Szukaj leku
FAQ

Maxigra

Maxigra

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
MAXIGRA, 100 mg, tabletki powlekane
Sildenafilum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
− Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Maxigra i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra
3. Jak stosować lek Maxigra
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maxigra
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Maxigra i w jakim celu się go stosuje
Lek Maxigra zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów
fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych
w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxigra pomaga
osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Lek Maxigra jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji
definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia
stosunku płciowego.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maxigra
Kiedy nie stosować leku Maxigra
− Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
− Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie z lekiem Maxigra
może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy
poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często
stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
− Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”),
ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego
zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
− Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
(tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia
płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano,
że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra, nasilają działanie obniżające
2
ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy
poinformować o tym lekarza.
− Jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca lub wątroby.
− Gdy pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia
tętniczego krwi.
− Jeśli u pacjenta występują dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe
siatkówki (retinitis pigmentosa).
− Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem
tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
w przypadku:
− Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi),
białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku
kostnego).
− Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
− Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala
na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
− Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (takich jak hemofilia).
Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku
Maxigra i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Leku Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo
rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Leku Maxigra nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil).
Leku nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Maxigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz
może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku Maxigra.
Dzieci i młodzież
Leku Maxigra nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Maxigra a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Maxigra może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu
w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej
pomocy medycznej, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra oraz godzinie jego zażycia.
Nie należy przyjmować leku Maxigra jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
Nie należy stosować leku Maxigra, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich
jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są
stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
3
Nie należy stosować leku Maxigra, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak
azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne
zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń
wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku dostępnej na rynku.
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia
krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być
objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania
lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek
Maxigra i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin
po przyjęciu leku Maxigra. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien
regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem
stosowania leku Maxigra. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki
(25 mg) leku dostępnej na rynku.
Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające sakubitryl z walsartanem, stosowane w leczeniu
niewydolności serca, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
Maxigra z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Maxigra może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż
przyjmowanie leku Maxigra w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny
do rozpoczęcia działania leku.
Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób
maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra, nie należy spożywać znacznych ilości
alkoholu przed zażyciem leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Lek Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Maxigra może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed
prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują
na lek Maxigra.
Lek Maxigra zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
3. Jak stosować lek Maxigra
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka początkowa to 50 mg.
Leku Maxigra nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
Nie należy przyjmować leku Maxigra jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil.
Lek Maxigra należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę
należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.
4
W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxigra jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Maxigra umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po
którym występuje działanie leku Maxigra jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół
godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym
posiłku.
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxigra nie dochodzi do erekcji lub, gdy
czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Maxigra
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.
Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxigra są zwykle łagodnie lub
umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy
zaprzestać przyjmowania leku Maxigra i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
− Reakcja alergiczna występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)
Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek,
twarzy, ust lub gardła.
− Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często.
Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
− należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
− nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
− Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić
u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
− Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko.
− Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko.
Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie
ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
− Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.
Inne działania niepożądane:
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
− ból głowy.
Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
− nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca
w górnej części ciała), niestrawność,
− widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,
5
− uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
− wymioty, wysypka skórna,
− podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie,
wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
− kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
− bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
dzwonienie w uszach,
− suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy
obejmują katar, kichanie i zatkany nos),
− ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),
− krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):
− omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu
krwi do części mózgu,
− uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
− krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie,
− zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub
powiek,
− niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła,
− rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
− krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
− uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca)
oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te
działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest
możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Maxigra
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
6
Zapis na opakowaniu po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer
serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Maxigra
− Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci
cytrynianu).
− Pozostałe składniki leku to:
− Rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka
koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.
− Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).
Jak wygląda lek Maxigra i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane są okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy niebieskiej.
Opakowanie zawiera 1, 4, 8 lub 12 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. + 48 22 364 61 01
Data ostatniej aktualizacji ulotki: