Szukaj leku
FAQ

Priligy

Priligy

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Priligy, 30 mg, tabletki powlekane
Priligy, 60 mg, tabletki powlekane
Dapoxetinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Priligy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Priligy
3. Jak stosować lek Priligy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Priligy
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Priligy i w jakim celu się go stosuje
Lek Priligy zawiera substancję czynną zwaną dapoksetyną i należy do grupy leków zwanych
„selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny” (SSRI). Priligy może być również
znany jako lek „urologiczny”.
Lek Priligy wydłuża czas potrzebny do wytrysku oraz pomaga utrzymać kontrolę nad wytryskiem.
Może to zmniejszyć poczucie frustracji oraz przygnębienia spowodowanego przedwczesnym
wytryskiem.
Lek Priligy stosowany jest w leczeniu przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn w wieku od
18 do 64 lat.
Przedwczesny wytrysk ma miejsce, gdy dochodzi do niego pod wpływem niewielkiej stymulacji
seksualnej, niezależnie od kontroli mężczyzny. Może być on przyczyną różnych problemów, w tym
problemów w relacjach seksualnych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Priligy
Kiedy nie stosować leku Priligy
 jeśli pacjent ma uczulenie na dapoksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
 jeśli pacjent ma problemy z sercem, takie jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca;
 jeśli u pacjenta występowały w przeszłości omdlenia;
 jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek mania (uwzględniając uczucie nadmiernej ekscytacji,
rozdrażnienia lub braku możliwości logicznego myślenia) lub ciężka depresja;
 jeśli pacjent stosuje:
o inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - leki stosowane w leczeniu depresji;
o tiorydazynę - stosowaną w leczeniu schizofrenii;
o inne leki stosowane w leczeniu depresji;
2
o lit  lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
o linezolid  antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń;
o tryptofan  lek ułatwiający zasypianie;
o ziele dziurawca zwyczajnego  lek ziołowy;
o tramadol  stosowany w leczeniu silnych bólów;
o leki stosowane w leczeniu migren.
Nie należy stosować leku Priligy jednocześnie z żadnym z wymienionych powyżej leków.
Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z wymienionych leków, powinien odczekać 14 dni przed
rozpoczęciem stosowania leku Priligy. Po zakończeniu stosowania leku Priligy należy odczekać 7 dni
przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z leków wymienionych na liście powyżej. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku
(patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”).
o niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych w tym ketokonazolem
i itrakonazolem (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”);
o niektóre leki stosowane w leczeniu HIV w tym rytonawirem, sakwinawirem, nelfinawirem
i atazanawirem (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”);
o niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, w tym telitromycyną (patrz punkt „Lek
Priligy a inne leki”);
o nefazodon  lek stosowany w leczeniu depresji (patrz punkt „Lek Priligy a inne leki”);
 jeśli pacjent ma umiarkowaną lub ciężką chorobę wątroby.
Nie należy stosować tego leku, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej punktów dotyczy
pacjenta. W przypadku dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
przed zastosowaniem tego leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Priligy należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką,
jeśli:
 u pacjenta nie zdiagnozowano przedwczesnego wytrysku;
 jeśli pacjent ma inne problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji;
 pacjent miał w przeszłości zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem;
 pacjent stosuje substancje psychoaktywne, takie jak ekstazy, LSD, narkotyki lub
benzodiazepiny;
 pacjent spożywa alkohol (patrz punkt „Priligy z jedzeniem, piciem i alkoholem”);
 pacjent miał problemy natury psychicznej, w tym depresję, manię (do objawów których należą:
uczucie nadmiernej ekscytacji, drażliwość lub brak zdolności do logicznego myślenia),
zaburzenia afektywne dwubiegunowe (do objawów których należą: ciężkie zaburzenia nastroju
pomiędzy manią a depresją) lub schizofrenię (zaburzenie psychiczne);
 pacjent ma padaczkę;
 pacjent miał wcześniej krwawienia lub problemy z krzepnięciem krwi;
 pacjent ma problemy z nerkami;
 pacjent ma lub zagraża mu wysokie ciśnienie śródgałkowe (jaskra).
Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeśli pacjent nie jest pewien), pacjent
powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, lekarz powinien wykonać badanie, aby upewnić się czy
u pacjenta nie występuje nagłe zmniejszenie ciśnienia podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Lek Priligy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków,
które wydawane są bez recepty, np. leków ziołowych. Lek Priligy może wpływać na działanie innych
3
leków. Stosowanie innych leków może również wpływać na działanie leku Priligy. Stosowanie innych
leków może wpływać na maksymalną dawkę leku Priligy, którą pacjent może przyjąć.
Nie należy stosować leku Priligy razem z:
 lekami stosowanymi w leczeniu depresji, zwanymi Inhibitorami monoaminooksydazy
(MAO);
 tiorydazyną stosowaną w leczeniu schizofrenii;
 innymi lekami o działaniu przeciwdepresyjnym;
 litem – lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
 linezolidem  antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń;
 tryptofanem – lekiem ułatwiającym zasypianie;
 zielem dziurawca zwyczajnego  lekiem ziołowym;
 tramadolem  stosowanym w leczeniu silnego bólu;
 lekami stosowanymi w leczeniu migren.
Nie należy stosować leku Priligy z żadnym z wyżej wymienionych leków w tym samym czasie. Jeśli
pacjent przyjmował którykolwiek z wymienionych powyżej leków, należy odczekać 14 dni przed
rozpoczęciem stosowania leku Priligy. Po zakończeniu stosowania leku Priligy, należy odczekać 7 dni
przed rozpoczęciem stosowania któregokolwiek z leków wymienionych powyżej. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tego
leku.
 niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych, w tym ketokonazolem
i itrakonazolem;
 niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV, w tym rytonawirem, sakwinawirem,
nelfinawirem i atazanawirem;
 niektórymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu zakażeń, w tym telitromycyną;
 nefazodonem  lekiem stosowanym w leczeniu depresji.
Pacjenci powinni powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmują którykolwiek
z wymienionych niżej leków:
 leki stosowane w leczeniu innych niż depresja zaburzeń psychicznych;
 niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen i kwas acetylosalicylowy;
 leki o działaniu przeciwzakrzepowym, w tym warfaryna;
 niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, takie jak syldenafil, tadalafil lub
wardenafil, mogą prawdopodobnie zmniejszać ciśnienie tętnicze po zmianie pozycji na
stojącą;
 niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i bólu w klatce piersiowej
(dusznica bolesna) (jak werapamil i diltiazem) lub rozroście gruczołu krokowego, z uwagi na
to, że te leki mogą również zmniejszać ciśnienie krwi podczas zmiany pozycji na stojącą.
 niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, jak flukonazol;
 niektóre leki stosowane w leczeniu HIV, jak amprenawir, fosamprenawir;
 niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, jak erytromycyna i klarytromycyna;
 aprepitant  stosowany w leczeniu nudności.
Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którykolwiek z powyższych punktów go dotyczy powinien, przed
zastosowaniem tego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Priligy z jedzeniem, piciem i alkoholem
 Nie należy pić soku grejpfrutowego przez 24 godziny przed zastosowaniem tego leku, gdyż
może to prowadzić do zwiększenia stężenia leku Priligy w organizmie.
 Ten lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
 Tabletkę należy popić przynajmniej jedną, pełną szklanką wody.
 Podczas stosowania tego leku należy unikać spożywania alkoholu.
 Stosowanie tego leku z alkoholem może spowodować nasilenie zawrotów głowy, senność lub
opóźnione reakcje.
4
 Spożywanie alkoholu podczas stosowania tego leku może zwiększyć ryzyko urazów w wyniku
omdlenia lub innych działań niepożądanych.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Kobiety nie powinny stosować tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania tego leku pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, osłabienie, trudności
z koncentracją oraz niewyraźnie widzenie. W przypadku, gdy którykolwiek z opisanych objawów
występuje u pacjenta, powinien on unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania niebezpiecznych
maszyn. Działanie alkoholu może ulec nasileniu u pacjentów stosujących ten lek, co powoduje
zwiększenie ryzyka urazów w wyniku omdlenia lub w wyniku innych działań niepożądanych, które
występują podczas stosowania leku Priligy wraz z alkoholem.
Lek Priligy zawiera laktozę
Ten lek zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek Priligy zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od
sodu”.
3. Jak stosować lek Priligy
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
 Zalecana dawka to 30 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do 60 mg.
 Lek należy stosować tylko 1 do 3 godzin przed podjęciem aktywności seksualnej.
 Nie należy przyjmować tego leku częściej niż jeden raz na 24 godziny (raz na dobę).
 Tabletki leku Priligy należy połykać w całości, aby uniknąć ich gorzkiego smaku, popijając co
najmniej szklanką wody. Takie postępowanie ma na celu zapobiec omdleniom (patrz punkt 4
„Omdlenia oraz niskie ciśnienie krwi”).
 Ten lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
 Ten lek nie powinien być stosowany przez mężczyzn w wieku poniżej 18 lat lub u mężczyzn
w wieku 65 lat i starszych.
 Należy porozmawiać z lekarzem na temat leczenia lekiem Priligy, po pierwszych 4 tygodniach
lub po 6 dawkach leku, w celu stwierdzenia, czy leczenie powinno być kontynuowane.
Jeśli leczenie będzie kontynuowane pacjent powinien rozmawiać na ten temat z lekarzem co
6 miesięcy.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Priligy
W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą. Pacjent może odczuwać nudności lub mogą wystąpić wymioty.
Przerwanie stosowania leku Priligy
Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Priligy. Możliwe jest
wystąpienie senności oraz zawrotów głowy po zaprzestaniu stosowania tego leku, nawet jeśli lek nie
był stosowany codziennie.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
5
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać stosowanie leku Priligy i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli:
 u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe (drgawki);
 u pacjenta wystąpiło omdlenie lub zawroty głowy po zmianie pozycji na stojącą;
 pacjent zaobserwował zmiany nastroju;
 u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy.
W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy przerwać
stosowanie leku Priligy oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Omdlenia oraz niskie ciśnienie krwi
Przyjmowanie tego leku może prowadzić do utraty przytomności oraz do zmniejszenia ciśnienia
podczas zmiany pozycji na stojącą. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tego działania, należy:
 tabletkę popić co najmniej jedną, pełną szklanką wody;
 nie stosować tego leku jeśli pacjent jest odwodniony (niedobór wody w organizmie).
Może się tak dziać, jeśli:
- pacjent nie pił niczego w przeciągu ostatnich 4 - 6 godzin;
- pacjent od dłuższego czasu poci się;
- u pacjenta występuje choroba z wysoką gorączką, biegunką lub wymiotami.
 jeśli pacjent czuje się jakby miał stracić przytomność (występują nudności, zawroty głowy,
uczucie oszołomienia, splątanie, pocenie się, zaburzenia rytmu serca) lub jeśli występuje
uczucie oszołomienia podczas przyjmowania pozycji stojącej, pacjent powinien natychmiast
położyć się tak aby jego głowa znajdowała się poniżej tułowia lub usiąść z głową pomiędzy
kolanami i poczekać, aż objawy ustąpią. Takie postępowanie pozwoli uniknąć upadku
i zranienia, gdyby doszło do utraty przytomności;
 nie należy wstawać gwałtownie, jeśli pacjent przed dłuższy czas siedział lub leżał;
 nie należy prowadzić pojazdów, używać jakichkolwiek narzędzi lub obsługiwać maszyn, jeśli
pacjent odczuwa osłabienie podczas stosowania leku;
 należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku Priligy doszło do omdlenia.
Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 mężczyzn):
 zawroty głowy;
 bóle głowy;
 nudności.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 mężczyzn):
 rozdrażnienie, lęk, pobudzenie lub niepokój;
 drętwienie lub mrowienie;
 trudności w osiąganiu lub utrzymywaniu erekcji;
 nadmierne pocenie się lub nagłe zaczerwienienie twarzy;
 biegunka, zaparcia lub oddawanie gazów;
 ból brzucha, wzdęcia lub wymioty;
 problemy ze snem lub dziwne sny;
 uczucie zmęczenia, senność, ziewanie;
 niedrożność nosa (obrzęk błony śluzowej nosa);
 zwiększenie ciśnienia krwi;
 trudności w koncentracji;
 drżenie lub roztrzęsienie;
 osłabienie popędu seksualnego;
 szum w uszach;
 niewyraźne widzenie;
 niestrawność;
 suchość w ustach.
6
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 mężczyzn):
 omdlenia lub zawroty głowy podczas zmiany pozycji na stojącą (patrz porady powyżej);
 zmiany nastroju, wzmożona czujność i podniecenie, lub paranoja;
 splątanie, dezorientacja oraz brak zdolności do logicznego myślenia;
 zwolnienie lub nieregularna częstość rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca;
 utrata popędu płciowego, trudności w osiągnięciu orgazmu;
 osłabienie, uspokojenie, apatia lub przemęczenie;
 depresja/nastrój depresyjny, zdenerwowanie lub zobojętnienie;
 uczucie gorąca, uczucie roztrzęsienia, uczucie nienormalności lub upojenia alkoholowego;
 zaburzenia widzenia, ból oka lub rozszerzone źrenice;
 niskie lub wysokie ciśnienie krwi;
 świąd lub zimne poty;
 uczucie wirowania;
 zaburzenia smaku;
 zgrzytanie zębów.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 mężczyzn):
 zawroty głowy występujące po wysiłku;
 nagłe zapadanie w sen;
 nagła potrzeba wypróżnienia.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Priligy
 Bez specjalnych zaleceń.
 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Priligy
- Substancją czynną leku jest dapoksetyna. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg lub 60 mg
dapoksetyny w postaci chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to:
7
o Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
o Otoczka tabletki: laktoza jednowodna, hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E171),
triacetyna, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172).
Jak wygląda lek Priligy i co zawiera opakowanie
 Priligy 30 mg tabletki powlekane są koloru jasnoszarego, okrągłe, wypukłe, o średnicy około
6,5 mm, oznaczone “30” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.
 Priligy 60 mg tabletki powlekane są koloru szarego, okrągłe, wypukłe, o średnicy około 8 mm,
oznaczone “60” wewnątrz trójkąta umieszczonego z jednej strony.
Blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym opakowaniu.
Priligy 30 mg tabletki powlekane: 3, 6 szt.
Priligy 60 mg tabletki powlekane: 1, 2, 3, 6 szt.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy
Wytwórca:
Menarini - Von Heyden GmbH,
Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden,
Niemcy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania (Irlandia Północna): Priligy
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2021