Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Soolantra

Soolantra

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Soolantra 10 mg/g krem 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

Jeden gram kremu zawiera 10 mg iwermektyny. 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

Jeden gram kremu zawiera 35 mg alkoholu cetylowego, 25 mg alkoholu stearylowego,  2 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218), 1 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E216) i 20 mg  glikolu propylenowego. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Krem. 

Biały do jasnożółtego, hydrofilowy krem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Produkt Soolantra jest wskazany w miejscowym leczeniu zmian zapalnych w trądziku różowatym  (grudkowo-krostkowym) u pacjentów dorosłych. 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Produkt leczniczy Soolantra należy stosować raz na dobę przez okres do 4 miesięcy. Produkt należy  stosować codziennie w trakcie jednego cyklu leczenia. Cykl leczenia można powtórzyć. Produkt leczniczy  może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym (patrz punkt 5.1.) 

W przypadku braku poprawy po 3 miesiącach należy przerwać leczenie. 

Szczególne populacje 

Zaburzenia czynności nerek 

Nie jest konieczne dostosowanie dawek. 

Zaburzenia czynności wątroby 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Nie jest konieczne dostosowanie dawek w populacji geriatrycznej (patrz także punkt 4.8).

Dzieci i młodzież 

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności produktu Soolantra u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18  lat. Dane na ten temat nie są dostępne. 

Sposób podawania  

Tylko do stosowania na skórę. 

Produkt leczniczy należy nanieść na skórę w ilości odpowiadającej ziarnku grochu w każdej z pięciu okolic  twarzy: na czoło, podbródek, nos oraz na każdy policzek. Produkt leczniczy należy rozprowadzić cienką  warstwą na całej twarzy, unikając oczu, warg i błony śluzowej. 

Produkt Soolantra należy stosować tylko na skórę twarzy. 

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce. 

Można nakładać kosmetyki po wyschnięciu produktu leczniczego. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

U pacjentów może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów trądziku różowatego, które zwykle ustępuje  w ciągu 1 tygodnia leczenia, w związku z reakcją na śmierć roztoczy (Demodex). W przypadku ciężkiego  pogorszenia objawów z silną reakcją skórną leczenie powinno zostać przerwane.  

Produktu Soolantra nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. 

Ten produkt leczniczy zawiera: 

- alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować reakcje skórne (np. kontaktowe  zapalenie skóry); 

- metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą  powodować reakcje alergiczne (także typu późnego); 

- glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Nie przeprowadzono badań interakcji (patrz punkt 5.2, podpunkt Metabolizm). 

Badania in vitro wykazały, że iwermektyna jest metabolizowana głównie z udziałem CYP3A4. W związku z  tym zaleca się ostrożność w przypadku podawania iwermektyny równocześnie z silnymi inhibitorami  CYP3A4, ponieważ ekspozycja na lek w osoczu może ulegać istotnemu zwiększeniu. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania iwermektyny u kobiet w ciąży lub dane te są  niewystarczające. Badania toksyczności reprodukcyjnej po podaniu doustnym wykazały, że iwermektyna ma  działanie teratogenne u szczurów i królików (patrz punkt 5.3), jednak ze względu na małą ekspozycję  ogólnoustrojową po miejscowym zastosowaniu produktu zgodnie z proponowanym dawkowaniem nie  przewiduje się istotnych zagrożeń dla płodu ludzkiego.  

Nie zaleca się stosowania produktu Soolantra w okresie ciąży. 

Karmienie piersią 

Po podaniu doustnym iwermektyna przenika do mleka kobiecego w niewielkich stężeniach. Nie oceniano  przenikania iwermektyny do mleka ludzkiego po zastosowaniu miejscowym. Dostępne dane  farmakokinetyczne/toksykologiczne z badań prowadzonych na zwierzętach również wykazały, że  iwermektyna przenika do mleka matki. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. 

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie produktem Soolantra bądź  zrezygnować z takiego leczenia, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z  leczenia dla kobiety. 

Płodność 

Brak dostępnych danych na temat wpływu iwermektyny na płodność u ludzi. U szczurów nie  zaobserwowano wpływu iwermektyny na reprodukcję ani na płodność. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Lek Soolantra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. 

4.8 Działania niepożądane 

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa 

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: uczucie pieczenia skóry, podrażnienie skóry, świąd i  suchość skóry; działania te występowały u nie więcej niż 1% pacjentów leczonych tym produktem  leczniczym w badaniach klinicznych. 

Działania niepożądane mają zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie i zwykle zmniejszają się w  trakcie dalszego leczenia. 

Nie zaobserwowano istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa pomiędzy pacjentami w wieku od 18 do  65 lat oraz pacjentami w wieku ≥65 lat. 

Tabela działań niepożądanych 

Działania niepożądane pogrupowano według działów klasyfikacji układów i narządów oraz częstości  występowania zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt  często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość  nie może być określona na podstawie dostępnych danych) i przedstawiono je dla produktu Soolantra w  badaniach klinicznych (patrz tabela 1). 

Tabela 1 – Działania niepożądane 

Klasyfikacja układów i  narządów według  

MedDRA
Częstość  

występowania  

działania  

niepożądanego
Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki  podskórnej
Często 
Uczucie pieczenia skóry
Niezbyt często 
Podrażnienie skóry, świąd, suchość skóry Zaostrzenie trądziku różowatego*
Nieznana 
Rumień 

Kontaktowe zapalenie skóry (alergiczne lub  podrażnieniowe) 

Obrzęk twarzy
Badania diagnostyczne 
Nieznana 
Zwiększenie aktywności aminotransferaz*


* Dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu  

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie  podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych  Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,  Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Nie ma doniesień o przedawkowaniu produktu Soolantra. 

W razie przypadkowej lub istotnej ekspozycji na nieznane ilości preparatów weterynaryjnych iwermektyny u  ludzi, w wyniku połknięcia, wdychania, wstrzyknięcia lub narażenia na powierzchni ciała, najczęściej  obserwowano następujące działania niepożądane: wysypka, obrzęk, bóle głowy, zawroty głowy, astenia,  nudności, wymioty i biegunka. Inne zaobserwowane działania niepożądane: drgawki, ataksja, duszność, bóle  brzucha, parestezje, pokrzywka i kontaktowe zapalenie skóry. 

W razie przypadkowego połknięcia, leczenie wspomagające, jeżeli jest wskazane, powinno obejmować  płyny i elektrolity podawane parenteralnie, wspomaganie oddychania (tlen i wentylacja mechaniczna w razie  potrzeby) oraz środki presyjne, jeżeli występuje klinicznie istotna hipotonia. Należy możliwie jak  najszybciej wywołać wymioty i/lub wykonać płukanie żołądka, a następnie można w razie potrzeby podawać  leki przeczyszczające i stosować inne rutynowe działania wskazane w zatruciach, aby zapobiec wchłanianiu  połkniętego materiału. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne preparaty dermatologiczne, inne leki dermatologiczne, kod ATC:  D11AX22 

Mechanizm działania 

Iwermektyna należy do leków z grupy awermektyny. Awermektyna wywiera działanie przeciwzapalne  poprzez hamowanie indukowanego lipopolisacharydem wytwarzania cytokin zapalnych. Właściwości  przeciwzapalne iwermektyny stosowanej na skórę zaobserwowano w zwierzęcych modelach zapalenia  

skóry. Iwermektyna powoduje również śmierć pasożytów, głównie poprzez selektywne wiązanie i wysokie  powinowactwo do kanałów chlorkowych bramkowanych glutaminianem, które występują w komórkach  nerwowych i mięśniowych u bezkręgowców. 

Mechanizm działania produktu Soolantra w leczeniu zmian zapalnych w trądziku różowatym nie jest znany,  lecz może być powiązany z przeciwzapalnymi działaniami iwermektyny, jak również może powodować  śmierć roztoczy z rodzaju nużeńców (Demodex), które opisywano jako czynnik powodujący zapalenie skóry. 

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania 

Produkt Soolantra stosowany raz na dobę, przed snem, oceniano w leczeniu zmian zapalnych w trądziku  różowatym w dwóch randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej  próby, kontrolowanych placebo; badania te miały identyczną konstrukcję. W badaniach tych uczestniczyło  1371 pacjentów w wieku od 18 lat i starszych, którzy byli leczeni raz dziennie przez 12 tygodni produktem  Soolantra lub placebo.  

Ogółem 96% pacjentów było rasy białej, a 67% stanowiły kobiety. Używając 5-punktowej skali ogólnej  oceny przez badacza (ang. Investigator Global Assessment, IGA) u 79% pacjentów stwierdzono  umiarkowane nasilenie (IGA=3), a u 21% ciężkie nasilenie (IGA=4) zmian chorobowych podczas oceny  początkowej. 

Jednym z pierwszorzędowych punktów końcowych dotyczących skuteczności w obu badaniach klinicznych  był odsetek sukcesów określany na podstawie wyniku oceny IGA (odsetek pacjentów, u których zmiany  ustąpiły „całkowicie” lub „prawie całkowicie” w tygodniu 12 badania), a także bezwzględna zmiana  początkowej liczby zmian zapalnych. Skala IGA opiera się na następujących definicjach:

Tabela 2: Skala ogólnej oceny przez badacza (IGA) 

Stopień 
Wynik 
Opis kliniczny
Całkowite  

ustąpienie  

zmian

Nie występują zmiany zapalne ani rumień
Prawie  

całkowite  

ustąpienie  

zmian

Bardzo niewiele małych grudek i (lub) krostek, bardzo  niewielki rumień
Zmiany  

łagodne

Niewiele małych grudek i (lub) krostek, niewielki rumień
Zmiany  

umiarkowane

Kilka małych lub dużych grudek i (lub) krostek,  umiarkowany rumień
Zmiany  

ciężkie

Liczne małe lub duże grudki i (lub) krostki, nasilony  rumień


Wyniki obu badań klinicznych wykazały, że produkt Soolantra stosowany raz na dobę przez 12 tygodni był  statystycznie skuteczniejszy niż podłoże kremu pod względem odsetka sukcesów określonego na podstawie  oceny IGA, a także bezwzględnej zmiany liczby zmian zapalnych (p<0,001, patrz tabela 3 oraz rycina 1,  rycina 2, rycina 3 i rycina 4).  

W poniższej tabeli i na rycinach przedstawione są wyniki obu badań dotyczące skuteczności. Tabela 3: Wyniki dotyczące skuteczności 

 

Badanie 1 
Badanie 2
Soolantra 

(N=451)
Placebo 

(N=232)
Soolantra 

(N=459)
Placebo 

(N=229)
Globalna ocena badacza

 

 

 


Liczba (%) pacjentów, u  których zmiany ustąpiły  całkowicie lub prawie  całkowicie według oceny  IGA w tygodniu 12
173 

(38,4)
27 

(11,6)
184 

(40,1)
43 

(18,8)
Zmiany zapalne

 

 

 


Średnia liczba zmian  

zapalnych  

podczas oceny  

początkowej
31,0 
30,5 
33,3 
32,2
Średnia liczba zmian  

zapalnych  

w tygodniu 12
10,6 
18,5 
11,0 
18,8
Średnia bezwzględna  

zmiana (zmiana %) liczby  zmian zapalnych  

w tygodniu 12 w  

porównaniu z oceną  

początkową
−20,5 

(−64,9)
−12,0 

(−41,6)
−22,2 

(−65,7)
−13,4 

(−43,4)


Ryciny 1 i 2: Odsetek sukcesów według oceny IGA w czasie, w kolejnych tygodniach  

Badanie 1 Badanie 2 

 

Ryciny 3 i 4: Średnia bezwzględna zmiana liczby zmian zapalnych od oceny początkowej w czasie w  tygodniach 

Badanie 1 Badanie 2 

 

Preparat Soolantra był statystycznie skuteczniejszy niż podłoże kremu pod względem wpływu na  równorzędne pierwszorzędowe punkty końcowe; rozpoczęcie działania stwierdzano po 4 tygodniach  leczenia (p<0,05). 

Ocenę IGA wykonywano w trakcie 40-tygodniowej kontynuacji tych dwóch badań klinicznych – odsetki  pacjentów leczonych produktem Soolantra osiągających wynik IGA 0 lub 1 nadal zwiększał się do  tygodnia 52. Odsetek sukcesów (IGA=0 lub 1) w tygodniu 52 wynosił 71% i 76% odpowiednio w  badaniach 1 i 2. 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego w leczeniu zmian zapalnych w trądziku  różowatym oceniano również w randomizowanym, zaślepionym dla badacza badaniu klinicznym kontrolowanym substancją czynną. Badanie to przeprowadzono w grupie 962 pacjentów w wieku 18 lat i  starszych, którzy byli leczeni przez 16 tygodni produktem Soolantra stosowanym raz na dobę lub  metronidazolem w dawce 7,5 mg/g w postaci kremu dwa razy na dobę. W tym badaniu 99,7% osób było rasy  białej, a 65,2% stanowiły kobiety; w skali IGA nasilenie zmian oceniono jako umiarkowane (IGA=3) u  83,3% pacjentów, a jako ciężkie (IGA=4) – u 16,7% pacjentów (patrz rycina 5). 

Wyniki tego badania wykazały, że produkt Soolantra był statystycznie skuteczniejszy niż metronidazol  7,5 mg/g w postaci kremu pod względem wpływu na pierwszorzędowy punkt końcowy dotyczący  skuteczności (średnia procentowa zmiana liczby zmian zapalnych), z redukcją początkowej liczby zmian o  83,0% i 73,7% po 16 tygodniach leczenia odpowiednio w grupach iwermektyny i metronidazolu (p<0,001).  Przewaga produktu Soolantra w tygodniu 16 została potwierdzona na podstawie odsetka sukcesów w oparciu  o wyniki oceny IGA oraz bezwzględnej zmiany liczby zmian zapalnych (drugorzędowe punkty końcowe;  p<0,001).

Rycina 5: 

Średnia zmiana procentowa w czasie w kolejnych tygodniach 

 

We wszystkich badaniach klinicznych ten produkt leczniczy zastosowano u około 300 osób w wieku 65 lat i  starszych. Nie zaobserwowano istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa i skuteczności pomiędzy  pacjentami w podeszłym wieku i pacjentami w wieku od 18 do 65 lat.  

Profil bezpieczeństwa, opisany w punkcie 4.8, pozostawał stabilny w trakcie długotrwałego stosowania  podczas leczenia prowadzonego przez okres do jednego roku. 

Leczenie iwermektyną w skojarzeniu z doksycykliną o mocy 40 mg w postaci kapsułek o zmodyfikowanym  uwalnianiu. 

W badaniu ANSWER oceniano względną skuteczność produktu Soolantra (IVM) w skojarzeniu z  doksycykliną o mocy 40 mg w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu (DMR), w porównaniu z produktem IVM w skojarzeniu z placebo dla DMR (PBO) w leczeniu ciężkiego trądziku różowatego. Było  to 12-tygodniowe, randomizowane, zaślepione dla badacza, kontrolowane badanie w układzie równoległym, z udziałem 273 mężczyzn i kobiet w wieku ≥18 lat z 20 do 70 zmianami zapalnymi (grudkami i krostami) na  twarzy oraz początkową ogólną oceną badacza (IGA) równą 4. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była zmiana procentowa liczby zmian zapalnych  w tygodniu 12 w porównaniu z oceną początkową. Znacząco większe średnie procentowe zmniejszenie  liczby zmian zapalnych zaobserwowano dla IVM + DMR w porównaniu z IVM + PBO (średnie ±  odchylenie standardowe: -80,29 ± 21,65% vs -73,56 ± 30,52%; p = 0,032). 

Dzieci i młodzież 

Europejska Agencja Leków odstąpiła od wymagania przedstawienia wyników badań produktu Soolantra ze  wszystkich podgrup populacji pacjentów pediatrycznych w trądziku różowatym grudkowo-krostkowym  (informacje na temat stosowania leku u dzieci przedstawiono w punkcie 4.2). 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Wchłanianie iwermektyny z produktu Soolantra oceniano w badaniu klinicznym z udziałem pacjentów  dorosłych z ciężką postacią trądziku różowatego w warunkach maksymalnego stosowania. W stanie  stacjonarnym (po 2 tygodniach leczenia) największe średnie (± odchylenie standardowe) stężenie  iwermektyny w osoczu występowało po 10 ± 8 godzinach po zastosowaniu leku (Cmax: 2,1 ± 1,0 ng/ml,  zakres: 0,7–4,0 ng/ml), a największa średnia (± odchylenie standardowe) wartość AUC0-24h wynosiła  36 ± 16 ng.h/ml (zakres: 14–75 ng.h/ml). Poziom ogólnoustrojowej ekspozycji na iwermektynę osiągał  plateau w ciągu dwóch tygodni leczenia (warunki stanu stacjonarnego). W trakcie dłuższego leczenia w  badaniach fazy 3 poziom ogólnoustrojowej ekspozycji na iwermektynę był podobny do zaobserwowanego  po dwóch tygodniach leczenia. W warunkach stanu stacjonarnego poziom ogólnoustrojowej ekspozycji na  iwermektynę (AUC0-24h: 36 ± 16 ng.h/ml) był niższy niż występujący po podaniu pojedynczej dawki  doustnej 6 mg iwermektyny u zdrowych ochotników (AUC0-24h: 134 ± 66 ng.h/ml).

Dystrybucja 

Badanie in vitro wykazało, że iwermektyna wiąże się z białkami osocza w ponad 99%, głównie z albuminą  surowicy ludzkiej. Nie zaobserwowano istotnego wiązania iwermektyny z erytrocytami. 

Metabolizm 

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów wątroby ludzkiej i rekombinowanych enzymów  CYP450 wykazano, że iwermektyna jest metabolizowana głównie przez CYP3A4.  Badania in vitro wykazały, że iwermektyna nie hamuje izoenzymów CYP450 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9,  2C19, 2D6, 3A4, 4A11 ani 2E1. Iwermektyna nie indukuje ekspresji enzymów CYP450 (1A2, 2B6, 2C9 ani  3A4) w hodowlach hepatocytów ludzkich. 

W badaniu klinicznym oceniającym farmakokinetykę leku w warunkach maksymalnego stosowania  zidentyfikowano dwa główne metabolity iwermektyny i oceniano je w badaniach klinicznych fazy 2 (3″-O demetyloiwermektyna i 4α-hydroksyiwermektyna). Podobnie jak w przypadku związku macierzystego,  poziom metabolitów osiągał warunki stanu stacjonarnego w ciągu 2 tygodni leczenia, bez oznak kumulacji w  okresie do 12 tygodni. Ponadto ogólnoustrojowa ekspozycja na metabolity (szacowana na podstawie Cmax oraz AUC) w stanie stacjonarnym była dużo mniejsza niż po podaniu doustnym iwermektyny. 

Eliminacja 

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił średnio 6 dni (średnia: 145 godzin, zakres: 92–238 dni) u  pacjentów stosujących produkt leczniczy na skórę raz na dobę przez 28 dni w badaniu klinicznym  oceniającym farmakokinetykę w warunkach maksymalnego stosowania. Eliminacja po miejscowym  zastosowaniu produktu Soolantra jest zależna od wchłaniania. Farmakokinetyki iwermektyny nie oceniano u  pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Prowadzone do 9 miesięcy badania dotyczące wielokrotnego podawania iwermektyny na skórę w postaci  kremu 10 mg/g miniaturowym świniom, nie wykazały działań toksycznych ani toksyczności miejscowej  przy poziomie ekspozycji ogólnoustrojowej porównywalnym z ekspozycją kliniczną.  

Iwermektyna nie wykazywała działań genotoksycznych w zestawie testów in vitro oraz in vivo. Dwuletnie  badanie działania rakotwórczego iwermektyny stosowaej na skórę w postaci kremu 10 mg/g u myszy, nie  wykazało zwiększonej częstości występowania nowotworów. 

Badania toksycznego wpływu na rozrodczość po doustnym podawaniu iwermektyny wykazały działanie  teratogenne u szczurów (rozszczep podniebienia) i królików (deformacja zgięciowa nadgarstka) po  zastosowaniu dużych dawek [przy marginesie ekspozycji dla największych dawek, po których nie  obserwuje się działań niepożądanych (NOAEL) co najmniej siedemdziesięciokrotnym w porównaniu z  ekspozycją kliniczną]. 

Toksyczny wpływ na noworodki zaobserwowany w badaniach oceniających doustne podawanie leku u  szczurów nie był związany z narażeniem w macicy (in utero), lecz z ekspozycją pourodzeniową na lek  zawarty w mleku matki, co prowadziło do wystąpienia dużego stężenia iwermektyny w mózgu i w osoczu u  potomstwa. 

Zaobserwowano, że iwermektyna w postaci kremu 10 mg/g działa drażniąco skórę, uczulająco oraz  uczulająco na światło u świnek morskich, jednak nie wykazuje działania fototoksycznego. 

Ocena ryzyka środowiskowego (ERA) 

Iwermektyna jest bardzo toksyczna dla bezkręgowców; zidentyfikowano zagrożenie dla organizmów  kompartmentu wodnego, osadów i lądowego. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia  środowiska, w szczególności wodnego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Glicerol 

Izopropylu palmitynian 

Karbomer 

Dimetykon 

Disodu edetynian 

Kwas cytrynowy jednowodny 

Alkohol cetylowy  

Alkohol stearylowy 

Makrogolu eter cetostearylowy 

Sorbitanu stearynian 

Metylu parahydroksybenzoesan (E218) 

Propylu parahydroksybenzoesan (E216) 

Fenoksyetanol 

Glikol propylenowy 

Alkohol oleilowy 

Sodu wodorotlenek 

Woda oczyszczona 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy 

6.3 Okres ważności 

2 lata 

Po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy. 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Tuba plastikowa laminowana PE/Aluminium/PE z główką z HDPE oraz z zamknięciem z PP  zabezpieczających przed dostępem dzieci zawierająca 15 g, 30 g, 45 g lub 60 g kremu, w tekturowym  pudełku. 

Tuba plastikowa laminowana PE/Aluminium/PE z wieczkiem z PP, zawierająca 2 g kremu, w tekturowym  pudełku. 

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia lub aby zmniejszyć zanieczyszczenie  środowiska, w szczególności wodnego. 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi  przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU 

Galderma Polska Sp. z o.o. 

ul. Puławska 145 

02-715 Warszawa 

Polska 

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr 22591 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.07.2015 r. 

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU LECZNICZEGO 

12/06/2020

10 

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Soolantra
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu