Szukaj leku
FAQ

Dekristol

Dekristol

1/8
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Dekristol, 20 000 IU, kapsułki, miękkie
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Każda kapsułka miękka zawiera:
500 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3) w postaci
cholekalcyferolu koncentratu olejowego.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej arachidowy
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Kapsułki, miękkie
Jasnożółte, okrągłe, przezroczyste, miękkie kapsułki żelatynowe
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
- Początkowe leczenie mającego znaczenie kliniczne niedoboru witaminy D u osób dorosłych.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Zalecana dawka: 1 kapsułka tygodniowo (co odpowiada 20 000 IU).
Po upływie pierwszego miesiąca można rozważyć stosowanie mniejszych dawek, w zależności od
pożądanego stężenia 25 hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) w surowicy, nasilenia choroby i
odpowiedzi pacjenta na leczenie.
Można również stosować się do krajowych wytycznych dotyczących leczenia niedoboru witaminy D.
Czas stosowania jest zwykle ograniczony do pierwszego miesiąca leczenia, w zależności od decyzji
lekarza.
Dzieci i młodzież
Produktu Dekristol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat z uwagi na ryzyko
zadławienia. W zamian zaleca się stosować krople lub tabletki rozpuszczalne. Z uwagi na brak danych
dotyczących dawkowania stosowanie u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat nie jest zalecane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub hiperkalcemią
W przypadku hiperkalcemii lub hiperkalciurii (ponad 7,5 mmol, co odpowiada 300 mg wapnia na 24
godziny) leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.3). W przypadku wystąpienia objawów zaburzenia
czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
2/8
Nie jest wymagane dostosowywanie dawki.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Kapsułkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody, najlepiej podczas głównego
posiłku.
Zalecany czas trwania leczenia to zazwyczaj od 4 do 5 tygodni, w zależności od decyzji lekarza.
4.3 Przeciwwskazania
 Nadwrażliwość na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję lub którąkolwiek substancję
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,
 hiperkalcemia,
 hiperkalciuria,
 hiperwitaminoza D,
 rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone w
okresach prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadząc do ryzyka długotrwałego
przedawkowania),
 nefrokalcynoza,
 kamica nerkowa,
 ciężka niewydolność nerek,
 przyjmowanie innych produktów zawierających witaminę D.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Dekristol nie powinien być przyjmowany przez pacjentów, którzy są szczególnie podatni na tworzenie
się kamieni nerkowych zawierających wapń.
Dekristol należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
będących w trakcie leczenia pochodnymi benzotiadiazyny oraz u unieruchomionych pacjentów
(ryzyko hiperkalcemii, hiperkalciuria). U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia i
fosforanów. Należy również wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z
ciężką niewydolnością nerek Dekristol jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3).
U pacjentów chorujących na sarkoidozę Dekristol należy stosować wyłącznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko zwiększonej przemiany witaminy D do jej aktywnych
metabolitów. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w osoczu oraz w moczu.
W przypadku leczenia dawką przekraczającą 1000 IU witaminy D na dobę, należy monitorować
stężenie wapnia w surowicy i w nerkach oraz kontrolować czynność nerek poprzez pomiar stężenia
kreatyniny. Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku oraz w trakcie
jednoczesnego stosowania glikozydów nasercowych lub leków moczopędnych (patrz punkt 4.5).
Dotyczy to również pacjentów, którzy są szczególnie podatni na tworzenie się kamieni nerkowych
zawierających wapń.
W przypadku niektórych pacjentów należy rozważyć konieczność dodatkowej suplementacji wapnia.
Suplementy wapnia należy podawać pod ścisłym nadzorem lekarza, aby zapobiec hiperkalcemii.
Przed rozpoczęciem leczenia witaminą D lekarz powinien starannie ocenić stan pacjenta i wziąć pod
uwagę witaminę D sztucznie dodawaną do różnych rodzajów żywności.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Leki przeciwdrgawkowe i barbiturany
3/8
Jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych (np. fenytoina) lub barbituranów (i
prawdopodobnie innych leków, które indukują enzymy wątrobowe), może zmniejszać działanie
witaminy D3 poprzez jej dezaktywację metaboliczną.
Ryfampicyna
Ryfampicyna może zmniejszać skuteczność cholekalcyferolu poprzez indukcję enzymów
wątrobowych.
Izoniazyd
Izoniazyd może zmniejszać skuteczność cholekalcyferolu poprzez zahamowanie jego aktywacji
metabolicznej.
Wymienniki jonowe, środki przeczyszczające, orlistat
Leki, które powodują zaburzenia wchłaniania tłuszczu, np. orlistat, parafina ciekła lub kolestyramina,
mogą zmniejszyć wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym.
Aktynomycyna i imidazole
Lek cytotoksyczny – aktynomycyna i imidazolowe leki przeciwgrzybicze zaburzają aktywność
witaminy D3 poprzez hamowanie przemiany 25-hydroksycholekalcyferolu do 1,25-
dihydroksycholekalcyferolu dokonywanej w nerkach przez enzym 1-hydrolazę 25-hydroksywitaminy
D.
Glikokortykosteroidy
Ze względu na zwiększenie metabolizmu witaminy D, jej działanie może być osłabione.
Diuretyki tiazydowe
Jednoczesne podawanie pochodnych benzotiadiazyny (diuretyki tiazydowe) zwiększa ryzyko
hiperkalcemii, poprzez zmniejszenie wydalania wapnia przez nerki. Dlatego należy kontrolować
stężenie wapnia w osoczu i w moczu.
Metabolity lub analogi witaminy D
Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Dekristol z metabolitami lub analogami witaminy
D.
Glikozydy nasercowe
Doustne podawanie witaminy D może nasilać działanie i toksyczność naparstnicy w wyniku
zwiększenia stężenia wapnia (ryzyko arytmii serca). U pacjentów należy przeprowadzać badania EKG
oraz monitorować stężenie wapnia w osoczu i w moczu, a także w razie potrzeby – stężenie digoksyny
lub digitoksyny w osoczu.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Podczas ciąży i karmienia piersią nie zaleca się stosowania produktów o dużej mocy, należy stosować
produkty o niższej mocy.
Podczas ciąży i karmienia piersią konieczne jest odpowiednie spożycie witaminy D. Zalecane dobowe
spożycie witaminy D w okresie ciąży i laktacji zgodnie z krajowymi wytycznymi wynosi tylko około
600 IU.
Ciąża
Należy unikać przedawkowania witaminy D w czasie ciąży, ponieważ przedłużona hiperkalcemia
może prowadzić do upośledzenia fizycznego i umysłowego, zwężenia nadzastawkowego aorty i
retinopatii dziecka.
W czasie ciąży dobowa dawka nie powinna przekraczać 4000 IU witaminy D. Badania na zwierzętach
wykazały szkodliwy wpływ dużych dawek witaminy D na reprodukcję (patrz punkt 5.3).
Karmienie piersią
4/8
Nie należy stosować dużych dawek witaminy D w okresie karmienia piersią. Witamina D i jej
metabolity przenikają do mleka matki. Jeśli leczenie produktem Dekristol jest klinicznie wskazane w
okresie karmienia piersią, należy to uwzględnić podczas podawania dziecku dodatkowej dawki
witaminy D.
Płodność
Nie należy się spodziewać jakiegokolwiek niepożądanego wpływu prawidłowych, endogennych
stężeń witaminy D na płodność.
Wpływ dużych dawek witaminy D na płodność nie jest znany.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Dekristol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
4.8 Działania niepożądane
Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz
częstością występowania:
Klasyfikacja układów
i narządów
(MedDRA)
Częstość występowania działań niepożądanych
Niezbyt często
(≥ 1/1 000 do < 1/100)
Rzadko
(≥ 1/10 000 do
< 1/1 000)
Nieznana
(częstość nie może być
określona na podstawie
dostępnych danych)
Zaburzenia układu
immunologicznego
ciężkie reakcje
alergiczne na olej
arachidowy
reakcje
nadwrażliwości, takie
jak obrzęk
naczynioruchowy lub
obrzęk krtani
Zaburzenia
metabolizmu
i odżywiania
hiperkalcemia
i hiperkalciuria
Zaburzenia żołądka
i jelit
zaparcia, wzdęcia,
nudności, ból brzucha,
biegunka
Zaburzenia skóry
i tkanki podskórnej
świąd, wysypka
i pokrzywka
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
5/8
4.9 Przedawkowanie
Objawy przedawkowania
Ostre i przewlekłe przedawkowanie witaminy D3 może prowadzić do hiperkalcemii, która może się
utrzymywać i w niektórych przypadkach zagrażać życiu. Objawy są mało specyficzne i mogą
obejmować zaburzenia rytmu serca, pragnienie, odwodnienie, osłabienie i zaburzenia świadomości.
Ponadto przewlekłe przedawkowanie może prowadzić do odkładania się wapnia w naczyniach
krwionośnych i tkankach.
Poza zwiększeniem stężenia fosforu w surowicy i w moczu, przedawkowanie może prowadzić do
zespołu hiperkalcemii, a w konsekwencji do odkładania się wapnia w tkankach, zwłaszcza w nerkach
(kamica nerkowa, wapnica nerek, niewydolność nerek), a także w naczyniach krwionośnych.
Objawy zatrucia są mało specyficzne i przejawiają się w postaci nudności, wymiotów, początkowej
częstej biegunki prowadzącej do zaparć, jadłowstrętu, znużenia, bólu głowy, bólu mięśni, bólu
stawów, osłabienia mięśni i uporczywej senności, zaburzeń rytmu serca, azotemii, nadmiernego
pragnienia i wielomoczu oraz (w fazie schyłkowej) do odwodnienia. Na ogół w badaniach
laboratoryjnych stwierdza się hiperkalcemię, hiperkalciurię oraz zwiększone stężenie 25-
hydroksykalcyferolu w surowicy.
Środki lecznicze w przypadku przedawkowania
Objawy przewlekłego przedawkowania witaminy D mogą wymagać zastosowania wymuszonej
diurezy, a także podania glikokortykosteroidów i kalcytoniny.
W razie przedawkowania konieczne jest podjęcie działań terapeutycznych mających na celu
wyrównanie hiperkalcemii utrzymującej się przez dłuższy czas i w niektórych przypadkach
zagrażającej życiu.
Przede wszystkim należy odstawić witaminę D; przywrócenie prawidłowego stężenia wapnia we krwi
po zatruciu witaminą D zajmuje kilka tygodni.
W zależności od stopnia zaawansowania hiperkalcemii można stosować dietę ubogą w wapń lub dietę
bezwapniową, przyjmować dużą ilości płynów, stosować wymuszoną diurezę z użyciem furosemidu
oraz podawać glikokortykosteroidy i kalcytoninę.
Jeżeli czynności nerek jest prawidłowa, wlewy izotonicznego roztworu NaCl (3-6 litrów w ciągu 24
godzin) z dodatkiem furosemidu, a w niektórych sytuacjach edetynianu sodu w ilości 15 mg/kg masy
ciała/godzinę, przy ciągłym monitorowaniu stężenia wapnia i EKG, mają wysoką skuteczność w
obniżaniu stężenia wapnia. W przypadku oligoanurii konieczna jest hemodializa (z bezwapniowym
dializatem).
Nie ma specyficznego antidotum.
Należy informować pacjentów poddawanych przewlekłej terapii dużymi dawkami witaminy D
o objawach potencjalnego przedawkowania (nudności, wymioty, początkowa częsta biegunka
prowadząca do zaparć, jadłowstręt, znużenie, ból głowy, ból mięśni, ból stawów, osłabienie mięśni,
senność, azotemia, nadmierne pragnienie i wielomocz).
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: witamina D, cholekalcyferol
Kod ATC: A11CC05
6/8
Cholekalcyferol (witamina D3) jest syntetyzowany w skórze pod wpływem ekspozycji na światło UV
z 7-dehydrocholesterolu i jest przekształcany do biologicznie aktywnej postaci (1,25-
dihydroksycholekalcyferolu) w dwóch etapach hydroksylacji: najpierw w wątrobie (w pozycji 25), a
następnie w nerkach (w pozycji 1). 1,25-dihydroksycholekalcyferol wraz z parathormonem i
kalcytoniną odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Witamina D3 w
swojej aktywnej postaci pobudza wchłanianie wapnia w jelitach, wbudowanie wapnia do osseiny i
uwalnianie wapnia z tkanki kostnej. W jelicie cienkim sprzyja szybkiemu i opóźnionemu wchłanianiu
wapnia. Stymuluje również bierny i aktywny transport fosforanów. W nerkach hamuje wydalanie
wapnia i fosforanów poprzez promowanie wchłaniania kanalikowego. Wytwarzanie parathormonu
(PTH) w przytarczycach jest bezpośrednio hamowane przez biologicznie aktywną postać
cholekalcyferolu. Wydzielanie PTH jest dodatkowo hamowane przez zwiększenie wchłaniania wapnia
w jelicie cienkim pod wpływem biologicznie czynnej witaminy D3.
Na podstawie sposobu wytwarzania, regulacji fizjologicznej i mechanizmu działania tzw. witamina D3
uznawana jest za prekursora hormonów steroidowych. Oprócz fizjologicznego wytwarzania w skórze,
cholekalcyferol może być dostarczany w żywności lub w postaci produktów leczniczych. Tym
ostatnim sposobem można doprowadzić do przedawkowania lub zatrucia, ponieważ pominięte jest
fizjologiczne hamowanie syntezy witaminy D w skórze.
Występowanie w warunkach naturalnych i zapotrzebowanie:
Zapotrzebowanie na witaminę D u osób dorosłych wynosi 20 μg, co odpowiada 800 IU na dobę.
Zdrowi dorośli mogą pokrywać zapotrzebowanie w procesie syntezy endogennej, gdy ekspozycja na
światło słoneczne jest wystarczająca. Spożycie wraz z żywnością ma tylko drugorzędne znaczenie, ale
może odgrywać ważną rolę w pewnych krytycznych warunkach (klimat, styl życia).
Szczególnie bogate w witaminę D są olej z wątroby ryb i ryby, podczas gdy niewielkie ilości znajdują
się w mięsie, żółtkach jaj, mleku, produktach mlecznych i awokado.
Przyczynami rzadko występującego niedoboru witaminy D u osób dorosłych mogą być
nieodpowiednia dieta, niewystarczająca ekspozycja na promieniowanie UV, zespół złego wchłaniania
i słabe trawienie, marskość wątroby oraz niewydolność nerek.
Przy niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z
kości (osteomalacja). Niedobór wapnia i (lub) witaminy D wywołują odwracalne, zwiększone
wydzielanie parathormonu. Ta wtórna nadczynność przytarczyc powoduje zwiększoną przebudowę
tkanki kostnej, który może prowadzić do kruchości i złamań kości.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
W dawkach spotykanych w pożywieniu witamina D jest prawie całkowicie z niego wchłaniana.
Witamina D jest wchłaniana z tłuszczami zawartymi w jedzeniu oraz z kwasami żółciowymi, dlatego
też podawanie jej z głównym posiłkiem może ułatwić wchłanianie.
Dystrybucja i metabolizm
Cholekalcyferol jest metabolizowany w wątrobie poprzez hydroksylazę mikrosomalną do 25-
hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D3). Następnie w nerkach ulega przemianie do 1,25-
dihydroksycholekalcyferolu – biologicznie czynnej postaci.
Po podaniu pojedynczej dawki doustnej cholekalcyferolu, maksymalne stężenia głównej postaci
magazynowanej – 25(OH)D3 są osiągane po około tygodniu. 25(OH)D3 jest następnie powoli
wydalany z okresem półtrwania w surowicy wynoszącym około 50 dni. Po przyjęciu dużych dawek
witaminy D, stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu w surowicy może być zwiększone przez kilka
miesięcy. Hiperkalcemia wywołana przez przedawkowanie może utrzymywać się przez kilka tygodni
(patrz punkt 4.9).
Wydalanie
Metabolity krążą we krwi związane ze specyficzną α-globiną. Wydalane są głównie z żółcią i kałem.
7/8
Charakterystyka u szczególnych grup osób lub pacjentów
U pacjentów z niewydolnością nerek zgłaszany jest klirens metaboliczny niższy o 57% w porównaniu
z tym u zdrowych ochotników.
Zmniejszone wchłanianie i zwiększone wydalanie witaminy D3 występuje u pacjentów z zaburzeniami
wchłaniania.
Osoby otyłe są mniej zdolne do utrzymania poziomu witaminy D3 poprzez ekspozycję na światło
słoneczne i mogą wymagać większych dawek doustnych witaminy D3 w celu uzupełnienia
niedoborów.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
W nieklinicznych badaniach toksyczności po podaniu pojedynczej i wielokrotnej dawki działanie
toksyczne obserwowano tylko w przypadku zastosowania dawki odpowiednio przekraczającej
maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje, że taka toksyczność może wystąpić tylko w przypadku
przewlekłego przedawkowania, mogącego prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii.
W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie teratogenne po dawkach znacznie
przekraczających zakres terapeutyczny u ludzi.
Prawidłowe endogenne stężenie cholekalcyferolu nie wykazuje potencjalnego działania mutagennego
(wynik negatywny w teście Amesa) ani działania rakotwórczego.
Oprócz informacji podanych w innych częściach ChPL, nie ma żadnych innych informacji istotnych
dla oceny bezpieczeństwa.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Olej arachidowy oczyszczony
Żelatyna
Glicerol 85%
Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
Woda oczyszczona
all-rac-α-Tokoferol
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy
6.3 Okres ważności
Butelka: 4 lata
Po pierwszym otwarciu butelki: 2 lata
Blister: 3 lata
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Butelki z oranżowego szkła typu III z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 14 kapsułek miękkich
8/8
Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 3, 4, 6, 14 lub 56 kapsułek miękkich.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z
lokalnymi przepisami.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
SUN-FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr 23869
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 marca 2017
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO