Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku

Acnelec

Acnelec

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Acnelec, 1 mg/g, żel
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
l g żelu zawiera l mg adapalenu (Adapalenum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i glikol
propylenowy.
1 g żelu zawiera 1 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 40 mg glikolu propylenowego.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Żel
Biała lub prawie biała jednorodna, półprzezroczysta masa o charakterystycznym zapachu.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Trądzik pospolity (acne vulgaris) - łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne
comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo-pustulosa).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Acnelec żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem.
Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości produktu leczniczego na skórę, z wyjątkiem
okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, l0 - 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry
ręcznikiem. Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.
Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, lekarz powinien podjąć decyzję o dalszym
stosowaniu produktu leczniczego.
Dzieci i młodzież
Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Podanie na skórę.
4.3 Przeciwwskazania
- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
- ciąża (patrz punkt 4.6)
- kobiety planujące zajście w ciążę
Nie stosować:
- w przypadku ciężkiego trądziku pospolitego lub trądziku obejmującego dużą powierzchnię skóry
- na skórę uszkodzoną, opaloną lub z wypryskiem innym niż trądzikowy
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Żel Acnelec przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.
W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z ustami, oczami lub błonami śluzowymi,
należy przemyć je dużą ilością wody.
W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i
wysuszenie skóry twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do
ustąpienia objawów.
Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek zmniejszenia warstwy rogowej naskórka, skóra
staje się bardziej wrażliwa na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo
produktów leczniczych lub kosmetyków. Z uwagi na to podczas leczenia adapalenem należy unikać
nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry
ochronne) i nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o
działaniu ściągającym.
Produkt leczniczy zawiera 40 mg glikolu propylenowego w 1 g żelu.
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.
Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu produkt leczniczy może powodować
reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Dzieci i młodzież
Produktu leczniczego Acnelec żel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Produktu leczniczego Acnelec żel nie należy stosować jednocześnie z lekami o podobnym
mechanizmie działania i z innymi preparatami stosowanymi na skórę zawierającymi retynoidy. Nie
należy stosować na skórę innych preparatów, które mogą działać drażniąco (np. preparaty
złuszczające, ściągające, ścierająco-czyszczące, alkohole). W razie równoczesnego stosowania innych
przeciwtrądzikowych produktów leczniczych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny l%,
nadtlenku benzoilu l0%) należy stosować je rano, a Acnelec żel wieczorem.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Retynoidy stosowane doustnie mają związek z występowaniem wad wrodzonych. Retynoidy do
stosowania miejscowego, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami, ogólnie są uznawane za
wywołujące małą ekspozycję układową, ze względu na minimalne wchłanianie przezskórne. Mogą
jednak wystąpić indywidualne okoliczności (jak np. uszkodzona skóra, przedawkowanie), które
przyczynią się do zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej.
Ciąża:
Lek Acnelec żel jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) do stosowania u kobiet w ciąży oraz u kobiet
planujących zajście w ciążę.
Jeśli produkt leczniczy jest stosowany w trakcie ciąży, lub gdy pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie
przyjmowania leku, leczenie musi zostać przerwane.
Karmienie piersią:
Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania adapalenu do mleka zwierząt lub ludzi podczas
miejscowego stosowania produktu leczniczego Acnelec.
Nie oczekuje się wpływu adapalenu na dziecko karmione piersią, ponieważ po zastosowaniu
miejscowym, ekspozycja na lek kobiety karmiącej piersią jest pomijalna.
Acnelec żel można stosować u kobiet karmiących piersią.
Aby uniknąć kontaktu dziecka z produktem leczniczym, nie należy nakładać żelu Acnelec na klatkę
piersiową u kobiet karmiących piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie stwierdzono wpływu adapalenu na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i
sprawność psychofizyczną.
4.8 Działania niepożądane
Objawy niepożądane podane są według poniższej częstości występowania:
bardzo często (≥1/10);
często (≥1/100 do <1/10);
niezbyt często (≥1/1000 do <1/100);
rzadko (≥1/10 000 do <1/1000);
bardzo rzadko (<1/10 000);
częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Adapalen może powodować następujące działania niepożądane:
Układy i narządy
(MedDRA)
Częstość występowania Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
Często Sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie
pieczenia skóry, rumień
Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej
częstość nieznana oparzenie w miejscu aplikacji,
hipopigmentacja skóry, hiperpigmentacja
skóry
Niezbyt Kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z
podrażnienia, uczucie dyskomfortu skóry,
oparzenie słoneczne, świąd,
łuszczenie się skóry, trądzik
Nieznana* Ból skóry, obrzęk skóry, alergiczne
kontaktowe zapalenie skóry
Zaburzenia oka Nieznana* Podrażnienie powiek, rumień powiek, świąd
powiek, obrzęk powiek
Zaburzenia układu
immunologicznego
częstość nieznana reakcja anafilaktyczna, obrzęk
naczynioruchowy
*dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu
Większość przypadków oparzeń w miejscu aplikacji była powierzchowna, jednak notowano
przypadki oparzeń drugiego stopnia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Stosowanie produktu leczniczego w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zaś
może być przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.
Acnelec żel wywołuje objawy toksyczne u myszy i szczurów po doustnym podaniu dawek większych
niż l0 g/kg mc. Po przypadkowym, omyłkowym połknięciu produktu leczniczego należy rozważyć
płukanie żołądka.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego.
Kod ATC: D l0 AD 03
Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne
Adapalen – substancja czynna produktu leczniczego Acnelec żel jest pochodną kwasu
naftalenokarboksylowego. Nie reaguje z tlenem i nie rozkłada się pod wpływem światła. Adapalen
działa podobnie do retynoidów. Po przedostaniu się do wnętrza komórki łączy się z receptorami
jądrowymi kwasu retynowego (ang. RAR - retinoic acid receptor), powodując zmianę ekspresji
genów i syntezę nowego mRNA. W przeciwieństwie do retynoidów, nie wiąże się z ich receptorami
cytoplazmatycznymi.
Adapalen stosowany miejscowo wpływa na normalizację procesów keratynizacji i różnicowania
naskórka. Prawdopodobnie normalizuje różnicowanie nabłonka komórkowego mieszków włosowych,
w wyniku czego zmniejsza powstawanie zaskórników. Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż
retynoidy.
Hamuje chemotaktyczną i chemokinetyczną reakcję leukocytów wielojądrzastych oraz peroksydację
kwasu arachidonowego, ograniczając powstawanie odpowiednich mediatorów komórkowych odczynu
zapalnego. W wyniku tego adapalen stosowany na skórę zapobiega powstawaniu zaskórników
(otwartych i zamkniętych) oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty).
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Po miejscowym zastosowaniu adapalen nie wchłania się przez skórę w istotnych ilościach.
Nawet podczas stosowania produktu leczniczego przez kilka tygodni na duże powierzchnie ciała, nie
stwierdzono obecności adapalenu w surowicy krwi pacjentów.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W doświadczeniach na zwierzętach wykazano, że adapalen jest dobrze tolerowany po stosowaniu
miejscowym w badaniach na królikach trwających 6 miesięcy i 2 lata na myszach. Główne objawy
toksyczności w przypadku wszystkich badanych gatunków po podaniu doustnym to hyperwitaminoza
A, zanik kości, zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej oraz niewielka niedokrwistość. Duże
dawki adapalenu podawanego zwierzętom doustnie wywołują łagodne objawy neurologiczne,
kardiologiczne i związane z układem oddechowym. Adapalen nie działa mutagennie.
Wykonano badania adapalenu na myszach po podaniu przezskórnym w dawce 0,6 mg/kg mc./dobę,
2 i 6 mg/kg mc./dobę oraz na szczurach w dawce doustnej 0,15 mg/kg mc./dobę, 0,5 mg/kg mc./dobę i
1,5 mg/kg mc./dobę. Wykazano statystycznie znamienny wzrost występowania raka chromochłonnego
rdzenia nadnerczy u męskich osobników szczurów po podaniu l,5 mg/kg mc./dobę p.o. Nie dotyczy to
przezskórnego podawania adapalenu.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)
Disodu edetynian
Karbomer 980
Glikol propylenowy
Poloksamer 182
Fenoksyetanol
Sodu wodorotlenek
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie stwierdzono.
6.3 Okres ważności
3 lata
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Tuba aluminiowa z membraną od wewnątrz lakierowana, z szyjką i zakrętką z HDPE, zawierająca 30
g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu
leczniczego do stosowania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 21112
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 kwietnia 2013 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.05.2018
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Acnelec
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu