Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Rozex

Rozex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

ROZEX, 0,75% (7,5 mg/g), krem 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jeden gram kremu zawiera 7,5 mg metronidazolu (Metronidazolum). 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

Jeden gram kremu zawiera 22 mg alkoholu benzylowego (E1519) i 106 mg alkoholu  cetostearylowego. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Krem. 

Biały do jasnobeżowego, błyszczący krem. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE  

4.1 Wskazania do stosowania 

Miejscowe leczenie zmian zapalnych o charakterze grudek i krostek, w przebiegu trądzika  różowatego. 

Miejscowe leczenie zakażeń skóry. 

4.2 Dawkowanie i sposób stosowania 

Dawkowanie 

Dzieci i młodzież 

Produktu leczniczego Rozex nie zaleca się stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących  bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.  

Sposób podawania 

Produkt leczniczy Rozex w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę. Cienką warstwę produktu leczniczego należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze  dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Przed użyciem należy umyć leczone miejsca emulsją do  specjalnej pielęgnacji nadwrażliwej i delikatnej skóry twarzy. Po zastosowaniu produktu leczniczego Rozex krem, pacjenci mogą stosować tylko takie kosmetyki, które nie powodują powstawania  zaskórników i nie mają działania ściągającego.  

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy. Okres stosowania nie powinien być przedłużany.  Natomiast, jeżeli uzyskano wyraźną poprawę kliniczną, lekarz prowadzący może zalecić kontynuację  terapii przez kolejne 3 lub 4 miesiące, zależnie od nasilenia zmian. W przypadku braku poprawy  klinicznej leczenie należy przerwać. W badaniach klinicznych stosowano metronidazol miejscowo w  leczeniu trądzika różowatego przez okres dwóch lat. 

4.3 Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną metronidazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  wymienioną w punkcie 6.1. 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Rozex krem jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy uważać, aby produkt leczniczy nie dostał się do oczu lub na błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu  leczniczego z oczami, należy je przemyć dużą ilością wody. 

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zalecić rzadsze stosowanie produktu leczniczego lub czasowe przerwanie terapii. 

W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania  UV (np. w solariach). 

Metronidazol jest pochodną nitroimidazolową i należy stosować go ostrożnie u pacjentów z  „dyskrazją” krwi. 

Metronidazol pod wpływem promieniowania UV jest przekształcany do nieaktywnego metabolitu, co  znacząco zmniejsza jego skuteczność. Miejscowe reakcje fototoksyczne nie były obserwowane w  trakcie badan klinicznych. 

Nie należy stosować produktu leczniczego dłużej niż jest to konieczne. Doniesienia naukowe  sugerują, że metronidazol wykazuje działanie karcinogenne u niektórych gatunków zwierząt.  Dotychczas nie stwierdzono działania karcinogennego metronidazolu u ludzi (patrz punkt 5.3). 

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego produkt leczniczy może powodować miejscową  reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). 

Ten produkt leczniczy zawiera również 22 mg alkoholu benzylowego (E1519) w każdym gramie  kremu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie. 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Ryzyko wystąpienia interakcji z lekami o działaniu ogólnym jest mało prawdopodobne,  ze względu na niewielkie wchłanianie produktu leczniczego Rozex krem po zastosowaniu  miejscowym.  

Należy jednak wspomnieć, że u nielicznych pacjentów stosujących metronidazol doustnie, po wypiciu  alkoholu obserwowano reakcje podobne do reakcji, jakie występowały po wypiciu alkoholu podczas  stosowania disulfiramu. Metronidazol stosowany doustnie może nasilać działanie przeciwzakrzepowe  warfaryny i pochodnych kumaryny, powodując wydłużenie czasu protrombinowego. Nie wiadomo  czy miejscowo stosowany metronidazol wpływa na długość czasu protrombinowego. W rzadkich przypadkach odnotowano zmiany wartości INR po jednoczesnym zastosowaniu produktu leczniczego Rozex i leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Produkt leczniczy Rozex może być stosowany w okresie ciąży tylko, jeśli jest to konieczne. Nie ma badań na temat stosowania produktu leczniczego Rozex krem u kobiet w ciąży. Wykazano działanie karcinogenne metronidazolu stosowanego doustnie u niektórych gryzoni.  Metronidazol po podaniu doustnym szybko przenika przez barierę łożyskową i do krążenia  płodowego. Nie obserwowano działania fetotoksycznego metronidazolu po zastosowaniu doustnym u  myszy i szczurów, jednak wyniki badań na zwierzętach nie mogą być odnoszone bezpośrednio do ludzi. 

Karmienie piersią 

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią. 

W okresie karmienia piersią należy rozważyć zaprzestanie leczenia produktem leczniczym lub  przerwanie karmienia piersią. 

Metronidazol po podaniu doustnym przenika do mleka kobiecego w ilościach zbliżonych do ilości  wykrywanych w osoczu krwi. U kobiet karmiących piersią stężenie metronidazolu w osoczu po  stosowaniu miejscowym produktu leczniczego Rozex krem jest znamiennie mniejsze niż po podaniu  metronidazolu doustnie.  

Płodność 

Brak dostępnych danych. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Rozex krem nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność  prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

4.8 Działania niepożądane 

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według układów i narządów i następującej częstości  występowania: 

Bardzo często (≥1/10) 

Często (≥1/100, <1/10) 

Niezbyt często (≥1/1000, <1/100) 

Rzadko (≥1/10000, <1/1000) 

Bardzo rzadko (<1/10000), włączając pojedyncze zgłoszenia 

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:  

Często: sucha skóra, rumień, swędzenie, uczucie dyskomfortu skóry (pieczenie, ból skóry/kłucie),  podrażnienie skóry, pogorszenie objawów trądziku.  

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kontaktowe zapalenie  skóry, złuszczanie się skóry, obrzęk twarzy 

Zaburzenia układu nerwowego:  

Niezbyt często: niedoczulica, mrowienie i drętwienie kończyn, zaburzenie smaku (metaliczny smak w  ustach),  

Zaburzenia żołądka i jelit:  

Niezbyt często: mdłości 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwi to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Warszawa 

Tel.: +48 22 49 21 301 

Faks: +48 22 49 21 309 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

Brak danych dotyczących przedawkowania u ludzi. 

Badania toksyczności ostrej u szczurów, po doustnym podaniu 0,75% metronidazolu w postaci do  stosowania miejscowego, nie wykazały jego toksyczności w największej użytej dawce 5 g produktu  końcowego na kilogram masy ciała szczura. Dawka ta jest równoważna przyjęciu doustnemu przez  dorosłego człowieka o masie ciała 72 kg dwunastu opakowań po 30 g produktu leczniczego Rozex  krem lub 2 opakowania tego produktu przez dziecko o masie ciała 12 kg.  

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Chemioterapeutyki do stosowania miejscowego. kod ATC: D 06 BX 01  

Mechanizm działania 

Substancją czynną produktu leczniczego Rozex krem jest metronidazol - pochodna nitroimidazolu o  działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym. Mechanizm działania metronidazolu w  leczeniu trądzika różowatego nie jest znany, lecz dostępne dane wskazują, że związany jest z  działaniem przeciwbakteryjnym i (lub) przeciwzapalnym.  

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Po nałożeniu na twarz zdrowym osobnikom 1 g produktu leczniczego Rozex krem, średnie stężenie  metronidazolu w surowicy krwi wyniosło 32,9 ng/ml (od 14,8 do 54,4 ng/ml). Wartość ta jest mniejsza 100 razy od średniego stężenia metronidazolu w surowicy krwi, oznaczonego  u tych samych osobników po podaniu pojedynczej dawki 250 mg metronidazolu doustnie (średnie  Cmax=7428 ng/ml: od 4270 do 13970 ng/ml).  

Dystrybucja 

Cmax metabolitu (2-hydroksymetylometronidazol) po doustnym podaniu 250 mg metronidazolu  wynosiło od 626 ng/ml do 1788 ng/ml, osiągając największe wartości między 4 a 12 godziną po  podaniu. Po miejscowym zastosowaniu produktu leczniczego Rozex krem, średnie stężenia hydroksymetabolitu w surowicy krwi utrzymywało się poniżej zakresu oznaczeń metody (<9,5 ng/ml)  w większości punktów czasowych, osiągając Cmax 17,5 ng/ml. 

Wielkość ekspozycji (pole pod krzywą AUC) po miejscowym zastosowaniu 1 g metronidazolu  (produkt leczniczy Rozex krem) wyniosła 1,36 % wartości pola pod krzywą po zastosowaniu  pojedynczej doustnej dawki 250 mg metronidazolu (średnio 912,7 ng/h/ml i odpowiednio około 67107  ng/h/ml). 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Po zastosowaniu produktu leczniczego Rozex krem raz na dobę pod opatrunkiem okluzyjnym u  królików, nie stwierdzono objawów pierwotnego podrażnienia zarówno uszkodzonej, jak i  nieuszkodzonej skóry.  

Wykazano działanie mutagenne metronidazolu w licznych badaniach in vitro na bakteriach. Działanie  karcinogenne metronidazolu oceniano po zastosowaniu doustnym u szczurów, myszy i chomików.  Wykazano, że metronidazol stosowany doustnie powoduje częstsze występowanie nowotworów płuc  u myszy i prawdopodobnie innych nowotworów (w tym guzów wątroby u szczurów). Z kolei dwa  badania na chomikach, obejmujące cały okres życia, nie potwierdziły działania karcinogennego  metronidazolu.

Jedno badanie wykazało znamiennie częstsze występowanie indukowanych przez promieniowanie UV  nowotworów skóry u bezwłosych myszy, którym podawano dootrzewnowo metronidazol w dawce 15  ∝g/g masy ciała na dobę przez 28 dni. 

Znaczenie wyników powyższych badań dla stosowania metronidazolu miejscowo nie jest  jednoznaczne. Po kilkudziesięciu latach stosowania metronidazolu w postaci o działaniu ogólnym nie  opublikowano doniesień o wpływie metronidazolu na proces karcinogenezy u człowieka. Należy  jednak zalecać pacjentom unikania lub minimalizowania ekspozycji miejsc leczonych metronidazolem  na światło słoneczne oraz sztuczne źródła promieniowania ultrafioletowego (np. w solariach). 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Alkohol benzylowy (E1519), izopropylu palmitynian, glicerol, sorbitol ciekły 70% niekrystalizujący,  wosk zemulgowany (alkohol cetostearylowy, polisorbat 60), kwas mlekowy i/lub sodu wodorotlenek,  woda oczyszczona. 

 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres ważności 

3 lata 

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. 

 

Tuba aluminiowa pokryta wewnątrz żywicą epoksyfenolową z białą zakrętką PP, zawierająca 30 g  kremu, umieszczona w tekturowym pudełku. 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do  stosowania 

Bez specjalnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady  należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE  DO OBROTU 

Galderma Polska Sp. z o.o. 

ul. Puławska 145 

02-715 Warszawa 

Polska 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

9194

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO  OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA  

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 lutego 2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 listopada 2011 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Rozex
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu