Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Tobrex

Tobrex

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Tobrex, 3 mg/g, maść do oczu
(Tobramycinum)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex
3. Jak stosować lek Tobrex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tobrex
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje
Lek Tobrex jest antybiotykiem działającym na wiele gatunków drobnoustrojów, które mogą zakażać
oko.
Lek Tobrex jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego okolicy u
dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i powyżej, wywołanych przez bakterie wrażliwe na jego substancję
czynną - tobramycynę.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex
Kiedy nie stosować leku Tobrex:
- jeśli pacjent ma uczulenie na tobramycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tobrex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli po zastosowaniu leku Tobrex u pacjenta występują reakcje alergiczne należy przerwać
stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz pkt.4). Objawy
nadwrażliwości mogą mieć różne nasilenie: od miejscowego świądu lub zaczerwienienia skóry
do ciężkich reakcji alergicznych (reakcja anafilaktyczna) lub ciężkich reakcji skórnych. Takie
reakcje alergiczne mogą wystąpić w przypadku stosowania innych miejscowo lub ogólnie
działających antybiotyków z tej samej grupy (aminoglikozydy).
- jeśli pacjent stosuje inną terapię antybiotykową w trakcie stosowania leku Tobrex maść do
oczu, należy skonsultować się z lekarzem.
- jeśli pacjent ma lub istnieje u niego podejrzenie miastenii lub choroby Parkinsona, powinien
poradzić się lekarza. Antybiotyki z tej grupy mogą nasilać osłabienie mięśni.
- jeśli u pacjenta dojdzie do zaostrzenia lub nawrotu objawów choroby, należy skonsultować się
z lekarzem. Jeśli pacjent stosuje lek Tobrex przez dłuższy okres może wystąpić u niego
zwiększona podatność na zakażenia oka.
2
- Jeśli podczas stosowania leku Tobrex u pacjenta występuje uporczywe owrzodzenie rogówki
powinien jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może to być objawem
grzybiczego zakażenia oka.
- maści do oczu mogą opóźniać gojenie się rogówki.
Lek Tobrex a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co
najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na
końcu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Lek Tobrex może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.
Karmienie piersią
Stosowanie leku Tobrex nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Lekarz podejmie decyzję o
kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia,
biorąc po uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia dla
matki.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Produkt Tobrex nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
Przez pewien czas po podaniu leku Tobrex widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.
W trakcie leczenia stanu zapalnego oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych.
3. Jak stosować lek Tobrex
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się małą ilość (wałeczek około
1,5 cm) maści do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) dwa lub
trzy razy na dobę.
W ciężkich przypadkach stosuje się małą ilość (wałeczek około 1,5 cm) maści do worka (worków)
spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co trzy do czterech godzin przez pierwsze
dwa dni, a następnie dwa do trzech razy na dobę, do ustąpienia zakażenia.
Lek Tobrex, maść do oczu można stosować przed położeniem się do snu, w skojarzeniu ze
stosowaniem leku Tobrex, krople do oczu, roztwór w ciągu dnia.
Zazwyczaj lek stosuje się od 7 do 10 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.
Stosowanie u dzieci
Lek Tobrex maść do oczu może być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i starszych w takich samych
dawkach jak u dorosłych. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci
w wieku poniżej 1 roku i nie są dostępne żadne dane dotyczące takiego stosowania.
Stosowanie u osób w podeszłym wieku
3
U osób w podeszłym wieku stosuje się taką samą dawkę jak u dorosłych.
Stosowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Tobrex u osób z zaburzeniami
wątroby i nerek nie zostały ustalone.
Sposób stosowania
Lek Tobrex przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do oka.
1 2
Sposób stosowania
1. Przygotować tubkę leku Tobrex i lusterko.
2. Umyć ręce.
3. Odkręcić zakrętkę.
4. Trzymać tubkę końcówką w dół, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
5. Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką
oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”. W to miejsce należy wprowadzić wałeczek maści
(rysunek 1).
6. Przybliżyć końcówkę tubki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.
7. Nie dotykać końcówką tubki oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może
doprowadzić do zakażenia maści. Stosowanie zakażonej maści może prowadzić do
niebezpiecznych powikłań a nawet do utraty wzroku.
8. Aby spowodować wyciśnięcie wałeczka maści leku Tobrex lekko nacisnąć na tubkę (rysunek 2).
Jeżeli nie udało się wprowadzić maści do oka, próbę należy powtórzyć.
9. Po zastosowaniu leku w postaci maści do oczu, zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę.
Kilka razy otworzyć i zamknąć oko, aby maść pokryła całą jego powierzchnię. Delikatnie
zamknąć powiekę na kilka sekund. Dzięki temu mniejsza ilość leku przechodzi do całego
organizmu.
10. W przypadku stosowania maści do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w
celu wprowadzenia maści do drugiego oka. Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić zakrętkę na
tubce.
11. W tym samym czasie używać tylko jednej tubki z lekiem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobrex
W razie przedawkowania nadmiar leku można wypłukać z oka letnią wodą. Nie należy spodziewać się
wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy dodatkowo podawać maści do oka. Kolejną dawkę
należy podać o zwykłej porze.
Pominięcie zastosowania leku Tobrex
Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku Tobrex, powinien kontynuować leczenie podając
kolejną dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli do podania kolejnej dawki leku
pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według
zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
4
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co
najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na
końcu.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub
gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne
działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Tobrex i natychmiast skontaktować się
z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.
W trakcie stosowania leku Tobrex zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100)
Objawy oczne: uczucie dyskomfortu w oku, zaczerwienienie oka.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000)
Objawy oczne: stan zapalny powierzchni oka, uszkodzenie rogówki, zaburzenia widzenia, niewyraźne
widzenie, zaczerwienienie powiek, obrzęk oka i powiek, ból oka, suchość oka, wydzielina z oka,
świąd oka, zwiększone wytwarzanie łez.
Objawy ogólne: alergia (nadwrażliwość), ból głowy, pokrzywka, stan zapalny skóry, zmniejszony
wzrost rzęs lub utrata rzęs, utrata pigmentacji skóry, świąd oraz suchość skóry.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Objawy oczne: alergia oka, podrażnienie oka, świąd powiek.
Objawy ogólne: ciężkie reakcje alergiczne, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, rumień
wielopostaciowy), wysypka.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Tobrex
Aby zapobiec zakażeniu maści tubkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego
otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia tubki.
Data pierwszego otwarcia: …………….
5
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
Przechowywać tubkę szczelnie zamkniętą.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Tobrex
- Substancją czynną leku jest tobramycyna 3 mg/g.
- Pozostałe składniki to: chlorobutanol, parafina ciekła (olej mineralny), wazelina biała.
Jak wygląda lek Tobrex i co zawiera opakowanie
1 tubka zawierająca 3,5 g maści, umieszczona w pudełku tekturowym.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. +48 22 37 54 888
Wytwórca/Importer
Novartis Farmacéutica, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Hiszpania
Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Siegfried El Masnou, S.A.
Camil Fabra, 58
El Masnou, 08320
Barcelona
Hiszpania
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Niemcy
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2022

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Tobrex
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu