Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Differin

Differin

Ulotka informacyjna - <strong>Differin</strong> żel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Differin, 1 mg/g, żel

Adapalenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel
 3. Jak stosować Differin żel
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Differin żel
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Differin żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Differin żel zawiera substancję czynną adapalen, który działa podobnie do retynoidów (grupa silnie działających leków stosowanych w chorobach skóry). Adapalen stosowany na skórę wpływa na normalizację procesów rogowacenia i różnicowania naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty). Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż retynoidy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin żel

Kiedy nie stosować leku Differin żel:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka postać trądziku pospolitego lub trądzik obejmujący dużą powierzchnię skóry;
 • w przypadku uszkodzenia skóry, gdy jest ona opalona lub z wypryskiem innym niż trądzikowy;
 • u pacjentek, które są w ciąży;
 • u pacjentek planujących zajście w ciążę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania żelu Differin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek Differin żel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
 • Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.
 • W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia tych objawów.

Przy stosowaniu leku, zmniejszenie grubości warstwy rogowej naskórka powoduje uczulenie skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo leków lub kosmetyków.

Z tego powodu, podczas leczenia lekiem Differin żel należy unikać nadmiernego narażenia na promieniowanie UV i światło słoneczne (np. nosząc nakrycie głowy i filtry ochronne) oraz unikać stosowania kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci: Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Lek Differin żel a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lub stosowanych obecnie lub niedawno lekach, jak również o planowanych lekach do przyjęcia lub zastosowania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Ciąża: Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy skonsultować się z lekarzem. NIE WOLNO stosować leku Differin w czasie ciąży lub jeśli planuje się zajście w ciążę. W razie potrzeby uzyskaj więcej informacji od lekarza prowadzącego.

W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Differin, należy przerwać leczenie i natychmiast poinformować lekarza dla dalszej oceny.

Karmienie piersią: Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku podczas karmienia piersią, unikaj kontaktu dziecka z lekiem na skórze piersiowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek Differin żel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.

Żel Differin zawiera glikol propylenowy i parahydroksybenzoesan metylu, co może powodować reakcje alergiczne (w tym reakcje typu późnego).

Jak stosować Differin żel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Differin żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Rozpocznij nakładanie małej ilości leku na obszary skóry objęte trądzikiem, z wyjątkiem okolic oczu, ust i fałdów nosowo-policzkowych, 10-15 minut po umyciu i wysuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu żelu dokładnie umyj ręce.

Jeśli po trzech miesiącach nie uzyskasz poprawy, skonsultuj się ponownie z lekarzem w sprawie dalszego leczenia.

Stosowanie u dzieci: Żel Differin jest przeznaczony tylko dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Differin żel: Nadmiernie stosowanie leku nie przyspiesza ani nie poprawia skuteczności leczenia, a może powodować zaczerwienienie, złuszczanie lub inne objawy podrażnienia skóry. W przypadku przypadkowego połknięcia leku, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Differin żel

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Differin żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna: obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia połykanie lub oddychanie, wysypka, świąd, pokrzywka i zawroty głowy. Może to być objaw obrzęku naczynioruchowego lub ciężkiej reakcji alergicznej (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 10 pacjentów):

 • sucha skóra
 • podrażnienie skóry
 • uczucie pieczenia skóry
 • zaczerwienienie skóry (rumień)

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 100 pacjentów):

 • kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia
 • uczucie dyskomfortu skóry
 • oparzenie słoneczne
 • swędzenie skóry (świąd)
 • łuszczenie się skóry
 • trądzik (nasilenie trądziku)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
 • ból skóry
 • obrzęk skóry
 • swędzenie
 • podrażnienie
 • zaczerwienienie powiek
 • obrzęk powiek
 • ciemnienie jasnej skóry
 • rozjaśnienie ciemniejszej skóry
 • oparzenie w miejscu nałożenia

Opisywano przypadki oparzeń w miejscu nałożenia (głównie oparzenia powierzchowne, ale także oparzenia drugiego stopnia lub poważne oparzenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje o leku Differin

Kontakt

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać Differin żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera żel Differin:

 • Substancją czynną leku jest adapalen
 • Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, fenoksyetanol, karbomer 940, disodu edetynian, poloksamer 182, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda żel Differin i co zawiera opakowanie:

Lek ma postać żelu. Opakowanie stanowią tuby LDPE zawierające 15 g lub 30 g żelu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, Polska Tel: +48 22 331 21 80

Wytwórca: Laboratoires Galderma, Z.I. Montdésir, 74 540 Alby-sur-Chéran, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Differin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu