Szukaj leku
FAQ

Avamys

Avamys

1
ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
2
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
AVAMYS, 27,5 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda dawka aerozolu zawiera 27,5 mikrogramów flutykazonu furoinianu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu
Jedna dawka dostarcza 8,25 mikrograma benzalkoniowego chlorku.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Aerozol do nosa, zawiesina.
Biała zawiesina.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Avamys jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 6 lat i starszych)
Avamys jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsi)
Początkowo zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (27,5 mikrograma flutykazonu furoinianu na
dawkę aerozolu) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa:
110 mikrogramów).
Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów, w leczeniu podtrzymującym można zmniejszyć
dawkę i stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa:
55 mikrogramów).
Dawkę należy zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.
Dzieci (w wieku od 6 do 11 lat)
Początkowo zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu (27,5 mikrograma flutykazonu furoinianu na
dawkę aerozolu) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 55 mikrogramów).
U pacjentów, u których zastosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita
dawka dobowa: 55 mikrogramów) nie spowoduje ustąpienia objawów, można podać po dwie dawki
aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 110 mikrogramów).
Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli objawów, zaleca się zmniejszenie dawki i stosowanie jednej dawki
aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 55 mikrogramów).
W celu uzyskania pełnych korzyści terapeutycznych, zaleca się regularne stosowanie produktu, zgodnie
ze schematem jego dawkowania. Początek działania produktu występuje po upływie 8 godzin od podania
3
pierwszej dawki. Jednak osiągnięcie maksymalnego działania terapeutycznego może trwać nawet kilka
dni, należy więc poinformować pacjenta, że zmniejszenie nasilenia objawów wymaga ciągłego,
regularnego stosowania produktu (patrz punkt 5.1). Czas trwania leczenia należy ograniczyć do czasu
ekspozycji na alergen.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Avamys u dzieci w wieku
poniżej 6 lat. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punktach 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń dotyczących
dawkowania.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).
Zaburzenia czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).
Zaburzenia czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki (patrz punkt
5.2).
Sposób podawania
Avamys w postaci aerozolu do nosa przeznaczony jest wyłącznie do podawania do nosa.
Dozownik z aerozolem do nosa należy wstrząsnąć przed użyciem. Dozownik jest przygotowany pierwszy
raz do użycia przez naciśnięcie przycisku na boku co najmniej 6 razy (aż widoczna będzie jednolita
mgiełka), trzymając go pionowo. Powtórne przygotowanie dozownika (przez naciśnięcie pompki co
najmniej 6 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka) konieczne jest wyłącznie w przypadku, gdy przez
5 dni dozownik nie był zabezpieczony nasadką lub w przypadku, gdy aerozol do nosa nie był używany
przez 30 dni lub dłużej.
Po każdym użyciu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie
6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Ogólnoustrojowe działanie kortykosteroidów
Stosowanie donosowe kortykosteroidów może spowodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych,
szczególnie w przypadku podawania leku w dużych dawkach przez długi okres. Wystąpienie tych działań
jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas stosowania kortykosteroidów doustnych. Mogą być one
różne u poszczególnych pacjentów oraz różnić się w zależności od preparatu kortykosteroidu. Potencjalne
działania ogólnoustrojowe mogą obejmować: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie
czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej szereg
objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia
snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).
Stosowanie kortykosteroidów donosowych w dawkach większych niż zalecane może spowodować
znaczące klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. W przypadku stosowania dawek większych niż
zalecane należy rozważyć zastosowanie dodatkowo kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w
okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Stosowanie flutykazonu
furoinianu w dawce 110 mikrogramów raz na dobę nie wiązało się z zahamowaniem czynności osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś PPN) u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci. Jednak należy
zmniejszyć dawkę flutykazonu furoinianu podawanego donosowo do najmniejszej dawki, zapewniającej
skuteczną kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Tak jak w przypadku innych
4
kortykosteroidów stosowanych do nosa, należy rozważyć całkowite obciążenie kortykosteroidami, jeżeli
stosowane są jednocześnie kortykosteroidy w innych postaciach.
W przypadku podejrzenia zaburzenia czynności nadnerczy, należy zachować ostrożność u pacjentów,
u których leki steroidowe stosowane ogólnoustrojowo zamieniane są na flutykazonu furoinian.
Zaburzenia widzenia
Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania
kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia
widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do
których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia
surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu
kortykosteroidów.
Spowolnienie wzrostu
Zaobserwowano spowolnienie wzrostu u dzieci, u których stosowano donosowo kortykosteroidy w
zalecanych dawkach. Zmniejszenie szybkości wzrostu zaobserwowano u dzieci leczonych flutykazonu
furoinianem w dawce 110 mikrogramów na dobę przez okres jednego roku (patrz punkty 4.8 i 5.1).
Dlatego u dzieci należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę, która zapewnia odpowiednią
kontrolę objawów (patrz punkt 4.2). Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych długotrwale
kortykosteroidami stosowanymi do nosa. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować
leczenie i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo, jeśli to możliwe, do najmniejszej
dawki, zapewniającej skuteczną kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Ponadto należy
rozważyć skierowanie pacjenta do lekarza pediatry (patrz punkt 5.1).
Pacjenci stosujący rytonawir
Jednoczesne stosowanie z rytonawirem nie jest zalecane z powodu ryzyka zwiększonej ekspozycji
ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian (patrz punkt 4.5).
Substancje pomocnicze
Ten produkt leczniczy zawiera benzalkoniowy chlorek. Długotrwałe stosowanie może powodować
obrzęk błony śluzowej nosa.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Interakcje z inhibitorami CYP3A
Flutykazonu furoinian jest szybko eliminowany w wyniku nasilonego metabolizmu „pierwszego
przejścia” z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450.
Na podstawie wyników badań innego glikokortykosteroidu (flutykazonu propionianu), metabolizowanego
z udziałem CYP3A4, nie zaleca się jednoczesnego stosowania rytonawiru, ze względu na ryzyko
zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian.
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu furoinianu i silnych
inhibitorów CYP3A w tym produktów zawierających kobicystat, ponieważ spodziewane jest
zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać
jednoczesnego stosowania tych leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko wystąpienia
ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w
takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań
niepożądanych glikokortykosteroidów. W przeprowadzonym badaniu interakcji podawanego
donosowo flutykazonu furoinianu z silnym inhibitorem CYP3A4, ketokonazolem, większa liczba
pacjentów miała mierzalne stężenia flutykazonu furoinianu w grupie otrzymującej ketokonazol (6 z
5
20), niż w grupie nie otrzymującej ketokonazolu (1 z 20). To niewielkie zwiększenie ekspozycji nie
powodowało statystycznie znaczącej różnicy w 24-godzinnych stężeniach kortyzolu pomiędzy obiema
grupami.
Dane z badań indukcji oraz hamowania aktywności enzymów wskazują, że nie ma podstaw teoretycznych
do przewidywanych interakcji metabolicznych pomiędzy flutykazonu furoinianem, a innymi związkami
metabolizowanymi z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, w istotnych z punktu widzenia
klinicznego dawkach, podawanych donosowo. Z tego względu nie przeprowadzono badań klinicznych
mających na celu ocenę interakcji flutykazonu furoinianu z innymi lekami.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flutykazonu furoinianu u kobiet w ciąży.
Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy powodują wady
rozwojowe, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego. Jednakże nie
wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących donosowo zalecane
dawki produktu, które powodują minimalną ekspozycję ogólnoustrojową (patrz punkt 5.2).
Flutykazonu furoinian można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza
korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.
Karmienie piersią
Nie wiadomo czy podawany do nosa flutykazonu furoinian przenika do mleka kobiecego. Stosowanie
flutykazonu furoinianu u kobiet karmiących piersią można rozważyć jedynie w przypadkach, gdy w opinii
lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.
Płodność
Brak danych dotyczących płodności u ludzi.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt Avamys nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia flutykazonu furoinianem są
krwawienie z nosa, owrzodzenie nosa i ból głowy. Najcięższymi działaniami niepożądanymi są rzadko
występujące przypadki reakcji nadwrażliwości, w tym anafilaksji (mniej niż 1 przypadek na 1000
pacjentów).
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
W badaniach bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w sezonowym i całorocznym alergicznym
zapaleniu błony śluzowej nosa ponad 2700 pacjentów było leczonych flutykazonu furoinianem. Dane
z badań bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w sezonowym i całorocznym alergicznym
zapaleniu błony śluzowej nosa dotyczące ekspozycji na flutykazonu furoinian u dzieci i młodzieży
dotyczą 243 pacjentów w wieku od 12 do <18 lat, 790 pacjentów w wieku od 6 do <12 lat i 241
w wieku od 2 do <6 lat.
6
Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań
klinicznych obejmujących duże populacje pacjentów.
Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często
(1/10); często (1/100 do 1/10); niezbyt często (1/1000 do 1/100); rzadko (1/10 000 do 1/1000) i
bardzo rzadko (1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka i
pokrzywka.
Zaburzenia układu nerwowego
Często Ból głowy
Zaburzenia oka
Nieznana Przemijające zmiany oczne (patrz Doświadczenie kliniczne),nieostre widzenie
(patrz także punkt 4.4)
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Bardzo często *Krwawienie z nosa
Często Owrzodzenie błony śluzowej nosa, duszność**
Niezbyt często Ból nosa, dyskomfort w obrębie nosa (w tym pieczenie, podrażnienie i tkliwość
nosa), suchość błony śluzowej nosa.
Bardzo rzadko Perforacja przegrody nosa
Nieznana Skurcz oskrzeli
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (Dzieci)
Nieznana ***Spowolnienie tempa wzrostu (patrz Doświadczenie kliniczne).
Opis wybranych działań niepożądanych
Krwawienie z nosa
*Nasilenie krwawień z nosa było zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane. U dorosłych oraz u młodzieży
częstość występowania krwawień z nosa była większa w przypadku długotrwałego leczenia (dłużej niż 6
tygodni) niż w przypadku leczenia krótkotrwałego (do 6 tygodni).
Działania ogólnoustrojowe
Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych,
szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres (patrz punkt 4.4). U dzieci przyjmujących
kortykosteroidy donosowe odnotowano przypadki spowolnienia wzrostu.
**Przypadki duszności zgłaszano u ponad 1% pacjentów podczas badań klinicznych z flutykazonu
furoinianem; podobne częstości zaobserwowano również w grupach placebo.
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Częstość, rodzaj i nasilenie
działań niepożądanych obserwowanych w populacji dzieci i młodzieży są podobne do tych
w populacji dorosłych.
Krwawienie z nosa
*W badaniach klinicznych, trwających do 12 tygodni częstość występowania krwawień z nosa
u pacjentów otrzymujących flutykazonu furoinian i pacjentów otrzymujących placebo była podobna.
Opóźnienie wzrostu
***W rocznym badaniu klinicznym oceniającym wzrost u dzieci przed okresem dojrzewania,
odnotowano średnią różnicę w tempie wzrostu równą -0,27 cm na rok u otrzymujących
110 mikrogramów flutykazonu furoinianu raz na dobę w porównaniu do otrzymujących placebo
(patrz: Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
7
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załączniku V.
4.9 Przedawkowanie
W badaniach biodostępności, w których podawano donosowo dawki do 2640 mikrogramów na dobę,
przez trzy dni, nie obserwowano występowania działań ogólnoustrojowych (patrz punkt 5.2).
Ostre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: produkty stosowane do nosa, kortykosteroidy. Kod ATC: R01AD12
Mechanizm działania
Flutykazonu furoinian jest syntetycznym, trójfluorowanym kortykosteroidem o silnym działaniu
przeciwzapalnym, posiadającym bardzo duże powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dorosłych oraz u młodzieży
We wszystkich 4 badaniach wykazano, że zastosowanie flutykazonu furoinianu w postaci aerozolu do
nosa w dawce 110 mikrogramów raz na dobę, powodowało w porównaniu z placebo, znaczącą poprawę
w zakresie objawów ze strony nosa (obejmujących wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, uczucie zatkania
nosa, kichanie oraz uczucie swędzenia w nosie) oraz oczu (obejmujących świąd/pieczenie, łzawienie oraz
zaczerwienienie oczu). Skuteczność produktu leczniczego utrzymywała się w ciągu 24 godzin pomiędzy
kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę.
Początek działania terapeutycznego obserwowano już po 8 godzinach od podania pierwszej dawki, a
dalszą poprawę obserwowano w ciągu kolejnych kilku dni.
We wszystkich 4 badaniach flutykazonu furoinian, podawany w postaci aerozolu do nosa powodował
znamienną poprawę w zakresie całkowitej odpowiedzi na leczenie, ocenianej przez pacjenta oraz
poprawę zależnej od choroby jakości życia (ocenianej na podstawie kwestionariusza Rhinoconjunctivitis
Quality of Life Questionnaire – RQLQ).
Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dorosłych oraz u młodzieży
W trzech badaniach wykazano, że w porównaniu z placebo, flutykazonu furoinian, podawany w postaci
aerozolu do nosa, w dawce 110 mikrogramów raz na dobę, znacząco zmniejsza objawy ze strony nosa,
jak również poprawia całkowitą odpowiedź na leczenie ocenianą przez pacjentów.
W jednym badaniu flutykazonu furoinian, podawany w dawce 110 mikrogramów w postaci aerozolu do
nosa, raz na dobę znacząco poprawiał objawy ze strony oczu, jak również zależną od choroby jakość
życia pacjentów (RQLQ), w porównaniu z placebo.
Skuteczność produktu leczniczego utrzymywała się w ciągu 24 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami
podawanymi raz na dobę.
W dwuletnim badaniu zaprojektowanym w celu oceny bezpieczeństwa stosowania flutykazonu
furoinianu (110 mikrogramów raz na dobę w postaci aerozolu do nosa) dla gałki ocznej, dorośli i
młodzież z całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa otrzymywali flutykazonu
furoinian (n = 367) lub placebo (n = 181). Różnice w pierwszorzędowych punktach końcowych [czas
do zwiększenia zmętnienia w części podtorebkowej tylnej ( 0,3 w stosunku do wartości początkowej
8
Systemu Klasyfikacji Zmętnienia Soczewek, wersja III (LOCS III stopnia)) i czasu do zwiększenia
ciśnienia wewnątrzgałkowego;  7 mmHg od wartości początkowej)] pomiędzy tymi dwoma grupami
nie były znamienne statystycznie. Zwiększenie zmętnienia w części podtorebkowej tylnej ( 0,3
wartości początkowej) było częstsze u pacjentów leczonych flutykazonu furoinianem w dawce
110 mikrogramów [14 (4%)] w porównaniu do placebo [4 (2%)] i było przemijające u dziesięciu
pacjentów z grupy otrzymującej flutykazonu furoinian i dwóch pacjentów z grupy placebo.
Zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego ( 7 mmHg wartości początkowej) były częstsze u
pacjentów otrzymujących flutykazonu furoinian w dawce 110 mikrogramów: 7 pacjentów (2%) w
grupie otrzymującej flutykazonu furoinian w dawce 110 mikrogramów raz na dobę i 1 (<1%) w grupie
placebo. Te działania były przemijające u sześciu pacjentów z grupy otrzymującej flutykazonu
furoinianu i jednego z grupy placebo. W tygodniach 52. i 104., 95% pacjentów w obu grupach miała
wartości zmętnienia w części podtorebkowej tylnej w zakresie ± 0,1 wartości początkowych dla
każdego oka, a w 104. tygodniu u ≤ 1% pacjentów z obu grup stwierdzono  0,3 wzrost zmętnienia w
części podtorebkowej tylnej w porównaniu z wartościami początkowymi. W tygodniach 52. i 104.,
większość badanych (> 95%) miało wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w granicach ± 5 mmHg
wartości początkowej. Zwiększeniu zmętnienia w części podtorebkowej tylnej lub ciśnienia
wewnątrzgałkowego nie towarzyszyły działania niepożądane w postaci zaćmy lub jaskry.
Dzieci
Sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci
Sposób dawkowania u dzieci ustalony został na podstawie oceny danych dotyczących skuteczności w
populacji dzieci z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.
W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, skuteczne było podawanie
flutykazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa, w dawce 110 mikrogramów raz na dobę, ale nie
zaobserwowano jednak znaczącej różnicy pomiędzy zastosowaniem flutykazonu furoinianu w postaci
aerozolu do nosa, w dawce 55 mikrogramów raz na dobę a placebo, w żadnym z punktów końcowych.
W całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, flutykazonu furoinian, podawany w postaci
aerozolu do nosa, w dawce 55 mikrogramów raz na dobę wykazywał bardziej jednorodny profil
skuteczności niż flutykazonu furoinian, podawany w postaci aerozolu do nosa, w dawce
110 mikrogramów raz na dobę, w trakcie 4-tygodniowej obserwacji. Wyniki analiz typu post-hoc,
przeprowadzonych po 6 i 12 tygodniach w tym badaniu, jak również w 6-tygodniowym badaniu wpływu
na bezpieczeństwo, dotyczącym osi PPN, potwierdziły skuteczność flutykazonu furoinianu, podawanego
w postaci aerozolu do nosa, w dawce 110 mikrogramów raz na dobę.
Badanie trwające 6 tygodni, mające na celu ocenę wpływu stosowania flutykazonu furoinianu w postaci
aerozolu do nosa, podawanego w dawce 110 mikrogramów raz na dobę na czynność nadnerczy u dzieci w
wieku od 2 do 11 lat, wykazało, że stosowanie preparatu nie wpływa znamiennie na 24-godzinny profil
stężenia kortyzolu, w porównaniu z placebo.
W rocznym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo
z podwójnie ślepą próbą w grupach równoległych, oceniano wpływ flutykazonu furoinianu w postaci
aerozolu do nosa w dawce 110 mikrogramów na dobę na tempo wzrostu w 474 dzieci przed okresem
pokwitania (u dziewcząt w wieku od 5 do 7,5 lat oraz u chłopców w wieku od 5 do 8,5 lat) z
zastosowaniem stadiometrii. Średnie tempo wzrostu w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia było
mniejsze u pacjentów otrzymujących flutykazonu furoinian (5,19 cm/rok) w porównaniu z placebo
(5,46 cm/rok). Średnia różnica wynikająca z leczenia wynosiła -0,27 cm rocznie
[95% CI -0,48 do -0,06].
Sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci (w wieku poniżej 6 lat)
Badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności przeprowadzono u 271 pacjentów w
wieku od 2 do 5 lat zarówno z sezonowym, jak i całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa, z których 176 pacjentów otrzymywało flutykazonu furoinian.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tej grupie nie zostało ustalone.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
9
Flutykazonu furoinian podlega niecałkowitemu wchłanianiu i jest w dużym stopniu metabolizowany w
wątrobie oraz w jelicie w mechanizmie „pierwszego przejścia”, w wyniku czego jego działanie
ogólnoustrojowe jest pomijalne. Podanie do nosa dawki 110 mikrogramów raz na dobę zazwyczaj nie
prowadzi do pojawienia się mierzalnego stężenia leku w osoczu (<10 pg/ml). Całkowita biodostępność
flutykazonu furoinianu, podawanego do nosa wynosi 0,50 %, tak więc mniej niż 1 mikrogram
flutykazonu furoinianu będzie dostępny ogólnoustrojowo po podaniu dawki 110 mikrogramów (patrz
punkt 4.9).
Dystrybucja
Flutykazonu furoinian w ponad 99 % wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji flutykazonu
furoinianu w stanie stacjonarnym wynosi średnio 608 l.
Metabolizm
Flutykazonu furoinian jest szybko eliminowany z krwiobiegu (całkowity klirens osoczowy wynosi
58,7 l/h), głównie w wyniku metabolizmu w wątrobie do nieaktywnego metabolitu 17-karboksylowego
(GW694301X), z udziałem enzymu CYP3A4 układu cytochromu P450. Głównym szlakiem
metabolicznym jest hydroliza aktywnej postaci leku zawierającej grupę S-fluorometylokarbotiolową do
metabolitu, kwasu 17-karboksylowego. Badania prowadzone w warunkach in vivo nie wykazały
odłączania reszt furanokarboksylowych, prowadzącego do powstania flutykazonu.
Wydalanie
Po podaniu doustnym lub dożylnym lek jest wydalany przede wszystkim z kałem, co wskazuje na
wydzielanie flutykazonu furoinianu oraz jego metabolitów z żółcią. Po podaniu dożylnym okres
półtrwania w fazie eliminacji wynosi średnio 15,1 godziny. Wydalanie z moczem stanowi około 1 % i
2 % dawki podanej odpowiednio doustnie lub dożylnie.
Dzieci
U większości pacjentów stężenie flutykazonu furoinianu, podanego do nosa w dawce 110 mikrogramów
raz na dobę jest niemierzalne (< 10 pg/ml). Mierzalne stężenia były obserwowane u 15,1 % dzieci, po
donosowym podaniu 110 mikrogramów preparatu raz na dobę i tylko u 6,8 % dzieci, po podaniu
55 mikrogramów raz na dobę. Brak dowodów na większą częstość występowania mierzalnych stężeń
flutykazonu furoinianu u młodszych dzieci (w wieku poniżej 6 lat). Średnie stężenie flutykazonu
furoinianu u tych pacjentów, po podaniu 55 mikrogramów wynosiło 18,4 pg/ml i 18,9 pg/ml,
odpowiednio u pacjentów w wieku 2-5 lat i 6-11 lat.
Po podaniu 110 mikrogramów, średnie stężenie flutykazonu furoinianu u tych pacjentów wynosiło
14,3 pg/ml i 14,4 pg/ml, odpowiednio u pacjentów w wieku 2-5 lat i 6-11 lat. Wartości te są zbliżone do
wartości obserwowanych u dorosłych (w wieku powyżej 12 lat), u których średnie stężenia oznaczalnych
stężeń wynosiły 15,4 pg/ml i 21,8 pg/ml po podaniu odpowiednio 55 mikrogramów i 110 mikrogramów.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dane dotyczące parametrów farmakokinetycznych uzyskano na stosunkowo nielicznej grupie pacjentów
w podeszłym wieku ( 65 lat, n=23/872; 2,6 %). Nie zaobserwowano zwiększonej częstości
występowania mierzalnych stężeń flutykazonu furoinianu u pacjentów w podeszłym wieku, w
porównaniu z młodszymi pacjentami.
Zaburzenia czynności nerek
Flutykazonu furoinian nie jest wykrywalny w moczu zdrowych ochotników po podaniu donosowym.
Mniej niż 1 % dawki jest wydalane z moczem, z tego względu nie wydaje się, aby farmakokinetyka
flutykazonu furoinianu zmieniała się w przypadku zaburzeń czynności nerek.
10
Zaburzenia czynności wątroby
Brak danych dotyczących donosowego stosowania flutykazonu furoinianu u pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby. Dostępne dane dotyczące podawania wziewnego flutykazonu furoinianu (jako
flutykazonu furoinianu w monoterapii lub flutykazonu furoinianu z wilanterolem) pacjentom z
zaburzeniami czynności wątroby, można również odnieść do podania donosowego. W badaniu, w którym
jednorazowo podawano 400 mikrogramów flutykazonu furoinianu w postaci inhalacji doustnej pacjentom
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Child-Pugh), wykazano zwiększenie
wartości Cmax (42%) oraz AUC(0-) (172%) oraz umiarkowane (średnio 23%) zmniejszenie stężenia
kortyzolu, w porównaniu z grupą zdrowych uczestników. Po podaniu wielokrotnym flutykazonu
furoinianu z wilanterolem w inhalacji doustnej przez 7 dni, obserwowano zwiększenie ekspozycji
ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian (średnio dwukrotnie większa, mierzona jako AUC (0-24)) u
osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B lub C w skali Child-Pugh)
w porównaniu z osobami zdrowymi. Zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian
u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (flutykazonu furoinian z wilanterolem
200/25 mikrogramów) wiązało się ze zmniejszeniem średnio o 34% stężenia kortyzolu w surowicy w
porównaniu z osobami zdrowymi. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (flutykazonu
furoinian z wilanterolem 100 i 12,5 mikrogramów) nie miało to wpływu na stężenie kortyzolu w surowicy
krwi. Na podstawie tych obserwacji, można oczekiwać, że donosowe podanie 110 mikrogramów
flutykazonu furoinianu pacjentowi z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie spowoduje
zahamowania wydzielania kortyzolu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Wyniki ogólnych badań toksykologicznych były podobne do obserwowanych dla innych
glikokortykosteroidów i są związane z nasiloną aktywnością farmakologiczną. Te wyniki nie wydają się
istotne dla ludzi otrzymujących zalecane dawki donosowo, które powodują minimalną ekspozycję
ogólnoustrojową. W konwencjonalnych badaniach genotoksyczności nie obserwowano działania
genotoksycznego flutykazonu furoinianu. Ponadto nie stwierdzono związanego z leczeniem zwiększenia
częstości występowania guzów w dwuletnich badaniach inhalacyjnych u szczurów i myszy.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glukoza bezwodna
Celuloza dyspersyjna
Polisorbat 80
Benzalkoniowy chlorek
Disodu edetynian
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
Okres ważności po pierwszym użyciu: 2 miesiące.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
11
Przechowywać w pozycji pionowej.
Dozownik zawsze przechowywać z założoną nasadką.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
14,2 ml zawiesiny w butelce z oranżowego szkła Typu I lub III, wyposażonej w pompkę dozującą.
Produkt leczniczy jest dostępny w trzech wielkościach opakowań:1 butelka zawierająca 30, 60 lub 120
dawek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus
Dublin 24, Irlandia
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/07/434/001
EU/1/07/434/002
EU/1/07/434/003
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 stycznia 2008
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 grudnia 2012
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu
12
ANEKS II
A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I
STOSOWANIA
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO
OBROTU
D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO
I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
13
A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII
Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Hiszpania
B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I
STOSOWANIA
Produkt leczniczy wydawany na receptę.
C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU
• Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania (ang. Periodic safety update reports,
PSURs)

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu
leczniczego są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w
art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej
stronie internetowej dotyczącej leków.
D. WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)
Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2
dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych
aktualizacjach.
Uaktualniony RMP należy przedstawiać:
• na żądanie Europejskiej Agencji Leków;
• w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych
informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku
uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.
14
ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA
15
A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ
16
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Avamys 27,5 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
flutykazonu furoinian
2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)
Każda dawka dostarcza 27,5 mikrogramów flutykazonu furoinianu.
3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
Zawiera również: glukozę bezwodną, celulozę dyspersyjną, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, disodu
edetynian, wodę oczyszczoną.
4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Aerozol do nosa, zawiesina
1 butelka - 30 dawek
1 butelka - 60 dawek
1 butelka - 120 dawek
5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA
Wstrząsnąć dobrze przed użyciem.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie donosowe.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI
Termin ważności (EXP)
Okres ważności po pierwszym użyciu: 2 miesiące.
17
9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Przechowywać w pozycji pionowej.
Dozownik zawsze przechowywać z założoną nasadką.
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus
Dublin 24, Irlandia
12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
EU/1/07/434/001
EU/1/07/434/002
EU/1/07/434/003
13. NUMER SERII
Nr serii (Lot)
14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
Lek wydawany na receptę.
15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A
avamys
17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.
18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
PC
SN
NN
18
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH
AEROZOL DO NOSA / ETYKIETA NA BUTELCE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA
Avamys 27,5 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
flutykazonu furoinian
Podanie donosowe
2. SPOSÓB PODAWANIA
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
3. TERMIN WAŻNOŚCI
EXP
4. NUMER SERII
Lot
5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK
30 dawek
60 dawek
120 dawek
6. INNE
19
B. ULOTKA DLA PACJENTA
20
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Avamys 27,5 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
flutykazonu furoinian
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz
punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Avamys i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avamys
3. Jak stosować lek Avamys
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Avamys
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Szczegółowa instrukcja stosowania aerozolu do nosa
1. Co to jest lek Avamys i w jakim celu się go stosuje
Avamys (flutykazonu furoinian) należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami. Avamys
zmniejsza stan zapalny spowodowany uczuleniem (zapalenie błony śluzowej nosa) i dlatego łagodzi
objawy alergii.
Avamys, aerozol do nosa jest stosowany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia nosa, w tym uczucia
zatkanego nosa, wydzieliny z nosa i swędzenia nosa, kichania, łzawienia, swędzenia lub zaczerwienienia
oczu u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Objawy alergii mogą wystąpić w określonym czasie w ciągu roku i mogą być spowodowane uczuleniem
na pyłki traw lub drzew (katar sienny), lub mogą występować przez cały rok i najczęściej ich przyczyną
może być uczulenie na zwierzęta, kurz domowy lub grzyby.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avamys
Kiedy nie stosować leku Avamys
• Jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienione w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Stosowanie leku Avamys:
● może spowodować spowolnienie wzrostu u dzieci w przypadku stosowania przez długi okres. Lekarz
będzie regularnie sprawdzał wzrost dziecka i upewni się, że dziecko stosuje możliwie najmniejszą
skuteczną dawkę.
21
● może spowodować choroby oczu, takie jak jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku) lub zaćma
(zmętnienie soczewki oka). Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli takie zmiany występowały w
przeszłości lub jeśli wystąpiło nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia podczas stosowania
leku Avamys.
Inne leki i Avamys
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.
Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio jakichkolwiek
z następujących leków:
• steroidy w tabletkach lub we wstrzyknięciach
• steroidy w kremach
• leki stosowane w astmie
• rytonawir lub kobicystat stosowane w leczeniu HIV
• ketokonazol stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych.
Lekarz oceni, czy można stosować Avamys z tymi lekami. Niektóre z tych leków mogą nasilić działania
niepożądane leku Avamys i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie
leki.
Leku Avamys nie należy stosować w tym samym czasie z innymi aerozolami donosowymi
zawierającymi steroidy.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Avamys, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, chyba że tak
zaleci lekarz lub farmaceuta.
Nie należy stosować leku Avamys, jeśli pacjentka karmi piersią, chyba że tak zaleci lekarz lub
farmaceuta.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby Avamys wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Lek Avamys zawiera chlorek benzalkoniowy.
Ten lek zawiera 8,25 mikrograma benzalkoniowego chlorku w każdej dawce (27,5 mikrograma). Chlorek
benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, szczególnie jeśli jest
stosowany przez długi czas. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli występuje uczucie
dyskomfortu podczas stosowania aerozolu.
3. Jak stosować lek Avamys
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować
dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Kiedy stosować lek Avamys
• Stosować raz na dobę.
• Stosować o tej samej porze każdego dnia.
Lek leczy objawy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
22
Jak długo działa lek Avamys
Niektórzy ludzie nie odczuwają poprawy nawet przez kilkanaście dni po pierwszym zastosowaniu leku
Avamys. Zazwyczaj obserwuje się działanie leku w ciągu 8 do 24 godzin.
Jaką dawkę leku stosować
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsi
• Zazwyczaj stosowaną dawką początkową są 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na
dobę.
• Po uzyskaniu kontroli objawów można zmniejszyć stosowaną dawkę do 1 dawki aerozolu do każdego
otworu nosowego raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat
• Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz
na dobę.
• Jeśli objawy są bardzo nasilone, lekarz może zalecić zwiększenie stosowanej dawki do 2 dawek
aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, do czasu uzyskania kontroli objawów. Wtedy
można zmniejszyć stosowaną dawkę do 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
Jak stosować aerozol do nosa
Avamys nie ma smaku ani zapachu. Jest rozpylany do nosa w postaci mgły. Należy uważać, aby aerozol
nie dostał się do oczu. Jeżeli tak się stanie, przepłukać oczy wodą.
W tej ulotce, po punkcie 6 znajduje się szczegółowa instrukcja stosowania aerozolu do nosa. Należy
postępować ściśle zgodnie z tą instrukcją, aby osiągnąć jak największą korzyść ze stosowania leku
Avamys.
 Patrz: Szczegółowa instrukcja stosowania aerozolu do nosa, po punkcie 6.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avamys
Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Avamys
W przypadku pominięcia zastosowania dawki, należy przyjąć ją po przypomnieniu sobie o tym.
Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i przyjąć ją w tym czasie. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku lub w przypadku
jakiegokolwiek dyskomfortu podczas stosowania aerozolu do nosa, należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza
Reakcje alergiczne na lek Avamys występują rzadko i dotyczą mniej niż 1 na 1 000 pacjentów.
U niewielkiej liczby pacjentów reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, nawet zagrażający
życiu, jeśli nie są leczone. Objawy obejmują:
− wystąpienie świszczącego oddechu, kaszel lub trudności w oddychaniu
− nagłe osłabienie lub oszołomienie (które może prowadzić do zapaści lub utraty przytomności)
− opuchnięcie twarzy
− wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry.
23
W większości przypadków, te objawy będą oznakami mniej poważnych działań niepożądanych. Należy
mieć na względzie, że potencjalnie są poważne – więc, jeśli wystąpią takie objawy:
Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Działania niepożądane występujące bardzo często (oznacza występowanie u więcej niż 1 na 10
pacjentów):
• Krwawienie z nosa (zazwyczaj nieznaczne), szczególnie jeżeli lek Avamys był stosowany ciągle
przez dłużej niż 6 tygodni.
Działania niepożądane występujące często (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
• Owrzodzenie błony śluzowej nosa – które może powodować podrażnienie lub uczucie dyskomfortu
wewnątrz nosa. Mogą być także widoczne smugi krwi w czasie oczyszczania nosa.
• Ból głowy
• Duszność.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na
100 pacjentów):
• Ból, pieczenie, podrażnienie, tkliwość lub suchość wewnątrz nosa.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na
10 000 pacjentów):
• Małe otwory (perforacje) w przegrodzie wewnątrz nosa, oddzielającej nozdrza.
Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)
• Spowolnienie wzrostu u dzieci.
• Nieostre widzenie lub przemijające zaburzenia widzenia podczas długotrwałego stosowania
• Ucisk w klatce piersiowej powodujący trudności w oddychaniu.
Donosowe kortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie hormonów w organizmie, szczególnie jeśli
stosuje się duże dawki przez długi okres. To działanie niepożądane może spowodować spowolnienie
wzrostu u dzieci.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Avamys
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Avamys najlepiej jest przechowywać w pozycji pionowej. Zawsze zakładać nasadkę.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku
tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Avamys aerozol do nosa należy
zużyć w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
24
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Avamys
- Substancją czynną leku jest flutykazonu furoinian. Każda dawka dostarcza 27,5 mikrograma
flutykazonu furoinianu.
- Pozostałe składniki to: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna, polisorbat 80, benzalkoniowy
chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona (patrz punkt 2).
Jak wygląda lek Avamys i co zawiera opakowanie
Lek jest w postaci białej zawiesiny do nosa umieszczonej w butelce z oranżowego szkła, zaopatrzonej w
dozownik. Butelka jest umieszczona w białawej plastikowej obudowie z jasnoniebieską nasadką i
przyciskiem z boku. Obudowa ma okienko, żeby było widać zawartość butelki. Avamys jest dostępny
w opakowaniach po 30, 60 lub 120 dawek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się
w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus
Dublin 24, Irlandia
Wytwórca:
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Hiszpania
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00
Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00
България
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Teл.: + 359 80018205
Magyarország
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel.: + 36 80088309
Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111
cz.info@gsk.com
Malta
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 356 80065004
Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00
dk-info@gsk.com
Nederland
GlaxoSmithKline BV
Tel: + 31 (0)33 2081100
Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701
produkt.info@gsk.com
Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
25
Eesti
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 372 8002640
Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0
at.info@gsk.com
Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100
Polska
GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000
España
GlaxoSmithKline, S.A.
Tel: + 34 900 202 700
es-ci@gsk.com
Portugal
GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com
France
Laboratoire GlaxoSmithKline
Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44
diam@gsk.com
Hrvatska
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 385 800787089
România
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 40 800672524
Slovenija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 386 80688869
Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000
Slovenská republika
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 421 800500589
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com
Italia
GlaxoSmithKline S.p.A.
Tel: + 39 (0)45 7741 111
Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com
Κύπρος
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Τηλ: + 357 80070017
United Kingdom (Northern Ireland)
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com
Latvija
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 371 80205045
Lietuva
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 370 80000334
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków:
http://www.ema.europa.eu
26
SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA AEROZOLU DO NOSA
Jak wygląda aerozol do nosa
Aerozol do nosa jest zawarty w szklanej butelce z oranżowego szkła umieszczonej wewnątrz plastikowej
obudowy – patrz rysunek a. Zawiera 30, 60 lub 120 dawek, w zależności od wielkości opakowania
przepisanego przez lekarza.
Okienko z boku plastikowej obudowy umożliwia sprawdzenie, ile leku Avamys pozostało. Poziom płynu
jest widoczny w nowej butelce zawierającej 30 lub 60 dawek, ale nie w butelce zawierającej 120 dawek,
ponieważ poziom płynu jest w niej powyżej okienka.
Sześć ważnych informacji dotyczących stosowania aerozolu do nosa
Avamys jest zawarty w butelce z oranżowego szkła. Aby sprawdzić, ile leku pozostało, należy
trzymać butelkę pionowo w jasnym świetle. Przez okienko jest widoczny poziom płynu.
• Stosując aerozol do nosa po raz pierwszy, należy wstrząsać energicznie butelką z nasadką nałożoną
na dozownik przez około 10 sekund. Jest to ważne, ponieważ Avamys jest gęstą zawiesiną, która
staje się płynna po energicznym wstrząśnięciu – patrz rysunek b. Lek będzie się rozpylał tylko, gdy
będzie płynny.
• Należy mocno, do oporu nacisnąć przycisk uwalniający dawkę, aby uwolnić dawkę przez
końcówkę dozownika– patrz rysunek c.
27
• Jeżeli naciskanie kciukiem sprawia trudność, można naciskać kciukami obu rąk - patrz rysunek d.
• Należy zawsze założyć nasadkę na dozownik, jeżeli nie używa się aerozolu do nosa. Nasadka
zapobiega dostawaniu się kurzu, utrzymuje ciśnienie w rozpylaczu i zapobiega zatykaniu się
końcówki dozownika. Jeżeli nasadka jest założona, nie wolno naciskać przypadkowo przycisku
uwalniającego dawkę.
• Nigdy nie należy używać szpilki ani innego ostrego narzędzia, aby oczyścić końcówkę dozownika.
Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu dozownika.
Przygotowanie aerozolu do nosa do użycia
Należy przygotować aerozol do nosa:
• przed użyciem po raz pierwszy
• po pozostawieniu dozownika bez założonej nasadki przez 5 dni lub gdy urządzenie nie było używane
przez 30 dni lub dłużej.
Przygotowanie aerozolu do nosa pomaga upewnić się, że zawsze przyjmuje się pełną dawkę leku. Należy
postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1. Wstrząsąć energicznie butelką z nasadką nałożoną na dozownik przez około 10 sekund.
2. Zdjąć nasadkę delikatnie naciskając boki nasadki kciukiem i palcem wskazującym – patrz rysunek e.
3. Trzymając aerozol do nosa pionowo, przechylić go, a następnie skierować dozownik od siebie.
4. Nacisnąć mocno, do oporu przycisk uwalniający dawkę. Nacisnąć co najmniej 6 razy, aż w
powietrze uwolni się mgiełka - patrz rysunek f.
28
Aerozol do nosa jest gotowy do użycia.
Stosowanie aerozolu do nosa
1. Wstrząsąć energicznie aerozolem do nosa.
2. Zdjąć nasadkę.
3. Wydmuchać nos, aby oczyścić otwory nosowe, następnie przechylić głowę lekko do przodu.
4. Umieścić końcówkę dozownika w jednym otworze nosowym - patrz rysunek g. Skierować końcówkę
dozownika do zewnętrznej części nosa, dalej od przegrody nosowej. Umożliwi to dotarcie leku do
właściwej części nosa.
5. W trakcie wdechu przez nos nacisnąć mocno, do oporu przycisk uwalniający dawkę - patrz rysunek
h.
6. Wyjąć dozownik z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.
7. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego, należy powtórzyć czynności
opisane w punktach 4 do 6.
8. W celu podania leku do drugiego otworu nosowego powtórzyć czynności opisane w punktach 4 do 7.
9. Założyć nasadkę na aerozol do nosa.
Czyszczenie aerozolu do nosa
Po każdym użyciu:
1. Po każdym użyciu wytrzeć końcówkę dozownika i wewnętrzną część nasadki suchą, czystą
chusteczką - patrz rysunki i i j.
29
2. Nie używać wody do czyszczenia końcówki dozownika.
3. Nigdy nie używać szpilki ani innego ostrego narzędzia w celu odetkania końcówki dozownika.
4. Po użyciu zawsze założyć nasadkę na aerozol do nosa.
Jeżeli aerozol do nosa nie działa:
• Sprawdzić, czy jest jeszcze lek. Spojrzeć przez okienko na poziom leku. Jeżeli leku jest już bardzo
mało, aerozol do nosa może nie działać prawidłowo.
• Sprawdzić, czy pojemnik z aerozolem do nosa nie jest uszkodzony.
• W przypadku podejrzenia, że końcówka dozownika jest zatkana, nigdy nie używać szpilki ani
innego ostrego narzędzia, aby go odetkać.
• Spróbować uruchomić go ponownie postępując zgodnie z instrukcją „Przygotowanie aerozolu do
nosa do użycia”.
• Jeżeli aerozol do nosa nadal nie działa, lub jeżeli wydobywa się z niego strumień płynu, należy udać
się z aerozolem do nosa po poradę do apteki.