Szukaj leku
FAQ

Ivipril

Ivipril

IB-005corr07-28
1
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
Ivipril, 2,5 mg, tabletki
Ivipril, 5 mg, tabletki
Ivipril, 10 mg, tabletki
Ramiprilum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub
pielęgniarki.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie
lub pielęgniarce (patrz punkt 4).
Spis treści:
1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril
3. Jak stosować lek Ivipril
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ivipril
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje
Lek Ivipril zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy on do grupy leków zwanych
inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).
Ivipril działa przez:
- zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze
- rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
- ułatwienie sercu pompowania krwi do całego ciała.
Ivipril może być stosowany:
- w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)
- w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
- w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów
z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)
- w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości
wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
- po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril
Kiedy nie stosować leku Ivipril
- Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril, wymienionych w punkcie 6. Objawami
reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu,
IB-005corr07-28
2
obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.
- Jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem
naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach
i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu
i przełykaniu.
- Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności
od użytego urządzenia, lek Ivipril może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.
- Jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek
(zwężenie tętnicy nerkowej).
- W czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).
- Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie
odpowiednich badań.
- Jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.
Nie należy przyjmować leku Ivipril, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W
razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ivipril.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivipril należy omówić to z lekarzem:
jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,
w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia
się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas
lub dializoterapii),
jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os,
jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub
stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ivipril jeden dzień wcześniej;
należy skonsultować się z lekarzem,jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu,
jeśli pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi.
Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we
krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
jeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus,
sirolimus) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku
naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej).
jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy,
należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go powyżej 3
miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi:
- antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również
jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
czynności nerek związane z cukrzycą,
- aliskiren.
Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.
(patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Ivipril”).
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ
bezpieczeństwo i skuteczność leku Ivipril nie zostały dotychczas ustalone.
IB-005corr07-28
3
Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek
wątpliwości), przed przyjęciem leku Ivipril należy skonsultować się z lekarzem.
Lek Ivipril a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Ivipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie
leku Ivipril.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą
one osłabić działanie leku Ivipril:
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak
ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy
lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy
kontrolować ciśnienie tętnicze.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one
zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ivipril:
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak
ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
leki przeciwnowotworowe (stosowane w chemioterapii)
leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak
cyklosporyna
leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
- leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren,
amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz jego połączenia z sufametoksazolem w preparatach
złożonych (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) i heparyna (leki rozrzedzające krew)
leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon
allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
temsyrolimus (stosowany w leczeniu raka)
sirolimus, ewerolimus (stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu)
wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2.)
Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki
ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) lub
aliskiren (także należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w punktach „Kiedy nie stosować leku
Ivipril” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).”
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek
Ivipril może wpływać na ich działanie:
leki przeciwcukrzycowe (leki doustne oraz insulina). Lek Ivipril może zmniejszać stężenie
cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku
Ivipril.
lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ivipril może zwiększać stężenie litu we
krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Ivipril.
Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek
wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ivipril.
Ivipril z jedzeniem i alkoholem
IB-005corr07-28
4
Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ivipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie
omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas
przyjmowania leku Ivipril, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może
wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.
Lek Ivipril może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
Nie należy stosować leku Ivipril w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku
po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić znaczną szkodę dziecku.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ivipril, należy natychmiast poinformować
lekarza.
Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania podczas ciąży
lek .
Karmienie piersią
Nie należy stosować leku Ivipril u matek karmiących piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy
jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie
należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.
Lek Ivipril zawiera laktozę jednowodną.
Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Ivipril
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.
Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.
Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub
zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ivipril.
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę.
Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek
Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.
IB-005corr07-28
5
Leczenie niewydolności serca
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch
dawkach podzielonych.
Leczenie po przebytym zawale serca
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na
dobę.
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.
Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch
dawkach podzielonych.
Pacjenci w podeszłym wieku
Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.
Stosowanie leku
Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.
Tabletki należy połykać popijając płynem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivipril
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego
szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala
lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek
został przyjęty.
Pominięcie zastosowania leku Ivipril
W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych,
należy przerwać stosowanie leku Ivipril i natychmiast skonsultować się z lekarzem – konieczna
może być pilna pomoc medyczna
Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd
i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku
Ivipril.
Ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej
istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry
(jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub
rumieniu wielopostaciowym).
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią
przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce
piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar
mózgu
IB-005corr07-28
6
duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc
łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek
krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj
zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość
skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego
silny ból żołądka mogący promieniować do pleców; może on być objawem zapalenia trzustki
gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub
białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak
zapalenie lub uszkodzenie wątroby.
Inne działania niepożądane
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub
utrzymuje się dłużej niż kilka dni.
Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów)
ból głowy lub uczucie zmęczenia
zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku
Ivipril lub po zwiększeniu dawki
omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej
zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
wysypka skórna
ból w klatce piersiowej
kurcze lub ból mięśni
zbyt duże stężenie potasu we krwi.
Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów)
zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub
cierpnięcie skóry (parestezje)
utrata lub zmiana odczuwania smaku
zaburzenia snu
uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój
niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha,
wymiotami i biegunką
zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia
zwiększona potliwość
utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
przyspieszona lub nieregularna czynność serca
obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie
nagłe zaczerwienienie twarzy
niewyraźne widzenie
ból stawów
gorączka
impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi
zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.
Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów)
uczucie drżenia lub dezorientacji
IB-005corr07-28
7
zaczerwienienie i obrzęk języka
nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka
zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska)
wysypka skórna lub powstawanie siniaków
plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
uczucie osłabienia
zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia
hemoglobiny w badaniach krwi.
Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
nadwrażliwość na światło słoneczne.
Inne zgłaszane działania niepożądane
Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni,
którekolwiek z następujących działań niepożądanych:
trudności w koncentracji
obrzęk ust
zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi
zbyt niskie stężenie sodu we krwi
zagęszczenie moczu (ciemny kolor), nudności, kurcze mięśni, dezorientacja; objawy te mogą
być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH).W
przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu
(zespół Raynauda)
powiększenie piersi u mężczyzn
spowolnione lub zaburzone reakcje
uczucie pieczenia
zmiana odczuwania zapachów
utrata włosów.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Ivipril
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
IB-005corr07-28
8
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po
wyrażeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie "Lot" oznacza numer serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Ivipril
Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna,
kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek
żółty (E 172) (wyłącznie tabletki 2,5 i 5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (wyłącznie
tabletki 5 mg).
Jak wygląda lek Ivipril i co zawiera opakowanie
Ivipril, 2,5 mg
Żółte, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 10,0 x 5,0 mm, z linią
podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R2.
Tabletkę można podzielić na połowy.
Ivipril, 5 mg
Różowe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 8,8 x 4,4 mm, z liną
podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R3.
Tabletkę można podzielić na połowy.
Ivipril, 10 mg
Białe lub prawie białe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach
11,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R4.
Tabletkę można podzielić na połowy.
Opakowania
Lek Ivipril pakowany jest w blistry umieszczone w tekturowym pudełku.
Wielkości opakowań: 28, 30 lub 50 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
BIOTON S.A.
02-516 Warszawa
ul. Starościńska 5
Wytwórca
Actavis hf.
Reykjavíkurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Islandia
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
IB-005corr07-28
9
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
BIOTON S.A.
02-516 Warszawa
ul. Starościńska 5
Tel: +48 22 721 40 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2016-09-02