Szukaj leku
FAQ

Ipres long 1,5

Ipres long 1,5

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Ipres long 1,5; 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Indapamidum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ipres long 1,5 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipres long 1,5
3. Jak stosować lek Ipres long 1,5
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ipres long 1,5
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Ipres long 1,5 i w jakim celu się go stosuje
Lek Ipres long 1,5 jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawierających w swym składzie
1,5 mg indapamidu.
Ipres long 1,5 jest lekiem moczopędnym, stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego
pierwotnego. Substancja czynna – indapamid, działa w nerkach, gdzie powoduje zwiększenie
wydalania sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu, potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób
objętość wydalanego moczu. Dzięki temu zmniejsza się objętość osocza i ciśnienie krwi.
Dodatkowe działanie leku Ipres long 1,5 polega na rozszerzaniu tętnic i zmniejszaniu oporów naczyń
obwodowych. Lek stosowany długotrwale zmniejsza przerost lewej komory mięśnia sercowego.
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, lek stosowany długotrwale, nie zmienia stężeń lipidów
i węglowodanów we krwi.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipres long 1,5
Kiedy nie stosować leku Ipres long 1,5:
Leku Ipres long 1,5 nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje:
− uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
− encefalopatia wątrobowa (zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki) lub inna ciężka
choroba wątroby;
− ciężka choroba nerek;
− hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ipres long 1,5 należy omówić to z lekarzem.
− U pacjentów z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej
2
Stężenie sodu
Przed rozpoczęciem leczenia i regularnie podczas jego trwania lekarz powinien zlecić badanie stężenia
sodu we krwi, ponieważ każdy lek moczopędny może powodować hiponatremię (zmniejszenie
stężenia sodu we krwi). Początkowo może ona być bezobjawowa, stąd konieczne jest regularne
kontrolowanie stężenia sodu, przy czym, u osób w podeszłym wieku i pacjentów z marskością
wątroby, kontrola powinna być częstsza.
Stężenie potasu
Przyjmowanie leków moczopędnych z grupy tiazydów oraz leków moczopędnych o podobnym
działaniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
Stężenie potasu we krwi należy oznaczać co 4-6 tygodni, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku,
u osób niedożywionych i (lub) przyjmujących inne leki, u pacjentów z marskością wątroby, z
obrzękami i wodobrzuszem oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca.
W powyższych zaburzeniach hipokaliemia zwiększa możliwość toksycznego działania glikozydów
naparstnicy na serce oraz zwiększa ryzyko wystąpienia niemiarowości serca. Do grupy pacjentów
podwyższonego ryzyka należą osoby z wydłużonym odstępem QT w elektrokardiogramie.
Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia (nadmierne zwolnienie akcji serca), może usposabiać do
rozwoju ciężkich zaburzeń rytmu serca, szczególnie groźnego częstoskurczu typu torsade de pointes.
Kontrolę stężenia potasu we krwi należy przeprowadzić już w pierwszym tygodniu leczenia. Po
rozpoznaniu hipokaliemii, lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.
Stężenie wapnia
Tiazydowe leki moczopędne oraz leki o podobnym działaniu mogą zmniejszać ilość wydalanego
wapnia, przyczyniając się do niewielkiego i przemijającego zwiększenia jego stężenia we krwi.
Znaczną hiperkalcemię (zwiększenie stężenia wapnia we krwi) może również powodować
nierozpoznana nadczynność przytarczyc (gruczołów przytarczycowych). W przypadku konieczności
badania czynności gruczołów przytarczycowych, lekarz zaleci tymczasowe przerwanie leczenia
indapamidem.
− U pacjentów z cukrzycą
Podczas leczenia lekiem Ipres long 1,5 należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza
u osób chorych na cukrzycę, szczególnie w przypadku stwierdzenia hipokaliemii (zmniejszonego
stężenia potasu we krwi).
− U pacjentów z dną moczanową
U pacjentów z hiperurykemią (podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi) leczonych
tiazydowymi lekami moczopędnymi, występuje zwiększone ryzyko napadów dny moczanowej.
- U pacjentów z osłabieniem wzroku lub bólem oka
Wystąpienie osłabienia wzroku lub bólu oka. Mogą być to objawy gromadzenia się płynu w
unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką
a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka — mogą one wystąpić w przedziale od kilku
godzin do tygodni od przyjęcia leku Ipres long 1,5. Nieleczone mogą prowadzić do całkowitej utraty
wzroku. U pacjentów z uczuleniem na penicylinę lub sulfonamid ryzyko wystąpienia takich zaburzeń
jest większe.
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje reakcja uczuleniowa na światło.
Szczególne grupy pacjentów
Stosowanie leku Ipres long 1,5 u sportowców
U sportowców lek może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.
3
Stosowanie leku Ipres long 1,5 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Lek Ipres long 1,5, podobnie jak tiazydowe leki moczopędne jest skuteczny jedynie u pacjentów
z prawidłową lub nieznacznie zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny poniżej 25 mg/l).
Na początku leczenia moczopędnego, może wystąpić przejściowe zwiększenie stężenia mocznika
i kreatyniny we krwi. To przemijające zaburzenie nie powoduje żadnych konsekwencji u osób
z prawidłową czynnością nerek, natomiast może nasilić już istniejącą niewydolność nerek.
Stosowanie leku Ipres long 1,5 u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
W przypadku niewydolności wątroby, lek Ipres long 1,5, podobnie jak tiazydowe leki moczopędne,
może przyspieszać rozwój encefalopatii wątrobowej. W przypadku wystąpienia objawów encefalopatii
wątrobowej (zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki) stosowanie leków moczopędnych
należy natychmiast przerwać i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie leku Ipres long 1,5 u dzieci
Leku nie należy podawać dzieciom.
Stosowanie leku Ipres long 1,5 u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. Lek należy jednak
stosować ostrożnie.
Lek Ipres long 1,5 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Leku Ipres long 1,5 nie należy podawać jednocześnie z solami litu.
Leki, które należy stosować ostrożnie z lekiem Ipres long 1,5:
− Niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid, amiodaron,
sotalol, dofetylid, ibutylid), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca
w przypadku obniżonego stężenia potasu w surowicy.
− Niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki
przeciwpsychotyczne, neuroleptyki), gdyż nasilają obniżenie ciśnienia krwi, co może
spowodować niedociśnienie ortostatyczne objawiające się m.in. zawrotami głowy po gwałtowanej
pionizacji ciała (np. w czasie porannego wstawania z łóżka).
− Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen), gdyż mogą zmniejszyć działanie obniżające
ciśnienie tętnicze krwi.
− Amfoterycyna B podawana dożylnie, kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo, tetrakozaktyd,
niektóre leki przeczyszczające (np. wodorofosforan sodu), gdyż zwiększają ryzyko nadmiernej
utraty potasu z organizmu.
− Baklofen, gdyż zwiększa działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi.
− Glikozydy naparstnicy, gdyż mogą rozwinąć się objawy zatrucia naparstnicą.
− Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren).
Podczas stosowania takiego leczenia skojarzonego, lekarz zwykle zaleca regularne oznaczanie
stężeń potasu we krwi.
− Inhibitory konwertazy angiotensyny np. enalapryl, kaptopryl, gdyż może dojść do nadmiernego
obniżenia ciśnienia tętniczego.
− Metformina, gdyż może powodować kwasicę mleczanową.
− Środki kontrastowe zawierające jod (stosowane w niektórych badaniach radiologicznych), gdyż
w przypadku odwodnienia mogącego wystąpić u pacjentów stosujących leki moczopędne,
zwiększa się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. O podaniu tego rodzaju środków
kontrastowych zawsze decyduje lekarz.
− Sole wapnia, gdyż powodują zwiększenie stężenia wapnia we krwi.
− Cyklosporyna – lek stosowany np. przy transplantacji, gdyż może zwiększyć stężenie kreatyniny
we krwi.
4
− Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (podawane ogólnie), gdyż zmniejszają działanie
przeciwnadciśnieniowe indapamidu.
− Allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej).
Stosowanie leku Ipres long 1,5 z jedzeniem i piciem
Przyjmowanie leku przed, w trakcie lub po posiłku, nie wpływa znacząco na jego działanie.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku Ipres long 1,5 u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje
zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Należy wówczas, tak szybko jak jest to możliwe,
zastosować inne leczenie.
Indapamid przenika do mleka ludzkiego. Kobiety leczone indapamidem nie powinny karmić piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po przyjęciu leku Ipres long 1,5 mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia
tętniczego (np. bóle i zawroty głowy, osłabienie, senność, zaburzenia widzenia), zwłaszcza na
początku leczenia lub jeśli dodatkowo stosuje się inny lek przeciwnadciśnieniowy.
W takiej sytuacji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zmniejszona.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.
Lek Ipres long 1,5 zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. Jak stosować lek Ipres long 1,5
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.
Zalecana dawka to jedna tabletka (1,5 mg indapamidu) raz na dobę, niezależnie od stopnia ciężkości
nadciśnienia tętniczego.
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ipres long 1,5
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Objawami przedawkowania mogą być: zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (zmniejszone
stężenie sodu i potasu we krwi), nudności, wymioty, kurcze mięśni, osłabienie, zawroty głowy,
senność, wielomocz lub skąpomocz. Po znacznym przedawkowaniu mogą wystąpić zaburzenia
oddychania i niedociśnienie tętnicze.
W razie konieczności lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.
Pominięcie zastosowania dawki leku Ipres long 1,5
Pominiętą dawkę leku należy przyjąć jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora
przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
5
Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujące kryteria częstości występowania:
Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów
Rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych
Podczas stosowania leku obserwowano następujące działania niepożądane:
Często: grudkowo-plamiste wysypki;
Niezbyt często: wymioty, plamica;
Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, parestezje, nudności, zaparcia, suchość
w ustach;
Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna,
niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, zapalenie trzustki,
niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby, obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka,
martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, hiperkalcemia;
Częstość występowania nieznana: wydłużony odstęp QT w elektrokardiogramie, częstoskurcz typu
torsade de pointes, możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby,
możliwość nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego, pęcherzyca
zwykła, odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło, u pacjentów z grup dużego ryzyka
obserwowano utratę potasu z hipokaliemią o szczególnie ciężkim przebiegu, hiponatremia
z hipowolemią powodujące odwodnienie i hipotonię ortostatyczną, zwiększone stężenie kwasu
moczowego i glukozy we krwi, miopia (krótkowzroczność), osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek
podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej
oko — nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką — lub ostrej jaskry
zamkniętego kąta).
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Ipres long 1,5
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że tabletka uległa uszkodzeniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Ipres long 1,5
- Substancją czynną leku jest indapamid. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera
1,5 mg indapamidu.
- Pozostałe składniki to:
skład rdzenia: laktoza, guma arabska, hypromeloza 4000 cP, hypromeloza 15000 cP, magnezu
stearynian;
skład otoczki (Opadry AMB White OY-B 28920): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, talk,
lecytyna sojowa, guma ksantanowa.
Jak wygląda lek Ipres long 1,5 i co zawiera opakowanie
Tabletki koloru białego, okrągłe, obustronnie wypukłe.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny:
VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel.: +48 22 696 99 20
Wytwórca:
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2021