Szukaj leku
FAQ

Debridat

Debridat

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Debridat, 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Trimebutinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz
punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Debridat i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debridat
3. Jak stosować lek Debridat
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Debridat
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Debridat i w jakim celu się go stosuje
Debridat należy do klasy leków nazywanych lekami muskulotropowymi, przeciwskurczowymi. Lek działa
przeciwskurczowo i łagodzi zaburzenia pracy jelit.
Debridat wskazany jest do stosowania:
- w celu złagodzenia bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg
żółciowych;
- w celu skorygowania zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi
zaburzeniami przewodu pokarmowego.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debridat
Kiedy nie stosować leku Debridat
 jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (trimebutynę) lub na którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Debridat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Jeśli pacjent choruje na cukrzycę powinien wziąć pod uwagę zawartość sacharozy zawartej w leku:
0,6 g/ml, czyli około 0,20 g na jednostkę podziałki (przykład: jednostka podziałki odpowiadająca 15 kg
masy ciała odpowiada zawartości 3 g sacharozy).
Lek Debridat zawiera naturalny zapach pomarańczowy, żółcień pomarańczową, która może wywoływać
reakcje alergiczne.
2
Lek Debridat a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Stosowanie leku Debridat jednocześnie z zotepiną może powodować nasilenie działania
antycholinergicznego.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Kobiety w ciąży mogą stosować lek wyłącznie z zalecenia lekarza. Stosowanie leku Debridat w okresie
ciąży lekarz rozważy jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla
matki oraz dziecka.
Karmienie piersią
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Debridat u kobiet karmiących piersią.
Płodność
Brak danych odnośnie wpływu leku Debridat na płodność.
Lek Debridat zawiera sacharozę
Debridat zawiera cukier: sacharozę w ilości 0,6 g/ml. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Debridat
Przed zastosowaniem leku należy sporządzić zawiesinę doustną.
Przygotowanie zawiesiny doustnej
1. Należy uzupełnić zawartość butelki niegazowaną wodą mineralną lub schłodzoną przegotowaną
wodą do białej linii zaznaczonej na butelce.
2. Zamknąć butelkę i wstrząsnąć nią, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zawiesina jest
gotowa do użycia.
Należy wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.
3. Po zastosowaniu leku Debridat należy starannie opłukać miarkę do odmierzania zawiesiny.
Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie u pacjentów dorosłych
- Dawka wynosi zwykle 15 ml zawiesiny – 3 razy na dobę.
- W wyjątkowych przypadkach lekarz zadecyduje o zwiększeniu dawki do 30 ml zawiesiny - 3 razy na
dobę.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Zazwyczaj stosuje się dawkę 1 ml/kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych (maksymalna dawka
u dzieci i młodzieży o mc. powyżej 45 kg wynosi 45 ml na dobę).
3
Sposób podawania
Zawiesina może być przyjmowana bezpośrednio (przy użyciu dołączonej miarki do odmierzania
zawiesiny) lub po zmieszaniu z innym płynem. Zaleca się przelać zawartość miarki do butelki
z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać lek dziecku do picia.
U niemowląt można go dodać do butelki z wodą lub mlekiem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debridat
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Debridat należy skontaktować się
z lekarzem. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie objawowe.
Pominięcie zastosowania leku Debridat
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób
 stany przedomdleniowe i (lub) omdlenia*
 wysypka
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
 nadwrażliwość
 kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry, rumień, świąd oraz pokrzywka
 ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy,
toksyczne wykwity skórne, złuszczające zapalenie skóry
* Działania niepożądane zaobserwowane głównie po podaniu dożylnym leku
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Debridat
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
4
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po ”Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Po rozpuszczeniu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie
zamrażać.
Zawiesina nie może być przechowywana dłużej niż 4 tygodnie.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Debridat
 Substancją czynną leku jest trimebutyna (Trimebutinum). 1 ml zawiesiny zawiera: 4,8 mg
trimebutyny.
 Pozostałe składniki to: sacharoza, Polisorbat 80, naturalny zapach pomarańczowy, żółcień
pomarańczowa.
Jak wygląda lek Debridat i co zawiera opakowanie
Butelka 250 ml z oranżowego szkła z białą linią, zamknięta metalową nakrętką, zawierająca 152,5 g
granulatu (1,2 g trimebutyny) do sporządzania zawiesiny doustnej. Opakowanie zawiera miarkę
polipropylenową do odmierzania zawiesiny.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
Wytwórca
FARMEA
10 rue Bouché Thomas
ZAC d’Orgemont
ANGERS, 49000,
Francja
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o., tel. 22 335 61 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2022