Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Ivoxel

Ivoxel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ivoxel

1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Ivoxel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivoxel

3. Jak stosować lek Ivoxel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Ivoxel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IVOXEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ivoxel zawiera jako substancję czynną mometazonu furoinian, który należy do leków z grupy kortykosteroidów (lub steroidów) do stosowania miejscowego.

Kortykosteroidy stosowane miejscowo można podzielić według siły działania na 4 grupy: o łagodnym, umiarkowanym, silnym i bardzo silnym działaniu. Lek Ivoxel jest klasyfikowany jako „silny kortykosteroid”.

U dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 2 lat i starszych lek Ivoxel jest stosowany w celu zmniejszenia objawów wywoływanych przez niektóre zapalne choroby skóry, takie jak łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej) oraz atopowe zapalenie skóry.

Lek Ivoxel nie wyleczy choroby, ale powinien pomóc w złagodzeniu jej objawów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IVOXEL

Kiedy nie stosować leku Ivoxel

• jeśli pacjent lub dziecko ma uczulenie na mometazonu furoinian lub inny kortykosteroid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, wymienionych w punkcie 6,

• w innych zaburzeniach skóry, ponieważ Ivoxel może spowodować nasilenie tych zaburzeń, w szczególności:

 • trądziku różowatym (choroba skóry twarzy),
 • trądziku pospolitym,
 • zapaleniu skóry wokół ust,
 • świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych,
 • wysypce pieluszkowej,
 • zakażeniu bakteryjnym, takim jak liszajec, zakażeniach wirusowych, takich jak opryszczka, półpasiec i ospa wietrzna, zakażeniach grzybiczych, takich jak grzybica stóp (czerwona,

 

Ostrzeżenia dotyczące leku Ivoxel

Lek Ivoxel może być stosowany w celu leczenia różnych chorób skóry, takich jak łuszczyca, jednak istnieją pewne ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed jego zastosowaniem:

 • Może nie być zalecany w przypadku infekcji grzybiczych (np. swędząca, łuszcząca się skóra stóp) lub zakażeń bakteryjnych.
 • Nie powinien być stosowany na powieki lub uszkodzoną skórę.
 • Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia po zastosowaniu leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Stosowanie leku na twarzy powinno być pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dzieci

Lek Ivoxel nie jest zalecany dla dzieci poniżej 2 lat.

Interakcje z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku Ivoxel należy poinformować lekarza o innych przyjmowanych lekach, suplementach diety oraz planowanym stosowaniu innych leków bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ivoxel. W przypadku przepisania leku, należy stosować go ostrożnie i unikać kontaktu z okolicą piersi podczas karmienia piersią.

Jak stosować lek Ivoxel?

Lekarz powinien określić odpowiednią dawkę i sposób stosowania leku. Należy regularnie oceniać skuteczność leczenia podczas stosowania leku Ivoxel.

 

Instrukcja stosowania leku Ivoxel

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku, młodzież oraz dzieci w wieku 2 lat i starsze:

 • Raz na dobę należy delikatnie nanieść cienką warstwę kremu na zmieniony chorobowo obszar skóry.
 • Należy stosować niewielką ilość kremu. Krem nałożony na czubek palca (pomiędzy końcem palca wskazującego osoby dorosłej a jego pierwszym zgięciem) wystarczy do pokrycia powierzchni skóry dwukrotnie większej niż dłoń osoby dorosłej. Nigdy nie należy stosować większej ilości kremu ani częściej niż zalecił lekarz lub farmaceuta.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku:

 • Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie ciała (ponad 20% powierzchni ciała) lub długotrwale (np. codziennie przez ponad trzy tygodnie).
 • Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, nie należy nakładać bandaża ani opatrunku na miejsce zastosowania leku. Spowodowałoby to większe wchłanianie leku i nasiliłoby możliwe działania niepożądane.

Dzieci (w wieku 2 lat i starsze):

 • Nie stosować kremu u dzieci w wieku powyżej 2 lat na jakąkolwiek część ciała bez ścisłej kontroli lekarskiej.
 • Nie stosować kremu na powierzchnię przekraczającą 10% powierzchni ciała dziecka.
 • Nie stosować w fałdach skóry ani pod szczelnym opatrunkiem.
 • Nie stosować dłużej niż przez 3 tygodnie.

Sposób podania: Lek Ivoxel przeznaczony jest do stosowania na skórę (podanie na skórę). Lek ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivoxel:

 • W razie przypadkowego połknięcia kremu lek nie powinien spowodować żadnych działań niepożądanych. Jednak w razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • W przypadku stosowania kremu częściej niż jest to zalecane lub na dużych powierzchniach ciała, lek może wpływać na działanie niektórych hormonów. U dzieci może to prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju.
 • Jeśli krem stosowano niezgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi dawek, zbyt często i (lub) długotrwale, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Ivoxel:

 • Zastosować krem jak najszybciej, następnie kontynuować stosowanie jak dotychczas.
 • Nie należy stosować podwójnej dawki kremu ani stosować kremu dwukrotnie w ciągu doby w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ivoxel:

 • W przypadku długotrwałego stosowania nie należy przerywać stosowania kremu nagle, ponieważ może to być szkodliwe.
 • Leczenie należy przerywać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ivoxel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku braku poprawy po zastosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub w razie pogorszenia objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Działania niepożądane u dzieci i dorosłych w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów

Obejmują reakcje występujące:

Często:

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób:

 • Łagodne do umiarkowanego uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, zaburzenia czucia (parestezje), czyraki skóry (czyraczność), ścieńczenie skóry (atrofia skóry).

Niezbyt często:

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób:

 • Nieregularne zmiany na skórze (rozstępy), podrażnienie skóry, nadmierne owłosienie (hypertrichosis), zmiany zabarwienia skóry, zapalenie skóry wokół ust, zmiękczenie i wybielenie skóry (maceracja skóry), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, pęcherzyki wypełnione ropą na skórze twarzy (zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy), stany zapalne (w tym reakcje trądzikopodobne), purpurowe lub ciemnoniebieskie zabarwienie skóry (wybroczyny podskórne), potówki, suchość, uczulenie, zapalenie mieszków włosowych oraz zakażenia wtórne.

Bardzo rzadko:

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób:

 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych na skórze lub „pajączki” naczyniowe.

Częstość nie znana: nieostre widzenie.

W przypadku stosowania dużych dawek, leczenia dużych obszarów skóry, leczenia długotrwałego lub stosowania pod opatrunkami istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Kortykosteroidy mogą zaburzać prawidłowe wytwarzanie steroidów w organizmie. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku. Szczególnie u dzieci leczonych kortykosteroidami w maści lub kremie może dojść do wchłaniania leku przez skórę i wystąpienia zaburzeń zwanych zespołem Cushinga z wieloma objawami, takimi jak twarz „księżycowata” i osłabienie. Dzieci leczone długotrwale mogą rosnąć wolniej niż ich rówieśnicy. Aby tego uniknąć, lekarz przepisze najmniejszą dawkę steroidu, przy której objawy choroby są właściwie kontrolowane.

Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IVOXEL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na tubie po słowach: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

 

Okres ważności produktu leczniczego po pierwszym otwarciu opakowania (tuby): 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ivoxel

 • Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jeden gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.
 • Pozostałe składniki: woda oczyszczona, wazelina biała zawierająca butylohydroksytoluen (E 321), parafina ciekła, 2-metylopentan-2,4-diol, alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A), zawierający wodorofosforan disodowy/potasowy do ustalenia pH, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, glicerol, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, guma ksantan.

Jak wygląda lek Ivoxel i co zawiera opakowanie

Lek Ivoxel to biały krem. Opakowania leku to tuby laminowane z PE/Aluminium z zakrętką z polipropylenu, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 50 g, 60 g, 70 g, 90 g lub 100 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

21465 Reinbek

Niemcy

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o.

ul. Pileckiego 63

02-781 Warszawa

tel.: 22 330 02 57

fax: 22 313 01 57

Produkt leczniczy został dopuszczony do stosowania w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa państwa członkowskiegoNazwa produktu leczniczego
AustriaMonovo1 mg/g Creme
HiszpaniaMonovo 1 mg/g Crema
HolandiaMonovo 1 mg/g Crème
IrlandiaMonovo 1 mg/g Cream
LuksemburgMonovo1 mg/g Creme
NiemcyMonovo 1 mg/g Creme

Polska

Ivoxel

Portugalia

Ivoxel 1 mg/g Creme

Włochy

Mundoson 1 mg/g Crema

Wielka Brytania

Mometasone furoate 0.1% w/w Cream

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Ivoxel
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu