Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Zovirax Duo

Zovirax Duo

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem
Aciclovirum + Hydrocortisonum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli objawy utrzymują się 5 dni po zakończeniu leczenia, należy skontaktować się z
lekarzem.
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo
3. Jak stosować lek Zovirax Duo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Zovirax Duo
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje
Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne: acyklowir i hydrokortyzon. Acyklowir działa
przeciwwirusowo i pomaga zwalczać wirusa powodującego opryszczkę. Hydrokortyzon jest łagodnym
steroidem zmniejszającym stan zapalny związany z opryszczką.
Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych
opryszczki warg i skóry w okolicy ust (takich, jak mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), aby
zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się opryszczki w zmiany pęcherzowe u dorosłych i młodzież w wieku
od 12 lat.
Nawet jeśli opryszczka przeszła już w postać pęcherzy, stosowanie leku Zovirax Duo skraca czas
gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w porównaniu do kremu nie zawierającego substancji
czynnych.
Opryszczka warg jest spowodowana wirusem opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Wirus ten
powoduje powstawanie pęcherzyków i owrzodzeń, głównie na ustach, ale także na innych częściach
twarzy. Opryszczka może się rozwijać, gdy układ odpornościowy organizmu jest osłabiony, np. w
czasie przeziębienia lub innego zakażenia. Stres, silne światło słoneczne, niskie temperatury lub
miesiączka mogą również wywoływać opryszczkę.
Jeśli objawy utrzymują się 5 dni po zakończeniu leczenia, należy zwrócić się do lekarza.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo
Kiedy nie stosować leku Zovirax Duo
• jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon, lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• w przypadku zakażeń skóry nie spowodowanych wirusem wywołującym opryszczkę.
2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy stosować lek Zovirax Duo jedynie na opryszczkę warg i skóry w okolicy ust.
Należy porozmawiać z lekarzem w przypadku ciężkiej, nawracającej opryszczki aby sprawdzić czy u
pacjenta nie występują inne problemy zdrowotne.
Nie stosować leku Zovirax Duo:
• do oczu, wewnątrz jamy ustnej, do nosa lub na narządy płciowe,
• w leczeniu opryszczki narządów płciowych,
• jeżeli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy, np. jest po przeszczepie szpiku kostnego
lub jest zarażony wirusem HIV lub pacjent ma zdiagnozowane zaburzenia układu
immunologicznego,
• razem z opatrunkami, takimi jak plastry opatrunkowe czy plastry na opryszczkę.
Należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku, w celu uniknięcia pogorszenia objawów
choroby lub przeniesienia jej na inne osoby.
Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z
lekarzem.
Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni.
Dzieci
Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie jest znana skuteczność oraz
bezpieczeństwo jego stosowania w tej grupie wiekowej.
Lek Zovirax Duo a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym wydawanych bez recepty.
Nie wiadomo, czy działanie leku Zovirax Duo może się zmienić, jeśli pacjent stosuje w tym samym
czasie inne leki.
Zovirax Duo z jedzeniem i piciem
Nie wolno nakładać tego leku tuż przed jedzeniem, ponieważ może być w takiej sytuacji zlizany.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Zovirax Duo w okresie ciąży i karmienia piersią o ile lekarz nie uzna, że
korzyść dla matki przeważa nieznane ryzyko.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Zovirax Duo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Lek Zovirax Duo zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy
Ten lek zawiera 200 mg glikolu propylenowego.
Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie
skóry).
Zovirax Duo zawiera sodu laurylosiarczan
Lek zawiera 8 mg sodu laurylosiarczanu.
Sodu laurylosiarczan może powodować miejscowe reakcje skórne (takie jak kłucie lub pieczenie) lub
może nasilać reakcje skórne wywołane przez inne produkty nakładane na ten sam obszar.
3
3. Jak stosować lek Zovirax Duo
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Zovirax Duo jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (średnio co 3-4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie
leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak
mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).
Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni.
Pacjent musi zwrócić się do lekarza, jeśli objawy opryszczki utrzymują się dłużej niż przez 5 dni po
zakończeniu leczenia.
Stosowanie
Należy myć ręce przed i po zastosowaniu kremu, aby uniknąć pogorszenia opryszczki lub zarażenia
innej osoby.
Jeśli rozwinie się owrzodzenie, nie należy dotykać tego miejsca częściej niż jest to konieczne, aby nie
przenieść zakażenia na inne części ciała lub do oczu.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zovirax Duo
Jeśli przypadkiem pacjent zastosuje zbyt dużo kremu lub go połknie, jest mało prawdopodobne, aby
spowodowało to jakiekolwiek problemy zdrowotne. Jednakże w razie połknięcia dużej ilości kremu
należy zwrócić się do lekarza.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pominięcie zastosowania dawki leku Zovirax Duo
W razie pominięcia dawki, należy zastosować lek kiedy tylko pacjent sobie o tym przypomni,
a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia
jakiegokolwiek z poniżej wymienionych objawów reakcji alergicznej (bardzo rzadkie działania
niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
- opuchlizna twarzy, języka lub gardła, która może powodować utrudnienia w połykaniu lub
oddychaniu.
- pokrzywka.
Poniżej wymieniono działania niepożądane w kolejności zgodnej z prawdopodobieństwem ich
wystąpienia:
Często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób
• Wysuszenie i łuszczenie się skóry.
Niezbyt często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób
4
• Przemijające pieczenie, mrowienie lub kłucie, które może wystąpić bezpośrednio po nałożeniu
kremu.
• Swędzenie.
Rzadko: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów
• Objawy zapalenia, takie jak obrzęk warg
• Rumień
• Zaburzenia w zabarwieniu skóry
Nie znane:
• nieostre widzenie
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21
309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Zovirax Duo
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po “EXP”
lub “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.
Nie stosować tego leku, jeśli zmienił się jego wygląd i (lub) konsystencja.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Zovirax Duo
• Substancjami czynnymi leku są acyklowir i hydrokortyzon. Jeden gram kremu zawiera 50 mg
acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.
• Pozostałe składniki to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu
laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas
cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Zovirax Duo i co zawiera opakowanie
Lek Zovirax Duo to krem koloru białego do żółtego.
5
Opakowanie leku to tuba aluminiowa lub tuba aluminiowa laminowana HDPE zawierająca 2 g kremu,
umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. 22 576 96 00
Importer:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstrasse 4
80339 Monachium
Niemcy
Glaxo SmithKline Consumer Healthcare A/S
Delta Park 37, 2665, Vallensbæk Strand
Dania
GSK Consumer Healthcare S.A.
Avenue Pascal 2-4-6, 1300 - Wavre
Belgia
GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH
Bahnhofbichi 13, 6391 Fieberbrunn
Austria
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Zovirax Duo: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Holandia, Irlandia, Luksemburg,
Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry
Zoviduo: Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Litwa, Malta, Norwegia,
Słowenia, Szwecja, Włochy
Activir Duo: Austria
Xerclear: Francja
Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021
Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Zovirax Duo
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu