Szukaj leku
FAQ

Sobycor

Sobycar

1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Sobycor, 2,5 mg, tabletki powlekane
Sobycor, 5 mg, tabletki powlekane
Sobycor, 10 mg, tabletki powlekane
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
2,5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu.
5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.
10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Tabletka powlekana (tabletka)
2,5 mg: białe do prawie białych, owalne, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią
podziału po jednej stronie (długość: 8,3-8,7 mm, szerokość: 5,5 mm, grubość: 2,8-3,6 mm). Tabletkę
można podzielić na równe dawki.
5 mg: jasnobrązowawo żółte, owalne, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału
po jednej stronie (długość: 8,3-8,7 mm, szerokość: 5,5 mm, grubość: 2,8-3,6 mm). Tabletkę można
podzielić na równe dawki.
10 mg: jasnobrązowawo żółte, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi
krawędziami i z linią podziału po jednej stronie (średnica: 10,0-10,3 mm, grubość: 2,8-3,6 mm).
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Leczenie nadciśnienia tętniczego.
Leczenie choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej).
Leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca z osłabieniem czynności skurczowej lewej komory
w skojarzeniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE), lekami moczopędnymi i
ewentualnie glikozydami naparstnicy (w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz punkt 5.1).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Nadciśnienie tętnicze i dławica piersiowa
2
Dorośli
Dawkę należy dostosować indywidualnie. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę, a
maksymalna zalecana dawka to 20 mg na dobę. U niektórych pacjentów wystarczająca może być
dawka 5 mg na dobę.
Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zwykle nie
ma konieczności modyfikacji dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens
kreatyniny <20 ml/min) lub wątroby nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na
dobę. Należy podawać mniejszą dawkę. Doświadczenie ze stosowaniem bisoprololu u pacjentów
poddawanych dializoterapii jest ograniczone, nie istnieją jednak żadne dane dotyczące konieczności
zmiany schematu dawkowania.
Pacjenci w podeszłym wieku
Zazwyczaj nie ma konieczności zmiany dawki, choć u niektórych pacjentów wystarczająca może być
dawka 5 mg na dobę; tak jak u innych pacjentów dorosłych w przypadku zaburzenia czynności nerek
lub wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki.
Dzieci i młodzież
Ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem bisoprololu w tej grupie wiekowej nie zaleca się
stosowania bisoprololu u dzieci i młodzieży.
Przewlekła stabilna niewydolność serca
Dorośli
Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje zastosowanie inhibitora ACE (lub
antagonisty receptora angiotensyny II w przypadku nietolerancji inhibitorów ACE), leku betaadrenolitycznego, leków moczopędnych i, jeżeli jest to wskazane, glikozydów naparstnicy. W chwili
rozpoczynania leczenia bisoprololem pacjenci powinni być w stanie stabilnym (bez ostrej
niewydolności serca).
Zaleca się, aby leczenie przewlekłej niewydolności serca było prowadzone przez lekarza z
doświadczeniem w tej dziedzinie.
W okresie ustalania dawki i w trakcie dalszego leczenia może dojść do przemijającego nasilenia
niewydolności serca, niedociśnienia lub bradykardii.
Faza dostosowania dawki
Leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy dostosowania dawki.
Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki zgodnie z poniższym
schematem:
- 1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień, w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do
- 2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień, w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do
- 3,75 mg raz na dobę przez następny tydzień, w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do
- 5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie, w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do
- 7,5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie, w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększa się do
- 10 mg raz na dobę, co stanowi leczenie podtrzymujące.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
Podczas fazy zwiększania dawki zaleca się monitorowanie parametrów czynności życiowych
(częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy mogą
wystąpić już w pierwszym dniu po rozpoczęciu leczenia.
3
Modyfikacja leczenia
Jeśli maksymalna zalecana dawka jest źle tolerowana, należy rozważyć stopniowe zmniejszenie
dawki.
W przypadku przemijającego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia tętniczego lub
bradykardii, zaleca się ponowne rozważenie dawek jednocześnie stosowanych leków. Może również
zaistnieć konieczność czasowego zmniejszenia dawki bisoprololu lub rozważenia przerwania leczenia.
Ponowne rozpoczęcie leczenia i (lub) stopniowe zwiększenie dawki bisoprololu należy rozważać
jedynie po ponownym ustabilizowaniu stanu pacjenta.
Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
Brak danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością
serca i współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U tych pacjentów należy
zachować szczególną ostrożność w czasie zwiększania dawki produktu leczniczego.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki.
Dzieci i młodzież
Ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem bisorololu w tej grupie wiekowej nie zaleca się
stosowania bisoprololu u dzieci i młodzieży.
Leczenie bisoprololem jest zazwyczaj długotrwałe. Leczenia bisoprololem nie należy przerywać
w sposób nagły, gdyż może to prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu pacjenta. Zwłaszcza
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy przerywać leczenia bisoprololem w sposób
nagły. Jeśli rozważane jest przerwanie leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.
Sposób podawania
Stosować doustnie.
Produkt leczniczy Sobycor należy przyjmować rano. Może on być przyjmowany w czasie posiłku.
Tabletki należy połknąć, popijając płynem. Tabletek nie należy żuć.
4.3 Przeciwwskazania
Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów:
- z nadwrażliwością na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1;
- z ostrą niewydolnością serca lub w okresach dekompensacji niewydolności serca, które
wymagają dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym;
- we wstrząsie kardiogennym;
- z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez rozrusznika);
- z zespołem chorego węzła zatokowego;
- z blokiem zatokowo-przedsionkowym;
- z objawową bradykardią (częstość akcji serca poniżej 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem
leczenia);
- z objawowym niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe <100 mmHg);
- z ciężką astmą oskrzelową;
- z ciężkimi postaciami choroby zarostowej tętnic obwodowych oraz ciężkimi postaciami zespołu
Raynauda;
- z nieleczonym guzem chromochłonnym (patrz punkt 4.4);
- z kwasicą metaboliczną.
4
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca bisoprololem należy rozpocząć od fazy
dostosowania dawki (patrz punkt 4.2).
Zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy przerywać leczenia bisoprololem
w sposób nagły, o ile nie jest to wyraźnie wskazane, gdyż może to doprowadzić do przemijającego
nasilenia choroby serca (patrz punkt 4.2).
Na początku leczenia bisoprololem lub w przypadku zakończenia leczenia konieczne jest
monitorowanie pacjenta.
Brak terapeutycznego doświadczenia w leczeniu niewydolności serca bisoprololem u pacjentów
z następującymi chorobami i stanami:
- cukrzyca insulinozależna (typu I),
- ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- kardiomiopatia restrykcyjna,
- wrodzone choroby serca,
- hemodynamicznie istotna wada zastawki,
- zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu w następujących przypadkach:
- stany skurczowe oskrzeli (astma oskrzelowa, choroby obturacyjne dróg oddechowych);
- cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi; bisoprolol może maskować objawy
hipoglikemii (np. tachykardię, kołatanie serca lub pocenie się);
- ścisła głodówka;
- prowadzenie leczenia odczulającego. Tak jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych,
bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak również nasilać reakcje
anafilaktyczne. Leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany efekt.
- blok przedsionkowo-komorowy I stopnia;
- dławica piersiowa Prinzmetala: obserwowano przypadki skurczu naczyń wieńcowych. Pomimo
wysokiej selektywności bisoprololu względem receptorów beta1, nie można całkowicie
wykluczyć napadów bólu dławicowego podczas stosowania u pacjentów z dławicą Prinzmetala;
- choroba zarostowa tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu zwłaszcza na początku
leczenia);
- znieczulenie ogólne.
U pacjentów znieczulanych ogólnie blokada receptorów beta zmniejsza częstość występowania
zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia mięśnia sercowego w trakcie indukcji znieczulenia, intubacji
oraz w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się utrzymywanie takiej blokady w okresie
okołooperacyjnym. Anestezjolog musi wiedzieć o przyjmowaniu przez pacjenta leków betaadrenolitycznych ze względu na możliwość interakcji z innymi lekami, prowadzących do
bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii i zmniejszenia zdolności do kompensacji utraty krwi.
Jeżeli uzna się za konieczne przerwanie leczenia beta-adrenolitykami przed zabiegiem operacyjnym,
należy stopniowo zmniejszać dawkę i całkowicie odstawić produkt leczniczy na 48 godzin przed
planowanym znieczuleniem.
Ogólnie nie zaleca się stosowania bisoprololu jednocześnie z antagonistami wapnia typu werapamilu
lub diltiazemu, lekami przeciwarytmicznymi klasy I i lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu
ośrodkowym; dokładne informacje znajdują się w punkcie 4.5.
Mimo, że kardiowybiórcze beta1-adrenolityki mogą mieć mniejszy wpływ na czynność płuc niż
niewybiórcze beta-adrenolityki, podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, należy unikać
ich stosowania w pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, chyba że są do tego bezwzględne
wskazania kliniczne. Jeżeli istnieją takie wskazania, produkt leczniczy Sobycor należy stosować z
5
zachowaniem ostrożności. U pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc leczenie bisoprololem należy
rozpoczynać od najmniejszej możliwej dawki z uważną kontrolą pacjenta w kierunku wystąpienia
nowych objawów (np. duszność, nietolerancja wysiłku, kaszel). W astmie oskrzelowej lub innych
przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc, mogących wywołać objawy, należy jednocześnie
podawać leki rozszerzające oskrzela. Sporadycznie u pacjentów z astmą może dochodzić do
zwiększenia oporu w drogach oddechowych, co może wymagać zastosowania większej dawki beta2-
sympatykomimetyków.
Pacjenci z łuszczycą, również w wywiadzie, mogą stosować beta-adrenolityki (np. bisoprolol)
wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
U pacjentów z guzem chromochłonnym bisoprolol można podawać dopiero po uprzednim uzyskaniu
blokady receptorów alfa.
Leczenie bisoprololem może maskować objawy tyreotoksykozy.
Tak jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych bisoprolol może zarówno zwiększać
wrażliwość na alergeny, jak i nasilać reakcję anafilaktyczną.
Sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce powlekanej, to znaczy, że
lek uznaje się za „wolny od sodu”.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Jednoczesne stosowanie niezalecane
Antagoniści wapnia typu werapamilu i - w mniejszym stopniu - typu diltiazemu: negatywny wpływ na
kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu u pacjentów
leczonych beta-adrenolitykami może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowokomorowego.
Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid,
propafenon): możliwe nasilenie wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego
i zwiększenie ujemnego działania inotropowego.
Ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak klonidyna i inne (np. metylodopa,
moksonidyna, rylmenidyna): jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu
ośrodkowym może doprowadzić do pogorszenia niewydolności serca wskutek zmniejszenia
ośrodkowego napięcia współczulnego (zwolnienie czynności serca i zmniejszenie pojemności
wyrzutowej serca oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych). Nagłe odstawienie tych leków,
w szczególności przed zakończeniem stosowania leku blokującego receptory beta, może zwiększać
ryzyko „nadciśnienia z odbicia”.
Jednoczesne stosowanie wymagające szczególnej ostrożności
Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny, jak nifedypina, felodypina i amlodypina: Jednoczesne
stosowanie może zwiększyć ryzyko niedociśnienia, a u pacjentów z niewydolnością serca ryzyko
dalszego pogorszenia czynności serca jako pompy.
Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): Możliwe nasilenie wpływu na czas przewodzenia
przedsionkowo-komorowego.
Beta-adrenolityki stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) mogą
nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu.
Leki parasympatykomimetyczne: Jednoczesne stosowanie może wydłużać czas przewodzenia
6
przedsionkowo-komorowego oraz zwiększać ryzyko bradykardii.
Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: Nasilenie działania zmniejszającego stężenie cukru we
krwi. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.
Leki znieczulające: Osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka niedociśnienia (w celu
uzyskania dalszych informacji dotyczących znieczulenia ogólnego, patrz punkt 4.4).
Glikozydy naparstnicy: Zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowokomorowego.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): NLPZ mogą osłabić hipotensyjne działanie bisoprololu.
Beta-sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina): Jednoczesne podawanie z bisoprololem
może osłabiać działanie obu leków.
Leki sympatykomimetyczne pobudzające zarówno receptory alfa- jak i beta-adrenergiczne (np.
noradrenalina, adrenalina): Jednoczesne podawanie z bisoprololem może ujawnić naczyniozwężające
działanie tych leków za pośrednictwem α-adrenoreceptorów, co może prowadzić do zwiększenia
ciśnienia tętniczego i nasilenia chromania przestankowego. Uważa się, że tego typu reakcje są częstsze
podczas stosowania nieselektywnych beta-adrenolityków.
Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak również z innymi lekami mogącymi
obniżać ciśnienie tętnicze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyny)
mogą zwiększyć ryzyko niedociśnienia.
Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia
Meflochina: Zwiększone ryzyko bradykardii.
Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): Nasilone działanie hipotensyjne
beta-adrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Bisoprolol wykazuje działanie farmakologiczne, które może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub)
płód/noworodka. Na ogół leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ
łożyskowy, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub
przedwczesnym porodem. U płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (np.
hipoglikemia i bradykardia). Jeśli leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne jest
konieczne, zaleca się zastosowanie selektywnych beta1-adrenolityków.
Bisoprololu nie należy stosować u kobiet w ciąży, bez wyraźnej konieczności. W przypadku, gdy
leczenie bisoprololem jest konieczne, należy monitorować przepływ krwi przez macicę i łożysko oraz
wzrost płodu. W przypadku szkodliwego działania na ciążę lub płód należy rozważyć leczenie
alternatywne. Należy uważnie obserwować noworodka. Objawy hipoglikemii i bradykardii zazwyczaj
występują w ciągu pierwszych 3 dni.
Karmienie piersią
Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. Dlatego też nie zaleca się karmienia piersią
podczas przyjmowania bisoprololu.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
7
W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą wieńcową serca bisoprolol nie zaburzał
zdolności prowadzenia pojazdów. Jednakże, ze względu na indywidualną reakcję na lek, bisoprolol
może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takie działanie należy brać
pod uwagę zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany leku, jak również w połączeniu
z alkoholem.
4.8 Działania niepożądane
- Bardzo często (≥1/10)
- Często (≥1/100 do <1/10)
- Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100)
- Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)
- Bardzo rzadko (<1/10 000)
- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Bardzo
często
Często Niezbyt często Rzadko Bardzo
rzadko
Zaburzenia
psychiczne
zaburzenia snu,
depresja
koszmary senne,
omamy
Zaburzenia
układu
nerwowego
zawroty
głowy, ból
głowy
omdlenie
Zaburzenia oka zmniejszone
wydzielanie łez
(należy wziąć pod
uwagę
w przypadku
pacjentów
używających
soczewek
kontaktowych)
zapalenie
spojówek
Zaburzenia
ucha i błędnika
zaburzenia słuchu
Zaburzenia
serca
bradykardia nasilenie
niewydolności
serca
zaburzenia
przewodzenia
przedsionkowokomorowego
Zaburzenia
naczyniowe
uczucie zimna
lub drętwienia
kończyn,
niedociśnienie
niedociśnienie
ortostatyczne
Zaburzenia
układu
oddechowego,
klatki piersiowej
i śródpiersia
skurcz oskrzeli
u pacjentów
z astmą
oskrzelową lub
obturacyjną
chorobą dróg
oddechowych
w wywiadzie
alergiczne
zapalenie błony
śluzowej nosa
Zaburzenia
żołądka i jelit
zaburzenia
żołądkowojelitowe, takie
jak nudności,
wymioty,
8
biegunka,
zaparcie
Zaburzenia
wątroby i dróg
żółciowych
zapalenie wątroby
Zaburzenia
skóry i tkanki
podskórnej
reakcje
nadwrażliwości
(świąd,
zaczerwienienie
twarzy, wysypka
i obrzęk
naczynioruchowy)
łysienie,
betaadrenolityki
mogą
powodować
lub nasilać
łuszczycę
lub
wywołać
wysypkę
łuszczycopodobną
Zaburzenia
mięśniowoszkieletowe
i tkanki łącznej
osłabienie
i kurcze mięśni
Zaburzenia
układu
rozrodczego
i piersi
zaburzenia erekcji
Zaburzenia
ogólne i stany
w miejscu
podania
astenia,
zmęczenie
Badania zwiększenie
stężenia
trójglicerydów,
zwiększenie
aktywności
enzymów
wątrobowych
(AlAT, AspAT).
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
4.9 Przedawkowanie
Objawy
Zgłaszano przypadki bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia, bradykardię i zawroty głowy po
9
przedawkowaniu (np. przyjęcie dawki dobowej 15 mg zamiast 7,5 mg). Ogólnie najczęstszymi,
spodziewanymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie,
skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dotychczas zgłoszono kilka przypadków
przedawkowania bisoprololu (największe - 2000 mg) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub)
chorobą wieńcową, u których stwierdzono bradykardię i niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili
do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność w zakresie wrażliwości na pojedynczą dużą dawkę
bisoprololu, a pacjenci z niewydolnością serca wykazują prawdopodobnie bardzo dużą wrażliwość.
Dlatego też u tych pacjentów konieczne jest rozpoczynanie leczenia od stopniowego zwiększania
dawki zgodnie ze schematem podanym w punkcie 4.2.
Leczenie
W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie bisoprololem i wdrożyć leczenie
podtrzymujące i objawowe. Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim
stopniu można usunąć za pomocą dializy.
Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących innych betaadrenolityków, należy rozważyć następujące postępowanie, jeśli jest to klinicznie uzasadnione:
Bradykardia: dożylne podanie atropiny. W przypadku braku odpowiedniej reakcji można podać
izoprenalinę lub inny lek o działaniu chronotropowym dodatnim, zachowując ostrożność. W
niektórych przypadkach może być konieczne przeznaczyniowe wprowadzenie rozrusznika.
Niedociśnienie: należy podać dożylnie płyny i wazopresory. Pomocne może być dożylne podanie
glukagonu.
Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): należy uważnie monitorować pacjentów
i podawać izoprenalinę we wlewie lub wprowadzić rozrusznik drogą przeznaczyniową.
Ostre nasilenie niewydolności serca: należy podać dożylnie leki moczopędne, leki o działaniu
inotropowym dodatnim, leki o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.
Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta2- sympatykomimetyki
i (lub) aminofilina.
Hipoglikemia: należy podać dożylnie glukozę.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze beta-adrenolityki; kod ATC: C07AB07
Mechanizm działania
Bisoprolol jest wysoce selektywnym lekiem blokującym receptory beta1-adrenergiczne, pozbawionym
wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i istotnych właściwości stabilizujących błonę
komórkową. Wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do receptorów beta2 mięśni gładkich
oskrzeli i naczyń oraz do receptorów beta2 związanych z regulacją metabolizmu. Dlatego na ogół
bisoprolol nie wpływa na opór dróg oddechowych i efekty metaboliczne zależne od receptorów beta2.
Jego selektywność względem receptorów beta1-adrenergicznych wykracza poza zakres dawek
terapeutycznych.
Działanie farmakodynamiczne
Tak jak w przypadku innych leków blokujących receptory β1 mechanizm działania w nadciśnieniu nie
jest jasny, wiadomo jednak, że bisoprolol znacząco zmniejsza stężenie reniny w osoczu.
10
U pacjentów z dławicą piersiową blokada receptorów β1 powoduje zwolnienie czynności serca
i w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania na tlen. Z tego względu bisoprolol skutecznie
eliminuje lub zmniejsza objawy.
Doraźnie zastosowany bisoprolol u pacjentów z chorobą wieńcową, bez przewlekłej niewydolności
serca, zmniejsza częstość akcji serca i objętość wyrzutowa, a co za tym idzie pojemność minutową
i zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania początkowo zwiększony opór obwodowy maleje.
Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Do badania CIBIS II włączono ogółem 2647 pacjentów. 83% (n = 2202) miało niewydolność serca
klasy II wg NYHA a 17% (n = 445) klasy IV wg NYHA. Mieli oni stabilną objawową niewydolność
serca (frakcja wyrzutowa określona w echokardiografii wynosiła ≤35%). Całkowita śmiertelność
zmniejszyła się z 17,3% do 11,8% (względne zmniejszenie 34%). Zaobserwowano zmniejszenie
liczby nagłych zgonów (3,6% w porównaniu z 6,3%, względne zmniejszenie 44%) oraz zmniejszenie
liczby epizodów nasilenia niewydolności serca wymagających hospitalizacji (12% w porównaniu
z 17,6%, względne zmniejszenie 36%). Ostatecznie obserwowano znaczącą poprawę sprawności
funkcjonalnej według klasyfikacji NYHA. W okresie włączania bisoprololu i zwiększania dawki
pacjenci byli przyjmowani do szpitala z powodu bradykardii (0,53%), niedociśnienia (0,23%)
i zaostrzenia niewydolności serca (4,97%), ale częstość hospitalizacji nie była większa niż w grupie
placebo (0%, 0,3% i 6,74%). W całym okresie trwania badania u 20 chorych w grupie bisoprololu
i u 15 pacjentów w grupie placebo doszło do udaru mózgu zakończonego zgonem lub inwalidztwem.
Badanie CIBIS III obejmowało 1010 pacjentów w wieku ≥65 lat z przewlekłą niewydolnością serca
o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (PNS; klasa II lub III NYHA ) i frakcją wyrzutową lewej
komory ≤35%, którzy nie byli uprzednio leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny, betaadrenolitykami lub antagonistami receptora angiotensyny II. Pacjenci byli leczeni bisoprololem
w skojarzeniu z enalaprylem przez 6 do 24 miesięcy, po 6-miesięcznym okresie leczenia bisoprololem
lub enalaprylem.
Zauważono tendencję do częstszego pogarszania przewlekłej niewydolności serca w grupie, w której
stosowano bisoprolol w ramach początkowej 6-miesięcznej terapii. W analizie per protocol nie
udowodniono równoważności początkowej terapii bisopropolem w porównaniu do początkowej
terapii enalaprylem, choć obie strategie rozpoczynania leczenia przewlekłej niewydolności serca
wykazały po zakończeniu badania podobny odsetek występowania złożonego punktu końcowego
w postaci zgonu i hospitalizacji (32,4% w grupie leczonej początkowo bisoprololem w porównaniu do
33,1% w grupie leczonej początkowo enalaprylem, populacja per-protocol). Wyniki badania
wskazują, że bisoprolol może być stosowany również u osób w podeszłym wieku z przewlekłą
niewydolnością serca o niewielkim lub średnim nasileniu.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po podaniu doustnym bisoprolol wchłania się, a jego biodostępność wynosi około 90%.
Dystrybucja
Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg. Bisopropol wiąże się z białkami osocza w około 30%.
Metabolizm i eliminacja
Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami. 50% ulega metabolizmowi w wątrobie do
nieaktywnych metabolitów, które są potem wydalane przez nerki. Pozostałe 50% wydalane jest przez
nerki w niezmienionej postaci. Całkowity klirens wynosi około 15 l/h. Okres półtrwania w osoczu
wynoszący 10-12 godzin zapewnia 24-godzinną skuteczność w przypadku dawkowania raz na dobę.
Liniowość lub nieliniowość
Kinetyka bisoprololu ma charakter liniowy i nie zależy od wieku pacjenta.
11
Szczególne grupy pacjentów
Ponieważ preparat w takim samym stopniu eliminowany jest przez nerki i wątrobę, nie ma potrzeby
modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub niewydolnością nerek.
Nie ma informacji dotyczących farmakokinetyki u chorych z przewlekłą stabilną niewydolnością serca
i współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są większe, a okres
półtrwania dłuższy niż u zdrowych ochotników. Maksymalne stężenie w surowicy w stanie
stacjonarnym po podaniu dawki dobowej wynoszącej 10 mg wynosi 64±21 ng/ml, a okres półtrwania
wynosi 17±5 godzin.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Dane przedkliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności
oraz potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla
człowieka. Podobnie jak inne beta-adrenolityki, bisoprolol w dużych dawkach był toksyczny dla
kobiet ciężarnych (zmniejszał przyjmowanie pokarmu i przyrost masy ciała) oraz dla
zarodków/płodów (zwiększał ryzyko resorpcji, zmniejszał masę urodzeniową potomstwa i opóźniał
rozwój fizyczny), jednak nie działał teratogennie.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Rdzeń tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna
Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
Powidon (K-30)
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka tabletki
Hypromeloza 2910
Makrogol 400
Tytanu dwutlenek (E 171)
Talk
Żelaza tlenek żółty (E 172) - tylko w tabletkach powlekanych o mocy 5 mg i 10 mg
Żelaza tlenek czerwony (E 172) - tylko w tabletkach powlekanych o mocy 5 mg i 10 mg
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Nie dotyczy
6.3 Okres ważności
5 lat
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Brak szczególnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
Blistry z folii Aluminium/Aluminium w pudełku tekturowym
12
Opakowania: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 i 100 tabletek powlekanych
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Bez specjalnych zaleceń.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
2,5 mg: pozwolenie nr 21636
5 mg: pozwolenie nr 21637
10 mg: pozwolenie nr 21638
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.12.2013 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.05.2019 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
10.12.2021