Szukaj leku
FAQ

Dalacin T

Dalacin T

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
DALACIN T, 10 mg/ml, płyn na skórę
(Clindamycinum)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Dalacin T i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dalacin T
3. Jak stosować Dalacin T
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Dalacin T
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Dalacin T i w jakim celu sie go stosuje
Dalacin T w postaci płynu na skórę zawiera substancję czynną klindamycynę w postaci klindamycyny
fosforanu. Po zastosowaniu na skórę klindamycyny fosforan zostaje przekształcony w klindamycynę,
antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym. Klindamycyna działa na bakterie Propionibacterium
acnes, będące jedną z przyczyn trądziku pospolitego.
Wskazania:
Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dalacin T
Kiedy nie stosować leku Dalacin T
• Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę (osoby uczulone na jedną z tych
substancji mogą być również uczulone na drugą z nich, tak zwana reakcja krzyżowa), lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• Jeśli w trakcie stosowania antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi i zranioną skórą. W razie przypadkowego
kontaktu należy przemyć oczy, błony śluzowe lub zranioną skórę chłodną wodą.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego
zakończenia wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa lub bóle brzucha, gdyż mogą to być
objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelit (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium
difficile). Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć przebieg zagrażający życiu.
Natychmiast po rozpoznaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit, lekarz powinien zalecić zaprzestanie
stosowania leku Dalacin T i wdrożyć odpowiednie leczenie. Nie należy przyjmować środków
hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.
2
Należy poinformować lekarza jeśli w przeszłości wystąpiło zapalenie jelit związane z
antybiotykoterapią, o chorobie Crohna lub o przebyciu wrzodziejącego zapalenia jelit.
Dalacin T powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do alergii.
Dalacin T ma nieprzyjemny smak, dlatego należy zachować ostrożność stosując lek w okolicy ust.
Przedłużające się stosowanie leku Dalacin T powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarza.
Dzieci
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.
Dalacin T a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Klindamycyna hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, dlatego należy ostrożnie stosować lek u
pacjentów, u których stosuje się leki zwiotczające mięśnie.
Zaobserwowano antagonistyczne działanie pomiędzy klindamycyną a erytromycyną.
Wykazano oporność krzyżową (oporność na leki z danej grupy) pomiędzy klindamycyną a
linkomycyną.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża
Nie ma badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dalacin T u kobiet w ciąży. Lek może być
stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.
Karmienie piersią
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Dalacin T na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
Lek Dalacin T zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera glikol propylenowy , który może powodować podrażnienie skóry.
3. Jak stosować lek Dalacin T
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie u dorosłych i młodzieży
Nanosić cienką warstwę na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę. Nie zaleca się
wmasowywania płynu w skórę. Należy umyć ręce po zastosowaniu leku.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dalacin T
Lek stosowany miejscowo może wchłaniać się w ilościach powodujących ogólne działania
niepożądane klindamycyny (patrz punkty 2. i 4.).
3
Pominięcie zastosowania leku Dalacin T
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku
pominięcia dawki, lek należy zastosować tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora
zastosowania kolejnej dawki.
Przerwanie stosowania leku Dalacin T
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu leku Dalacin T mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
• wysuszenie skóry, podrażnienie skóry, pokrzywka.
Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10
pacjentów):
• przetłuszczenie skóry.
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1
na 100 pacjentów):
• zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• zapalenie mieszków włosowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne;
• ból oka;
• ból brzucha, rzekomobłoniaste zapalenie jelit;
• kontaktowe zapalenie skóry.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać Dalacin T
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
4
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Dalacin T
- Substancją czynną leku jest klindamycyna (w postaci klindamycyny fosforanu).
1 ml płynu zawiera 10 mg klindamycyny.
- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, sodu
wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).
Jak wygląda lek Dalacin T i co zawiera opakowanie
Lek Dalacin T w postaci płynu to przezroczysty, bezbarwny płyn.
Opakowanie leku to biała butelka z HDPE, z białą polipropylenową zakrętką, zawierająca 30 ml
płynu, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
Wytwórca:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia
Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei, 1930 Zaventem
Belgia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Inne źródła informacji
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl