Szukaj leku
FAQ

Diphergan

Diphergan

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
DIPHERGAN, 25 mg, tabletki drażowane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 tabletka drażowana zawiera 25 mg prometazyny chlorowodorku (Promethazini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sacharoza,
czerwień koszenilowa (E 124).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka drażowana.
Czerwona, okrągła, obustronnie wypukła tabletka drażowana.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Diphergan stosuje się:
- w leczeniu objawowym stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry włącznie
z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką oraz reakcjami anafilaktycznymi na leki
i obce białka;
- jako lek wspomagający do przedoperacyjnego uspokojenia chorych w chirurgii i położnictwie;
- jako środek przeciwwymiotny, np. w kinetozie.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
W odczynach alergicznych:
- dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: 25 mg raz na dobę (najlepiej na
noc), zwiększając maksymalnie 25 mg dwa razy na dobę w razie potrzeby;
- dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 10 do 25 mg jednorazowo (najlepiej na noc) lub 5 do 10 mg 2 razy na
dobę; maksymalnie 25 mg na dobę.
W zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej:
- dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku od 10 lat: 25 mg na noc przed podróżą. W
razie potrzeby dawkę powtórzyć po 6 – 8 godzinach;
W premedykacji:
- dorośli i dzieci w wieku od 10 lat: 25 do 50 mg na godzinę przed zabiegiem;
- dzieci w wieku od 5 do 10 lat: 25 mg na godzinę przed zabiegiem.
Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci poniżej 5 lat ze względu na moc i postać - tabletka
drażowana, 25 mg. Dla tej grupy wiekowej prometazyna dostępna jest w postaci syropu Diphergan.
4.3 Przeciwwskazania
2
Nadwrażliwość na substancję czynną (prometazynę), inne pochodne fenotiazyny lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Śpiączka.
Depresja ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od jej podłoża.
Leczenie IMAO oraz po przebytym leczeniu IMAO w okresie 14 dni po zakończeniu ich stosowania.
Prometazyny nie należy stosować u dzieci do 2 lat ze względu na możliwość zagrażającej życiu
depresji oddechowej.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Prometazyna może powodować zgęstnienie lub wysuszenie wydzieliny oskrzelowej i upośledzać
odkrztuszanie. Dlatego też należy stosować go ostrożnie u chorych na astmę, zapalenie oskrzeli lub
rozstrzenia oskrzeli.
Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową, jaskrą z wąskim
kątem przesączania, padaczką oraz u chorych z niewydolnością wątroby lub nerek.
Należy również zachować ostrożność u chorych ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego lub
odźwiernika dwunastnicy.
Należy unikać stosowania prometazyny u dzieci i młodzieży z objawami subiektywnymi
i obiektywnymi, które sugerują występowanie zespołu Reye’a.
Prometazyna może maskować objawy ostrzegawcze ototoksyczności wywołanej przez produkty
lecznicze ototoksyczne np. salicylany. Może również opóźniać wczesne rozpoznanie niedrożności jelit
lub zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego przez hamowanie wymiotów.
Substancje pomocnicze
Sacharoza
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować
produktu leczniczego.
Laktoza
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Czerwień koszenilowa (E 124)
Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.
Sód
Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę drażowaną, to znaczy produkt
leczniczy uznaje się za „wolny od sodu”.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Prometazyna nasila działanie następujących leków: przeciwcholinergicznych, trójpierścieniowych
leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających lub nasennych.
Jednocześnie stosowanie prometazyny z niektórymi inhibitorami MAO może spowodować wzrost
stężenia obu leków w krwi.
W czasie leczenia prometazyną nie należy pić alkoholu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Dane epidemiologiczne świadczą o bezpieczeństwie stosowania prometazyny u kobiet w okresie
ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały również istotnych zagrożeń. Mimo tego nie należy
stosować produktu leczniczego w czasie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to konieczne. Nie zaleca
3
się stosowania prometazyny w okresie 2 tygodni poprzedzających poród, z uwagi na ryzyko
rozdrażnienia i pobudzenia noworodka.
Karmienie piersią
Dostępne dane wskazują, że ilość prometazyny przenikająca do mleka jest nieznaczna. Istnieje jednak
ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia dziecka karmionego piersią. Dlatego też w okresie karmienia
piersią prometazynę należy stosować z dużą ostrożnością.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Pacjenci odczuwający senność, zawroty głowy, zaburzenia orientacji po zażyciu produktu leczniczego
nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Objawy te mogą utrzymywać się do 12
godzin po podaniu produktu leczniczego.
4.8 Działania niepożądane
Prometazyna jest dobrze tolerowana przez większość pacjentów. U nielicznych wystąpić mogą:
Zaburzenia układu nerwowego:
senność, zawroty i bóle głowy, niepokój ruchowy, koszmary senne, zmęczenie i zaburzenia orientacji,
splątanie, reakcje pozapiramidowe.
Zaburzenia oka:
zaburzenia widzenia.

Zaburzenia żołądka i jelit:
suchość w jamie ustnej, podrażnienie żołądka.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
zatrzymanie moczu.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
anoreksja.
Zaburzenia serca:
kołatania serca, hipotonia, arytmie.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
kurcze mięśni oraz ruchy głowy i twarzy przypominające tiki.
Zaburzenia układu immunologicznego:
anafilaksja, opisywano reakcje skórne nadwrażliwości na światło, w czasie leczenia należy unikać
silnego światła słonecznego.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
nieprawidłowy skład krwi, włączając niedokrwistość hemolityczną.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
żółtaczka.
Badania diagnostyczne
Prometazyna może zakłócać immunologiczne testy ciążowe z użyciem moczu, powodując wyniki
fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne.
Należy zaprzestać stosowania prometazyny na co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem testów
immunologicznych testów skórnych, ponieważ może ona hamować reakcję skórną, w której
pośredniczy histamina, powodując wyniki fałszywie ujemne.
4
Niemowlęta wykazują podatność na działanie przeciwcholinergiczne prometazyny, podczas gdy inne
dzieci mogą wykazywać paradoksalną nadpobudliwość. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie
podatne na działanie przeciwcholinergiczne i splątanie wywoływane przez prometazynę.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy ciężkiego przedawkowania mają zróżnicowany osobniczo charakter. U dzieci charakteryzują
się różnymi połączeniami pobudzenia, ataksji, zaburzeń koordynacji, atetozy i omamów, podczas gdy
u osób dorosłych może wystąpić senność i śpiączka. Drgawki mogą wystąpić zarówno u dorosłych jak
i u dzieci. Ich pojawienie może poprzedzać śpiączka lub pobudzenie. Może pojawić się tachykardia.
Depresja krążeniowo-oddechowa należy do rzadkości. Jeżeli chory zgłosi się do lekarza
w wystarczająco krótkim czasie po zażyciu produktu leczniczego, należy wywołać wymioty przy
użyciu wymiotnicy (ipecacuanha), mimo działania przeciwwymiotnego prometazyny, bądź wykonać
płukanie żołądka.
Leczenie w przedawkowaniu ma charakter podtrzymujący ze zwróceniem uwagi na utrzymanie
odpowiedniego stanu układu oddychania i krążenia. Drgawki należy leczyć przy użyciu diazepamu
lub innego odpowiedniego produktu leczniczego przeciwdrgawkowego.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe, kod ATC: R 06 AD 02.
Prometazyna jest silnym i długotrwale działającym produktem leczniczym przeciwhistaminowym
pierwszej generacji.
Mechanizm działania
Blokuje receptory histaminowe H1. Blokuje również receptory cholinergiczne, adrenergiczne,
serotoninergiczne i dopaminergiczne dzięki czemu wykazuje również właściwości przeciwwymiotne,
ośrodkowe działanie uspokajające i przeciwcholinergiczne.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Prometazyna po doustnym podaniu jest wchłaniana szybko i prawie całkowicie. Jej dostępność
biologiczna jest ograniczona z powodu efektu pierwszego przejścia przez wątrobę.
Dystrybucja
Wiąże się z białkami krwi w 93%, objętość dystrybucji wynosi 20 – 30 l/kg.
Rozprzestrzenia się szeroko w organizmie. Łatwo przenika do o.u.n, przechodzi przez łożysko,
w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego.
Metabolizm
5
Metabolizowana jest w wątrobie, w znacznym stopniu przy pierwszym przejściu. Okres półtrwania
wynosi 7 – 15 godzin.
Eliminacja
Wydalana jest z moczem i żółcią.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego
działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania
szczególnego zagrożenia dla człowieka.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Laktoza jednowodna
Skrobia ziemniaczana
Sacharoza
Żelatyna
Talk
Sacharyna sodowa
Magnezu stearynian
Skład otoczki:
Sacharoza
Guma arabska
Talk
Czerwień koszenilowa (E 124)
Capol 1295 (mieszanina wosku Carnauba i pszczelego)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
2 lata.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.
20 szt. (1 blister po 20 szt.)
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych wymagań.
6
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DO OBROTU
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/1078
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I
DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.04.1999 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.08.2014 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO