Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Augmentin

Augmentin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Augmentin SR, 1000 mg + 62,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Augmentin SR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin SR
3. Jak stosować lek Augmentin SR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Augmentin SR
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Augmentin SR i w jakim celu się go stosuje
Augmentin SR jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Jest
stosowany w leczeniu zakażeń płuc wywołanych przez bakterie. Augmentin SR zawiera dwa różne
leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych
“penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Drugi działający
składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.
Augmentin SR jest stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat w leczeniu zakażenia płuc.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin SR
Kiedy nie stosować leku Augmentin SR
• Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny
antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.
• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie
skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.
➔ Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku
Augmentin SR. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin SR
należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin SR należy skonsultować się z lekarzem
prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjent:
• choruje na mononukleozę zakaźną
• jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek
• nieregularnie oddaje mocz.
2
W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się
z lekarzem prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką przed rozpoczęciem przyjmowania leku
Augmentin SR.
W niektórych przypadkach lekarz może badać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie.
W zależności od wyników, pacjent może otrzymać ten antybiotyk w innej dawce lub inny lek.
Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Stosowanie leku Augmentin SR może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie
działania niepożądane, w tym reakcje uczuleniowe, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy
zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Augmentin SR u pacjenta nie występują określone
objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz „Dolegliwości, na które
należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.
Badania krwi i moczu
Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania
czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę,
że pacjent przyjmuje lek Augmentin SR. Augmentin SR może bowiem wpływać na wyniki tego typu
badań.
Lek Augmentin SR a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jeśli jednocześnie z lekiem Augmentin SR pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie
moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji
alergicznych.
Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może
zdecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin SR.
Jeśli równocześnie z lekiem Augmentin SR pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie
jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.
Augmentin SR może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów
lub chorób reumatycznych).
Augmentin SR może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu
odrzucania przeszczepów).
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza prowadzącego, farmaceuty lub pielęgniarki przed
zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Augmentin SR może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność
prowadzenia pojazdów.
Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.
Augmentin SR zawiera sód
Lek zawiera 31,1 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to
1,6% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych. Należy wziąć to pod
uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
3
3. Jak stosować lek Augmentin SR
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 16 lat
Zalecana dawka to:
• 2 tabletki dwa razy na dobę przez 7 do 10 dni.
Dzieci poniżej 16 lat
Stosowanie leku Augmentin SR nie jest zalecane.
Pacjenci z chorobami nerek i wątroby
• Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący
może dobrać inną dawkę tego antybiotyku lub inny lek.
• Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi
w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.
Jak zażywać lek Augmentin SR
• Lek należy przyjmować z posiłkiem.
• Tabletki Augmentin SR mają linię podziału umożliwiającą przełamanie tabletki na pół, w celu
łatwiejszego połknięcia. Obie połówki muszą być przyjęte w tym samym czasie.
• Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.
• Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi
w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.
• Nie należy przyjmować leku Augmentin SR dłużej niż przez 10 dni. Jeśli pacjent nadal nie
czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin SR
Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Augmentin SR niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy
jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować
się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe
opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.
Pominięcie zastosowania leku Augmentin SR
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy
przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej
dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Augmentin SR
Należy kontynuować przyjmowanie leku Augmentin SR do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli
pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część
bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.
Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Reakcje uczuleniowe:
• wysypka skórna
4
• zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe,
wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów
• gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
• obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności
w oddychaniu
• omdlenie.
➔ Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Augmentin SR.
Zapalenie jelita grubego
Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem
brzucha i (lub) gorączką.
➔ Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się
z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.
Bardzo częste działania niepożądane
Mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów
• biegunka (u dorosłych).
Częste działania niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów
• pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)
• nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek
➔ jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Augmentin SR z posiłkiem
• wymioty
• biegunka (u dzieci).
Niezbyt częste działania niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów
• wysypka na skórze, świąd
• wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)
• niestrawność
• zawroty głowy
• ból głowy.
Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:
• zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.
Rzadkie działania niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów
• wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna
plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi –
rumień wielopostaciowy).
➔ Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się
z lekarzem.
Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:
• mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
• mała liczba białych komórek krwi.
Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną
Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
• Reakcje uczuleniowe (patrz wyżej)
• Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej)
5
• Zapalenie błon ochronnych otaczających mózg (aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych)
• Ciężkie reakcje skórne:
- rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie
skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół StevensaJohnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30%
powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
- rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione
ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)
- czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona
osutka krostkowa)
- objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i
nieprawidłowymi wynikami badań krwi (w tym zwiększeniem liczby krwinek białych
(eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych); polekowa reakcja z
eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic
Symptoms, DRESS).
➔ Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
• Zapalenie wątroby.
• Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana
w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.
• Zapalenie kanalików nerkowych.
• Przedłużenie czasu krzepnięcia krwi.
• Pobudzenie ruchowe.
• Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Augmentin SR lub z chorobami nerek).
• Czarny język, który wygląda jak włochaty.
• Przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.
Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:
• znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi
• mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)
• kryształy w moczu.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Augmentin SR
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ‘Lot’
oznacza numer serii.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
6
Nie stosować, jeżeli tabletki są ukruszone lub uszkodzone w inny sposób.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Augmentin SR
• Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka
o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1000 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej
i amoksycyliny sodowej oraz 62,5 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
• Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki - magnezu stearynian, skrobi glikolan sodu (typ A), celuloza mikrokrystaliczna,
krzemionka koloidalna bezwodna, kwas cytrynowy, guma ksantanowa;
otoczka - hypromeloza (6 cp i 15 cp), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 (glikol
polietylenowy 3350), makrogol 8000 (glikol polietylenowy 8000).
• Ważne informacje o niektórych składnikach leku Augmentin SR (sód), patrz punkt 2.
Jak wygląda lek Augmentin SR i co zawiera opakowanie
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Augmentin SR są barwy białej, w kształcie kapsułki z
wytłoczeniem “AC 1000/62.5” po jednej stronie i linią podziału po drugiej.
Pakowane są w blistry umieszczone w tekturowym pudełku. Każde opakowanie zawiera 4, 16, 20, 24,
28, 40, 50, 100 lub 500 tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny Wytwórca
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlandia
Glaxo Wellcome Production
ZI de la Peyenniere
53100 Mayenne
Francja
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GSK Services Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. (22) 576-90-00
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Belgia – Augmentin Retard
Bułgaria – Augmentin SR
7
Cypr – Augmentin SR
Czechy – Augmentin SR
Francja – Duamentin
Litwa – Augmentin SR
Luksemburg – Augmentin Retard
Polska – Augmentin SR
Rumunia – Augmentin SR
Słowacja – Augmentin SR
Słowenia – Augmentin SR
Hiszpania – Augmentine Plus
Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2020
<logo podmiotu odpowiedzialnego>
Edukacja medyczna
Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.
Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.
Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.
To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.
Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków
może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.
Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie
występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych
bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.
1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez
właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli
którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę
o wyjaśnienie.
2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego.
Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został
przepisany.
3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała
podobne zakażenie.
4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały
jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego
właściwego zniszczenia.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Augmentin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu