Szukaj leku
FAQ

Solifurin

Solifurin

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Solifurin, 10 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co
odpowiada 7,5 mg solifenacyny.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (108,5 mg).
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletki powlekane.
Jasnoróżowa, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o średnicy 7,9 mm z linią podziału na
jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które
mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę tę
można zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci
i młodzieży i dlatego produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
Aktualne dane przedstawiono w punktach 5.1 i 5.2.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30
ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania produktu leczniczego. W przypadku pacjentów
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) należy zachować
ostrożność i nie stosować dawki solifenacyny bursztynianu większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt
5.2).
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji
dawkowania. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg
skali Child-Pugh) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę
(patrz punkt 5.2).
2
Silne inhibitory cytochromu P450 3A4
Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych
inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfawir, itrakonazol, maksymalna dawka produktu
leczniczego nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Produkt leczniczy
można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.
4.3 Przeciwwskazania
Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:
- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1;
- z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie
okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym
ryzykiem wystąpienia tych chorób;
- poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2);
- z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2);
- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby,
leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu
(niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć
odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.
Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów:
- z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;
- z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;
- z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;
- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min; patrz punkt 4.2 i 5.2);
u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;
- z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Child-Pugh; patrz punkt 4.2
i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;
- jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.5);
- z przepukliną rozworu przełykowego, refluksem żołądkowo-przełykowym i (lub) jednocześnie
stosujących produkty lecznicze mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie jak
bisfosfoniany);
- z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.
U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół
wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz Torsade de
Pointes.
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza
pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występująca dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.
U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacyny bursztynian obserwowano obrzęk
naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy,
3
należy przerwać leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub)
stosowne środki zaradcze.
U niektórych pacjentów leczonych solifenacyny bursztynianem obserwowano występowanie reakcji
anafilaktycznej. Jeżeli u pacjenta rozwinie się reakcja anafilaktyczna, należy przerwać leczenie
solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.
Maksymalne działanie produktu leczniczego występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Interakcje farmakologiczne
Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych o własnościach cholinolitycznych może
prowadzić do nasilenia ich działania terapeutycznego i wystąpienia działań niepożądanych. Po
zaprzestaniu podawania produktu leczniczego należy zachować około tygodniową przerwę przed
podjęciem leczenia innym produktem leczniczym o działaniu cholinolitycznym. Działanie
terapeutyczne solifenacyny może zmniejszać się w wyniku jednoczesnego stosowania agonistów
receptorów cholinergicznych.
Solifenacyna może osłabiać działanie produktów leczniczych nasilających perystaltykę przewodu
pokarmowego, takich jak metoklopramid i cyzapryd.
Interakcje farmakokinetyczne
W badaniach in vitro wykazano, że terapeutyczne stężenia solifenacyny nie hamują aktywności
CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 lub 3A4, pochodzących z mikrosomów ludzkiej wątroby. Z tego względu
jest mało prawdopodobne, aby solifenacyna wpływała na zmianę klirensu produktów leczniczych
metabolizowanych przez wymienione enzymy.
Wpływ innych produktów leczniczych na farmakokinetykę solifenacyny
Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4. Jednocześnie podawany ketokonazol (200
mg/dobę), silny inhibitor CYP3A4, dwukrotnie zwiększał AUC solifenacyny, zaś ketokonazol
w dawce 400 mg/dobę, powodował trzykrotne zwiększenie AUC solifenacyny. Z tego względu
podczas podawania ketokonazolu lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 ( np. rytonawiru, nelfawiru,
itrakonazolu) w dawkach terapeutycznych, największa stosowana jednocześnie dawka produktu
leczniczego nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.2).
Jednoczesne stosowanie solifenacyny i silnych inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności
wątroby.
Nie badano wpływu indukcji enzymów na farmakokinetykę solifenacyny i jej metabolitów, jak
również wpływu substratów o większym powinowactwie do CYP3A4 na ekspozycję na solifenacynę.
Solifenacyna jest metabolizowana przez CYP3A4, zatem możliwe są interakcje farmakokinetyczne
solifenacyny z innymi substratami CYP3A4 o większym powinowactwie (np. werapamil, diltiazem)
oraz ze związkami o działaniu indukującym CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina).
Wpływ solifenacyny na farmakokinetykę innych produktów leczniczych
Doustne antykoncepcyjne produkty lecznicze
Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych solifenacyny ze złożonymi, doustnymi
antykoncepcyjnymi produktami leczniczymi (etynyloestradiol + lewonorgestrel).
Warfaryna
Nie stwierdzono zmian farmakokinetyki R-warfaryny i S-warfaryny ani ich wpływu na czas
protrombinowy.
Digoksyna
Stosowanie bursztynianu solifenacyny nie wpływało na farmakokinetykę digoksyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
4
Płodność
Brak danych klinicznych dotyczących wpływu solifenacyny na płodność. Badania na zwierzętach nie
wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływ na płodność (patrz punkt 5.3).
Ciąża
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na
zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka i płodu
lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży.
Karmienie piersią
Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka matki. W badaniach wykonywanych
na myszach stwierdzono, że solifenacyna i (lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując
zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu
produktu leczniczego nie należy stosować u karmiących matek.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne produkty lecznicze o działaniu cholinolitycznym, może
powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8 Działania
niepożądane), produkt leczniczy może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, produkt leczniczy może powodować działania
niepożądane, związane z jego cholinolitycznym działaniem, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym
nasileniu. Częstość występowania tych działań niepożądanych jest zależna od dawki. Najczęściej
zgłaszanym działaniem niepożądanym w czasie przyjmowania solifenacyny było uczucie suchości w
jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny
bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4%
pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i
jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów
w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%), i około 90% pacjentów leczonych
solifenacyną ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.
Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych
Klasyfikacja
MedDRA
dotycząca
układów i
narządów
Bardzo
często
(≥1/10)
Często
(≥1/100
do
<1/10)
Niezbyt
często
(≥1/1000
do 1</100)
Rzadko
(≥1/10
000 do
<1/1000)
Bardzo
rzadko
(<1/10
000)
Nieznana
(częstość nie
może być
określona na
podstawie
dostępnych
danych)
Zakażenia
i zarażenia
pasożytnicze
Zakażenia
układu
moczowego
Zapalenie
pęcherza
moczowego
Zaburzenia układu
immunologicznego
Reakcja
anafilaktyczna*
5
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
Zmniejszony
apetyt*
Hiperkaliemia*
Zaburzenia
psychiczne
Omamy*
Splątanie
*
Majaczenie*
Zaburzenia układu
nerwowego
Senność
Zaburzenia smaku
Zawroty
głowy*
Ból
głowy*
Zaburzenia oka Niewyraźne
widzenie
Zespół
suchego
oka
Jaskra*
Zaburzenia serca Torsade de
Pointes*
Wydłużenie
odstępu QT
w elektrokardiogramie*
Migotanie
przedsionków*
Kołatanie serca*
Tachykardia*
Zaburzenia układu
oddechowego,
klatki piersiowej
i śródpiersia
Suchość
w jamie
nosowej
Dysfonia*
Zaburzenia żołądka
i jelit
Suchość
w jamie
ustnej
Zaparcia
Nudności
Niestrawność
Ból
brzucha
Refluks
żołądkowoprzełyko
wy
Suchość
w gardle
Niedrożność
okrężnicy
Zaklinow
anie
stolca
Wymioty
*
Niedrożność
jelita*
Dyskomfort
w jamie
brzusznej*
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
Zaburzenia
czynności
wątroby*
Nieprawidłowe
wyniki testów
czynności
wątroby*
Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej
Suchość
skóry
Świąd*
Wysypka
*
Rumień
Wielopostaciowy*
Pokrzywk
a*
Obrzęk
naczynioruchowy*
Złuszczające
zapalenie skóry*
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
i tkanki łącznej
Osłabienie
mięśni*
Zaburzenia nerek
i dróg moczowych
Trudności
w
Zatrzymanie moczu
Zaburzenia
czynności nerek*
6
oddawaniu
moczu
Zaburzenia ogólne
i stany w miejscu
podania
Zmęczenie
Obrzęki
obwodowe
* Obserwowane po wprowadzeniu do obrotu
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy
Przedawkowaniesolifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania
niepożądane związane z jej działaniem cholinolitycznym. Największą dawką solifenacyny
bursztynianu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co
spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, nie wymagających hospitalizacji pacjenta.
Leczenie
W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem
aktywowanym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie
należy prowokować wymiotów.
Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych o działaniu cholinolitycznym objawy
można leczyć w następujący sposób:
- ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie: zastosować
fizostygminę lub karbachol;
- drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny;
- niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację;
- tachykardia: zastosować produkty lecznicze blokujące receptory beta-adrenergiczne;
- zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza;
- rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i (lub) umieścić pacjenta w ciemnym
pomieszczeniu.
Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych produktów leczniczych blokujących receptory
muskarynowe, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z ryzykiem wydłużenia odstępu QT
(np. hipokaliemia, bradykardia, jednoczesne podawanie produktów leczniczych mogących wydłużać
odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi, współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie
mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: Leki urologiczne, leki stosowane w częstomoczu oraz nietrzymaniu
moczu. Kod ATC: G04BD08
7
Mechanizm działania
Solifenacyna jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego
(muskarynowego). Pęcherz moczowy jest unerwiony przez przywspółczulne włókna nerwowe
cholinergiczne. Acetylocholina powoduje skurcz mięśni gładkich wypieracza działając poprzez
receptory muskarynowe, z których największą rolę odgrywa podtyp M3. Wyniki badań
farmakologicznych prowadzonych w warunkach in vitro i in vivo wskazują, że solifenacyna jest
kompetycyjnym inhibitorem podtypu M3 receptora muskarynowego. Stwierdzono ponadto, że
solifenacyna jest wybiórczym antagonistą receptorów muskarynowych, ponieważ wykazuje małe
powinowactwo w stosunku do innych badanych receptorów i kanałów jonowych lub nie wykazuje go
wcale.
Właściwości farmakodynamiczne
Leczenie solifenacyny bursztynianem w dawkach 5 mg i 10 mg na dobę było przedmiotem kilku
randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, prowadzonych na zasadzie podwójnie ślepej
próby u mężczyzn i kobiet z pęcherzem nadreaktywnym.
Jak przedstawiono w poniższej tabeli, zarówno dawka 5 mg jak i dawka 10 mg solifenacyny
bursztynianu powodowała statystycznie istotną poprawę w odniesieniu do pierwotnych
i drugorzędowych punktów końcowych, w porównaniu z placebo. Skuteczność leczenia stwierdzano
po upływie tygodnia od jego rozpoczęcia i działanie to stabilizowało się w okresie 12 tygodni.
W długoterminowym badaniu otwartym wykazano, że skuteczność utrzymuje się przez co najmniej 12
miesięcy. Wśród chorych, u których przed leczeniem stwierdzono nietrzymanie moczu, po 12
tygodniach leczenia nietrzymanie moczu całkowicie ustąpiło u około 50% pacjentów, zaś u 35%
leczonych częstość oddawania moczu zmniejszyła się do mniej niż 8 mikcji na dobę. Leczenie
objawów pęcherza nadreaktywnego wpływało też korzystnie na liczne parametry jakości życia, takie
jak ogólne poczucie zdrowia, wpływ nietrzymania moczu na jakość życia, ograniczenia pełnionej roli,
ograniczenia natury fizycznej, ograniczenia społeczne, emocje, ciężkość objawów, nasilenie objawów
i jakość snu i (lub) witalność.
Wyniki (zsumowane) czterech kontrolowanych badań III fazy, w których leczenie trwało 12 tygodni.
Placebo Solifenacyny
bursztynian
5 mg na dobę
Solifenacyny
bursztynian
10 mg na
dobę
Tolterodyna
2 mg dwa
razy na dobę
Liczba mikcji/dobę
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
11,9
1,4
(12%)
1138
12,1
2,3
(19%)
552
<0,001
11,9
2,7
(23%)
1158
<0,001
12,1
1,9
(16%)
250
0,004
Liczba incydentów parcia naglącego/dobę
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
6,3
2,0
(32%)
1124
5,9
2,9
(49%)
548
<0,001
6,2
3,4
(55%)
1151
<0,001
5,4
2,1
(39%)
250
0,031
Liczba incydentów nietrzymania moczu/dobę
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
2,9
1,1
2,6
1,5
2,9
1,8
2,3
1,1
8
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
(38%)
781
(58%)
314
<0,001
(62%)
778
<0,001
(48%)
157
0,009
Liczba incydentów nykturii/dobę
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
1,8
0,4
(22%)
1005
2,0
0,6
(30%)
494
0,025
1,8
0,6
(33%)
1035
<0,001
1,9
0,5
(26%)
232
0,199
Objętość moczu/jedną mikcję
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
166 ml
9 ml
(5%)
1135
146 ml
32 ml
(21%)
552
<0,001
163 ml
43 ml
(26%)
1156
<0,001
147 ml
24 ml
(16%)
250
<0,001
Liczba podpasek/dobę
Średnia wartość wyjściowa
Średnie zmniejszenie
względem wartości
wyjściowej
% zmiany względem wartości
wyjściowej
n
wartość p*
3,0
0,8
(27%)
238
2,8
1,3
(46%)
236
<0,001
2,7
1,3
(48%)
242
<0,001
2,7
1,0
(37%)
250
0,010
Uwaga: W 4 kluczowych badaniach klinicznych stosowano solifenacyny bursztynian 10 mg i placebo.
W 2 spośród 4 badań stosowano również solifenacyny bursztynian 5 mg, zaś w jednym z nich
podawano także tolterodynę w dawce 2 mg dwa razy na dobę.
Nie wszystkie parametry i nie wszystkie badane grupy były oceniane w każdym z badań. Z tego
względu podana liczba pacjentów może różnić się w odniesieniu do poszczególnych parametrów
i leczonych grup.
*Wartość p w porównaniu z placebo.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Maksymalne stężenie solifenacyny w osoczu (Cmax) po przyjęciu tabletek solifenacyny występuje
po 3 do 8 godzinach. Czas tmax jest niezależny od dawki. Wartość Cmax i pole pod krzywą (AUC)
zwiększają się proporcjonalnie do dawki w zakresie od 5 mg do 40 mg.
Całkowita dostępność biologiczna wynosi w przybliżeniu 90%.
Przyjmowanie posiłków nie wpływa na wartości Cmax i AUC solifenacyny.
Dystrybucja
Pozorna objętość dystrybucji solifenacyny po podaniu dożylnym wynosi około 600 l. Solifenacyna
w znacznym stopniu (około 98%) wiąże się z białkami osocza, przede wszystkim z kwaśną α1-
glikoproteiną.
Metabolizm
Solifenacyna w większości jest metabolizowana w wątrobie, przede wszystkim przez układ
cytochromu P450 3A4 (CYP3A4). Istnieją również alternatywne szlaki metaboliczne, które mogą
9
uczestniczyć w przemianach solifenacyny. Klirens układowy solifenacyny wynosi około 9,5 l na
godzinę, a okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 45-68 godzin. Po podaniu doustnym produktu
leczniczego wyodrębniono w osoczu jeden metabolit czynny farmakologicznie (4Rhydroksysolifenacyna) i trzy metabolity nieczynne farmakologicznie (N-glukuronid, N-tlenek i 4Rhydroksy-N-tlenek solifenacyny).
Eliminacja
Po 26 dobach od podania pojedynczej dawki 10 mg solifenacyny znakowanej radioizotopem 14C,
około 70% aktywności promieniotwórczej wykryto w moczu, zaś 23% w kale. Około 11% aktywności
promieniotwórczej w moczu pochodziło z substancji czynnej w postaci niezmienionej; około 18%
pochodziło z N-tlenku, 9% z 4R-hydroksy-N-tlenku i 8% z 4R-hydroksy metabolitu (czynny
metabolit).
Liniowość lub nieliniowość
W zakresie dawek terapeutycznych farmakokinetyka solifenacyny jest liniowo zależna od dawki.
Inne szczególne populacje
Osoby w podeszłym wieku
Dostosowanie dawki produktu leczniczego w zależności od wieku pacjenta nie jest konieczne. Wyniki
badań prowadzonych u osób w podeszłym wieku wykazały, że ekspozycja na solifenacynę (wyrażona
jako AUC) po podaniu solifenacyny bursztynianu (5 mg i 10 mg raz na dobę) była podobna
u zdrowych osób w podeszłym wieku (65-80 lat) i u zdrowych osób młodych (w wieku poniżej 55 lat).
Średnia szybkość wchłaniania wyrażona jako tmax była nieco mniejsza u osób w podeszłym wieku, zaś
okres półtrwania w fazie końcowej był w tej grupie pacjentów o około 20% dłuższy. Te umiarkowane
różnice nie były istotne klinicznie.
Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny u dzieci i młodzieży.
Płeć
Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od płci.
Rasa
Farmakokinetyka solifenacyny nie jest zależna od rasy.
Zaburzenia czynności nerek
Wartości AUC i Cmax solifenacyny u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami
czynności nerek nie różniły się istotnie od tych, które stwierdzano u zdrowych ochotników.
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) ekspozycja na
solifenacynę była istotnie większa niż w grupie kontrolnej, co wyrażało się zwiększeniem Cmax o około
30%, AUC o ponad 100% oraz t1/2 o ponad 60%. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy
klirensem kreatyniny i klirensem solifenacyny. Nie oceniano farmakokinetyki solifenacyny
u pacjentów poddawanych hemodializie.
Zaburzenia czynności wątroby
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 wg skali Child-Pugh)
wartość Cmax nie ulegała zmianie, AUC zwiększała się o 60% zaś t1/2 wydłużał się dwukrotnie. Nie
oceniano farmakokinetyki solifenacyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, wpływu na
rozrodczość, wpływu na rozwój zarodka i płodu, genotoksyczności, potencjalnego działania
rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Podczas
prenatalnych i pourodzeniowych badań wykonywanych na myszach stwierdzono, że podawanie
solifenacyny karmiącym samicom powodowało zależne od dawki, istotne klinicznie zmniejszenie
10
liczby żywych urodzeń, zmniejszenie wagi urodzeniowej i zwolnienie rozwoju fizycznego potomstwa.
U młodych myszy, którym od 10. lub od 21. dnia po urodzeniu podawano dawki wywołujące działanie
farmakologiczne, występowało, zależne od dawki, zwiększenie śmiertelności bez uprzednich objawów
klinicznych; w obydwu grupach śmiertelność była większa niż u dorosłych myszy. U młodych myszy
leczonych od 10. dnia po urodzeniu, ekspozycja w osoczu była większa niż u dorosłych myszy; od
21.dnia po urodzeniu, ogólnoustrojowa ekspozycja była porównywalna z ekspozycją u dorosłych
myszy. Kliniczne następstwa zwiększonej śmiertelności u młodych myszy nie są znane.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana, kukurydziana
Magnezu stearynian
Otoczka Opadry Pink 02F240016
Hypromeloza 5cp
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 8000
Talk
Żelaza tlenek czerwony (E172)
Żelaza tlenek żółty (E172)
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy.
6.3 Okres ważności
3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium lub OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Opakowania po: 30 tabletek powlekanych.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Bez specjalnych wymagań.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
11
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
tel. (42) 22-53-100
aflofarm@aflofarm.pl
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr: 24536
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06 lutego 2018 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
24.08.2022