.2017 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO