Szukaj leku
FAQ

Floxal

Floxal

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Floxal
3 mg/ml, krople do oczu, roztwór
Ofloxacinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Floxal i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Floxal
3. Jak stosować lek Floxal
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Floxal
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Floxal i w jakim celu się go stosuje
Lek Floxal zawiera substancję czynną ofloksacynę, należącą do leków przeciwbakteryjnych zwanych
fluorochinolonami. Lek wykazuje działanie przeciwbakteryjne na określone bakterie tlenowe i
beztlenowe.
Lek stosuje się w zakażeniach przedniego odcinka oka, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na
ofloksacynę, takich, jak bakteryjne zapalenie spojówek, rogówki, brzegów powiek, worka łzowego,
jęczmień, wrzód rogówki.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxal
Kiedy nie stosować leku Floxal
- jeśli pacjent ma uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Floxal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie
w sytuacji:
- jeśli u pacjenta występują uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni oka;
- jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Podczas stosowania leku Floxal nie należy używać
soczewek kontaktowych.
W przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiejkolwiek innej reakcji alergicznej na lek Floxal,
krople do oczu, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
2
W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie.

Podczas stosowania kropli do oczu Floxal należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne
lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) w związku z możliwością
wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło.
Długotrwałe stosowanie leku Floxal może prowadzić do namnożenia się drobnoustrojów
chorobotwórczych, które będą niewrażliwe na ten lek. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji lekarz
zastosuje odpowiednie leczenie.
Obrzęk i zerwanie ścięgna występowały u osób przyjmujących fluorochinolony drogą doustną lub
dożylną, szczególnie u starszych pacjentów oraz pacjentów leczonych jednocześnie
kortykosteroidami. Należy przerwać leczenie kroplami do oczu Floxal, jeśli wystąpi ból lub obrzęk
ścięgna (zapalenie ścięgna).
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 1. roku życia, ponieważ nie ustalono jego
bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.
Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie leku Floxal, krople do oczu u noworodków
z zapaleniem spojówek nie jest zalecane.
Lek Floxal a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Jeśli lek Floxal, krople do oczu, jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami lub maściami do oczu,
należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maść do oczu należy
zawsze stosować jako ostatni lek.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może zastosować lek Floxal, krople do oczu.
Ofloksacyna nie miała wpływu na płodność u zwierząt.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Bezpośrednio po podaniu kropli do worka spojówkowego może wystąpić krótkotrwałe, przemijające
pogorszenie ostrości widzenia. Do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów nie należy
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Lek Floxal, krople do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek
Lek zawiera 0,000843 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli co odpowiada 0,025 mg/1 ml.
Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich
zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15
minut przed ponownym założeniem.
Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem
suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie
wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku,
należy skontaktować się z lekarzem
3
3. Jak stosować lek Floxal
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka
Przeciętnie 1 kropla 4 razy na dobę.
Wkraplać do worka spojówkowego zakażonego oka.
Instrukcja podawania leku:
1. Dokładnie umyć ręce.
2. Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą.
3. Butelkę skierować końcówką zakraplacza w dół, trzymając kciukiem i palcem wskazującym.
4. Odchylić głowę do tyłu.
5. Palcem wskazującym delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, tak aby między gałką oczną
a powieką utworzyła się „kieszonka”, do której będą wprowadzane krople.
6. Przybliżyć końcówkę zakraplacza do oka, nie dotykając nią oka, powieki, okolic oka ani
innych powierzchni.
7. Delikatnie nacisnąć na butelkę w celu uwolnienia kropli.
8. Patrząc w górę, podać 1 kroplę leku do oka.
W przypadku niepowodzenia czynność powtórzyć.
9. Kilka razy delikatnie otworzyć i zamknąć oko, aby kropla pokryła całą jego powierzchnię.
10. Zamknąć powiekę i ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka u nasady nosa. Pozwoli to
zminimalizować ryzyko przedostania się leku do całego organizmu.
11. Jeśli krople mają być podawane do obu oczu, opisane powyżej czynności, należy powtórzyć dla
drugiego oka.
12. Bezpośrednio po użyciu leku nałożyć zakrętkę i starannie zakręcić butelkę.
Pomoc drugiej osoby lub użycie lustra może ułatwić podanie leku.
Floxal, krople do oczu jest lekiem jałowym. Aby uniknąć jego zanieczyszczenia nie należy dotykać
końcówki zakraplacza palcami ani dotykać nią powierzchni oka lub jakiejkolwiek innej powierzchni.
Stosowanie zanieczyszczonych kropli może prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku, w tym do
utraty widzenia.
Czas trwania leczenia
Leczenie lekiem Floxal, krople do oczu nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie.
W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy po kilku dniach, należy skontaktować się
z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Floxal
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przepłukać oko czystą wodą.
W razie przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie zastosowania dawki leku Floxal
W przypadku pominięcia dawki leku Floxal należy zastosować lek tak szybko jak to jest możliwe.
Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej
stosować lek według zleconego przez lekarza schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza
prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.
Przerwanie stosowania leku Floxal
Lek Floxal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
4
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeżeli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać
stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i
(lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle,
trudności w połykaniu i oddychaniu – występowanie tego działania niepożądanego
odnotowywano bardzo rzadko;
- duszność - występowanie tego działania niepożądanego odnotowywano bardzo rzadko;
- reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcja anafilaktyczne, w tym wstrząs
anafilaktyczny) – występowanie tego działania odnotowywano bardzo rzadko;
- reakcje alergiczne dotyczące oka, w tym świąd oka i powiek - częstość występowania tego
działania niepożądanego jest nieznana;
- podczas stosowania leku Floxal zgłaszano wystąpienie mogących zagrażać życiu wysypek
skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
występujących początkowo w postaci czerwonawych plamek lub owalnych plam na tułowiu,
często z pęcherzami po środku - częstość występowania tego działania niepożądanego jest
nieznana.
Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane leku:
Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób)
- podrażnienie oka;
- uczucie dyskomfortu w oku.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- zapalenie rogówki;
- zapalenie spojówek;
- nieostre widzenie;
- światłowstręt;
- obrzęk oczu;
- obrzęk powiek;
- uczucie obecności ciała obcego w oku;
- wzmożone łzawienie;
- suchość oka;
- ból oka;
- przekrwienie oka;
- odkładanie się złogów w rogówce (zwłaszcza w przypadku wcześniejszego występowania chorób
rogówki);
- obrzęk twarzy;
- obrzęk wokół oczu (w tym obrzęk powieki);
- nudności.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
5
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Floxal
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin
ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed
światłem.
Należy wyrzucić pozostałą część kropli po 28 dniach od pierwszego otwarcia butelki.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Floxal
Substancją czynną leku jest ofloksacyna. 1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny (Ofloxacinum)).
1 kropla roztworu zawiera 100 mikrogramów ofloksacyny (0,1 mg).
Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, kwas solny, sodu wodorotlenek (dla
uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.
Jak wygląda lek Floxal i co zawiera opakowanie
Lek Floxal występuje w postaci kropli do oczu.
Dostępne opakowanie leku to polietylenowa butelka z zakraplaczem, zawierająca 5 ml kropli,
zamknięta zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Dr. Gerhard Mann
Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy
Data ostatniej aktualizacji ulotki: