Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Klabion UNO

Klabion uno

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Clarithromycinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO
3. Jak przyjmować lek Klabion UNO
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Klabion UNO
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje
Lek Klabion UNO jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki
hamują wzrost niektórych drobnoustrojów powodujących zakażenia. Jego zastosowanie opisano
poniżej.
Tabletki leku Klabion UNO są tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja
czynna jest uwalniana z tabletki powoli, dzięki czemu wystarczy przyjmować lek raz na dobę.
W jakim celu stosuje się lek Klabion UNO?
Lek Klabion UNO stosowany jest do leczenia zakażeń, takich jak:
1. zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc,
2. zakażenia gardła i zatok,
3. zakażenia skóry i tkanek miękkich, które można również określić jako zapalenie tkanki łącznej,
zapalenie mieszków włosowych lub róża.
Klabion UNO jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO
Kiedy nie przyjmować leku Klabion UNO
• Jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki z tej samej grupy
(antybiotyki makrolidowe), takie jak erytromycyna czy azytromycyna lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• Jeśli pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę lub dihydroergotaminę w tabletkach
lub ergotaminę w postaci inhalacji w celu leczenia migreny, lub midazolam w postaci doustnej
(lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności).
• Jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca.
2
• Jeśli pacjent przyjmuje leki takie jak astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu
kataru siennego czy alergii), cyzapryd lub domperydon (leki stosowane w dolegliwościach
żołądkowych) lub pimozyd (lek stosowany w niektórych zaburzeniach psychicznych) –
przyjmowanie tych leków z lekiem Klabion UNO może niekiedy wywołać ciężkie zaburzenia
rytmu serca.
• Jeśli pacjent przyjmuje tikagrelor lub ranolazynę (leki stosowane w dławicy piersiowej lub w
celu zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu).
• Jeśli pacjent ma nieprawidłowo niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemia lub
hipomagnezemia).
• Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające poziom cholesterolu (takie jak lowastatyna lub
symwastatyna).
• Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid.
• Jeżeli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
• Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia rytmu serca (komorowe
zaburzenia rytmu serca, w tym zaburzenia rytmu typu torsade de pointes) lub zaburzenie
w zapisie elektrokardiogramu (EKG), zwane „wydłużonym odstępem QT”.
• Jeśli pacjent przyjmuje kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny).
Przed zastosowaniem klarytromycyny należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z
tych stanów dotyczy pacjenta.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Klabion UNO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz „Ciąża i karmienie piersią”);
• jeśli u pacjenta wystąpi ciężka lub przedłużająca się biegunka w trakcie lub po zakończeniu
leczenia lekiem Klabion UNO – w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem;
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca (choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca,
zaburzenia rytmu serca lub niezwykle wolne bicie serca);
• jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ może być konieczne
zmniejszenie dawki.
Przed zastosowaniem klarytromycyny należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z tych
stanów dotyczy pacjenta.
Lek Klabion UNO a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ może być
konieczna zmiana dawki lub regularne wykonywanie badań.
Leku Klabion UNO nie wolno stosować z następującymi lekami: alkaloidy sporyszu, astemizol,
terfenadyna, cyzapryd, domperydon, pimozyd, tikagrelor, ranolazyna, kolchicyna, niektóre leki
obniżające poziom cholesterolu oraz leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca (patrz
„Kiedy nie przyjmować leku Klabion UNO”).
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących
leków:
• Digoksyna, chinidyna lub dyzopiramid (leki nasercowe).
• Warfaryna lub jakikolwiek inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban,
apiksaban (leki rozrzedzające krew).
• Eletryptan (lek stosowany w leczeniu migreny).
• Karbamazepina, kwas walproinowy, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w padaczce lub
zaburzeniach dwubiegunowych (maniakalno-depresyjnych)).
• Dziurawiec (produkty ziołowe stosowane w leczeniu depresji).
• Teofilina (lek stosowany w astmie lub rozedmie płuc).
3
• Triazolam, alprazolam lub podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej midazolam
(leki uspokajające i nasenne).
• Omeprazol (lek stosowany w zaburzeniach żołądkowych).
• Kwetiapina lub zyprazydon (leki stosowane w schizofrenii lub innych zaburzeniach
psychicznych).
• Zydowudyna, rytonawir, atazanawir, sakwinawir, newirapina, efawirenz lub etrawiryna (leki
stosowane w leczeniu zakażeń HIV).
• Ryfabutyna, ryfapentyna lub ryfampicyna (antybiotyki stosowane w leczeniu niektórych
zakażeń, np. gruźlicy).
• Itrakonazol lub flukonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).
• Syldenafil, tadalafil lub wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji).
• Tolterodyna (lek stosowany w leczeniu schorzeń pęcherza).
• Metyloprednizolon (steroid stosowany w leczeniu stanów zapalnych).
• Ibrutynib lub winblastyna (leki stosowane w leczeniu nowotworów).
• Aprepitant (lek zapobiegający wymiotom podczas chemioterapii).
• Cilostazol (lek poprawiający krążenie krwi w nogach).
• Każdy antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny i antybiotyki cefalosporynowe).
• Takrolimus, syrolimus lub cyklosporyna (leki stosowane przy przeszczepach narządów).
• Nateglinid, repaglinid, pochodne sulfonylomocznika lub insulina (leki stosowane w leczeniu
cukrzycy).
• Aminoglikozydy (grupa antybiotyków stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych).
• Leki blokujące kanały wapniowe (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie określono
bezpieczeństwa stosowania leku Klabion UNO w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Klabion UNO może powodować zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Klabion UNO zawiera laktozę
Ten lek zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak przyjmować lek Klabion UNO
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Klabion UNO dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat to 500 mg
raz na dobę przez 6 do 14 dni.
W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500 mg. Należy
przyjmować obie tabletki w tym samym czasie.
Droga i sposób podawania
Lek Klabion UNO powinien być przyjmowany z posiłkiem; tabletki muszą być połknięte w całości,
nie wolno ich żuć.
Każdą dawkę należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia przez cały okres leczenia.
Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO jeśli pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby
przyjmować tabletki tak długo, jak to zalecił lekarz, w przeciwnym razie zakażenie może nie zostać
całkowicie wyleczone i problem może powrócić.
4
Dzieci
Tabletki te nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ mogą wystąpić trudności z
połykaniem tabletek. U dzieci zazwyczaj lepiej jest stosować leki w postaci płynnej. Lekarz przepisze
inny, odpowiedni dla dziecka lek.
Pominięcie przyjęcia leku Klabion UNO
W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Klabion UNO należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent
sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klabion UNO
W razie przypadkowego przyjęcia więcej niż dwóch tabletek leku Klabion UNO w ciągu jednego dnia
lub jeżeli dziecko przypadkowo połknie kilka tabletek, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem, nawet jeśli nie występują żadne objawy. Przedawkowanie leku Klabion UNO może
spowodować wymioty i bóle brzucha, mogą także wystąpić reakcje alergiczne.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać przyjmowanie tabletek i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi
którykolwiek z następujących objawów:
• Ciężka lub długotrwała biegunka z obecnością krwi lub śluzu w stolcu, ból brzucha i gorączka.
Biegunka może wystąpić nawet dwa miesiące po leczeniu klarytromycyną.
• Wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenie lub obrzęk twarzy i gardła. Należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy reakcji alergicznej i mogą
wymagać leczenia w nagłych przypadkach.
• Utrata apetytu, zażółcenie skóry (żółtaczka), ciemny mocz, stolce o jasnym zabarwieniu,
swędzący lub tkliwy brzuch. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą
to być objawy zaburzenia czynności wątroby.
• Ciężkie reakcje skórne, potencjalnie zagrażające życiu, takie jak pęcherze na skórze, ustach,
wargach, oczach i narządach płciowych (objawy rzadkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem
Stevensa-Johnsona i (lub) toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka) lub czerwona,
łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (objawy osutki krostkowej). Częstość
występowania tego działania niepożądanego jest nieznana (nie można jej określić na podstawie
dostępnych danych).
• Ból lub osłabienie mięśni znane jako rabdomioliza (stan, który powoduje rozpad tkanki
mięśniowej mogący doprowadzić do uszkodzenia nerek).
Inne działania niepożądane
Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
• Bezsenność
• Ból głowy
• Zmiany odczuwania smaku
• Biegunka
• Wymioty
• Nudności
• Mdłości
• Niestrawność, ból brzucha
• Nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększony poziom enzymów wątrobowych)
• Wysypka
• Nadmierna potliwość.
5
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
• Zakażenia, takie jak zapalenie żołądka i jelit, zapalenie skóry, pleśniawki w jamie ustnej lub
pochwie oraz zakażenia pochwy
• Mała liczba białych krwinek i inne zaburzenia białych krwinek
• Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, obrzęk, swędzenie, pokrzywka
• Brak lub utrata apetytu
• Niepokój
• Nerwowość
• Omdlenia, zawroty głowy, drżenie, senność
• Dzwonienie w uszach, zawroty głowy (uczucie wirowania) i zaburzenia ucha
• Brak energii, ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, uczucie ogólnego dyskomfortu, bólu i
pragnienia
• Zmiany rytmu serca, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (nieprawidłowy zapis
EKG)
• Astma i duszność
• Krwawienie z nosa
• Zaparcie, ból odbytu, suchość w ustach, nadmiar gazów w żołądku, odbijanie i wzdęcia (wiatry)
• Zgaga, zapalenie żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka), zapalenie jamy ustnej, zapalenie
języka
• Bóle mięśni, skurcze mięśni
• Dreszcze, zmęczenie, gorączka.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• Bakteryjne zakażenie zewnętrznych warstw skóry
• Zaburzenia psychiczne, takie jak nietypowe sny, splątanie, depersonalizacja, dezorientacja,
omamy (widzenie nieistniejących rzeczy), zaburzenia psychotyczne, depresja, mania
• Drgawki lub napady drgawkowe, utrata smaku, niezdolność prawidłowego rozpoznawania
zapachów lub utrata węchu, mrowienie
• Głuchota
• Migotanie komór (nieskoordynowany skurcz mięśnia sercowego)
• Krwawienie
• Zaburzenia nerek, w tym zapalenie nerek i obecność krwi w moczu
• Ostre zapalenie trzustki (ból w górnej części brzucha przechodzący do pleców, który może być
związany z utratą apetytu, nudnościami lub mdłościami)
• Przebarwienie języka, przebarwienie zębów
• Trądzik
• Mała liczba krwinek (objawy mogą obejmować bladość skóry i zmęczenie) i mała liczba
niektórych elementów krwi, które pomagają zwalczać zakażenia (objawy mogą obejmować ból
gardła, gorączkę, uczucie silnego osłabienia, łatwe powstawanie siniaków, krwawienie)
• Osłabienie mięśni.
Badania krwi przeprowadzone podczas przyjmowania klarytromycyny mogą wykazać zmniejszenie
stężenia czynnika krzepnięcia oraz wzrost innych enzymów, a także wykryć białko w moczu.
W przypadku wystąpienia biegunki podczas lub po zakończeniu leczenia klarytromycyną należy
natychmiast skonsultować się z lekarzem. Biegunka może wystąpić jako reakcja na lek, może być
również oznaką poważniejszego stanu. Lekarz określi przyczynę biegunki.
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy zakażenie zostało spowodowane przez drobnoustrój,
wobec którego lek Klabion UNO nie jest skuteczny, objawy mogą się nasilić. W takiej sytuacji należy
skonsultować się z lekarzem.
Jeśli działania niepożądane nasilą się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
6
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Klabion UNO
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.
Lek po wpływie terminu ważności należy zwrócić do apteki i, jeśli konieczne, zwrócić się do lekarza
po nową receptę.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Klabion UNO
- Substancją czynną leku jest klarytromycyny cytrynian. Każda tabletka powlekana
o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Hypromeloza
Hypromelozy ftalan
Magnezu stearynian
Talk
Otoczka tabletki:
Hypromeloza 15cP
Laktoza jednowodna
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 4000
Talk
Makrogol 400
Żółcień chinolinowa, lak (E104)
Jak wygląda lek Klabion UNO i co zawiera opakowanie
Żółte, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.
7
Lek Klabion UNO dostępny jest w blistrach w opakowaniach zawierających:
5, 7, 10, 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i importer
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Importer
FARMAPROJECTS S.A.U.
Parc Cientific de Barcelona
C/Baldiri Reixac, 4/12 i 15
08028 Barcelona
Hiszpania
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Włochy: Kloreniss 500 mg Compresse rivestite con film a rilascio prolungato
Polska: Klabion UNO
Holandia: Kloreniss 500 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte
Data zatwierdzenia ulotki: luty 2022 r.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Klabion UNO
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu