Szukaj leku
FAQ

Klindacin T

Klindacin T


PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2
1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
KLINDACIN T, 10 mg/g, żel
Clindamycinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Klindacin T i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T
3. Jak stosować lek Klindacin T
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Klindacin T
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Klindacin t i w jakim celu się go stosuje
Lek Klindacin T zawiera jako substancję czynną antybiotyk - klindamycynę. Lek ma postać żelu.
Stosowany jest na skórę w leczeniu trądziku pospolitego.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T
Kiedy nie stosować leku Klindacin T
Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienione w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.
• Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie
przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej
wody.
• Jeśli pojawią się objawy podrażnienia skóry lub świadczące o uczuleniu na lek Klindacin T
(świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Należy poinformować lekarza:
• jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu pojawi się uporczywa, ciężka biegunka,
która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Może być konieczne odstawienie
leku. Lekarz ustali przyczynę jej wystąpienia i zaleci właściwe leczenie.
• jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie jelit, chorobę Crohna,
zapalenie okrężnicy po antybiotykoterapii.
Lek Klindacin T a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2
2
Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie. Równoczesne stosowanie
miejscowe innych leków może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Należy unikać stosowania leku Klindacin T w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku
za konieczne.
Leku Klindacin T nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych.
Lek Klindacin T zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego w każdym gramie żelu.
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni na otwarte rany lub duże
powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np. oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą.
3. Jak stosować lek Klindacin T
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Zalecana dawka
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę – rano i
wieczorem.
Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.
Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.
Dzieci poniżej 12 lat
Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klindacin T
Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny
(patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Pominięcie zastosowania leku Klindacin T
W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli
czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną
porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Klindacin T
Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać
leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie,
zakażenie może powrócić.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2
3
Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego
cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje
związane z podrażnieniem skóry takie jak:
• zapalenie mieszków włosowych;
• pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe
alergiczne zapalenie skóry.
• Ból brzucha, wzdęcia, biegunki.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie
wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Klindacin T
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Klindacin T
Substancją czynną leku jest klindamycyna.
1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.
Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona,
hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

PL_ztw_29122016_zmEMA_subpom_23062020_091020 v2
4
Jak wygląda Klindacin T i co zawiera opakowanie
Bezbarwny, przezroczysty żel.
Opakowanie: tuba 30 g.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Nr telefonu: 22 811-18-14
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: