Zamów on-line!

Recepta on-line 24h/7 w 5 minut

Szukaj leku
FAQ

Metizol

Metizol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Metizol, 5 mg, tabletki  

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum). 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

1 tabletka zawiera 94 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Tabletki  

Białe okrągłe, obustronnie płaskie tabletki z wytłoczonym oznakowaniem ”M” po jednej stronie i  gładkie po drugiej stronie. 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1. Wskazania do stosowania 

Nadczynność tarczycy 

Przełom tarczycowy 

Przygotowanie do zabiegu wycięcia tarczycy 

Wspomaganie leczenia jodem radioaktywnym 

4.2. Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od nasilenia nadczynności  tarczycy i wielkości wola. 

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 40 mg do 60 mg i podawana jest w 3 lub 4 dawkach  podzielonych. Dawkowanie takie utrzymuje się aż do zahamowania czynności tarczycy (zwykle 2 – 3  tygodnie, choć niekiedy konieczne jest utrzymanie takiego dawkowania przez 8 tygodni, a nawet  dłużej). Następnie dawki leku należy stopniowo zmniejszać do dawki podtrzymującej wynoszącej  zwykle 5 mg do 20 mg na dobę. Dawka ta podawana jest w pojedynczej dawce dobowej lub w 2  dawkach podzielonych. 

W leczeniu przełomu tarczycowego lek podaje się początkowo w dawce 100 mg, a następnie co  8 godzin w dawce 30 mg. 

Leczenie nadczynności tarczycy tiamazolem trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat.  

W przygotowaniu do zabiegu wycięcia tarczycy produkt stosuje się zwykle przez 3 do 4 tygodni  poprzedzających zabieg.

Pacjenci w podeszłym wieku: 

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania. 

Dzieci i młodzież 

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 17 lat) 

Dawka początkowa w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku powyżej 3 lat powinna być dostosowana  do masy ciała pacjenta. Zazwyczaj na początku leczenia stosuje się dawki 0,5 mg/kg mc., podzielone  na 2 lub 3 równe dawki. Dawka stosowana w leczeniu podtrzymującym może być mniejsza, w  zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Może być konieczne dodatkowe podawanie  lewotyroksyny w celu uniknięcia niedoczynności gruczołu tarczowego.  

Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 40 mg tiamazolu. 

Stosowanie u dzieci (w wieku do 2 lat) 

Nie określono metodycznie bezpieczeństwa i skuteczności tiamazolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.  Dlatego nie zaleca się stosowania tiamazolu u dzieci w wieku do 2 lat. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: 

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby klirens osoczowy tiamazolu jest zmniejszony. W związku z tym należy stosować możliwie najmniejszą dawkę. 

4.3. Przeciwwskazania  

Nie stosować u pacjentów: 

- z nadwrażliwością na substancję czynną, inne pochodne tionamidu lub na którąkolwiek  substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1; 

- ze zmianami w obrazie krwi obwodowej (granulocytopenia) o nasileniu umiarkowanym do  ciężkiego; 

- z cholestazą obecną przed rozpoczęciem leczenia, niewywołaną nadczynnością tarczycy; - z przebytym uszkodzeniem szpiku po leczeniu tiamazolem lub karbimazolem; - u których w przeszłości wystąpiło ostre zapalenie trzustki po podaniu tiamazolu lub  karbimazolu. 

Skojarzone leczenie tiamazolem i hormonami tarczycy jest przeciwwskazane w okresie ciąży (patrz punkt 4.6). 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produktu Metizol nie należy stosować u pacjentów z łagodnymi reakcjami nadwrażliwości w  wywiadzie (np. wysypki alergiczne, świąd). 

Produkt Metizol należy stosować wyłącznie w krótkotrwałym leczeniu i pod ścisłą kontrolą lekarską u  pacjentów z dużym wolem tarczycy wywierającym ucisk na tchawicę, ze względu na ryzyko powiększenia się wola. 

Opisywano występowanie agranulocytozy w około 0,3% do 0,6% przypadków. Przed rozpoczęciem  leczenia należy poinformować pacjenta, aby zwracał uwagę na objawy agranulocytozy (takie jak np.  zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie gardła, gorączka). Zazwyczaj agranulocytoza pojawia  się w ciągu pierwszych tygodni leczenia, lecz może wystąpić jeszcze parę miesięcy po rozpoczęciu  terapii oraz podczas ponownego włączenia produktu do terapii. Zaleca się ścisłą kontrolę morfologii 

krwi przed i po rozpoczęciu leczenia, szczególne w przypadkach wcześniej występującej łagodnej  granulocytopenii. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów, zwłaszcza w  pierwszych tygodniach leczenia, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu  wykonania morfologii krwi. W razie potwierdzenia agranulocytozy konieczne jest zaprzestanie  stosowania produktu.  

Inne mielotoksyczne działania niepożądane występują rzadko przy przyjmowaniu zalecanych dawek.  Były one często zgłaszane w związku ze stosowaniem bardzo dużych dawek tiamazolu (około 120 mg  na dobę). Takie dawki powinny być zarezerwowane dla szczególnych wskazań (ciężkie postaci  choroby, przełom tyreotoksyczny). Wystąpienie toksycznego działania na szpik kostny podczas  leczenia tiamazolem wymaga zaprzestania podawania produktu leczniczego i, w razie konieczności,  zastosowania leku przeciwtarczycowego należącego do innej grupy. 

Zbyt duże dawki mogą prowadzić do subklinicznej lub objawowej niedoczynności tarczycy  i powiększenia wola z powodu zwiększenia stężenia TSH. W związku z tym, dawkę tiamazolu należy  zmniejszyć natychmiast po uzyskaniu eutyreozy i, w razie konieczności, dodatkowo podać  lewotyroksynę. Nie powinno się przerywać leczenia tiamazolem i stosować samej lewotyroksyny. 

Powiększanie się wola w czasie terapii tiamazolem pomimo supresji TSH jest wynikiem choroby  podstawowej i nie można mu zapobiec dodatkowym podawaniem lewotyroksyny. 

Osiągnięcie prawidłowych stężeń TSH jest kluczowe w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia  lub pogorszenia orbitopatii endokrynnej. Choroba ta jednak jest w dużym stopniu niezależna od  przebiegu choroby tarczycy. Powikłanie to, samo w sobie, nie powinno być powodem zmiany leczenia  i nie może być traktowane jako działanie niepożądane prawidłowo prowadzonej terapii. 

W niewielkim odsetku przypadków po terapii przeciwtarczycowej bez dodatkowej ablacji może  wystąpić późna niedoczynność tarczycy. Prawdopodobnie nie jest to niepożądane działanie leku, ale  wynik procesów zapalnych i destrukcyjnych toczących się w miąższu tarczycy w związku z chorobą  podstawową. 

Zmniejszenie patologicznie zwiększonego w nadczynności tarczycy zużycia energii może prowadzić  do (zazwyczaj pożądanego) zwiększenia masy ciała w czasie leczenia tiamazolem. Należy  poinformować pacjentów, że poprawa w obrazie klinicznym wskazuje na normalizację zużycia  energii. 

Przedwczesne zakończenie podawania tiamazolu może spowodować nasilenie nadczynności tarczycy. 

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki ostrego zapalenia  trzustki u pacjentów otrzymujących tiamazol lub karbimazol. Jeśli u pacjenta wystąpi ostre zapalenie  trzustki, należy natychmiast przerwać podawanie tiamazolu. Nie podawać tiamazolu pacjentom, u  których w przeszłości wystąpiło ostre zapalenie trzustki po podaniu tiamazolu lub karbimazolu.  Ponowne narażenie na lek może spowodować nawrót ostrego zapalenia trzustki ze skróconym czasem  do wystąpienia objawów. 

Kobiety w wieku rozrodczym i ciąża 

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia.  Zastosowanie tiamazolu u kobiet w ciąży można rozważyć wyłącznie po przeprowadzeniu  indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka. Jeśli tiamazol stosuje się w okresie ciąży, należy  podawać najmniejszą skuteczną dawkę, bez dodatkowego podawania hormonów tarczycy.  Uzasadnione jest ścisłe kontrolowanie stanu matki, płodu i noworodka (patrz punkt 4.6). 

Produkt zawiera laktozę jednowodną 

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją  galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Niedobór jodu nasila odpowiedź tarczycy na tiamazol, natomiast nadmiar jodu ją osłabia. Leki  zawierające jod (np. amiodaron), a także radiologiczne środki cieniujące zmniejszają siłę działania  tiamazolu. Natomiast tiamazol powoduje zmniejszenie wychwytu jodu radioaktywnego przez  tarczycę. Dalsze bezpośrednie interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w nadczynności tarczycy metabolizm i wydalanie innych produktów leczniczych mogą ulec  zmianie. Procesy te ulegają normalizacji wraz z przywróceniem prawidłowej czynności tarczycy. W  związku z tym może być konieczne dostosowanie dawkowania. 

Istnieją również dowody na to, że wyrównanie nadczynności tarczycy może doprowadzić do  normalizacji nasilonego działania leków przeciwzakrzepowych u pacjentów z nadczynnością tarczycy. 

Dzieci i młodzież 

Nie przeprowadzano badań interakcji u dzieci i młodzieży. 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Kobiety w wieku rozrodczym 

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia  (patrz punkt 4.4). 

Ciąża 

Należy odpowiednio leczyć nadczynność tarczycy u kobiet w ciąży, aby zapobiec poważnym  powikłaniom u matki i płodu. 

Nieleczona nadczynność tarczycy w czasie ciąży może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak  poród przedwczesny lub wady rozwojowe. Niedoczynność tarczycy spowodowana leczeniem  nieodpowiednimi dawkami tiamazolu może również wiązać się ze skłonnością do poronień.  Tiamazol może przenikać przez łożysko u człowieka i we krwi płodu osiąga stężenia równe stężeniom  stwierdzanym w surowicy matki. W razie stosowania niewłaściwych dawek może to prowadzić do  powstawania wola i niedoczynności tarczycy u płodu jak również prowadzić do zmniejszonej masy  urodzeniowej.  

Na podstawie doświadczeń związanych ze stosowaniem u ludzi, pochodzących z badań  epidemiologicznych i ze spontanicznych zgłoszeń, podejrzewa się, że tiamazol powoduje wrodzone  wady rozwojowe, jeśli podawany jest w okresie ciąży, a zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze i w  dużych dawkach. 

Notowano takie wady rozwojowe, jak wrodzona aplazja skóry, wady rozwojowe twarzoczaszki  (zarośnięcie nozdrzy tylnych, dysmorfia twarzy), przepuklina pępowinowa, zarośnięcie przełyku,  nieprawidłowe zmiany przewodu pępowinowo-jelitowego oraz ubytek przegrody międzykomorowej. 

Tiamazol można podawać w czasie ciąży wyłącznie po przeprowadzeniu ścisłej indywidualnej oceny  stosunku korzyści do ryzyka i tylko w najmniejszej skutecznej dawce, bez dodatkowego podawania  hormonów tarczycy. Jeśli tiamazol stosuje się w okresie ciąży, zaleca się ścisłe kontrolowanie stanu  matki, płodu i noworodka (patrz punkt 4.4). 

Laktacja 

Tiamazol przenika do mleka ludzkiego, gdzie może osiągać stężenia równe stężeniom w surowicy  matki. Istnieje więc ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy u dziecka.  

Karmienie piersią w czasie leczenia tiamazolem jest możliwe; można jednak stosować wyłącznie małe  dawki, do 10 mg na dobę, bez dodatkowego podawania hormonów tarczycy. 

Czynność gruczołu tarczycowego u noworodka musi być regularnie kontrolowana.

W razie konieczności stosowania dużych dawek tiamazolu, pacjentka powinna zaprzestać karmienia  piersią. 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Metizol wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów produkt może powodować zawroty głowy (patrz punkt  4.8). Z tego względu należy przestrzec pacjenta, aby w sytuacji, gdy wystąpi u niego to działanie  niepożądane nie prowadził pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwał maszyn do momentu jego  całkowitego ustąpienia. 

4.8 Działania niepożądane 

Częstość działań niepożądanych określono w następujący sposób: 

Bardzo często ≥1/10 

Często ≥1/100 do <1/10 

Niezbyt często ≥1/1000 do <1/100 

Rzadko ≥1/10 000 do <1/1000 

Bardzo rzadko <1/10 000 

Nieznana częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Niezbyt często 

Agranulocytoza występuje w około 0,3-0,6% przypadków. Może ujawnić się dopiero po kilku  tygodniach lub miesiącach od rozpoczęcia leczenia i wymaga zaprzestania stosowania produktu. W większości przypadków ustępuje samoistnie. 

Bardzo rzadko 

Trombocytopenia. Pancytopenia. Uogólniona limfadenopatia. 

Zaburzenia endokrynologiczne 

Bardzo rzadko 

Autoimmunologiczny zespół insulinowy (z wyraźnym zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi). 

Zaburzenia układu nerwowego 

Rzadko 

Zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku, brak odczuwania smaku) występują rzadko; mogą  ustąpić po zakończeniu terapii. Normalizacja może jednak potrwać kilka tygodni.  

Bardzo rzadko 

Zapalenie nerwu. Polineuropatia. 

Częstość nieznana 

Zawroty głowy. 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Bardzo rzadko 

Ostry obrzęk ślinianki. 

Częstość nieznana 

Ostre zapalenie trzustki. 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko 

Opisywano pojedyncze przypadki żółtaczki cholestatycznej i toksycznego zapalenia wątroby. Zwykle  objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. Klinicznie niejednoznaczne objawy cholestazy podczas leczenia należy różnicować z zaburzeniami wywołanymi nadczynnością  tarczycy, takimi jak zwiększenie aktywności GGT (gammaglutamylotransferaza) i fosfatazy  alkalicznej lub jej izoenzymu specyficznego dla kości. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Bardzo często 

Skórne reakcje alergiczne o różnym stopniu nasilenia (świąd, wysypka, pokrzywka). W większości  przypadków mają łagodny przebieg i często ustępują w trakcie dalszego leczenia produktem. 

Bardzo rzadko 

Ciężkie postaci skórnych reakcji alergicznych, w tym uogólnione zapalenie skóry. Łysienie. Toczeń  rumieniowaty polekowy. 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

Często 

Artralgia, która może rozwijać się stopniowo i pojawić się nawet po kilku miesiącach terapii  produktem. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Rzadko 

Gorączka polekowa. 

Dzieci i młodzież 

Częstość występowania, rodzaj i stopień ciężkości działań niepożądanych u dzieci wydaje się być  porównywalne do obserwowanych u dorosłych. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań  niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania  produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać  wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.:  + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

Przedawkowanie prowadzi do niedoczynności tarczycy z odpowiednio objawami zmniejszonego  metabolizmu i, w mechanizmie sprzężenia zwrotnego, pobudzenie przysadki mózgowej z następczym  powiększeniem się wola. Można tego uniknąć zmniejszając dawkę, gdy tylko zostanie osiągnięty stan  eutyreozy i, w razie potrzeby, podając dodatkowo lewotyroksynę (patrz punkt 4.2). 

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić między innymi: nudności, wymioty, bóle mięśni,  zaparcia, bóle głowy, zaburzenia menstruacji (u kobiet), zmniejszenie się temperatury ciała,  powiększenie lub pojawienie się wola, nadmierna senność lub ospałość oraz zmęczenie, zwiększenie  masy ciała, nadmierna suchość skóry i bezsenność. 

Ujemny wpływ przypadkowego przyjęcia dużych dawek tiamazolu nie jest znany. Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje:

- usuwanie tiamazolu z organizmu (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, podawanie  węgla aktywnego);  

- monitorowanie stanu pacjenta (m.in. gazometrii, morfologii krwi, stężeń elektrolitów we krwi); - leczenie objawowe. 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach tarczycy, preparaty stosowane w  nadczynności tarczycy, pochodne tioimidazolu; kod ATC: H03B B02. 

Tiamazol jest metabolitem karbimazolu hamującym syntezę hormonów tarczycy. Służąc jako substrat  dla układu peroksydaz tarczycy hamuje wbudowywanie jodu do tyrozyny zawartej w tyreoglobulinie i  dzięki temu hamuje wytwarzanie monojodotyrozyny, dwujodotyrozyny, trójjodotyrozyny oraz  tyroksyny. Nie wpływa na ilość już zsyntetyzowanych hormonów tarczycy ani na ich uwalnianie, dlatego efekty działania tiamazolu pojawiają się dopiero po kilku dniach stosowania. 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Po podaniu doustnym tiamazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie  we krwi, wynoszące po podaniu doustnym 60 mg tiamazolu około 1,184 mikrograma/ml, pojawia się  30 – 60 minut po przyjęciu. Biodostępność wynosi 93%, zaś względna objętość dystrybucji około 0,6  l/kg mc. Tiamazol jest w sposób czynny gromadzony w gruczole tarczowym. Praktycznie nie wiąże  

się z białkami osocza. 

Metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany z moczem. Okres półtrwania leku wynosi 5 – 6 godzin. Od rozpoczęcia leczenia tiamazolem w dawce 30 mg na dobę do normalizacji stężeń tyroksyny i  trójjodotyroniny we krwi upływa zwykle około 7 tygodni (w jednym badaniu, w którym stosowano 40  mg na dobę okres ten wyniósł 4 tygodnie). 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Wyniki badań na zwierzętach wskazują na możliwość działania mutagennego i rakotwórczego  tiamazolu. 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna 

Skrobia ziemniaczana 

Powidon 

Talk 

Magnezu stearynian 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 

3 lata 

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku  

50 szt. (2 blistry po 25 szt.) 

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Brak szczególnych wymagań. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA  DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Bausch Health Ireland Limited  

3013 Lake Drive  

Citywest Business Campus  

Dublin 24, D24PPT3  

Irlandia  

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie nr R/2319 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU  I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.05.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.03.2014 r. 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zamów konsultację
Wypełnij formularz i uzyskaj receptę w 5 minut.
Lek:  Metizol
Cena konsultacji:  59,00 zł

Ilość opakowań
Tabletek w opakowaniu