Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Differin

Differin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Differin, 1 mg/g, żel
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g żelu zawiera 1 mg adapalenu (Adapalenum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy i metylu parahydroksybenzoesan.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Żel
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Trądzik pospolity (acne vulgaris) – łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne
comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo–pustulosa).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości żelu na skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz
fałdów nosowo-policzkowych, 10 – 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu
żelu należy dokładnie umyć ręce.
Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, lekarz powinien podjąć decyzję o dalszym
stosowaniu produktu.
Dzieci i młodzież
Produktu leczniczego Differin żel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Differin żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, na miejsca objęte trądzikiem.
4.3 Przeciwwskazania
- Ciąża (patrz punkt 4.6)
- Kobiety planujące zajście w ciążę
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1.
Nie stosować:
- w nadwrażliwości na adapalen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego;
- w przypadku ciężkiego trądziku pospolitego lub trądziku obejmującego dużą powierzchnię skóry;
- na skórę uszkodzoną, opaloną lub z wypryskiem innym niż trądzikowy;
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Żel Differin przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem.
W razie przypadkowego kontaktu z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą
ilością wody.
W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i
wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia
objawów.
Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek zmniejszenia warstwy rogowej naskórka, skóra
staje się bardziej wrażliwa na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo
leków lub kosmetyków. Z uwagi na to, podczas leczenia żelem Differin należy unikać nadmiernej
ekspozycji na promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i
nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu
ściągającym.
Ze względu na zawartość substancji pomocniczych – glikolu propylenowego i
parahydroksybenzoesanu metylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe
reakcje typu późnego).
Dzieci i młodzież
Produktu leczniczego Differin żel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Produktu leczniczego Differin żel nie należy stosować jednocześnie z lekami o podobnym
mechanizmie działania i z innymi lekami stosowanymi na skórę zawierającymi retynoidy. Nie należy
stosować na skórę innych preparatów, które mogą działać drażniąco (np. preparaty złuszczające,
ściągające, ścierająco-czyszczące, alkohole). W razie równoczesnego stosowania innych leków
przeciwtrądzikowych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny 1%, nadtlenku benzoilu 10%)
należy stosować je rano, a żel Differin wieczorem.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Retynoidy stosowane doustnie mają związek z występowaniem wad wrodzonych. Retynoidy do
stosowania miejscowego, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami, ogólnie są uznawane za
wywołujące małą ekspozycję układową, ze względu na minimalne wchłanianie przezskórne. Mogą
jednak wystąpić indywidualne okoliczności (jak np. uszkodzona skóra, przedawkowanie), które
przyczynią się do zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej.
Ciąża
Differin krem jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) do stosowania u kobiet w ciąży oraz u kobiet
planujących zajście w ciążę.
Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie adapalenu w przypadku podawania dużych
dawek doustnie (patrz pkt. 5.3). Badania kliniczne dotyczące miejscowo stosowanego adapalenu u
kobiet w ciąży są ograniczone.
Jeśli produkt jest stosowany w trakcie ciąży, lub gdy pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie
przyjmowania leku, leczenie musi zostać przerwane.
Karmienie piersią
Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania adapalenu do mleka zwierząt lub ludzi podczas
miejscowego stosowania produktu Differin.
Nie oczekuje się wpływu adapalenu na dziecko karmione piersią, ponieważ po zastosowaniu
miejscowym ekspozycja na lek kobiety karmiącej piersią jest pomijalna.
Differin można stosować u kobiet karmiących piersią.
Aby uniknąć kontaktu dziecka z produktem leczniczym, nie należy nakładać żelu, Differin na klatkę
piersiową u kobiet karmiących piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Differin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Differin może powodować następujące działania niepożądane:
Układy i narządy
(MedDRA)
Częstość
występowania
Działanie niepożądane
Skóra i tkanka
podskórna
Często (≥1/100
to <1/10)
Sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia
skóry, rumień
Niezbyt często
(≥1/1000 to
<1/100)
Kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia,
uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, świąd,
łuszczenie się skóry, trądzik
Nieznana* Ból skóry, obrzęk skóry, alergiczne kontaktowe
zapalenie skóry, oparzenie w miejscu aplikacji**,
hipopigmentacja skóry, hiperpigmentacja skóry
Zaburzenia oka Nieznana* Podrażnienie powiek, rumień powiek, świąd powiek,
obrzęk powiek
Zaburzenia układu
immunologicznego
Nieznana* Reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy
*dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu
** Większość przypadków oparzeń w miejscu aplikacji była powierzchowna, jednak notowano
przypadki oparzeń drugiego stopnia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Stosowanie produktu w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zaś może być
przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.
Żel Differin wywołuje objawy toksyczne u myszy i szczurów po doustnym podaniu dawek większych
niż 10 g/kg mc. Po przypadkowym, omyłkowym połknięciu produktu należy rozważyć płukanie
żołądka.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego;
kod ATC: D 10 AD 03
Mechanizm działania
Adapalen - substancja czynna produktu leczniczego Differin żel jest pochodną kwasu
naftalenokarboksylowego. Nie reaguje z tlenem i nie rozkłada się pod wpływem światła. Adapalen
działa podobnie do retynoidów.
Po przedostaniu się do wnętrza komórki łączy się z receptorami jądrowymi kwasu retynowego (ang.
RAR – retinoic acid receptor), powodując zmianę ekspresji genów i syntezę nowego mRNA.
W przeciwieństwie do retynoidów, nie wiąże się z receptorami cytoplazmatycznymi.
Adapalen stosowany miejscowo wpływa na normalizację procesów keratynizacji i różnicowania
naskórka. Prawdopodobnie normalizuje różnicowanie nabłonka komórkowego mieszków włosowych,
w wyniku czego zmniejsza powstawanie zaskórników. Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż
retynoidy.
Hamuje reakcję chemotaktyczną i chemokinetyczną leukocytów wielojądrzastych oraz peroksydację
kwasu arachidonowego, ograniczając powstawanie odpowiednich mediatorów komórkowych odczynu
zapalnego. W wyniku tego adapalen stosowany na skórę zapobiega powstawaniu zaskórników
(otwartych i zamkniętych) oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po miejscowym zastosowaniu adapalen nie wchłania się przez skórę w istotnych ilościach. Nawet
podczas stosowania produktu leczniczego przez kilka tygodni na duże powierzchnie ciała, nie
stwierdzono obecności adapalenu w surowicy krwi pacjentów.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W doświadczeniach na zwierzętach wykazano, że adapalen jest dobrze tolerowany po stosowaniu
miejscowym w trwających 6 miesięcy badaniach na królikach i 2 lata na myszach. Główne objawy
toksyczności po podaniu doustnym w przypadku wszystkich badanych gatunków to hiperwitaminoza
A, zanik kości, zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej oraz niewielka niedokrwistość. Duże
dawki adapalenu podawane zwierzętom p.o. wywołują łagodne objawy neurologiczne, kardiologiczne
i związane z układem oddechowym. Adapalen nie działa mutagennie.
Wykonano badania adapalenu na myszach po podaniu przezskórnym w dawkach
0,6 mg/kg mc./dobę, 2 i 6 mg/kg mc./dobę oraz na szczurach w dawkach doustnych
0,15 mg/kg mc./dobę, 0,5 mg/kg mc./dobę i 1,5 mg/kg mc./dobę. Wykazano statystycznie znamienny
wzrost występowaniu raka chromochłonnego rdzenia nadnerczy tylko u samców szczurów po
podawaniu 1,5 mg/kg mc./dobę p.o.. Nie dotyczy to przezskórnego podawania adapalenu.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glikol propylenowy
Metylu parahydroksybenzoesan
Fenoksyetanol
Karbomer 940
Disodu edetynian
Poloksamer 182
Sodu wodorotlenek
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie stwierdzono.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu
leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba LDPE, zamknięta polipropylenową nakrętką w tekturowym pudełku.
1 tuba 15 g
1 tuba 30 g
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Brak szczególnych wymagań.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Galderma Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Polska
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/8424
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.12.2000 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 31.07.2013 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
01/04/2020

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Differin
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu