Szukaj leku
FAQ

Torecan

Torecan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Torecan, 6,5 mg, tabletki powlekane
Thiethylperazinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Torecan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torecan
3. Jak stosować lek Torecan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Torecan
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Torecan i w jakim celu się go stosuje
Torecan należy do grupy leków pochodnych fenotiazyny. Lek wpływa na struktury w rdzeniu
przedłużonym, które regulują procesy fizjologiczne związane z wymiotami. W ten sposób hamuje reakcję
organizmu na bodźce, które pobudzają nudności i wymioty.
Lek jest przeznaczony do leczenia nudności i wymiotów w następujących stanach:
− po chemioterapii przeciwnowotworowej,
− po radioterapii,
− po stosowaniu leków o działaniu wymiotnym,
− po zabiegach chirurgicznych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torecan
Kiedy nie wolno stosować leku Torecan
− jeśli pacjent ma uczulenie na tietyloperazynę, fenotiazyny lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
− w ciężkich zaburzeniach świadomości lub innych objawach zaburzonego działania ośrodkowego
układu nerwowego;
− jeśli pacjent ma bardzo obniżone ciśnienie krwi;
− jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Leku Torecan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz u dzieci i młodzieży z objawami
podobnymi do nagłej ciężkiej choroby mózgu z równoczesnymi zaburzeniami czynności wątroby (zespół
Reye´a).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Torecan należy omówić to z lekarzem, w przypadku:
− dolegliwości związanych z niskim ciśnieniem krwi;
2
− ciąży, ze szczególną postacią zwiększonego ciśnienia krwi z równoczesnymi obrzękami kończyn
(stan przedrzucawkowy);
− zaburzenia czynności wątroby;
− występowania kiedykolwiek w przeszłości chorobowo uwarunkowanych mimowolnych ruchów
ciała;
− stosowania leku bromokryptyny.
Podobnie jak inne leki przeciwwymiotne również Torecan może maskować objawy niektórych chorób
układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz niepożądane działania innych leków.
Torecan jako przedstawiciel grupy fenotiazyn może powodować wystąpienie grupy objawów określanych
jako złośliwy zespół neuroleptyczny, który przejawia się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, zmianą
stanu psychicznego i wahaniem ciśnienia krwi. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie
i jak najszybciej poinformować lub zgłosić się do lekarza.
U chorych w podeszłym wieku podczas stosowania leku mogą wystąpić mimowolne ruchy, dlatego
leczenie nie powinno trwać powyżej 2 miesięcy.
Lek Torecan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Równoczesne podawanie leku Torecan i niektórych leków może doprowadzić do oddziaływania leków
między sobą, dlatego może zmniejszyć się albo zwiększyć efekt każdego z tych leków.
Lekarza należy poinformować szczególnie w przypadku stosowania następujących leków:
− leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki
uspokajające, leki przeciwdepresyjne);
− leku hamującego wydzielanie niektórych hormonów (bromokryptyna);
− leku stosowanego w leczenia chorób nowotworowych (prokarbazyna).
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania tietyloperazyny u kobiet w ciąży. Badania na
zwierzętach są niewystarczające, aby wykluczyć teratogenne działanie tietyloperazyny zwłaszcza, że
w dwóch badaniach obserwacyjnych stwierdzono możliwy związek. Jako środek ostrożności, nie należy
stosować leku Torecan w czasie ciąży.
Karmienie piersią
Fenotiazyny przenikają do mleka matki, dlatego leku Torecan nie należy stosować w okresie karmienia
piersią.
Wpływ na płodność
Tietyloperazyna nie miała wpływ na płodność samców u szczurów. Wpływ na współczynnik ciąży
u samic szczurów obserwowany tylko w przypadku dawek większych niż zalecane, wskazuje na
niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Torecan może znacznie obniżyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza
w przypadku jednoczesnego stosowania środków uspokajających, nasennych lub picia alkoholu. Dlatego
zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
maszyn.
Lek Torecan zawiera laktozę i sacharozę.
3
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku
3. Jak stosować lek Torecan
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zwykle stosuje się dawkę 1 tabletkę na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch lub trzech
tabletek.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym odpowiednim płynem. Czas leczenia zależy od
przebiegu choroby podstawowej. Lekarz określi czas trwania leczenia.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Szczególne populacje
Zaburzenia czynności nerek
Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Zaburzenia czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby podczas stosowania leku Torecan w dużych dawkach lub
przez dłuższy czas należy kontrolować czynność wątroby.
Dzieci i młodzież
Dawkowanie u dzieci nie zostało ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u dzieci w wieku
poniżej 15 lat.
Pacjenci w podeszłym wieku
Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku (75 lat
i więcej).
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Torecan
Zbyt duże dawki leku mogą spowodować suchość jamy ustnej, zawroty głowy, splątanie, mimowolne
ruchy i omdlenia z powodu zmniejszonego ciśnienia krwi. Po zażyciu większej ilości tabletek mogą
dodatkowo wystąpić ciężkie zaburzenia świadomości, drgawki i inne objawy zaburzeń działania
ośrodkowego układu nerwowego. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub personel medyczny, jeśli
którykolwiek z tych objawów wystąpi.
Pominięcie zastosowania leku Torecan
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni
zastosować lek, powinien przyjąć kolejną dawkę wyznaczonym terminie.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
− bóle głowy, zawroty głowy, senność, niepokój ruchowy.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
− powiększenie sutków u mężczyzn (po długotrwałym leczeniu);
4
− nasilone drgawki i inne objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (kręcz szyi, tężec tylny,
napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek, sztywność mięśni i grymas twarzy). U osób w
podeszłym wieku po dłuższym stosowaniu leku może wystąpić opóźniona dyskineza (mimowolne
ruchy). Objawy te zwykle ustępują po zaprzestaniu przyjmowania leku lub zmniejszaniu jego dawki;
− zmętnienie soczewki i zamglone widzenie (po długotrwałym leczeniu);
− gromadzenie się płynów ustrojowych z obrzękiem kończyn i twarzy, zmniejszenie ciśnienia krwi;
− suchość w jamie ustnej i brak apetytu.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10000 pacjentów):
− ból twarzy (nerwobóle nerwu trójdzielnego);
− tachykardia (przyspieszanie pracy serca);
− żółtaczka.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Torecan
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku Torecan po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Torecan
− Substancją czynną jest tietyloperazyna. Każda tabletka powlekana zawiera 6,5 mg tietyloperazyny w
postaci dimaleinianu tietyloperazyny.
− Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, kwas
stearynowy, żelatyna. Otoczka - sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek (E 171). Patrz punkt 2.
Jak wygląda lek Torecan i co zawiera opakowanie
Okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane.
Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych po 6,5 mg, w buteleczce, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia
5
Data ostatniej aktualizacji ulotki: