Szukaj leku
FAQ

Octeangin

Octeangin

1/4
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Octeangin
2,6 mg, pastylki twarde
Octenidinum dihydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Octeangin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octeangin
3. Jak stosować lek Octeangin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Octeangin
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Octeangin i w jakim celu się go stosuje
Octeangin zawiera substancję czynną oktenidyny dichlorowodorek. Jest to substancja antyseptyczna,
która skutecznie zwalcza mikroorganizmy chorobotwórcze niszcząc ich czynność komórkową.
Octeangin jest stosowany do krótkotrwałego uzupełniającego leczenia zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej i gardła z typowymi objawami, takimi jak ból, zaczerwienienie i obrzęk.
Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octeangin
Kiedy nie stosować leku Octeangin
jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Octeangin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
Nie należy stosować tego leku dłużej niż 4 dni.
2/4
Dzieci
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Octeangin u dzieci w
wieku od 0 do 11 lat.
Lek Octeangin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Kobiety w ciąży powinny poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Octeangin.
Karmienie piersią
Brak wystarczających informacji na temat przenikania dichlorowodorku oktenidyny do ludzkiego
mleka.
Nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Z tego względu nie
należy stosować leku Octeangin w okresie karmienia piersią.
Płodność
Nie przeprowadzono żadnych badań.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Octeangin zawiera izomalt (E 953).
Jedna pastylka twarda zawiera 2,57 g izomaltu (substytut cukru), co odpowiada około 6 kcal (26 kJ).
Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Izomalt może mieć lekkie działanie
przeczyszczające.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Octeangin
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat powinni jedną pastylkę twardą powoli rozpuścić w jamie ustnej
co 2 - 3 godziny, chyba że zalecono inaczej.
Maksymalna dawka wynosi 6 pastylek twardych na dobę.
Droga podania:
Powoli rozpuścić pastylkę twardą w jamie ustnej (podanie na błonę śluzową jamy ustnej).
3/4
Nie należy stosować leku Octeangin dłużej niż 4 dni.
Działania niepożądane można zmniejszyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy
okres konieczny do złagodzenia objawów.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Octeangin
W mało prawdopodobnym przypadku przedawkowania mogą nasilić się opisane działania
niepożądane. W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza, aby rozpocząć leczenie objawowe.
Pominięcie zastosowania leku Octeangin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki twardej.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, takie jak zaburzenia smaku, suchość w jamie
ustnej, niestrawność, nudności lub ból brzucha.
Reakcje alergiczne.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21
309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Octeangin
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
4/4
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Octeangin
- Substancją czynną jest oktenidyny dichlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 2,6 mg
oktenidyny dichlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), kwas winowy, aromat (zawiera glikol propylenowy,
ekstrakt z kawy i kwas 4-(2,2,3-trimetylocyklopentylo) butanowy), olejek eteryczny anyżu
gwiaździstego, olejek eteryczny miętowy, sukraloza (E 955).
Jak wygląda lek Octeangin i co zawiera opakowanie
Pastylki twarde mają kremowobiały kolor, są okrągłe i nieco przejrzyste.
Octeangin jest dostępny w tekturowych pudełkach zawierających 12, 16, 20 lub 24 pastylki twarde,
które są zapakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Wytwórca
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
Marienfelde
12277 Berlin
Niemcy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Niemcy, Luksemburg: Laryngomedin Octenidin Antisept
Austria: Octeangin antisept 2,6 mg Pastillen
Polska: Octeangin
Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2020