Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Zovirax Duo

Zovirax Duo

Ulotka Zovirax Duo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem

Aciclovirum + Hydrocortisonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli objawy utrzymują się 5 dni po zakończeniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo
 3. Jak stosować lek Zovirax Duo
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Zovirax Duo
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje

Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne: acyklowir i hydrokortyzon. Acyklowir działa przeciwwirusowo i pomaga zwalczać wirusa powodującego opryszczkę. Hydrocortyzon jest łagodnym steroidem zmniejszającym stan zapalny związany z opryszczką.

Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych opryszczki warg i skóry w okolicy ust (takich, jak mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), aby zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się opryszczki w zmiany pęcherzowe u dorosłych i młodzież w wieku od 12 lat.

Nawet jeśli opryszczka przeszła już w postać pęcherzy, stosowanie leku Zovirax Duo skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w porównaniu do kremu nie zawierającego substancji czynnych.

Opryszczka warg jest spowodowana wirusem opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Wirus ten powoduje powstawanie pęcherzyków i owrzodzeń, głównie na ustach, ale także na innych częściach twarzy. Opryszczka może się rozwijać, gdy układ odpornościowy organizmu jest osłabiony, np. w czasie przeziębienia lub innego zakażenia. Stres, silne światło słoneczne, niskie temperatury lub miesiączka mogą również wywoływać opryszczkę.

Jeśli objawy utrzymują się 5 dni po zakończeniu leczenia, należy zwrócić się do lekarza.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo

Kiedy nie stosować leku Zovirax Duo:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Zovirax Duo

Przeredagowany tekst:

w przypadku zakażeń skóry nie spowodowanych wirusem wywołującym opryszczkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy stosować lek Zovirax Duo jedynie na opryszczkę warg i skórę w okolicy ust.

Należy porozmawiać z lekarzem w przypadku ciężkiej, nawracającej opryszczki aby sprawdzić czy u pacjenta nie występują inne problemy zdrowotne.

Nie stosować leku Zovirax Duo:

 • do oczu, wewnątrz jamy ustnej, do nosa lub na narządy płciowe,
 • w leczeniu opryszczki narządów płciowych,
 • jeżeli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy, np. jest po przeszczepie szpiku kostnego lub jest zarażony wirusem HIV lub pacjent ma zdiagnozowane zaburzenia układu immunologicznego,
 • razem z opatrunkami, takimi jak plastry opatrunkowe czy plastry na opryszczkę.

Należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku, w celu uniknięcia pogorszenia objawów choroby lub przeniesienia jej na inne osoby.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni.

Dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie jest znana skuteczność oraz bezpieczeństwo jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Lek Zovirax Duo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym wydawanych bez recepty.

Nie wiadomo, czy działanie leku Zovirax Duo może się zmienić, jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie inne leki.

Zovirax Duo z jedzeniem i piciem

Nie wolno nakładać tego leku tuż przed jedzeniem, ponieważ może być w takiej sytuacji zlizany.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zovirax Duo w okresie ciąży i karmienia piersią o ile lekarz nie uzna, że korzyść dla matki przeważa nieznane ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zovirax Duo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Zovirax Duo zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy

Ten lek zawiera 200 mg glikolu propylenowego.

Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zovirax Duo zawiera sodu laurylosiarczan

Lek zawiera 8 mg sodu laurylosiarczanu.

Zovirax Duo - wskazania i działanie niepożądane

3. Sodu laurylosiarczan

Sodu laurylosiarczan może powodować miejscowe reakcje skórne (takie jak kłucie lub pieczenie) lub może nasilać reakcje skórne wywołane przez inne produkty nakładane na ten sam obszar.

3. Jak stosować lek Zovirax Duo

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Zovirax Duo jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (średnio co 3-4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni. Pacjent musi zwrócić się do lekarza, jeśli objawy opryszczki utrzymują się dłużej niż przez 5 dni po zakończeniu leczenia.

Stosowanie

Należy myć ręce przed i po zastosowaniu kremu, aby uniknąć pogorszenia opryszczki lub zarażenia innej osoby.

Jeśli rozwinie się owrzodzenie, nie należy dotykać tego miejsca częściej niż jest to konieczne, aby nie przenieść zakażenia na inne części ciała lub do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zovirax Duo

Jeśli przypadkiem pacjent zastosuje zbyt dużo kremu lub go połknie, jest mało prawdopodobne, aby spowodowało to jakiekolwiek problemy zdrowotne. Jednakże w razie połknięcia dużej ilości kremu należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Zovirax Duo

W razie pominięcia dawki, należy zastosować lek kiedy tylko pacjent sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniżej wymienionych objawów reakcji alergicznej (bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • opuchlizna twarzy, języka lub gardła, która może powodować utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu.
 • pokrzywka.

Działania niepożądane w kolejności zgodnej z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

 • Często: wysuszenie i łuszczenie się skóry (nie więcej niż u 1 na 10 osób).
Lek Zovirax Duo

Niepożądane działania

Niezbyt często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób

 • Przemijające pieczenie, mrowienie lub kłucie, które może wystąpić bezpośrednio po nałożeniu kremu.
 • Swędzenie.

Rzadko: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów

 • Objawy zapalenia, takie jak obrzęk warg
 • Rumień
 • Zaburzenia w zabarwieniu skóry

Nie znane:

 • nieostre widzenie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Jak przechowywać lek Zovirax Duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po “EXP” lub “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Nie stosować tego leku, jeśli zmienił się jego wygląd i (lub) konsystencja.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zovirax Duo

 • Substancjami czynnymi leku są acyklowir i hydrokortyzon. Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.
 • Pozostałe składniki to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

Lek Zovirax Duo

Lek Zovirax Duo

Krem Zovirax Duo ma kolor biały do żółtego. Opakowanie leku zawiera tubę aluminiową lub tubę aluminiową laminowaną HDPE z 2 g kremu umieszczoną w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
tel. 800 702 849

Importer:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstrasse 4
80339 Monachium
Niemcy

Haleon Germany GmbH
Barthstraße 4
80339 Monachium
Niemcy

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37, 2665, Vallensbæk Strand
Dania

Haleon Belgium n.v./s.a.,
Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 - Wavre
Belgia

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH
Bahnhofbichi 13, 6391 Fieberbrunn
Austria

Informacje o dostępności

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod różnymi nazwami:

 • Zovirax Duo: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry
 • Zoviduo: Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Malta, Norwegia, Słowenia, Szwecja, Włochy
 • Activir Duo: Austria
 • Xerclear: Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2023

Szczegółowe informacje o leku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Zovirax Duo
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu