Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

ApoBetina

ApoBetina

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

ApoBetina, 8 mg, tabletki  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum). Jedna tabletka zawiera 70 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka. 

Okrągła tabletka, barwy białej do białawej, z wytłoczonym napisem „B8” po jednej stronie. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Méniére’a, charakteryzującej się następującymi  objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi oraz nudnościami. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) 

Początkowa dawka podawana doustnie wynosi od 8 mg do 16 mg trzy razy na dobę, przyjmowane podczas posiłku. 

Dawki podtrzymujące zwykle wynoszą od 24 mg do 48 mg na dobę. 

Dawkę można dostosować indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasami  poprawę stanu pacjenta można zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia. 

Dzieci i młodzież 

Nie zaleca się stosowania betahistyny w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 18 lat z powodu  niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guz chromochłonny nadnerczy. Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, dlatego może  indukować uwalnianie amin katecholowych z guza, powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym lub owrzodzeniem  trawiennym w wywiadzie, ze względu na sporadyczne występowanie dyspepsji u pacjentów leczonych  betahistyną. 

Pacjentów z astmą oskrzelową i chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie należy  dokładnie kontrolować w trakcie leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności przepisując betahistynę pacjentom z pokrzywką, wysypkami  skórnymi lub alergicznym nieżytem nosa, ze względu na możliwość zaostrzenia tych objawów. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. 

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie udowodniono występowania przypadków niebezpiecznych interakcji.  

Istnieje doniesienie dotyczące interakcji z etanolem oraz związkiem zawierającym pirymetaminę i dapson, a także nasilenia działania betahistyny przez salbutamol.  

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro, nie przewiduje się zahamowania in vivo enzymów cytochromu P450. 

Dane z badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym podtyp MAO B (np. selegilina). Zaleca się ostrożność w czasie równoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym selektywnych MAO-B). 

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy interakcje betahistyny z produktami  przeciwhistaminowymi mogą teoretycznie wpływać na skuteczność jednego z nich. 

4.6 Ciąża i laktacja 

Ciąża: 

Brak dostatecznych danych odnośnie stosowania betahistyny u kobiet ciężarnych. Badania na  zwierzętach są niewystarczające do określenia wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka płodu,  przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u człowieka nie jest  znane. Betahistyny nie należy stosować u kobiet w ciąży jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Karmienie piersią: 

Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka u ludzi. Brak badań na zwierzętach dotyczących  przenikania betahistyny do mleka. Należy rozważyć korzyści dla matki i korzyści oraz potencjalne  ryzyko dla dziecka.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Méniére’a i objawowych zawrotów głowy pochodzenia  błędnikowego. Obie choroby mogą mieć negatywny wpływ na na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych zaprojektowanych specjalnie w celu oceny wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn betahistyna nie miała wpływu na  powyższą zdolność lub wpływ ten był nieistotny. 

4.8 Działania niepożądane 

W trakcie badań klinicznych kontrolowanych placebo obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów stosujących betahistynę, występujące z następującą częstością: bardzo często (≥ 1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10000 do  <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000). 

Zaburzenia żołądka i jelit: 

Często: nudności i zaburzenia trawienia. 

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy 

Oprócz działań niepożądanych, zgłaszanych w trakcie badań klinicznych zgłaszano następujące  działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz w literaturze naukowej.  Częstość tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych danych i określa się ją jako  „nieznana”. 

Zaburzenia układu immunologicznego: 

Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja. 

Zaburzenia żołądka i jelit: 

Rzadko zgłaszano podrażnienie żołądka i jelit. 

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy). Podawanie produktu leczniczego podczas posiłku lub zmniejszenie dawki z reguły łagodzi te  dolegliwości. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 

Skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. 

Zaburzenia układu nerwowego: 

Sporadycznie zgłaszano senność. 

4.9 Przedawkowanie 

Istnieją doniesienia o kilku przypadkach przedawkowania produktu. U niektórych pacjentów  obserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania po dawkach do 640 mg (np.  nudności, senność, bóle brzucha). Poważniejsze objawy (np. drgawki, powikłania płucne lub sercowe)  obserwowano w przypadku zamierzonego przedawkowania betahistyny, zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem innych leków. W przypadku przedawkowania zaleca się rutynowe postępowanie  podtrzymujące. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy; 

Kod ATC: N07C A01 

Działanie agonistyczne betahistyny w stosunku do receptorów histaminowych H1 w obwodowych  naczyniach krwionośnych wykazano u ludzi poprzez zniesienie przez dihydraminę, antagonistę  receptora histaminowego, indukowanego przez betahistynę rozszerzenia naczyń. Betahistyna ma  minimalny wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja z udziałem receptora H2). 

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Méniére’a jest nie wyjaśniony. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może być związana z jej zdolnością do modyfikacji krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub bezpośrednim działaniem na neurony w jądrach przedsionkowych. 

Jednorazowe doustne podanie betahistyny w dawce do 32 mg, u zdrowych ochotników powoduje  maksymalne zahamowanie indukowanego oczopląsu pochodzenia przedsionkowego w ciągu 3 do  4 godzin od podania leku, a większe dawki bardziej skutecznie skracały czas trwania oczopląsu. 

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u człowieka. Udowodniono to na podstawie skrócenia czasu klirensu radioaktywnego znacznika z płuc do krwi. Działaniu temu zapobiega wcześniejsze stosowanie terfenadyny, znanej substancji blokującej receptor H1.

Pomimo, iż histamina ma dodatnie inotropowe działanie na serce, betahistyna nie zwiększa pojemności minutowej serca, a jej działanie roszerzające naczynia może powodować niewielkie zmniejszenie ciśnienia tętniczego u niektórych pacjentów.  

Betahistyna wykazuje niewielki wpływ na gruczoły zewnątrzwydzielnicze u człowieka.  5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie, a maksymalne stężenie betahistyny znakowanej izotopem 14C w osoczu jest osiągane po około 1 godzinie, po jej podaniu doustnym na czczo. 

Eliminacja betahistyny zachodzi głównie poprzez przemiany metaboliczne, a metabolity usuwane są  następnie głównie przez nerki. Od 85% do 90% radioaktywnego izotopu, w przypadku dawki 8 mg,  występuje w moczu w ciągu 56 godzin, z maksymalną szybkością wydalania po 2 godzinach od  podania produktu. Po podaniu doustnym stężenie betahistyny w osoczu jest bardzo małe. W związku  z powyższym, ocena farmakokinetyki betahistyny jest oparta na danych dotyczących stężenia  w osoczu jej jedynego metabolitu, kwasu 2-pirydylooctowego.  

Nie ma dowodów na metabolizm produktu przed przeniknięciem go do ogólnego krążenia oraz  wydalanie z żółcią nie wydaje się być istotną drogą eliminacji produktu i jego metabolitów. Wiązanie z ludzkimi białkami osocza jest małe lub nie występuje wcale, chociaż betahistyna metabolizowana  jest w wątrobie. Około 80% do 90 % podanej dawki jest wydalane z moczem. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Badania dotyczące toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek trwające 6 miesięcy u psów  i 18 miesięcy u szczurów albinosów nie wykazały klinicznie istotnego szkodliwego działania  w przedziale dawek od 2,5 mg/kg mc. do 120 mg/kg mc. Betahistyna nie ma właściwości  mutagennych i nie wykazano jej działanie rakotwórczego u szczurów. Badania prowadzone u samic  królików w ciąży nie wykazały działania teratogennego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Powidon K90 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Laktoza jednowodna 

Krzemionka koloidalna, bezwodna 

Krospowidon (typ A) 

Kwas stearynowy. 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C, w oryginalnym opakowaniu. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium. Dostępne wielkości opakowań: 30, 50, 100 i 120 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Apotex Europe B.V. 

Darwinweg 20  

2333 CR Leiden 

Holandia 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14469 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

2008.03.12 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

07.2014

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

ApoBetina, 16 mg, tabletki 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku (Betahistini dihydrochloridum). Jedna tabletka zawiera 140 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletka. 

Okrągła tabletka, barwy białej do białawej, z wytłoczonym napisem „B16” po jednej stronie i kreską  dzielącą po drugiej stronie. 

Tabletkę można podzielić na połowy. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Méniére’a, charakteryzującej się następującymi  objawami: zawrotami głowy, utratą słuchu, szumami usznymi oraz nudnościami. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) 

Początkowa dawka podawana doustnie wynosi od 8 mg do 16 mg trzy razy na dobę, przyjmowane podczas posiłku. 

Dawki podtrzymujące zwykle wynoszą od 24 mg do 48 mg na dobę. 

Dawkę można dostosować indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasami  poprawę stanu pacjenta można zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia. 

Dzieci i młodzież 

Nie zaleca się stosowania betahistyny w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 18 lat z powodu  niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.  

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guz chromochłonny nadnerczy. Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, dlatego może  indukować uwalnianie amin katecholowych z guza, powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym lub owrzodzeniem  trawiennym w wywiadzie, ze względu na sporadyczne występowanie dyspepsji u pacjentów leczonych  betahistyną.

Pacjentów z astmą oskrzelową i chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie należy  dokładnie kontrolować w trakcie leczenia. 

Zaleca się zachowanie ostrożności przepisując betahistynę pacjentom z pokrzywką, wysypkami  skórnymi lub alergicznym nieżytem nosa, ze względu na możliwość zaostrzenia tych objawów. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. 

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie udowodniono występowania przypadków niebezpiecznych interakcji.  

Istnieje doniesienie dotyczące interakcji z etanolem oraz związkiem zawierającym pirymetaminę i dapson, a także nasilenia działania betahistyny przez salbutamol.  

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro, nie przewiduje się zahamowania in vivo enzymów cytochromu P450. 

Dane z badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym podtyp MAO B (np. selegilina). Zaleca się ostrożność w czasie równoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym selektywnych MAO-B). 

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy interakcje betahistyny z produktami  przeciwhistaminowymi mogą teoretycznie wpływać na skuteczność jednego z nich. 

4.6 Ciąża i laktacja 

Ciąża: 

Brak dostatecznych danych odnośnie stosowania betahistyny u kobiet ciężarnych. Badania na  zwierzętach są niewystarczające do określenia wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka płodu,  przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u człowieka nie jest  znane. Betahistyny nie należy stosować u kobiet w ciąży jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Karmienie piersią: 

Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka u ludzi. Brak badań na zwierzętach dotyczących przenikania betahistyny do mleka. Należy rozważyć korzyści dla matki i korzyści oraz  potencjalne ryzyko dla dziecka.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Méniére’a i objawowych zawrotów głowy pochodzenia  błędnikowego. Obie choroby mogą mieć negatywny wpływ na na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach klinicznych zaprojektowanych specjalnie w celu oceny wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn betahistyna nie miała wpływu na  powyższą zdolność lub wpływ ten był nieistotny. 

4.8 Działania niepożądane 

W trakcie badań klinicznych kontrolowanych placebo obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów stosujących betahistynę, występujące z następującą częstością: bardzo często (≥ 1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10000 do  <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000).

Zaburzenia żołądka i jelit: 

Często: nudności i zaburzenia trawienia. 

Zaburzenia układu nerwowego: 

Często: bóle głowy 

Oprócz działań niepożądanych, zgłaszanych w trakcie badań klinicznych zgłaszano następujące  działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu oraz w literaturze naukowej.  Częstość tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych danych i określa się ją jako  „nieznana”. 

Zaburzenia układu immunologicznego: 

Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja. 

Zaburzenia żołądka i jelit: 

Rzadko zgłaszano podrażnienie żołądka i jelit. 

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy). Podawanie produktu leczniczego podczas posiłku lub zmniejszenie dawki z reguły łagodzi te  dolegliwości. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 

Skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd. 

Zaburzenia układu nerwowego: 

Sporadycznie zgłaszano senność. 

4.9 Przedawkowanie 

Istnieją doniesienia o kilku przypadkach przedawkowania produktu. U niektórych pacjentów  obserwowano łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania po dawkach do 640 mg (np.  nudności, senność, bóle brzucha). Poważniejsze objawy (np. drgawki, powikłania płucne lub sercowe)  obserwowano w przypadku zamierzonego przedawkowania betahistyny, zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem innych leków. W przypadku przedawkowania zaleca się rutynowe postępowanie  podtrzymujące. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy; 

Kod ATC: N07C A01 

Działanie agonistyczne betahistyny w stosunku do receptorów histaminowych H1 w obwodowych  naczyniach krwionośnych wykazano u ludzi poprzez zniesienie przez dihydraminę, antagonistę  receptora histaminowego, indukowanego przez betahistynę rozszerzenia naczyń. Betahistyna ma  minimalny wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku (reakcja z udziałem receptora H2). 

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Méniére’a jest nie wyjaśniony. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może być związana z jej zdolnością do modyfikacji krążenia w obrębie ucha wewnętrznego lub bezpośrednim działaniem na neurony w jądrach przedsionkowych. 

Jednorazowe doustne podanie betahistyny w dawce do 32 mg, u zdrowych ochotników powoduje  maksymalne zahamowanie indukowanego oczopląsu pochodzenia przedsionkowego w ciągu 3 do  4 godzin od podania leku, a większe dawki bardziej skutecznie skracały czas trwania oczopląsu.

Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego u człowieka. Udowodniono to na podstawie skrócenia czasu klirensu radioaktywnego znacznika z płuc do krwi. Działaniu temu zapobiega wcześniejsze stosowanie terfenadyny, znanej substancji blokującej receptor H1. 

Pomimo, iż histamina ma dodatnie inotropowe działanie na serce, betahistyna nie zwiększa pojemności minutowej serca, a jej działanie roszerzające naczynia może powodować niewielkie zmniejszenie ciśnienia tętniczego u niektórych pacjentów.  

Betahistyna wykazuje niewielki wpływ na gruczoły zewnątrzwydzielnicze u człowieka.  5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie, a maksymalne stężenie betahistyny znakowanej izotopem 14C w osoczu jest osiągane po około 1 godzinie, po jej podaniu doustnym na czczo. 

Eliminacja betahistyny zachodzi głównie poprzez przemiany metaboliczne, a metabolity usuwane są  następnie głównie przez nerki. Od 85% do 90% radioaktywnego izotopu, w przypadku dawki 8 mg,  występuje w moczu w ciągu 56 godzin, z maksymalną szybkością wydalania po 2 godzinach od  podania produktu. Po podaniu doustnym stężenie betahistyny w osoczu jest bardzo małe. W związku  z powyższym, ocena farmakokinetyki betahistyny jest oparta na danych dotyczących stężenia w osoczu jej jedynego metabolitu, kwasu 2-pirydylooctowego.  

Nie ma dowodów na metabolizm produktu przed przeniknięciem go do ogólnego krążenia oraz  wydalanie z żółcią nie wydaje się być istotną drogą eliminacji produktu i jego metabolitów. Wiązanie z ludzkimi białkami osocza jest małe lub nie występuje wcale, chociaż betahistyna metabolizowana  jest w wątrobie. Około 80% do 90 % podanej dawki jest wydalane z moczem. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Badania dotyczące toksyczności po podaniu wielokrotnych dawek trwające 6 miesięcy u psów i 18 miesięcy u szczurów albinosów nie wykazały klinicznie istotnego szkodliwego działania w przedziale dawek od 2,5 mg/kg mc. do 120 mg/kg mc. Betahistyna nie ma właściwości  mutagennych i nie wykazano jej działanie rakotwórczego u szczurów. Badania prowadzone u samic  królików w ciąży nie wykazały działania teratogennego. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Powidon K90 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Laktoza jednowodna 

Krzemionka koloidalna, bezwodna 

Krospowidon (typ A) 

Kwas stearynowy. 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C, w oryginalnym opakowaniu.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium. Dostępne wielkości opakowań: 20, 30, 42, 50, 60 i 84 tabletki. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalane środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego  do stosowania 

Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Apotex Europe B.V. 

Darwinweg 20  

2333 CR Leiden 

Holandia 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14468 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

2008.03.12 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

07.2014

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO  

ApoBetina, 24 mg, tabletki  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.  

Substancja pomocnicza o znanym działaniu  

Każda tabletka zawiera 210 mg laktozy jednowodnej.  

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.  

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA  

Tabletka.  

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła podzielna tabletka o średnicy około 11,3 mm,  z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania  

Choroba Meniere'a charakteryzująca się triadą następujących, zasadniczych objawów:  - zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (z nudnościami i (lub) wymiotami)  - postępująca utrata słuchu (trudności w słyszeniu) 

- szumy uszne.  

Objawowe leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.  

4.2 Dawkowanie i sposób podawania  

Dawkowanie  

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 48 mg w dawkach podzielonych.  

Tabletki zawierające 24 mg dichlorowodorku betahistyny: 1 tabletka 2 razy na dobę.  

Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na lek. Poprawę można  zaobserwować czasami po kilku tygodniach leczenia. Najlepsze wyniki terapeutyczne uzyskuje się niekiedy po kilku miesiącach leczenia.  

Dzieci i młodzież 

ApoBetina nie jest wskazana u dzieci poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych  dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej pacjentów.  

Osoby w podeszłym wieku 

1  

Chociaż dane z badań klinicznych w tej grupie pacjentów są ograniczone, na podstawie dużego  doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że nie ma konieczności  zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.  

Zaburzenia czynności nerek  

Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie  doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany  dawkowania u tych pacjentów.  

Zaburzenia czynności wątroby  

Brak dostępnych specyficznych badań klinicznych w tej grupie pacjentów, ale na podstawie  doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu wydaje się, że nie ma konieczności zmiany  dawkowania u tych pacjentów.  

Sposób podawania  

Najlepiej stosować podczas posiłku popijając wodą.  

4.3 Przeciwwskazania  

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  wymienioną w punkcie 6.1.  

• Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym. Ponieważ  betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy może wywoływać uwalnianie amin  katecholowych z guza powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym lub owrzodzeniem  trawiennym w wywiadzie, ze względu na sporadyczne występowanie dyspepsji u pacjentów leczonych  betahistyną.  

Pacjentów z astmą oskrzelową i chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie należy  dokładnie kontrolować w trakcie leczenia.  

Należy zachować ostrożność w przepisywaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami,  alergicznym nieżytem nosa, ze względu na możliwość zaostrzenia się tych objawów.  

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym.  

Nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy.  

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  Brak doniesień dotyczących udokumentowanych przypadków niebezpiecznych interakcji. 

Nie wykonano żadnych badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro, nie  przewiduje się zahamowania in vivo enzymów cytochromu P450.  

Dane z badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory  monoaminooksydazy (MAO), w tym podtyp MAO-B (np. selegilina). Zaleca się ostrożność w czasie  równoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym selektywnych MAO-B). 

2  

Istnieją doniesienia dotyczące przypadku interakcji z etanolem oraz produktem zawierającym  pirymetaminę i dapson, a także nasilenia działania betahistyny przez salbutamol. 

Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy interakcje betahistyny z lekami antyhistaminowymi  mogą teoretycznie wpływać na skuteczność jednego z nich.  

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża  

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania betahistyny u kobiet w ciąży. Badania na  zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję przy  narażeniu na kliniczne dawki terapeutyczne. Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.  Betahistyny nie należy stosować w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.  

Karmienie piersią 

Nie wiadomo, czy betahistyna przenika do mleka ludzkiego. Betahistyna przenika do mleka samic  szczurów. W badaniach na zwierzętach zaobserwowany wpływ w okresie pourodzeniowym był  ograniczony do bardzo dużych dawek. Należy ocenić korzyści dla kobiety karmiącej piersią i ryzyko  dla dziecka.  

Płodność 

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u szczurów.  

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  

Betahistyna jest wskazana w chorobie Meniere'a charakteryzującej się trzema głównymi objawami:  zawrotami głowy pochodzenia błędnikowego, utratą słuchu, szumami usznymi. Dolegliwości te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W badaniach  klinicznych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn  betahistyna nie wpływała na powyższą zdolność lub wpływ ten był nieistotny.  

4.8 Działania niepożądane  

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów stosujących betahistynę wystąpiły  następujące działania niepożądane z poniżej wskazaną częstością: [bardzo często (>1/10), często  (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo  rzadko (<1/10 000)].  

Zaburzenia żołądka i jelit  

Często: nudności i zaburzenia trawienia.  

Zaburzenia układu nerwowego  

Często: bóle głowy.  

Oprócz działań niepożądanych zgłaszanych podczas badań klinicznych, poniższe działania  niepożądane zgłaszano spontanicznie po wprowadzeniu betahistyny do obrotu oraz  w literaturze naukowej. Częstość tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych  danych, a zatem jest klasyfikowana jako "nieznana". 

Zaburzenia układu immunologicznego  

Reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja. 

3  

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe  

Rzadko zgłaszano podrażnienie żołądka i jelit.  

Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy).  Podawanie leku podczas posiłku lub zmniejszenie dawki z reguły łagodzi te dolegliwości.  

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  

Skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,  wysypka i świąd.  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48  22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  

4.9 Przedawkowanie  

Istnieją doniesienia o kilku przypadkach przedawkowania leku. U niektórych pacjentów obserwowano  łagodne lub umiarkowane objawy przedawkowania po dawkach do 640 mg (np. nudności, senność,  bóle brzucha). Poważniejsze objawy (np. drgawki, powikłania płucne lub sercowe) obserwowano w  przypadku zamierzonego przedawkowania betahistyny, zwłaszcza w połączeniu z przedawkowaniem  innych leków. W przypadku przedawkowania leku zaleca się rutynowe postępowanie podtrzymujące.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy.  

Kod ATC: N 07 CA 01  

Mechanizm działania betahistyny jest wyjaśniony tylko częściowo. Istnieje kilka wiarygodnych  hipotez potwierdzonych danymi z badań z udziałem zwierząt i ludzi:  

• Betahistyna wpływa na układ histaminowy:  

Betahistyna działa zarówno, jako częściowy agonista receptora histaminowego H1 jak i  antagonista receptora histaminowego H3 również w tkance nerwowej oraz wykazuje nieistotny  wpływ na aktywność receptora H2. Betahistyna zwiększa obrót i uwalnianie histaminy poprzez  blokowanie presynaptycznych receptorów H3 i ich regulację „w dół”.  

• Betahistyna może zwiększać przepływ krwi w okolicy ślimaka, jak również w całym mózgu:  Badania farmakologiczne na zwierzętach wykazały poprawę krążenia krwi w prążku  naczyniowym ucha wewnętrznego, prawdopodobnie wskutek relaksacji zwieraczy  przedwłośniczkowych w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego. Betahistyna wykazywała  również zwiększenie przepływu krwi w mózgu u ludzi.  

• Betahistyna ułatwia kompensację przedsionkową:  

Betahistyna przyspiesza powrót prawidłowej funkcji przedsionka po jednostronnym  przecięciu nerwu u zwierząt, poprzez pobudzanie i ułatwianie ośrodkowej kompensacji  przedsionkowej. Efekt ten charakteryzujący się wzmożeniem obrotu i uwalniania histaminy 

4  

zachodzi pod wpływem działania antagonistycznego na receptor H3. Czas powrotu do zdrowia  po przecięciu nerwu przedsionkowego u ludzi był również krótszy w trakcie leczenia  betahistyną.  

• Betahistyna zmienia generowanie impulsów w jądrach przedsionkowych:  Stwierdzono, że betahistyna ma również zależne od dawki działanie hamujące na generowanie  impulsów iglicowych przez neurony jąder przedsionkowych bocznego i przyśrodkowego.  

Jak wykazano na zwierzętach właściwości farmakodynamiczne betahistyny mogą mieć korzystny  wpływ terapeutyczny w układzie przedsionkowym.  

Skuteczność betahistyny wykazano w badaniach u pacjentów z zawrotami głowy pochodzenia  przedsionkowego i z chorobą Meniere'a, poprzez wykazanie poprawy w zakresie nasilenia i częstości  napadów zawrotów głowy.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne  

Wchłanianie  

Po podaniu doustnym betahistyna jest łatwo i prawie całkowicie wchłaniana z każdego odcinka  przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu produkt jest szybko i prawie całkowicie metabolizowany do  kwasu 2-pirydylooctowego (2-PAA). Stężenie betahistyny w osoczu krwi jest bardzo małe. Z tego  powodu analizy farmakokinetyczne oparte są na pomiarach 2-PAA w osoczu i moczu. Cmax jest  mniejsze po przyjęciu leku w trakcie posiłku niż na czczo. Jednakże całkowite wchłanianie  betahistyny jest podobne w obu przypadkach, co wskazuje, że pokarm opóźnia absorbcję betahistyny.  

Dystrybucja  

Odsetek betahistyny związanej z białkami osocza jest mniejszy niż 5%.  

Metabolizm  

Po wchłonięciu betahistyna jest szybko i prawie całkowicie metabolizowana do kwasu 2-PAA, który  nie ma działania farmakologicznego. Po podaniu doustnym betahistyny stężenie 2-PAA w osoczu  (i moczu) osiąga wartość maksymalną po godzinie i zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym  około 3,5 godziny.  

Eliminacja  

2-PAA jest łatwo wydalany z moczem. W przedziale dawek od 8 mg do 48 mg około 85% dawki  początkowej wydalane jest z moczem. Wydalanie z moczem lub kałem samej betahistyny jest  nieznaczne.  

Liniowość lub nieliniowość 

Poziom wydalania jest stały w przedziale doustnych dawek od 8 mg do 48 mg, co wskazuje na liniową farmakokinetykę betahistyny i sugeruje, że szlak metaboliczny nie jest wysycony.  

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie  

Toksyczność przewlekła  

Działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego obserwowano u psów i pawianów  po dożylnym podaniu dawek 120 mg/kg mc. i większych.  

Badanie toksyczności przewlekłej po podaniu doustnym betahistyny stosowanej przez 18 miesięcy w  dawce 500 mg/kg mc. u szczurów i 6 miesięcy w dawce 25 mg/kg mc. u psów podawanej doustnie,  wykazały dobrą tolerancję, bez działania toksycznego.  

Potencjał mutagenny i karcynogenny 

5  

Betahistyna nie ma działania mutagennego. W 18-miesięcznym badaniu toksyczności przewlekłej u  szczurów nie uzyskano żadnych dowodów na potencjał karcynogenny betahistyny w dawce do 500  mg/kg mc.  

Toksyczny wpływ na reprodukcję  

W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję zaobserwowano wpływ tylko w  dawkach przekraczających maksymalne dawki terapeutyczne stosowane u ludzi, co ma niewielkie  znaczenie dla zastosowania klinicznego.  

6. DANE FARMACEUTYCZNE  

6.1 Wykaz substancji pomocniczych  

Powidon K90  

Celuloza mikrokrystaliczna  

Laktoza jednowodna  

Krzemionka koloidalna bezwodna  

Krospowidon (typ A)  

Kwas stearynowy.  

6.2 Niezgodności farmaceutyczne  

Nie dotyczy.  

6.3 Okres ważności  

3 lata.  

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu  ochrony przed wilgocią.  

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania  

Blistry PVC/PVDC/Aluminium. Dostępne wielkości opakowań to 20, 30, 40, 50, 60 i 100 tabletek.  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.  

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego  Bez specjalnych wymagań.  

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE   DO OBROTU  

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  

ul. Sokratesa 13D lok. 27  

01-909 Warszawa  

Polska  

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

6  

23709  

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I   DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

2017.02.07  

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

7  

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  ApoBetina
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu