Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ciloxan

Ciloxan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO  

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Ciloxan, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

1 ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku (Ciprofloxacinum). Substancje pomocnicze, patrz punkt. 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Krople do oczu, roztwór. 

Ciloxan jest roztworem przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Owrzodzenia rogówki i powierzchniowe zakażenia oka (oczu) oraz jego przydatków spowodowane  przez wrażliwe szczepy bakterii tych gatunków, co do których wykazano, że reagują na  cyprofloksacynę (patrz punkt 5.1). 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Młodzież, dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku  

Owrzodzenia rogówki: 

Ciloxan musi być podawany w następujących odstępach czasu, nawet w godzinach nocnych: • pierwsza doba - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co 15 minut przez pierwsze sześć godzin, a następnie dwie krople do worka spojówkowego  chorego oka (oczu) co 30 minut przez pozostałą część doby. 

• druga doba - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu) co  godzinę. 

• od trzeciej do czternastej doby - dawka wynosi dwie krople do worka spojówkowego  chorego oka (oczu) co cztery godziny.  

Owrzodzenia rogówki mogą wymagać leczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Decyzja dotycząca dawkowania i długości leczenia należy do lekarza prowadzącego. 

Powierzchniowe zakażenia oka i jego przydatków: 

Zwykle stosowana dawka wynosi jedną lub dwie krople do worka spojówkowego chorego oka (oczu)  cztery razy na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń dawkowanie w pierwszych dwóch dobach może  wynosić jedną lub dwie krople co dwie godziny w czasie czuwania. 

Długość leczenia zwykle wynosi 7-14 dni. 

Po zakropleniu zalecane jest delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego. Może  to zmniejszyć systemowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka i zmniejszyć ich  ogólnoustrojowe działania niepożądane. 

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów podawanych miejscowo do oka, należy  zachować przynajmniej 5 minut przerwy między podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy  stosować na końcu. 

Stosowanie u dzieci  

Dane na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Ciloxan, krople do oczu w leczeniu  dzieci uzyskano w badaniu z udziałem 230 dzieci w wieku od urodzenia do 12 lat. Nie zgłaszano u  tych pacjentów żadnych poważnych działań niepożądanych.  

Dawki dla dzieci powyżej jednego roku są takie same, jak dla dorosłych. Doświadczenie kliniczne  związane ze stosowaniem u dzieci w wieku poniżej jednego roku, a zwłaszcza u noworodków, jest  bardzo ograniczone.  

Stosowanie w niewydolności wątroby i nerek  

Ciloxan nie był badany w tych populacjach pacjentów. 

Sposób podawania 

Aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza oraz roztworu, należy zachować ostrożność, aby nie  dotykać końcówką zakraplacza powiek, otaczających tkanek ani innych powierzchni. Jeśli po zdjęciu  nakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go usunąć przed zastosowaniem produktu  leczniczego. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub którąkolwiek substancję pomocniczą  wymienioną w punkcie 6.1.  

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Wyłącznie do stosowania do oczu. 

• U pacjentów otrzymujących leczenie oparte na układowo stosowanych chinolonach obserwowano poważne przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), czasami prowadzące do śmierci; niektóre  wystąpiły już po pierwszej dawce leku. Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo naczyniowa, utrata przytomności, mrowienie, obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka  i świąd. Stosowanie leku Ciloxan powinno być przerwane natychmiast po pierwszym wystąpieniu  wysypki skórnej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. 

• Poważne ostre reakcje anafilaktyczne na cyprofloksacynę mogą wymagać natychmiastowego  leczenia stanu nagłego. Jeśli jest to uzasadnione klinicznie, należy podać tlen i wdrożyć  postępowanie dotyczące dróg oddechowych.  

• Tak jak w przypadku innych środków przeciwbakteryjnych, długotrwałe stosowanie  cyprofloksacyny może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć stosowne leczenie. 

• W wyniku ogólnoustrojowego leczenia fluorowanymi chinolonami, w tym cyprofloksacyną, może  wystąpić zapalenie ścięgna i jego przerwanie. Zagrożenie to dotyczy zwłaszcza pacjentów w  podeszłym wieku oraz tych, którzy są jednocześnie leczeni kortykosteroidami. W związku z tym  leczenie kroplami do oczu Ciloxan powinno być przerwane w przypadku wystąpienia pierwszych  objawów zapalenia ścięgna.

• U pacjentów z owrzodzeniem rogówki, którym często podawano krople do oczu Ciloxan  obserwowano obecność białego osadu w oku (pozostałość leku), który znikał w trakcie  nieprzerwanego stosowania kropli do oczu z cyprofloksacyną. Obecność osadu nie wyklucza  możliwości kontynuowania stosowania kropli do oczu zawierających cyprofloksacynę ani nie wpływa szkodliwie na przebieg kliniczny procesu leczenia. 

• Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w trakcie leczenia zakażeń oka. Z tego względu  pacjentom należy odradzać noszenie soczewek kontaktowych w czasie leczenia kroplami do oczu  Ciloxan.  

• Stosowanie kropli do oczu Ciloxan u noworodków z zapaleniem spojówek wywołanym przez  gonokoki lub chlamydie nie jest zalecane, ponieważ nie było oceniane u tych pacjentów.  Noworodki z zapaleniem spojówek powinny otrzymywać odpowiednie leczenie, dostosowane do  ich choroby. 

• U pacjentów narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego w czasie systemowego  leczenia lekami z grupy chinolonów obserwowano fototoksyczność o umiarkowanym lub  znacznym nasileniu, ujawniającą się jako nadmierna reakcja o charakterze oparzenia słonecznego.  Unikać należy nadmiernego narażenia na światło słoneczne. W przypadku wystąpienia  fototoksyczności terapia powinna zostać przerwana.  

• Podczas stosowania produktu Ciloxan krople do oczu należy uwzględnić ryzyko jego przenikania  do jamy nosowo-gardłowej, co może przyczyniać się do wystąpienia i rozprzestrzeniania oporności  bakterii. 

Produkt leczniczy Ciloxan krople do oczu zawiera 0,06 mg chlorku benzalkoniowego w każdym  mililitrze (0,06 mg/ml). 

Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu  suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy  należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać, co najmniej  15 minut przed ponownym założeniem. 

Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej ilości danych nie ma  różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo  jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może  mieć wpływ na leczenie u dzieci. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji  Nie prowadzono badań dotyczących interakcji. 

Biorąc pod uwagę małe stężenia ogólnoustrojowe cyprofloksacyny uzyskiwane po miejscowym  podawaniu produktu do oczu, wystąpienie interakcji z innymi lekami nie wydaje się prawdopodobne. 

Jeżeli stosuje się więcej niż jeden produkt leczniczy podawany miejscowo do oczu, to pomiędzy  podaniem każdego z produktów należy zachować co najmniej 5 minut przerwy. Maści do oczu  powinny być podawane jako ostatnie. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Płodność 

Nie prowadzono badań u ludzi oceniających wpływ miejscowo podawanej cyprofloksacyny na  płodność. Doustne stosowanie u zwierząt nie wskazuje bezpośredniego szkodliwego wpływu na  płodność. 

Ciąża

Brak jest danych lub dane na temat stosowania produktu Ciloxan krople do oczu u kobiet w ciąży są  ograniczone. Badania cyprofloksacyny przeprowadzone na zwierzętach nie wskazują bezpośredniego toksycznego wpływu na rozród. 

U ludzi cyprofloksacyna przenika przez barierę łożyskową do płynu owodniowego. Kontrolowane  prospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone u kobiet otrzymujących układowo  fluorochinolony w okresie ciąży nie wykazało zwiększonego ryzyka dla płodu ani żadnych istotnych  klinicznie następstw u dzieci w wieku do 1 roku. 

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikać stosowania produktu Ciloxan w okresie ciąży o ile  spodziewana korzyść terapeutyczna nie przewyższa możliwego ryzyka dla płodu. 

Karmienie piersią 

Cyprofloksacyna podawana doustnie przenika do mleka kobiecego. 

Nie wiadomo, czy cyprofloksacyna stosowana miejscowo do oczu jest wydzielana do mleka  kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt Ciloxan krople do oczu nie ma wpływu, lub ma znikomy wpływ na zdolność do prowadzenia  pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność  prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zastosowaniu produktu Ciloxan wystąpi  niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn musi odczekać, aż  powróci ostrość widzenia. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były uczucie  dyskomfortu w oku, zaburzenia smaku i złogi w rogówce, występujące odpowiednio u około 6%, 3% i  3% pacjentów. 

Wymienione niżej działania niepożądane zgłaszano w czasie badań klinicznych produktu Ciloxan do  stosowania do oczu oraz w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu i zostały one sklasyfikowane według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często  (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000) lub częstość nieznana  (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o  określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym  się nasileniem. Działania niepożądane zebrano w trakcie obserwacji prowadzonych w czasie badań  klinicznych i w okresie gromadzenia danych postmarketingowych.

Klasyfikacja układów i  

narządów 
Działania niepożądane 

Preferowany termin MedDRA (wersja 15.1)
Zaburzenia układu  

immunologicznego
Rzadko: nadwrażliwość
Zaburzenia układu nerwowego 
Niezbyt często: bóle głowy 

Rzadko: zawroty głowy
Zaburzenia oka 
Często: złogi w rogówce, uczucie dyskomfortu w oku,  przekrwienie oka 

Niezbyt często: uszkodzenie rogówki, punkcikowe  zapalenie rogówki, nacieki na rogówce, światłowstręt,  zmniejszenie ostrości widzenia, obrzęk powiek, niewyraźne 


 

widzenie, ból oka, suchość oka, obrzęk oka, świąd oka,  zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, strupy na  brzegach powiek, łuszczenie się skóry na powiekach,  obrzęk spojówek, rumień powiek 

Rzadko: objawy toksycznego działania na oko, zapalenie  rogówki, zapalenie spojówek, zaburzenia nabłonka  rogówki, podwójne widzenie, niedoczulica oka, astenopia, jęczmień, podrażnienie oka, zapalenie oka
Zaburzenia ucha i błędnika 
Rzadko: ból ucha
Zaburzenia układu oddechowego,  klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: zwiększenie ilości wydzieliny z zatok  przynosowych, nieżyt nosa
Zaburzenia żołądka i jelit 
Często: zaburzenia smaku 

Niezbyt często: nudności 

Rzadko: biegunka, ból w podbrzuszu
Zaburzenia skóry i tkanki  

podskórnej
Rzadko: zapalenie skóry
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe  i tkanki łącznej
Częstość nieznana: Zaburzenia ścięgien


Charakterystyka wybranych działań niepożądanych 

U pacjentów z owrzodzeniami rogówki, u których ten produkt leczniczy podawany był często,  obserwowano powstawanie białego osadu, który jednak ustępował po dalszym podawaniu leku  Ciloxan. Osad nie wyklucza dalszego stosowania leku Ciloxan ani nie wpływa niekorzystnie na  kliniczny przebieg procesu zdrowienia. Osad pojawiał się od 24 godzin do 7 dni od momentu  rozpoczęcia leczenia. Osad ustępował natychmiast lub do 13 dni po rozpoczęciu leczenia. 

W związku z miejscowym stosowaniem fluorowanych chinolonów bardzo rzadko mogą występować:  uogólniona wysypka, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół  Stevensa-Johnsona, pokrzywka. 

Podczas podawania cyprofloksacyny do oczu obserwowano w pojedynczych przypadkach niewyraźne  widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia i pozostałości leku w oku. 

U pacjentów otrzymujących układowe leczenie chinolonami zgłaszano poważne i czasami śmiertelne  przypadki reakcji nadwrażliwości (anafilaksji), niektóre występujące po pierwszej dawce leku.  Niektórym reakcjom towarzyszyła zapaść sercowo-naczyniowa, utrata przytomności, mrowienie,  obrzęk gardła lub twarzy, duszność, pokrzywka i świąd. 

U pacjentów otrzymujących ogólne leczenie fluorochinolonami opisywano przypadki przerwania  ścięgien barku, ręki, Achillesa i innych, które wymagały rekonstrukcji chirurgicznej lub powodowały  długotrwałe unieruchomienie. Wyniki badań klinicznych i doświadczenia postmarketingowe  dotyczące ogólnoustrojowego stosowania fluorochinolonów wskazują, że ryzyko tych zerwań może  zwiększać się u pacjentów otrzymujących kortykosteroidy, szczególnie pacjentów w podeszłym  wieku, dotyczyć ścięgien podlegających dużym obciążeniom, w tym ścięgna Achillesa. Dotychczas  zebrane dane kliniczne i postmarketingowe nie wykazały jasnego związku pomiędzy stosowaniem  produktu Ciloxan a działaniami niepożądanymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki  łącznej. 

U pacjentów stosujących układowo chinolony obserwowano występowanie umiarkowanej lub ciężkiej  fototoksyczności. Niemniej jednak fototoksyczne reakcje u pacjentów stosujących cyprofloksacynę są  niezbyt częste. 

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność kropli do oczu Ciloxan 3 mg/ml oceniano u 230 dzieci w wieku od 0 do  12 lat. Nie opisano u tych pacjentów żadnych poważnych reakcji niepożądanych związanych z  podawanym lekiem. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

4.9 Przedawkowanie 

Ze względu na właściwości produktu, nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych działań  toksycznych w wyniku jego przedawkowania podczas podawania do oczu bądź przypadkowego  połknięcia zawartości butelki. 

W przypadku miejscowego przedawkowania Ciloxan może być wypłukany z oka (oczu) ciepłą wodą.  Nie opisano przedawkowania po podaniu miejscowym. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zakażeniach oczu, inne leki  stosowane w zakażeniach  

Kod ATC: S01A X13 

Mechanizm działania 

Cyprofloksacyna 

Ciloxan zawiera antybiotyk z grupy chinolonów, chlorowodorek cyprofloksacyny. Chinolony działają  na etapie syntezy bakteryjnego DNA. Związki te wywierają swoje bakteriobójcze działanie poprzez hamowanie gyrazy DNA.  

Działanie farmakodynamiczne 

Cyprofloksacyna jest aktywna in vitro przeciwko większości tlenowych bakterii Gram-ujemnych  włącznie z Pseudomonas aeruginosa. Jest także skuteczna przeciwko tlenowym bakteriom Gram dodatnim, takim jak gronkowce i paciorkowce.  

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Wrażliwość 

Wykazano aktywność cyprofloksacyny, zarówno in vitro jak i w klinicznych przypadkach zakażeń  oczu, przeciwko większości szczepów następujących bakterii: 

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: 

Staphylococcus aureus (wraz ze szczepami metycylino-wrażliwymi i metycylino-opornymi)

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus spp., inne koagulazo-ujemne Staphylococcus spp., włącznie z S. haemolyticus i S.  hominis 

Corynebacterium spp. 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus, grupa viridans 

Tlenowe bakterie Gram-ujemne: 

Acinetobacter spp. 

Haemophilus influenzae 

Pseudomonas aeruginosa 

Moraxella spp. (włącznie z M. catarrhalis) 

Wartości krytyczne 

W badaniach in vitro wykazano aktywność cyprofloksacyny przeciwko większości szczepów niżej  wymienionych mikroorganizmów. Jednakże kliniczna istotność tych danych w zakażeniach oczu nie  jest znana. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cyprofloksacyny w leczeniu owrzodzeń rogówki  lub zapalenia spojówek spowodowanych przez te mikroorganizmy nie zostały ustalone w trakcie  pełnych badań klinicznych lub badań z odpowiednią grupą kontrolną. 

Następujące bakterie uważa się za wrażliwe, kiedy oceniane są z użyciem ogólnoustrojowych wartości  krytycznych. Jednakże korelacja pomiędzy ogólnoustrojowymi wartościami krytycznymi in vitro a  skutecznością oftalmologiczną nie została ustalona. W warunkach in vitro cyprofloksacyna wykazuje  najmniejsze stężenie hamujące (MIC) 1 µg/ml lub mniej (ogólnoustrojowa wartość krytyczna  wrażliwości) przeciwko większości (90%) szczepów następujących patogenów ocznych: 

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie: 

Bacillus sp. 

Tlenowe bakterie Gram-ujemne: 

Acinetobacter calcoaceticus 

Enterobacter aerogenes 

Escherichia coli 

Haemophilus parainfluenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Neisseria gonorrhoeae 

Proteus mirabilis 

Proteus vulgaris 

Serratia marcescens 

Inne 

Wrażliwe są Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes i Clostridium  perfringens. 

Niewrażliwe 

Pewne szczepy Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia są oporne na cyprofloksacynę,  tak jak niektóre bakterie beztlenowe, szczególnie Bacteroides fragilis. 

Inne informacje 

Minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) na ogół nie przewyższa minimalnego stężenia hamującego  (MIC) więcej niż dwukrotnie.

Oporność na cyprofloksacynę zwykle rozwija się powoli. Jednakże w tej grupie inhibitorów gyrazy  obserwowana jest oporność równoległa.  

Badania wrażliwości bakterii wykazują, że większość mikroorganizmów opornych na cyprofloksacynę  wykazuje również oporność na inne fluorochinolony. W badaniach klinicznych częstość izolowania  szczepów z nabytą opornością na cyprofloksacynę była mała. 

Z uwagi na swoisty mechanizm działania, nie występuje oporność krzyżowa pomiędzy  cyprofloksacyną a lekami przeciwbakteryjnymi o innej budowie chemicznej takimi jak antybiotyki  beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe lub peptydowe, jak również  sulfonamidy, trimetoprim i pochodne nitrofuranowe. Z tego względu organizmy oporne na te leki  mogą być wrażliwe na cyprofloksacynę.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Wchłanianie układowe cyprofloksacyny po podaniu miejscowym do oka jest małe. Po  siedmiodniowym schemacie podawania miejscowego stężenia cyprofloksacyny w osoczu mieściły się  w zakresie od wartości nieoznaczalnych (<1,25 ng/ml) do 4,7 ng/ml. Przeciętne szczytowe stężenie  cyprofloksacyny w osoczu uzyskane po miejscowym podaniu do oka jest około 450-krotnie mniejsze  niż po jednej doustnej dawce 250 mg cyprofloksacyny. 

Dystrybucja 

Ogólnoustrojowe właściwości farmakokinetyczne cyprofloksacyny zostały dobrze zbadane.  Cyprofloksacyna jest szeroko dystrybuowana w tkankach ciała, przy czym stężenia w tkankach są  zwykle wyższe niż w osoczu. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 1,7-2,7 l/kg.  Wiązanie z białkami surowicy wynosi 16-43%. 

U ludzi cyprofloksacyna po podaniu miejscowym bardzo dobrze przenika do tkanek oka. Stężenie  cyprofloksacyny osiągalne w filmie łzowym, rogówce i komorze przedniej jest dziesięć do kilkuset  razy większe niż wartość MIC90 dla wrażliwych patogenów ocznych.  

Metabolizm i eliminacja 

Okres półtrwania cyprofloksacyny w surowicy wynosi 3-5 godzin. Po podaniu doustnym jednej  dawki wynoszącej od 250 do 750 mg osobie dorosłej z prawidłową czynnością nerek 15-50% dawki  wydalane jest w moczu w postaci niezmienionej a 10-15% jako metabolity w ciągu 24 godzin.  Zarówno cyprofloksacyna jak jej cztery główne metabolity wydzielane są w moczu i w kale. Klirens  nerkowy cyprofloksacyny wynosi zwykle 300-479 ml/minutę. Około 20-40% dawki wydalane jest w  kale w postaci niezmienionej i jako metabolity w ciągu 5 dni. 

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Wykazano, że cyprofloksacyna i inne chinolony po podaniu doustnym mogą powodować artropatię u  niedojrzałych zwierząt większości badanych gatunków. Jednakże trwające jeden miesiąc badanie  miejscowego stosowania kropli do oczu, roztworu, Ciloxan u niedojrzałych psów rasy beagle nie  wykazało żadnego uszkodzenia stawów. Podobnie, nie ma dowodów, że postać leku do podawania  miejscowego wywiera jakikolwiek efekt na obciążone stawy. Ponadto, monitorowanie kliniczne i  radiologiczne u 634 dzieci leczonych doustnie cyprofloksacyną nie wykazało jakiejkolwiek  toksyczności dotyczącej układu szkieletowego.  

Badania rozrodczości u szczurów i myszy po dawkach ponad 50 razy większych niż maksymalna  dawka dobowa u ludzi nie wykazały dowodów zaburzenia płodności lub uszkodzenia płodu przez  cyprofloksacynę. 

Cyprofloksacyna, w dawce 30 i 100 mg/kg, podawana doustnie, nie wykazywała działania  teratogennego u królików, chociaż obserwowano silną toksyczność dla samic po obu dawkach. Nie  obserwowano toksyczności u samic ani działania embriotoksycznego lub teratogennego po dożylnych  dawkach do 20 mg/kg. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Benzalkoniowy chlorek  

Sodu octan (trójwodny) (E262) 

Kwas octowy (E260) 

Mannitol (E421) 

Disodu edetynian  

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (dla regulacji pH) 

Woda oczyszczona 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

2 lata. 

Nie używać po upływie czterech tygodni od pierwszego otwarcia butelki. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. 

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Butelkę przechowywać dokładnie zamkniętą. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Butelka z polietylenu (LDPE) z zakraplaczem (LDPE) i zabezpieczoną zakrętką z polipropylenu (PP). 

Dostępne jest opakowanie następującej wielkości: tekturowe pudełko zawierające jedną butelkę o  pojemności 5 ml.  

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Bez specjalnych wymagań. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z  lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa 

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 9113 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.12.2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.10.2011 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

09/2023

10 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ciloxan
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu