Szukaj leku
FAQ

Ramoclav

Ramoclav

PT/H/0727/001/IA/007 zatwierdzone 29.10.2017
1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Ramoclav, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Ramoclav i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramoclav
3. Jak stosować Ramoclav
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Ramoclav
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Ramoclav i w jakim celu się go stosuje
Ramoclav jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwa
różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych penicylinami,
których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Drugi działający składnik (kwas
klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.
Ramoclav stosuje się u dorosłych i dzieci w leczeniu:
- zakażeń ucha środkowego i zatok przynosowych
- zakażeń dróg oddechowych
- zakażeń dróg moczowych
- zakażeń skóry i tkanek miękkich, w tym zakażeń stomatologicznych
- zakażeń kości i stawów.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ramoclav
Kiedy nie stosować leku Ramoclav:
- jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny
antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę lub obrzęk twarzy lub szyi.
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie
skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.
Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Ramoclav. W razie
wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Ramoclav, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
2
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ramoclav należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:
- choruje na mononukleozę zakaźną
- jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek
- nieregularnie oddaje mocz.
W razie wątpliwości, czy powyższe dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
przed rozpoczęciem stosowania leku Ramoclav.
W niektórych przypadkach lekarz może zlecić badanie, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W
zależności od wyników pacjent może otrzymać Ramoclav w innej dawce lub inny lek.
Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Stosowanie leku Ramoclav może nasilić przebieg niektórych chorób lub wywołać ciężkie działania
niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy
podczas stosowania leku Ramoclav nie wystąpiły określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych. Patrz „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.
Badania krwi i moczu
Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie liczby krwinek czerwonych lub badania
czynności wątroby) lub badania moczu (na obecność glukozy), należy poinformować lekarza lub
pielęgniarkę o przyjmowaniu leku Ramoclav. Lek Ramoclav może bowiem wpływać na wyniki tego typu
badań.
Ramoclav a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Jeśli jednocześnie z lekiem Ramoclav pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w leczeniu dny
moczanowej), wzrasta u niego prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej), lekarz może zdecydować o
modyfikacji dawki leku Ramoclav.
Jeśli równocześnie z lekiem Ramoclav pacjent przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak
warfaryna), konieczne może być wykonanie dodatkowych badań krwi.
Ramoclav może wpływać na działanie metrotreksatu (leku stosowanego w leczeniu nowotworów i chorób
reumatycznych).
Ramoclav może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (leku stosowanego w zapobieganiu
odrzucania przeszczepów).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ramoclav może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów.
Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.
3. Jak stosować Ramoclav
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
3
Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej
- Zwykle stosowana dawka – 1 tabletka dwa razy na dobę
- Większa dawka – 1 tabletka trzy razy na dobę
Dzieci o masie ciała poniżej 40 kg
Dzieci w wieku lat 6 lub młodsze należy raczej leczyć amoksycyliną z kwasem klawulanowym w postaci
zawiesiny doustnej lub w saszetkach.
Przed zastosowaniem leku Ramoclav w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg należy zasięgnąć
porady lekarza lub farmaceuty.
Pacjenci z chorobami nerek i wątroby
- Jeśli pacjent ma chorobę nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz może dobrać inną dawkę
leku Ramoclav lub inny lek.
- Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, należy częściej wykonywać badania krwi w celu
sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.
Droga i sposób podawania leku
- Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed
posiłkiem.
- Pomiędzy dawkami przyjmowanymi w ciągu doby należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne
odstępy. Nie należy przyjmować 2 dawek leku w ciągu 1 godziny.
Czas trwania leczenia
Nie należy przyjmować leku Ramoclav dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze,
powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.
Kreska dzieląca ma na celu jedynie ułatwienie przełamania tabletki dla łatwiejszego jej połknięcia, w
przypadku problemów z połknięciem w całości.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ramoclav
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ramoclav, mogą wystąpić takie objawy, jak
podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy jak najszybciej
skonsultować się z lekarzem. Należy zabrać opakowanie leku, aby móc pokazać je lekarzowi.
Pominięcie przyjęcia leku Ramoclav
W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy przyjmować kolejnej dawki
zbyt wcześnie, lecz odczekać około 4 godziny przez przyjęciem kolejnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
Przerwanie stosowania leku Ramoclav
Należy kontynuować przyjmowanie leku Ramoclav do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent
poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje,
może spowodować nawrót zakażenia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Reakcje alergiczne
- wysypka
4
- zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe
punkty na skórze, ale może dotyczyć także innych części ciała
- gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie
- obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący
trudności w oddychaniu, zapaść.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Ramoclav.
Zapalenie jelita grubego
Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub)
gorączką.
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy jak najszybciej skontaktować się z
lekarzem w celu uzyskania porady.
Bardzo częste działania niepożądane
Mogą one wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów
- biegunka (u dorosłych)
Częste działania niepożądane
Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
- zakażenie drożdżakowe (kandydoza) pochwy, jamy ustnej (pleśniawki), fałdów skóry
- nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek → w razie wystąpienia należy przyjmować
lek Ramoclav przed posiłkiem
- wymioty
- biegunka (u dzieci)
Niezbyt częste działania niepożądane
Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów
- wysypka, świąd
- wypukłe, swędzące grudki na skórze (pokrzywka)
- niestrawność
- zawroty głowy
- ból głowy
Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań laboratoryjnych krwi:
- zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie, co może
świadczyć o uszkodzeniu wątroby.
Rzadkie działania niepożądane
Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów
- wysypka, która może przyjmować postać pęcherzyków i wyglądać jak małe tarcze (ciemne plamki w
środku otoczone jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi – rumień
wielopostaciowy)
w razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
Rzadkie działania niepożądane dotyczące wyników badań laboratoryjnych krwi:
- mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi
- mała liczba białych komórek krwi.
Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby pacjentów, jednak ich dokładna częstość nie
jest znana.
- Reakcje alergiczne (patrz powyżej)
- Zapalenie jelita grubego (patrz powyżej)
- Zapalenie błon ochronnych otaczających mózg (aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
5
- Ciężkie reakcje skórne:
o Rozsiana wysypka, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry,
szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) oraz
cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała –
martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
o rozsiana czerwona wysypka, w obrębie której mogą wystąpić małe, wypełnione ropą
pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)
o czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona
osutka krostkowa).
o objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i
nieprawidłowymi wynikami badań krwi [w tym zwiększeniem liczby białych krwinek
(eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych]; polekowa reakcja z
eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic
Symptoms, DRESS).
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
- zapalenie wątroby
- żółtaczka wywołana przez wzrost stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej w wątrobie) we krwi, co
może powodować zażółcenie skóry i białkówek oczu
- zapalenie kanalików nerkowych
- wydłużenie czasu krzepnięcia krwi
- pobudzenie ruchowe
- drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Ramoclav lub z chorobami nerek)
- czarny język, który wygląda jak włochaty
- przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte poprzez szczotkowanie.
Działania niepożądane, które mogą pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu pacjenta:
- znaczne zmniejszenie liczby białych komórek krwi
- mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)
- kryształki w moczu.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Ramoclav
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza
ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Ramoclav
- Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy. Jedna tabletka powlekana zawiera 1004,3
mg amoksycyliny trójwodnej, co odpowiada 875 mg amoksycyliny oraz 148,9 mg klawulanianu potasu
co odpowiada 125 mg kwasu klawulanowego.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka
koloidalna bezwodna, powidon K 30, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu stearynian,
makrogol 400, Opadry 03B58965 White: (hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol
400).
Jak wygląda Ramoclav i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane, o kolorze białym do białawego, w kształcie kapsułki z wytłoczeniem “RX509” z jednej
strony i kreską dzielącą z drugiej.
Opakowanie zawiera 14 lub 21 tabletek w blistrze z folii PVC/PVDC/Al w saszetce (folia poliestrowa/folia
aluminiowa/folia poliestrowa/polietylen) z saszetką zawierającą 1 g środka pochłaniającego wilgoć.
Nie połykać środka osuszającego znajdującego się wewnątrz saszetki.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa
Polska
Wytwórca
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Holandia
Alkaloida Chemical Company Zrt.
Kabay János u. 29., Tiszavasvári, 4440
Węgry
Terapia S.A.
Str. Fabricii nr. 124
400 632 Cluj-Napoca
Rumunia
Ecopharm EOOD
14 Cherni vrah Blvd., bl.3, parter
1421 Sofia
Bułgaria
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.10.2017
Porady medyczne
7
Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.
Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie odpowiadają na leczenie antybiotykiem. Jedną z
najczęstszych przyczyn jest to, że bakterie powodujące infekcję są oporne na przyjmowany antybiotyk.
Oznacza to, że bakterie mogą przetrwać, a nawet mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.
Bakterie mogą stawać się oporne na antybiotyki z wielu powodów. Ostrożne stosowanie antybiotyków może
pomóc w zmniejszeniu ryzyka powstania oporności bakterii na antybiotyki.
Antybiotyk przepisany przez lekarza jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej
choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, który
mógłby spowodować zahamowanie działania antybiotyku.
1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, w odpowiednim czasie i przez
właściwą liczbę dni. Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w informacji o leku i jeżeli którekolwiek
z nich są niezrozumiałe, zwrócić się do lekarza lub farmaceuty z prośbą o ich wyjaśnienie.
2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego. Powinien
przyjmować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.
3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli wystąpiło u niej
podobne zakażenie.
4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
5. Jeśli po zakończeniu leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku,
należy zwrócić je do apteki w celu ich odpowiedniego zniszczenia.