Szukaj leku
FAQ

Symapamid SR

Symapamid SR

1
PL/H/0252/001/IB/0014
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Symapamid SR
1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Indapamidum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Symapamid SR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symapamid SR
3. Jak stosować lek Symapamid SR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Symapamid SR
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Symapamid SR i w jakim celu się go stosuje
Indapamid jest lekiem moczopędnym obniżającym ciśnienie krwi, pochodną sulfonamidu.
Indapamid jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego (pierwotnego).
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symapamid SR
Kiedy nie stosować leku Symapamid SR
- jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na pochodne sulfonamidów;
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeśli u pacjenta występuje encefalopatia wątrobowa (choroba mózgu) lub ciężkie zaburzenia
czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Symapamid SR należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.
U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi lub
pokrewnymi lekami moczopędnymi może powodować encefalopatię wątrobową (chorobę mózgu),
w szczególności w przypadku zachwianej równowagi elektrolitowej. W przypadku wystąpienia
encefalopatii wątrobowej należy natychmiast odstawić lek moczopędny.
Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło związanych ze stosowaniem tiazydów
i pokrewnych leków moczopędnych. Jeśli wystąpi nadwrażliwość na światło w czasie leczenia, zaleca
się zaprzestanie leczenia. Podczas stosowania indapamidu, zaleca się ochronę powierzchni skóry
narażonych na promieniowanie słoneczne i sztuczne promieniowanie UVA.
2
PL/H/0252/001/IB/0014
Jeśli u pacjenta wystąpiło osłabienie wzroku lub bólu oka, mogą być to objawy gromadzenia się płynu
w unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką
a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka — mogą one wystąpić w przedziale od kilku
godzin do tygodni od przyjęcia leku Symapamid SR. Nieleczone, mogą prowadzić do trwałej utraty
wzroku. U pacjentów, u których wcześniej występowała alergia na penicyliny lub sulfonamidy,
ryzyko rozwoju wymienionych objawów jest większe.
Lek Symapamid SR nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z powodu braku danych
dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
Kontrola w trakcie leczenia
Indapamid należy stosować wyłącznie ze staranną kontrolą wyników badań laboratoryjnych
u pacjentów z:
 zachwianiem równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej;
 cukrzycą;
 dną moczanową;
 zaburzeniem czynności nerek;
 pacjenci w podeszłym wieku mogą być leczeni lekiem Symapamid SR, gdy czynność nerek jest
prawidłowa lub nieznacznie zaburzona.
Co powinni wiedzieć sportowcy
Lek Symapamid SR może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych. Jeśli Symapamid
SR jest stosowany jako środek dopingujący może wywołać ciężką arytmię. Użycie leku Symapamid
SR jako środka dopingującego może spowodować zagrożenie zdrowia. Stosując Symapamid SR jako
środek dopingujący nie można przewidzieć możliwych skutków zdrowotnych, nie można wykluczyć
ciężkiego ryzyka dla zdrowia.
Lek Symapamid SR a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Leki niezalecane do jednoczesnego stosowania
 lit: zwiększenie stężenia litu we krwi z objawami przedawkowania.
Leki, których stosowanie wymaga ostrożności
Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (szczególna postać zaburzeń rytmu serca) mogą zostać
wywołane przez przyjmowanie:
 leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca, takich jak: chinidyna, hydrochinidyna,
disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid;
 leków stosowanych w zaburzeniach psychotycznych, takich jak: chlorpromazyna,
cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpiryd,
sultopryd, tiapiryd, droperydol, haloperydol;
 różnych innych leków, takich jak: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, dożylna erytromycyna,
halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, dożylna
winkamina.
Leki stosowane w stanach zapalnych (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
w tym selektywne inhibitory cyklo-oksygenazy COX-2, duże dawki kwasu salicylowego (≥3 g/dobę):
 możliwość zmniejszenia działania indapamidu polegającego na obniżeniu ciśnienia
tętniczego. Ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów ze zmniejszoną objętością wody
w organizmie (odwodnienie). Istotne jest wypijanie odpowiedniej ilości płynów.
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE):
3
PL/H/0252/001/IB/0014
 ryzyko znacznego obniżenia ciśnienia krwi i (lub) ostrej niewydolności nerek, w sytuacji, gdy
leczenie inhibitorem ACE rozpoczyna się u pacjentów z wcześniej występującym niedoborem
sodu (w szczególności u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).
Działanie indapamidu może zostać zmienione lub mogą wystąpić działania niepożądane w przypadku
jednoczesnego stosowania następujących leków:
 dożylna amfoterycyna B, kortykosteroidy, tetrakozaktyd, środki przeczyszczające
pobudzające perystaltykę jelit;
 baklofen;
 nasercowe glikozydy naparstnicy;
 leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren);
 metformina;
 środki kontrastowe zawierające jod;
 trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne (podobne do imipraminy), leki neuroleptyczne;
 wapń (sole);
 cyklosporyna, takrolimus.
Lek Symapamid SR z jedzeniem, piciem i alkoholem
 chlorek sodu: osłabienie obniżającego ciśnienie krwi działania indapamidu.;
 alkohol: nasilenie działania alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet w ciąży.
Stosowanie w okresie karmienia piersią jest niewskazane, ponieważ indapamid jest wydzielany do
mleka kobiecego.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ten lek wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
W pojedynczych przypadkach może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi, w szczególności na początku
leczenia lub kiedy dodaje się inny lek obniżający ciśnienie krwi (przeciwnadciśnieniowy). Zdolność
czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być
zaburzona.
Lek Symapamid SR zawiera laktozę jednowodną
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Symapamid SR
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka indapamidu, to jedna tabletka o przedłużonym
uwalnianiu, podawana rano, raz na dobę.
Sposób podawania
Lek Symapamid SR może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć
w całości (nie rozgryzać, nie żuć), popijając wystarczającą ilością płynu (tj. szklanką wody).
Czas trwania leczenia
Decyzję o długości leczenia podejmuje lekarz prowadzący.
4
PL/H/0252/001/IB/0014
W przypadku wrażenia, że działanie indapamidu jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symapamid SR
W razie przedawkowania zwiększy się częstość występowania działań niepożądanych, wystąpi
zwiększone działanie moczopędne z towarzyszącym ryzykiem spadku ciśnienia krwi oraz zaburzenia
równowagi wodno-elektrolitowej.
Należy natychmiast szukać pomocy medycznej.
Pominięcie zastosowania leku Symapamid SR
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć
tabletkę o zwykłej porze i powrócić do ustalonego schematu dawkowania.
Przerwanie stosowania leku Symapamid SR
Nie należy przerywać stosowania indapamidu bez uprzedniego porozumienia z lekarzem
prowadzącym. W przypadku zaprzestania stosowania indapamidu ciśnienie krwi może ponownie
wzrosnąć.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych sklasyfikowano według następującej częstości ich
występowania:

Bardzo często: dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10
Często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10
Niezbyt często: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100
Rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000
Bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000
Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi i krwinek (trombocytopenia, leukopenia,
agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna).
Zaburzenia układu nerwowego
Rzadko: zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, zaburzenia czucia (parestezje).
Zaburzenia oka
Nieznana: osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe
objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko —
nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką — lub
ostrej jaskry zamkniętego kąta).
Zaburzenia serca
Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (niemiarowość), niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: wymioty.
Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w ustach.
5
PL/H/0252/001/IB/0014
Bardzo rzadko: zapalenie trzustki (pancreatitis).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: niewydolność nerek.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Bardzo rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby.
Nieznana: możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej (choroba mózgu)
w przypadku zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty: „Kiedy nie
stosować leku Symapamid SR” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Reakcje nadwrażliwości, w szczególności skórne, u pacjentów z predyspozycjami do uczuleń i reakcji
astmatycznych.
Często: grudkowo-plamkowe wysypki skórne.
Niezbyt często: plamica.
Bardzo rzadko: reakcje skórne (obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, toksyczna
martwica rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).
Nieznana: możliwe nasilenie objawów uprzednio występującego tocznia rumieniowatego
układowego (choroba autoimmunologiczna).
Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt: „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”).
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często: małe stężenie potasu we krwi.
Niezbyt często: małe stężenie sodu we krwi, co może powodować odwodnienie i obniżenie
ciśnienia tętniczego.
Rzadko: małe stężenie chlorków we krwi, małe stężenie magnezu we krwi.
Bardzo rzadko: raportowano bardzo rzadkie przypadki wzrostu stężenia wapnia we krwi
(hiperkalcemia).
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Niezbyt często: impotencja (niezdolność osiągnięcia lub utrzymania erekcji)
Badania diagnostyczne
Nieznana: zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi oraz stężenia glukozy we
krwi w trakcie leczenia.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
6
PL/H/0252/001/IB/0014
5. Jak przechowywać lek Symapamid SR
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze po:
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Symapamid SR
Substancją czynną leku jest indapamid.
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.
Pozostałe składniki to:
laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).
Jak wygląda lek Symapamid SR i co zawiera opakowanie
Białe, okrągłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu substancji czynnej.
30, 60, 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w opakowaniach blistrowych (PVC/aluminium).
Podmiot odpowiedzialny
Symphar Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
Importer
Symphar Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
Polska
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
PL: Symapamid SR
Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2022