Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ciphin 500

Ciphin 500

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

CIPHIN 500, 500 mg, tabletki powlekane 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci  jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny (583 mg). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletki powlekane. 

Tabletki są okrągłe, soczewkowate, koloru białego lub żółtawego. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Ciphin 500, tabletki powlekane jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4.4 i  5.1). Przed rozpoczęciem terapii należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje dotyczące  oporności na cyprofloksacynę. 

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów  przeciwbakteryjnych. 

Dorośli 

• Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne: - zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; 

- zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli; - zapalenie płuc. 

• Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego. 

• Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram ujemne. 

• Zakażenia układu moczowego. 

• Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy. 

• Zapalenie jądra i najądrza, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae. • Zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae. Jeżeli podejrzewa się lub rozpozna, że wyżej wymienione zakażenia układu płciowego wywołane są  przez Neisseria gonorrhoeae, to szczególnie istotne jest uzyskanie lokalnych danych na temat  rozpowszechnienia oporności na cyprofloksacynę i potwierdzenie wrażliwości na podstawie badań  laboratoryjnych. 

• Zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych). 

• Zakażenia w obrębie jamy brzusznej. 

• Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne. • Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego. 

• Zakażenia kości i stawów.

• Leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią. 

• Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią. 

• Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis. • Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). 

Dzieci i młodzież 

• Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez Pseudomonas  aeruginosa. 

• Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. • Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie). 

Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli  uzna się to za konieczne. 

Leczenie powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i  (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawka zależy od wskazania, ciężkości i miejsca zakażenia, wrażliwości na cyprofloksacynę,  drobnoustrojów wywołujących zakażenia, czynności nerek pacjenta oraz u dzieci i młodzieży, od  masy ciała. 

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości choroby oraz od jej przebiegu klinicznego i  bakteriologicznego. 

Podczas leczenia zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa,  Acinetobacter lub Staphylococcus spp.), może być konieczne podawanie większych dawek  cyprofloksacyny oraz stosowanie w skojarzeniu z innymi odpowiednimi środkami  przeciwbakteryjnymi. 

W zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie, podczas leczenia niektórych zakażeń (np.  zapalenie narządów miednicy mniejszej, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia u pacjentów z  neutropenią i zakażenia kości i stawów) może być konieczne zastosowanie w skojarzeniu z innym  odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym. 

Dorośli

Wskazania 
Dawka dobowa w  miligramach
Całkowity czas trwania  

leczenia (w tym ewentualne  wstępne leczenie pozajelitowe)
Zakażenia dolnych dróg oddechowych 
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
7 do 14 dni
Zakażenia  

górnych dróg  

oddechowych
Zaostrzenie przewlekłego  zapalenia zatok
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
7 do 14 dni
Przewlekłe ropne  

zapalenie ucha  

środkowego
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
7 do 14 dni
Złośliwe zapalenie ucha  zewnętrznego
750 mg 2 razy na  dobę
28 dni do 3 miesięcy
Zakażenia  

układu  

moczowego
Niepowikłane zapalenie  pęcherza moczowego
250 mg 2 razy na  dobę do 500 mg 2  razy na dobę
3 dni
U kobiet przed menopauzą można zastosować 500 mg  w dawce pojedynczej


 

Powikłane zapalenie  

pęcherza moczowego,  niepowikłane  

odmiedniczkowe  

zapalenie nerek
500 mg 2 razy na  dobę
7 dni
Powikłane  

odmiedniczkowe  

zapalenie nerek
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
co najmniej 10 dni, w  

szczególnych przypadkach (np.  ropnie) leczenie można  

kontynuować powyżej 21 dni
Zapalenie gruczołu  

krokowego
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
2 do 4 tygodni (ostre) od 4 do 6  tygodni (przewlekłe)
Zakażenia  

narządów  

płciowych
Rzeżączkowe zapalenie  cewki moczowej lub  

szyjki macicy
500 mg w jednej  dawce
1 dzień (pojedyncza dawka)
Zapalenie jądra i najądrza  oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
co najmniej 14 dni
Zakażenia  

układu 

pokarmowego  oraz zakażenia w obrębie jamy brzusznej
Biegunka wywołana przez  bakterie chorobotwórcze, w tym Shigella spp. inne  niż Shigella dysenteriae  typu 1 oraz empiryczne leczenie biegunki 

podróżnych
500 mg 2 razy na  dobę
1 dzień
Biegunka wywołana przez  Shigella dysenteriae typu  1
500 mg 2 razy na  dobę
5 dni
Biegunka wywołana przez  Vibrio cholerae
500 mg 2 razy na  dobę
3 dni
Dur brzuszny 
500 mg 2 razy na  dobę
7 dni
Zakażenia w obrębie jamy  brzusznej wywołane przez  bakterie Gram-ujemne
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
5 do 14 dni
Zakażenia skóry i tkanek miękkich 
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
7 do 14 dni
Zakażenia kości i stawów 
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
maksymalnie 3 miesiące
Leczenie zakażeń lub zapobieganie im u  pacjentów z neutropenią. Cyprofloksacynę  należy podawać w skojarzeniu z  

odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
500 mg 2 razy na  dobę do 750 mg 2  razy na dobę
Leczenie należy kontynuować  przez cały okres występowania  neutropenii
Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom  wywołanym przez Neisseria meningitidis
500 mg w jednej  dawce
1 dzień (pojedyncza dawka)
Płucna postać wąglika (zapobieganie  zakażeniom po kontakcie i leczenie) u  pacjentów, którzy mogą przyjmować lek  doustnie i kiedy jest to uzasadnione  klinicznie. W przypadku podejrzewania lub  potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika  należy jak najszybciej rozpocząć podawanie  leku.
500 mg 2 razy na  dobę
60 dni od potwierdzenia  

kontaktu z Bacillus anthracis


3

Dzieci i młodzież 

Wskazania 
Dawka dobowa w miligramach 
Całkowity czas trwania leczenia (w tym  

ewentualne wstępne  leczenie pozajelitowe)
Mukowiscydoza 
20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę,  maksymalnie 750 mg na jedną  dawkę
10 do 14 dni
Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe  zapalenie nerek
10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę  do 20 mg/kg masy ciała 2 razy na  dobę, maksymalnie 750 mg na jedną  dawkę
10 do 21 dni
Płucna postać wąglika 

(zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to  

uzasadnione klinicznie. W  

przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.
10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę  do 15 mg/kg masy ciała 2 razy na  dobę, maksymalnie 500 mg na jedną  dawkę.
60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus  

anthracis
Inne ciężkie zakażenia 
20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 750 mg na jedną  dawkę.
Zależnie od rodzaju 

zakażenia


Pacjenci w podeszłym wieku 

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu  kreatyniny. 

Niewydolność nerek i wątroby 

Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek: 

Klirens kreatyniny 

[ml/min/1,73 m²]
Stężenie kreatyniny w  

surowicy 

[μmol/l]
Dawka doustna 

[mg]
>60 
<124 
Patrz typowe dawkowanie
30–60 
124 do 168 
250-500 mg co 12 h
<30 
>169 
250-500 mg co 24 h
Pacjenci poddawani  

hemodializie
>169 
250-500 mg co 24 h (po  

dializie)
Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej
>169 
250-500 mg co 24 h


U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczna korekta dawki. 

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniem czynności nerek i (lub)  wątroby. 

Sposób podawania 

Tabletki należy popijać płynem – nie rozgryzać. Można je podawać z posiłkami lub bez. Substancja  czynna wchłania się szybciej, jeśli lek jest przyjmowany na pusty żołądek. Cyprofloksacyny nie 

należy podawać z produktami nabiałowymi (np. mleko, jogurt) ani z sokami owocowymi  wzbogacanymi minerałami (np. sok pomarańczowy z dodatkiem wapnia) (patrz punkt 4.5). 

W ciężkich przypadkach lub wówczas, gdy pacjent nie może przyjąć tabletek (np. pacjenci żywieni  dojelitowo) zaleca się leczenie dożylnymi postaciami cyprofloksacyny do momentu, w którym będzie  można podać doustne postaci leku. 

4.3. Przeciwwskazania 

• Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub którąkolwiek z substancji  pomocniczych (patrz punkt 6.1). 

• Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny (patrz punkt 4.5). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Ciężkie zakażenia i zakażenia o etiologii mieszanej z drobnoustrojami Gram-dodatnimi i beztlenowymi Monoterapia cyprofloksacyną nie jest przeznaczona do leczenia ciężkich zakażeń i żadnych zakażeń,  które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe. W takich zakażeniach  cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi. 

Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) 

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez  paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność. 

Zakażenia układu płciowego 

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez  oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae. Cyprofloksacynę należy podawać w  skojarzeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym, chyba że pewne jest, że zakażenie nie jest wywołane  przez Neisseria gonorrhoeae oporne na cyprofloksacynę. Jeśli po 3 dniach leczenia nie zaobserwuje  się klinicznej poprawy, należy rozważyć inne sposoby leczenia. 

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej 

Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy  brzusznej są ograniczone. 

Biegunka podróżnych 

Wybierając cyprofloksacynę należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące oporności na  cyprofloksacynę drobnoustrojów występujących w odwiedzanych krajach. 

Zakażenia kości i stawów 

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi produktami przeciwbakteryjnymi  zgodnie z wynikami badań mikrobiologicznych. 

Płucna postać wąglika 

Stosowanie u ludzi ustalono na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro oraz danych z  badań przeprowadzonych na zwierzętach i ograniczonych danych z badań z udziałem ludzi. Podczas  leczenia tych zakażeń lekarze powinni się kierować narodowymi i (lub) międzynarodowymi  zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika. 

Dzieci i młodzież 

Cyprofloksacynę u dzieci i młodzieży należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi  wytycznymi. Leczeznie cyprofloksacyną powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają  doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży. 

Udowodniono, że cyprofloksacyna powoduje artropatię obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt.  Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące z zawierającego podwójnie ślepą próbę,  randomizowanego badania, w którym oceniano zastosowanie cyprofloksacyny u dzieci 

(cyprofloksacyna: n = 335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n=349, średni wiek = 6,2 roku;  przedział wieku = 1 do 17 lat) wskazały na następującą częstość występowania artropatii  przypuszczalnie związanej ze stosowaniem leku (w odróżnieniu od objawów przedmiotowych i  podmiotowych związanych ze stawami) do 42. dnia od rozpoczęcia stosowania: 7,2% i 4,6%.  Częstość występowania artropati związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła  odpowiednio 9,0% i 5,7%. Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o  przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami. Leczenie można  rozpocząć wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka ze względu na możliwe  działania niepożądane związane ze stawami i (lub) otaczającymi tkankami. 

Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy 

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku 5 do 17 lat. Doświadczenie w leczeniu  dzieci w wieku od roku do 5 lat jest ograniczone. 

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek W zakażeniach układu moczowego należy rozważyć leczenie cyprofloksacyną, jeżeli nie można  zastosować innych metod leczenia i decyzje należy oprzeć na wynikach dokumentacji  mikrobiologicznej. 

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku od roku do 17 lat. 

Inne specyficzne ciężkie zakażenia 

W innych ciężkich zakażeniach stosuje się zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lub po dokładnej ocenie  stosunku korzyści do ryzyka, jeśli nie można zastosować innego leczenia lub w przypadku  niepowodzenia terapii konwencjonalnej oraz kiedy dokumentacja mikrobiologiczna uzasadnia użycie  cyprofloksacyny. 

Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania cyprofloksacyny w specyficznych  ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej więc doświadczenie kliniczne jest ograniczone.  Z tego względu zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z takimi zakażeniami. 

Nadwrażliwość 

Po podaniu pojedynczej dawki może wystąpić nadwrażliwość i reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i  reakcje anafilaktoidalne, mogące stanowić zagrożenie życia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie  reakcje należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. 

Układ mięśniowo-szkieletowy 

Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami (zaburzeniami) ścięgien,  związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami. Tym niemniej bardzo rzadko po  mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do  ryzyka można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń,  szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane  mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny. 

Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i  zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne. Ryzyko zaburzeń ścięgien może  być zwiększone u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów leczonych jednocześnie  kortykosteroidami (patrz punkt 4.8). 

Jeżeli wystąpią jakichkolwiek objawy zapalenia ścięgien (np. bolesny obrzęk, stan zapalny), należy  przerwać leczenie cyprofloksacyną. Chorą kończynę należy oszczędzać. 

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8). 

Wrażliwość na światło 

Wykazano, że cyprofloksacyna wywołuje reakcje o typie fotowrażliwości. Pacjentom przyjmującym  cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne  światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4.8). 

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy. Cyprofloksacynę należy  stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, mogącymi  

predysponować do wystąpienia drgawek. Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę  (patrz punkt 4.8). Nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny mogą wystąpić reakcje  psychotyczne. Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne. W  takich sytuacjach należy przerwać leczenie. 

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę występowała polineuropatia (notowano objawy  neurologiczne, takie jak: ból, uczucie palenia, zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni, występujące  pojedynczo lub w połączeniu) Leczenie cyprofloksacyną należy przerwać u pacjentów, u których  wystąpiły objawy neuropatii, w tym ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie,  żeby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian (patrz punkt 4.8). 

Zaburzenia serca 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zaburzeń rytmu typu torsades de pointes, ze  względu na związek między stosowaniem cyprofloksacyny a wydłużaniem odstępu QT (patrz punkt  4.8). 

Układ pokarmowy 

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki w trakcie lub po zakończeniu leczenia (w tym kilka  tygodni po leczeniu) może wskazywać na związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie  okrężnicy (zagrażające życiu, z możliwym skutkiem śmiertelnym), wymagające natychmiastowego  leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie  cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane są wówczas leki hamujące  perystaltykę jelit. 

Nerki i układ moczowy 

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny stwierdzano obecność kryształów w moczu (patrz punkt  4.8). Pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę należy dobrze nawodnić; należy też unikać  nadmiernej zasadowości moczu. 

Wątroba i drogi żółciowe 

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny występowała martwica wątroby i zagrażająca życiu  niewydolność wątroby (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby  wątroby (takich jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub tkliwość brzucha)  leczenie należy przerwać. 

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej 

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podczas leczenia cyprofloksacyną  występowały reakcje hemolityczne. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów  chyba, że uzna się, że potencjalna korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem. Wówczas należy  obserwować czy u pacjenta nie występuje hemoliza. 

Oporność 

W trakcie lub po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną może być wyizolowany szczep bakteryjny  oporny na cyprofloksacynę, mogący nie powodować objawów nadkażenia. W wyniku długotrwałego  leczenia lub leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez gatunki Staphylococcus i  Pseudomonas ryzyko wyselekcjonowania opornych szczepów bakteryjnych może być większe. 

Cytochrom P450 

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2, może więc spowodować zwiększenie stężenia w osoczu  równocześnie przyjmowanych substancji metabolizowanych przez ten enzym (np. teofilina, klozapina,  ropinirol, tyzanidyna). Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane. Dlatego też należy uważnie obserwować czy u pacjentów przyjmujących te substancje równocześnie z  cyprofloksacyną nie występują objawy kliniczne przedawkowania; może też być konieczne  oznaczenie stężenia tych substancji (np. teofiliny) w osoczu (patrz punkt 4.5). 

Metotreksat

Nie zaleca się podawania cyprofloksacyny równocześnie z metotreksatem (patrz punkt 4.5). 

Interakcje z badaniami 

Występująca in vitro aktywność cyprofloksacyny przeciw Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki testów bakteriologicznych w próbach pobranych od pacjentów  leczonych aktualnie cyprofloksacyną. 

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 

Oddziaływanie innych produktów na cyprofloksacynę 

Tworzenie kompleksu chelatowego 

Jednoczesne podawanie z cyprofloksacyną (doustnie) leków zawierających wielowartościowe kationy  lub substancji mineralnych (uzupełniających np. jony wapnia, magnezu, glinu, żelaza), polimerów  wiążących fosforany (np. sewelamer), sukralfatu lub leków zobojętniających sok żołądkowy oraz  leków o dużej pojemności buforowej (np. tabletki dydanozyny), zawierających jony magnezu, glinu  lub wapnia, zmniejsza wchłanianie cyprofloksacyny. W związku z tym cyprofloksacynę należy  stosować albo 1-2 godziny przed podaniem, albo co najmniej 4 godziny po podaniu tych produktów. Zastrzeżenie to nie dotyczy produktów zobojętniających sok żołądkowy, należących do grupy  blokerów receptora H2. 

Produkty spożywcze i nabiał 

Wapń pochodzący z diety, jako składnik posiłku, nie wpływa znacząco na wchłanianie. Należy jednak  unikać jednoczesnego przyjmowania cyprofloksacyny z produktami nabiałowymi lub popijania  tabletki tylko napojami wzbogaconymi minerałami (np. mleko, jogurt, sok pomarańczowy  wzbogacony wapniem), ponieważ może to zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. 

Probenecyd 

Probenecyd zakłóca wydzielanie cyprofloksacyny przez nerki. Równoczesne podawanie probenecydu  i cyprofloksacyny powoduje zwiększenie stężenia cyprofloksacyny w osoczu. 

Oddziaływanie cyprofloksacyny na inne produkty lecznicze 

Tyzanidyna 

Nie podawać tyzanidyny razem z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym z  udziałem zdrowych osób zaobserwowano zwiększenie stężenia tyzanidyny (7-krotne zwiększenie  


wartości C 

max: zakres: od 4- do 21-krotnego; 10-krotne zwiększenie AUC, zakres: od 6- do 24- 


krotnego), kiedy podawano ją jednocześnie z cyprofloksacyną. Zwiększone stężenie tyzanidyny wiąże  się z nasileniem działania obniżającego ciśnienie i uspokajającego. 

Metotreksat 

Równoczesne stosowanie z cyprofloksacyną może hamować transport metotreksatu przez kanaliki  nerkowe, co może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu i zwiększenia ryzyka  toksyczności metotreksatu. Nie zaleca się równoczesnego stosowania (patrz punkt 4.4). 

Teofilina 

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może prowadzić do niepożądanego zwiększenia  stężenia teofiliny w osoczu i wystąpienia jej działań niepożądanych, które bardzo rzadko mogą  zagrażać życiu lub powodować zgon. Stosując jednocześnie oba produkty, należy kontrolować  stężenie teofiliny w osoczu i odpowiednio zmniejszać jej dawkę (patrz punkt 4.4). 

Inne pochodne ksantyn 

Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny oraz kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny)  stwierdzano podwyższone stężenia tych pochodnych ksantyn w osoczu. 

Fenytoina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i fenytoiny może powodować zwiększone lub zmniejszone  stężenie fenytoiny w osoczu, tak więc zaleca się monitorowanie stężenia leku. 

Doustne leki przeciwzakrzepowe 

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny z warfaryną może nasilać jej działanie przeciwzakrzepowe.  Stwierdzano wiele przypadków nasilenia działania doustnych leków przeciwzakrzepowych u  pacjentów otrzymujących leki przeciwbakteryjne, w tym fluorochinolony. Ryzyko może się zmieniać  w zależności od istniejącego zakażenia, wieku i ogólnego stanu pacjenta, więc trudno jest ocenić, w  jakim stopniu zastosowanie fluorochinolonu wpłynie na wartość INR (międzynarodowy współczynnik  znormalizowany). Podczas i przez krótki czas po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną, podawaną  jednocześnie z doustnym preparatem przeciwzakrzepowym, zaleca się częste kontrole wartości INR. 

Ropinirol 

W badaniu klinicznym wykazano, że jednoczesne stosowanie ropinirolu i cyprofloksacyny,  


umiarkowanego inhibitora izozymu 1A2 CYP450, powoduje zwiększenie wartości C 

max i AUC  


ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%. Zaleca się obserwację działań niepożądanych związanych z  ropinirolem i odpowiednie korygowanie dawki ropinirolu podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia  skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4). 

Klozapina 

Po jednoczesnym podawaniu przez 7 dni 250 mg cyprofloksacyny z klozapiną zwiększały się stężenia  klozapiny i N-desmetyloklozapiny w osoczu, odpowiednio o 29% i 31%. Zaleca się obserwację  kliniczną i odpowiednie korygowanie dawki klozapiny podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia  skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4). 

4.6. Ciąża i laktacja  

Ciąża 

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby  wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie, czy wpływała na płód i noworodka.  Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na  reprodukcję. 

U zwierząt młodych i tuż przed urodzeniem chinolony powodują uszkodzenie niedojrzałych chrząstek  stawów. Dlatego też nie można wykluczyć, że produkt może powodować uszkodzenie chrząstki  stawowej u niedojrzałego organizmu ludzkiego lub płodu (patrz punkt 5.3). 

Z ostrożności lepiej jest unikać stosowania cyprofloksacyny w czasie ciąży. 

Laktacja 

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki. W związku z ryzykiem uszkodzenia chrząstek stawów  stosowanie cyprofloksacyny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń  mechanicznych w ruchu 

Ze względu na swoje działania neurologiczne, cyprofloksacyna może wpływać na czas reakcji. Z tego  względu zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w  ruchu może być zaburzona. 

4.8 Działania niepożądane 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności i biegunka. 

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, pochodzące z badań klinicznych i obserwacji po  wprowadzeniu do obrotu cyprofloksacyny (leczenie doustne, dożylne i sekwencyjne), uporządkowane  według częstości występowania. Analizę częstości przeprowadzono łącznie dla postaci doustnych i  dożylnych cyprofloksacyny.

Klasyfikacja  

układów  

i narządów
Często 

≥1/100  

do <10
Niezbyt często ≥1/1 000  

do <1/100
Rzadko 

≥1/10 000  

do <1 000
Bardzo rzadko <1/10 000
Częstość  

nieznana  

(nie może  

być  

określona na  podstawie  

dostępnych  danych)
Zakażenia  

i zarażenia  

pasożytnicze


Nadkażenia  

grzybicze
Zapalenie  

okrężnicy  

związane ze  

stosowaniem  

antybiotyków  

(bardzo rzadko  mogące zagrażać  życiu) (patrz  

punkt 4.4)

 


Zaburzenia  

krwi i układu  chłonnego


Eozynofilia 
Leukopenia,  

niedokrwistość,  neutropenia,  

leukocytoza,  

trombocytopenia,  trombocytemia
Niedokrwistość  hemolityczna,  

agranulocytoza,  pancytopenia  

(zagrażająca  

życiu), hamowanie  czynności szpiku  kostnego  

(zagrażające życiu)


Zaburzenia  

układu  

immunologicz nego

 


Reakcje  

alergiczne,  

obrzęk  

alergiczny,  

obrzęk  

naczynioruchowy 
Reakcja  

anafilaktyczna,  wstrząs  

anafilaktyczny  

(zagrażający życiu)  (patrz punkt 4.4),  reakcja podobna do  choroby  

posurowiczej


Zaburzenia  

metabolizmu  i odżywiania


Brak łaknienia 
Hiperglikemia

 


Zaburzenia  

psychiczne


Nadmierna  

aktywność  

psychomotorycz na, pobudzenie
Splątanie  

i dezorientacja,  reakcje lękowe,  niezwykłe sny,  depresja, omamy
Reakcje  

psychotyczne  

(patrz punkt 4.4).


Zaburzenia  

układu  

nerwowego


Ból głowy,  

zawroty głowy,  zaburzenia snu,  zaburzenia smaku
Parestezja  

i dyzestezja,  

niedoczulica,  

drżenie, drgawki  (patrz punkt 4.4),  zawroty głowy
Migrena,  

zaburzenia  

koordynacji, 

zakłócenia chodu,  zaburzenia węchu,  nadciśnienie  

wewnątrz 

czaszkowe
Neuropatia  obwodowa  (patrz punkt  4.4)
Zaburzenia oka 

 


Zaburzenia  

widzenia
Zniekształcone  widzenie kolorów


Zaburzenia  

ucha i błędnika

 


Szumy uszne,  

utrata słuchu lub  zaburzenie słuchu

 

 


10

Zaburzenia  

serca

 


Tachykardia 


Arytmia  

komorowa,  wydłużenie  odstępu QT,  torsades de  pointes*
Zaburzenia  

naczyniowe

 


Rozszerzenie  

naczyń,  

niedociśnienie,  omdlenia
Zapalenie naczyń


Zaburzenia  

układu  

oddechowego,  klatki  

piersiowej  

i śródpiersia

 


Duszność (w tym  stan astmatyczny)

 


Zaburzenia  

żołądka i jelit
Nudności, biegunka
Wymioty, bóle  żołądka i jelit, i  bóle brzucha,  

niestrawność,  

wzdęcia


Zapalenie trzustki


Zaburzenia  

wątroby i dróg  żółciowych


Zwiększenie  

aktywności  

aminotransferaz,  zwiększenie  

stężenia  

bilirubiny
Zaburzenie  

czynności  

wątroby,  

żółtaczka  

cholestatyczna,  zapalenie  

wątroby 
Martwica wątroby  (bardzo rzadko  

postępująca  

w zagrażającą  

życiu  

niewydolność  

wątroby) (patrz  punkt 4.4)


Zaburzenia  

skóry i tkanki  podskórnej


Wysypka, świąd,  pokrzywka
Reakcje  

wrażliwości na  światło (patrz  

punkt 4.4)
Wybroczyny,  

rumień  

wielopostaciowy,  rumień guzowaty,  zespół Stevensa Johnsona (mogący  zagrażać życiu),  martwica  

toksyczno 

rozpływna  

naskórka (mogąca  zagrażać życiu)


Zaburzenia  

mięśniowo 

szkieletowe i  

tkanki łącznej 


Bóle mięśniowo szkieletowe  

(np. ból kończyn,  ból pleców, ból w  klatce  

piersiowej), bóle  stawów
Ból mięśni,  

zapalenie  

stawów,  

zwiększone  

napięcie i kurcze  mięśni
Osłabienie mięśni,  zapalenie ścięgien,  zerwanie ścięgna  (głównie ścięgna  Achillesa) (patrz  punkt 4.4),  

nasilenie objawów  miastenii (patrz  punkt 4.4)


Zaburzenia  

nerek i dróg  

moczowych


Zaburzenie  

czynności nerek
Niewydolność  nerek,  

krwiomocz,  

występowanie  kryształów  

w moczu (patrz  punkt 4.4), 

 

 


11

 

 

 

kanalikowo 

śródmiąższowe  zapalenie nerek

 


Zaburzenia  

ogólne i stany  w miejscu  

podania


Osłabienie,  

gorączka
Obrzęk, pocenie  się (nadmierna  potliwość)

 


Badania  

diagnostyczne


Zwiększenie  

aktywności  

fosfatazy  

zasadowej we  krwi
Nieprawidłowa  aktywność  

protrombiny,  

zwiększenie  

aktywności  

amylazy

 

 


* Zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu i przeważnie obserwowane u pacjentów z czynnikami ryzyka  wydłużonego odstępu QT (patrz punkt 4.4). 

Dzieci i młodzież 

Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych. U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4.4). 

4.9. Przedawkowanie 

Przedawkowanie po przyjęciu 12 g prowadzi do wystąpienia lekkich objawów toksyczności. Ostre  przedawkowanie po przyjęciu 16 g wywoływało ostrą niewydolność nerek. 

Objawy przedawkowania to: zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zmęczenie, drgawki, omamy,  splątanie, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenie czynności nerek i wątroby oraz występowanie  kryształów w moczu i krwiomocz. Notowano przemijające działanie toksyczność na nerki. 

Oprócz rutynowych działań ratunkowych zaleca się monitorowanie czynności nerek, w tym pH moczu  i - w razie konieczności – zakwaszanie moczu, aby zapobiec powstawaniu kryształów w moczu. Pacjenta należy dobrze nawodnić. 

Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (<10%) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy  otrzewnowej. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorochinolony, kod ATC: J01MA02 

Mechanizm działania 

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny, jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego,  wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV,  koniecznych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii. 

Związek farmakokinetyki z farmakodynamiką 

max)  

Skuteczność zależy głównie od zależności między maksymalnym stężeniem w osoczu (C 

i minimalnym stężeniem cyprofloksacyny hamującym wzrost danego drobnoustroju (MIC) oraz od  zależności między polem pod krzywą (AUC) i MIC. 

Mechanizm oporności

W warunkach in vitro oporność na cyprofloksacynę może rozwinąć się w wyniku wielostopniowych mutacji w genach kodujących docelowe miejsca działania: gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Stopień  oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną a innymi fluorochinolonami wykazuje dużą  zmienność. Pojedyncze mutacje nie muszą prowadzić do wystąpienia oporności klinicznej, ale  

12 

wielokrotne mutacje zwykle powodują oporność kliniczną na wiele substancji czynnych z danej grupy  lub na wszystkie z nich. 

Mechanizmy oporności polegające na zaburzeniu barier przepuszczalności i (lub) czynnym usuwaniu  substancji czynnej z wnętrza komórki, mogą mieć zmienny wpływ na wrażliwość na fluorochinolony,  co zależy od właściwości fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy i  powinowactwa do każdej z substancji czynnych układów transportujących. Wszystkie mechanizmy  oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych. Na wrażliwość bakterii na  cyprofloksacynę mogą wpływać mechanizmy oporności, inaktywujące inne antybiotyki, takie jak  zaburzenia barier przepuszczalności (bardzo częste, np. u Pseudomonas aeruginosa) oraz czynne  usuwanie z komórki. 

Występowała oporność plazmidowa kodowana przez geny qnr. 

Zakres działania przeciwbakteryjnego 

Wartości graniczne oddzielają szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości i od szczepów  opornych. 

Zalecenia EUCAST 

Drobnoustroje 
Wrażliwe 
Oporne
Enterobacteriaceae 
S ≤ 0,5 mg/l 
R > 1 mg/l
Pseudomonas 
S ≤ 0,5 mg/l 
R > 1 mg/l
Acinetobacter 
S ≤ 1 mg/l 
R > 1 mg/l
Staphylococcus spp. 1 
S ≤ 1 mg/l 
R > 1 mg/l
Haemophilus influenzae i  

Moraxella catarrhalis
S ≤ 0,5 mg/l 
R > 0,5 mg/l
Neisseria gonorrhoeae 
S ≤ 0,03 mg/l 
R > 0,06 mg/l
Neisseria meningitidis 
S ≤ 0,03 mg/l 
R > 0,06 mg/l
Wartości graniczne niezwiązane z  gatunkiem*
S ≤ 0,5 mg/l 
R > 1 mg/l


Staphylococcus spp. - wartości graniczne dla cyprofloksacyny dotyczą leczenia dużymi  

dawkami. 

* Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem wyznaczono głównie na podstawie danych  farmakokinetycznych i farmakodynamicznych; są one niezależne od rozkładu MIC dla  poszczególnych gatunków. Mają one zastosowanie tylko dla gatunków, dla których nie podano  wartości granicznych specyficznych dla danego gatunku, a nie dla tych gatunków, dla których  nie zaleca się badania wrażliwości. 

Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna  w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też,  zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące  oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu  na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość. 

Podział poszczególnych gatunków na grupy według wrażliwości na cyprofloksacynę (dla gatunków  Streptococcus patrz punkt 4.4)

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Bacillus anthracis (1) 
Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Aeromonas spp. 

Brucella spp. 

Citrobacter koseri 

Francisella tularensis 

Haemophilus ducreyi


13 

Haemophilius influenzae* 

Legionella spp. 

Moraxella catarrhalis* 

Neisseria meningitidis 

Pasteurella spp. 

Salmonella spp.* 

Shigella spp.* 

Vibrio spp. 

Yersinia pestis
Bakterie beztlenowe 

Mobiluncus
Inne bakterie 

Chlamydia trachomatis ($) 

Chlamydia pneumoniae ($) 

Mycoplasma hominis ($) 

Mycoplasma pneumoniae ($)
GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie 

Enterococcus faecalis ($) 

Staphylococcus spp.* (2)
Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Acinetobacter baumannii 

Burkholderia cepacia 

Campylobacter spp. 

Citrobacter freundii* 

Enterobacter aerogenes 

Enterobacter cloacae* 

Escherichia coli* 

Klebsiella oxytoca 

Klebsiella pneumoniae* 

Morganella morganii* 

Neisseria gonorrhoeae* 

Proteus mirabilis* 

Proteus vulgaris* 

Providencia spp. 

Pseudomonas aeruginosa* 

Pseudomonas fluorescens 

Serratia marcescens*
Bakterie beztlenowe 

Peptostreptococcus spp. 

Propionibacterium acnes
GATUNKI OPORNE
Tlenowe bakterie Gram-dodatnie 

Actinomyces 

Enterococcus faecium 

Listeria monocytogenes
Tlenowe bakterie Gram-ujemne 

Stenotrophomonas maltophilia
Bakterie beztlenowe 

Z wyjątkiem wymienionych powyżej
Inne bakterie 

Mycoplasma genitalium 

Ureaplasma urealitycum
* Wykazano skuteczność kliniczną wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach do  stosowania 

+ Współczynnik oporności ≥50% w jednym lub więcej krajów UE


14

($): Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1): Przeprowadzono badania na zwierzętach doświadczalnych, u których wywołano zakażenie  podając drogą wziewną przetrwalniki Bacillus anthracis; badania te wykazały, że rozpoczęcie  antybiotykoterapii wkrótce po kontakcie chroni przed wystąpieniem choroby, jeżeli leczenie  trwa do czasu zmniejszenia się liczby przetrwalników w organizmie poniżej dawki  zakażającej. Zalecenia dotyczące stosowania u ludzi przygotowano głównie na podstawie  danych wrażliwości in vitro oraz danych z badań na zwierzętach w połączeniu z ograniczoną  liczbą danych ze stosowania u ludzi. Uważa się, że dwumiesięczne podawanie osobom  dorosłych cyprofloksacyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę skutecznie zapobiega  zakażeniu wąglikiem u ludzi. Lekarz prowadzący leczenie powinien brać pod uwagę krajowe  i (lub) międzynarodowe dokumenty określające wspólne stanowisko na temat leczenia  wąglika. 

(2): Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.  Współczynnik występowania oporności na metycylinę u wszystkich gatunków gronkowca  wynosi około 20 do 50% i jest zwykle większy u szczepów wyizolowanych z zakażeń  szpitalnych.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym pojedynczych dawek 250 mg, 500 mg i 750 mg cyprofloksacyny w tabletkach,  wchłania się ona szybko i w znacznym stopniu, głównie w jelicie cienkim, osiągając maksymalne  stężenia w osoczu po upływie 1 do 2 godzin. Po podaniu pojedynczych dawek 100 do 750 mg  


uzyskiwano zależne od dawki maksymalne stężenia w osoczu (Cmax 

) od 0,56 do 3,7 mg/l. Stężenia w  


osoczu wzrastają proporcjonalnie do dawki w zakresie dawek do 1000 mg. 

Całkowita dostępność biologiczna wynosi około 70-80%.  

Po doustnym podawaniu 500 mg co 12 godzin pole pod krzywą stężenia w osoczu w zależności od  czasu (AUC) było analogiczne do uzyskanego po dożylnym podawaniu 400 mg cyprofloksacyny w  60-minutowym wlewie co 12 godzin. 

Dystrybucja 

Cyprofloksacyna w niewielkim (20-30%) stopniu wiąże się z białkami. Cyprofloksacyna występuje  w osoczu głównie w postaci niezjonizowanej i charakteryzuje ją duża objętość dystrybucji w stanie  równowagi, wynosząca 2-3 l/kg masy ciała. Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w różnych  tkankach, takich jak: płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki,  zmiany zapalne (płyn w pęcherzach indukowanych kantarydyną) i układ moczowo-płciowy (mocz,  gruczoł krokowy, endometrium), w których całkowite stężenia przekraczają stężenia w osoczu. 

Metabolizm 

Stwierdzono małe stężenia czterech metabolitów, które zidentyfikowano jako:  deetylenocyprofloksacyna (M1), sulfocyprofloksacyna (M2), oksocyprofloksacyna (M3)  i formylocyprofloksacyna (M4). Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale  w mniejszym stopniu niż związek macierzysty. 

Cyprofloksacyna umiarkowanie hamuje izoenzymy 1A2 CYP 450. 

Wydalanie 

Cyprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, zarówno przez nerki, jak i – w mniejszym stopniu – z kałem. Okres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z prawidłową  czynnością nerek wynosi około od 4 do 7 godzin.

Wydalanie cyprofloksacyny (% dawki)


Podanie doustne
Mocz 
Kał
Cyprofloksacyna 
44,7 
25,0
Metabolity (M1-M4) 
11,3 
7,5


15 

Klirens nerkowy wynosi od 180 do 300 ml/kg/h, a całkowity klirens wynosi od 480 do 600 ml/kg/h. Cyprofloksacyna podlega zarówno przesączaniu kłębuszkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu.  Ciężkie zaburzenie czynności nerek prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania cyprofloksacyny do  12 godzin. 

Klirens pozanerkowy cyprofloksacyny jest głównie wynikiem aktywnego wydzielania jelitowego i  przemian metabolicznych. 1% dawki jest wydzielane z żółcią. Cyprofloksacyna występuje w dużych  stężeniach w żółci. 

Dzieci i młodzież 

Dane farmakokinetyczne pochodzące od pacjentów z populacji dziecięcej są ograniczone. 

W badaniu z udziałem dzieci wartości Cmax i AUC nie były zależne od wieku (w wieku powyżej  jednego roku). Nie obserwowano zauważalnego zwiększenia wartości Cmax i AUC po podaniu  wielokrotnym (10 mg/kg mc. trzy razy na dobę). 

U 10 dzieci z ciężką posocznicą, wartość Cmax wynosiła 6,1 mg/l (przedział 4,6-8,3 mg/l) po  1-godzinnym wlewie dożylnym w dawce 10 mg/kg mc. u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, a u  dzieci w wieku od 1 do 5 lat wynosiła 7,2 mg/l (przedział 4,7-11,8 mg/l). Wartości AUC w danych  grupach wiekowych wynosiły odpowiednio 17,4 mg·h/l (przedział 11,8-32,0 mg·h/l) i 16,5 mg·h/l  (przedział 11,0-23,8 mg·h/l). 

Wartości te mieszczą się w zakresie opisywanym dla osób dorosłych podczas podawania leku  w dawkach terapeutycznych. W oparciu o populacyjną analizę farmakokinetyczną u pacjentów z  populacji dziecięcej z różnymi zakażeniami, przewidywany średni okres półtrwania u dzieci wynosi  około 4-5 godzin, a dostępność biologiczna zawiesiny doustnej mieści się w zakresie od 50 do 80%. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po  podaniu pojedynczej dawki, toksyczności po podaniu wielokrotnym, potencjalnego działania  rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego  zagrożenia dla człowieka. 

Podobnie jak wiele innych chinolonów, cyprofloksacyna działa fototoksycznie u zwierząt, jeśli stopień narażenia na jej działanie ma znaczenie kliniczne. Dane dotyczące fotomutagenności  i fotorakotwórczości wskazują na niewielkie działanie fotomutagenne i fotorakotwórcze  cyprofloksacyny in vitro oraz w badaniach na zwierzętach. Działanie to było porównywalne  z działaniem innych inhibitorów gyrazy. 

Badania tolerancji dotyczące wpływu na stawy 

Tak jak inne inhibitory gyrazy, cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie obciążonych stawów  u niedojrzałych zwierząt. Zakres uszkodzenia chrząstki stawowej waha się w zależności od wieku,  gatunku i dawki; uszkodzenie można zmniejszyć przez odciążenie stawów. Badania u dojrzałych  zwierząt (szczur, pies) nie wykazały zmian w chrząstce stawowej. W badaniu na młodych psach rasy  beagle cyprofloksacyna w dawkach terapeutycznych powodowała po dwóch tygodniach stosowania ciężkie zmiany stawowe, które utrzymywały się jeszcze po upływie 5 miesięcy. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Skrobia kukurydziana 

Celuloza mikrokrystaliczna 

Karboksymetyloskrobia sodowa 

Krzemionka koloidalna bezwodna 

Magnezu stearynian

16 

Skład otoczki 

Hypromeloza 

Makrogol 4000 

Tytanu dwutlenek 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata. 

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blister PVC/PVDC/Al, zawierający 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku. 6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Zentiva a.s., ul. Nitrianska 100, Hlohovec 920 27, Republika Słowacji 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 4991 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

05.06.2000 

27.05.2005 

18.07.2006 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

21.12.2010

17 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ciphin 500
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu